НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

Обнародва:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Раздел I Общи положения. 1

Раздел II Провеждане на профилактични прегледи.. 2

Раздел III Диспансеризация. 4

Преходни и заключителни разпоредби.. 6

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1. 6

Приложение № 2 към чл. 5 ал. 1. 7

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1. 14

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2. 44

Приложение № 6 към чл. 12, ал. 5. 82

Приложение № 7 към чл. 12, ал. 6. 96

 

Раздел I Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.

(3) Диспансеризацията е метод за активно издирване, динамично наблюдение, диагностика, продължително лечение и социална адаптация на заболели лица.

Чл. 2. (1) Профилактичните прегледи се извършват от лечебни заведения за извънболнична медицинска и стоматологична помощ.

(2) Диспансеризацията се провежда от лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ и диспансерите.

(3) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, за един и същ период от време.

Чл. 3. Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е десет минути.

Раздел II Провеждане на профилактични прегледи

Чл. 4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1.

(2) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето, освен в случаите по ал. 6 и 7.

(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2.

(4) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца от 0 до 2 години по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

(5) За осигуряване на профилактична медицинска и стоматологична помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и стоматологични прегледи.

(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.

(7) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, се извършват от лекар, съответно стоматолог, осигуряващ медицинското обслужване на децата.

Чл. 5. (1) Бременните подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и честота в приложение № 2.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.

(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.

(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

(5) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", изготвена по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 6. (1) Личните лекари осъществяват дейностите по профилактика на:

 1. безплодието;
 2. предаваните по полов път болести и СПИН;
 3. лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
 4. психичните разстройства.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 7. (1) Профилактичните генетични изследвания се извършват от акредитирани генетични лаборатории и включват:

 1. определяне на риска за възникване на генетично заболяване в потомството;
 2. идентифициране на клинично здрави носители на генетични отклонения;
 3. диагностика на наследствени и други заболявания в периодите преди и по време на бременността и след раждането.

(2) Профилактичните генетични изследвания се извършват в рамките на национални програми за профилактика на генетичните заболявания, приети с решение на Министерския съвет, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 8. (1) Лекарите и стоматолозите са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предава на пациента.

(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят оригинала от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.

(4) Лечебните заведения, както и лекарите и стоматолозите по чл. 4, ал. 5, 6 и 7 изпращат всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет за осъществените профилактични прегледи, който съдържа:

 1. пореден номер на профилактичния преглед;
 2. дата на осъществяване на прегледа;
 3. пол и възраст на лицето;
 4. вид на прегледа;
 5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.

(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.

Чл. 9. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.

(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при бременните - три години след прекратяване на бременността.

Чл. 10. (1) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или стоматологична помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или стоматолога, който е установил отклонението.

(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 8 и 9.

(3) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно стоматолог.

Чл. 11. При смяна на лекаря или стоматолога медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания се предава чрез пациента на новоизбрания лекар, съответно стоматолог.

Раздел III Диспансеризация

Чл. 12. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.

(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.

(3) Родилките и децата подлежат на диспансеризация до навършване на 42-дневна възраст на детето.

(4) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.

(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.

(7) Честотата и обемът на дейностите по ал. 3, 5 и 6 се определят в Националния рамков договор.

(8) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебни заведения по чл. 10, т. 3 от Закона за лечебните заведения, се финансират от общинския бюджет или бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 13. (1) Лечебните заведения, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.

(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят оригинал от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.

(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет, който съдържа:

 1. пореден номер на прегледа (изследването);
 2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
 3. пол и възраст на лицето;
 4. вид на прегледа (изследването);
 5. водеща диагноза и кода й по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.

(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.

Чл. 14. Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.

Чл. 15. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.

Чл. 16. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 15, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.

(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.

(3) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.

(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в районния център по здравеопазване отчет, който съдържа:

 1. пореден номер на прегледа (изследването);
 2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
 3. пол и възраст на лицето;
 4. вид на прегледа (изследването);
 5. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия;
 6. диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия, повод за специализираната медицинска помощ.

(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в районния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.

Чл. 17. Лечебните заведения по чл. 16 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.

Чл. 18. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалния център по здравеопазване и районната здравноосигурителна каса.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 28 от 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2004 г.).

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

Министър: Сл. Богоев

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Вид и честота на профилактичните прегледи, съобразно възрастта на децата

Възраст на детето

Вид на профилактичния преглед

Честота на прегледа

До една година

измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие

ежемесечно

измерване на обиколка на глава и гърди

през първите шест месеца след раждането - ежемесечно;

един път на деветмесечна и на едногодишна възраст

изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, албумин и седимент в урината

два пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

обща оценка на зрение и слух

два пъти годишно - на шестмесечна и едногодишна възраст

изследване за дисплазия на тазобедрените стави

два пъти - при навършване на едно- и четиримесечна възраст

От една до две години

измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие

четири пъти годишно - на всеки три месеца

От две до седем години

измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, анамнеза и статус

два пъти годишно - на всеки шест месеца

оценка на психическо развитие

един път годишно

изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, СУЕ, MCV, MCH

един път на тригодишна възраст

изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

един път годишно

изследване на физическо развитие

един път годишно

От седем до осемнадесет години

измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система

един път годишно

Забележка. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

Приложение № 2 към чл. 5 ал. 1

Профилактични прегледи при нормална бременност и бременност с риск

Нормална бременност

Обем на прегледа и изследванията

Честота на прегледите според срока на бременността

Допълнителни консултации и изследвания

Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане (ВТР)

при първо посещение

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, се извършва консултация със съответния специалист

Артериално кръвно налягане, антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

в I триместър - един път;

по един път във всеки следващ лунарен месец;

в IX и Х - по два пъти

Гинекологичен статус

един път - при първо посещение;

един път - в IV лун. месец;

в следващите - по преценка

Сърдечна дейност на плода (ДСТ)

от V лун. месец - по един път във всеки лунарен месец;

в IX и Х - по два пъти

Клинична лаборатория хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, СУЕ, кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. VI)

един път в първи триместър;

по един път - в V,VIII и Х лун. месец

Определяне на кръвна група и Rh-фактор

Един път - в I триместър (или при първо посещение)

Онкопрофилактична цитонамазка

изследване за сифилис

изследване за хепатит В (НвS Ag)

изследване за HIV (при съгласие)

един път при първо посещение

Влагалищен секрет за микробиологично

изследване

един път при първо посещение;

един път в IX лун.месец

Акушерска ехография

един път - в I триместър;

един път от 16 - 20 гест. седмица

Бременност с риск

 

Обем на прегледа и изследванията

Честота на прегледите според срока на бременността

Допълнителни консултации и изследвания

Възраст над 34 г.

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

- две допълнителни ехографии през бременността;

- серумен скрининг за алфафетопротеин и бета ЧХГ от 8 - 16 г.с.

Възраст под 20 г.

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Изследване за хламидия

Една допълнителна ехография от 28 - 32 г.с.

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Изследване на антитела в следните срокове:

От 9 - 12 г.с. - на бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изсл.

От 17 - 20 г.с. - на бременни с необр. акуш. анамнеза и отр. Резус фактор;

- от 26 - 28 г.с. - на брем. с отр. Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела;

- една доп. ехография от 28 - 32 г.с.

Бременни с риск от развитие на диабет

- предишно раждане на едър плод

- предш. мъртвораждане

- семейна обремененост с диабет

- предх. нарушение на въглех. толеранс

- раждане на дете с аномалии

- наличие на глюкозурия

- възраст над 25 г.

- повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Консултация с ендокринолог ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест):

- при първо посещение - 1 път

- от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път

- в 28 г.с. при обременени

Ехография от 28 - 32 г.с.

Бременност с друг риск:

произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.), други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инф. забол., тежка работа и др.)

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Допълнителна ехография в 28 - 32 г.с.

Консултация със съответни специалисти според риска;

изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания при първо посещение;

серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността (до м.л. VII)

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, се извършва консултация със съответния специалист

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 5

КАРТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРЕМЕННОСТТА

наименование и адрес на лечебното заведение

дата на издаване

пореден №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТНИ ДАННИ

попълва се при регистрация на бременната

име, презиме, фамилия

ЕГН

 

л.к.№

 

изд.на

 

 

МВР -

постоянен адрес

телефон:

настоящ адрес

телефон:

АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ

попълва се при регистрация на бременната

менархе, възраст ? ?

отклонения от нормата: ?

менструален цикъл

продължителност дни ??

периодичност дни ??

отклонения:

____________________________

последна менструация

на дата

?? ?? ?? ??

прекарани инфекциозни

болести, диагноза:

____________________________

фамилна обремененост,

заболявания:

____________________________

____________________________

вероятен термин на раждане

?? ?? ?? ??

рискови фактори

тютюнопушене ?

злоупотреба с алкохол ?

наднормено тегло ?

възраст ?

недохранване ?

алергия към храни ?

алергия към лекарства ?

прекарани операции,

диагноза:

________________________

особености и усложнения

при пред. бременности

и раждания:

_________________________

срок на бременността

гестационна седмица: ??

аборти

по желание, бр. ? ?

спонтанни, бр. ? ?

- гест.седмица ? ?

по мед. показания, бр.? ?

- диагноза:

___________________________

последен аборт на дата:

?? ?? ?? ??

други заболявания:

___________________________

приемани лекарства

преди, по време на

бременността:

___________________________

поредност на

бременността ?

последно

раждане на дата:

?? ?? ?? ??

живородени деца ? ? бр.

мъртвородени деца ? бр.

недоносени ? бр.

преносени ? бр.

лекуван стерилитет

диагноза:

_________________________

нежелана

бременност ?

кръвногрупова несъвместимост между

родителите ?

ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДА

попълва се при регистрация на бременната

ръст, см ? ? ?

тегло, кг ? ? ?

артериално

налягане, mm/Hg

систолично

? ? ?

диастоличн

? ? ?

опорно-двигателна система

нормален статус ?

патологични отклонения:

 

 

 

 

____________________________

размери на таза, см

описание на:

D.sp.

? ? ?

външни полови органи:

OECC:

D.tr.

? ? ?

 

 

C.ext.

? ? ?

влагалище:

CC:

C.diag.

? ? ?

 

 

C.vera

? ? ?

ex utero:

uterus:

 

 

PVCU:

 

 

други отклонения от нормата:

Кръвна група:

акушерски риск

?

 

АВО

Rh

ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ПРОВЕЖДАЩ ПРОФИЛАКТИКАТА попълва се при регистрация на бременната

Лекар:

име, фамилия

подпис

печат

ПРОВЕДЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

попълва се при преглед през съответния лунарен месец

 

до 3

4

5

6

7

8

9

9

10

10

артериално налягане (сист./диаст.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ръст (см)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тегло (кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемоглобин (g/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еритроцити (g/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хематокрит (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

левкоцити (g/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЕ (мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвна захар (mmol/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

седимент в урината (патол.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уробилиноген в урината (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кетонни тела в урината (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васерман (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийски антиген (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цитонамазка (група по Пап.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микробиологично изследване на влагалищен секрет (патол. флора)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКГ (патол. отклонения, да, не)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стомат. статус (патол. отклон., да, не)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕХОГРАФИЯ (кратко описание)

попълва се след извършване на изследването

матка

аднекси

плацента

предлежание на плода (описание)

бипариетален диаметър (мм)

сърдечна дейност (да, не)

околоплодна течност (норма, +/ - )

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ С РИСК

попълва се след извършване на изследвания

токсоплазмоза (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рубеола (титър)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анти АВО и анти Rh антитела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хламидии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глюкозотолерансен тест (+/ - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тонове на плода (честота)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алфафетопротеини (µg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?HCG ? серум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

отбелязва се извършен преглед през съответния лунарен месец

специалист по кардиология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист по ендокринология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист по нефрология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист по вътрешни болести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗХОД ОТ БРЕМЕННОСТТА

попълва се след раждане

раждане на дата:

?? ?? ?? ??

преди термина: ?

след термина: ?

тегло на детето: ?

височина на детето (см) ? ?

пореден номер раждане:

?? ?? ?? ??

 

пол: м ж ? ?

живородено: ?

мъртвородено: ?

кратко описание на раждането:

патологични отклонения при раждането:

състояние на родилката:

състояние на детето:

други данни:

ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ВОДИЛ РАЖДАНЕТО

попълва се след раждане

Лекар:

име, фамилия

подпис

печат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация

Рубрика по МКБ

МКБ код

Заболявания

1

2

3

Други салмонелозни инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

А07.8

Други уточнени протозойни чревни болести

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулозен плеврит, потвърден бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указания за бактериологично и хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома

Туберкулоза на други органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

Ранен сифилис

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнена

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

В51

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

В52

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

Ехинококоза

В67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.3

Инвазия, с друга локолизация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

В77

Аскаридоза

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

Злокачествено новообразувание на устната

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

Злокачествено новообразувание надруги и неуточнени части на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени

локализации на орофаринкса

Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени

локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на стомаха

С16.0

Кардиа

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тънките черва

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на нос- ната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

Злокачествено новообразувание на ларинкса

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразувание на трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

Злокачествени новообразувания с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.1

Къси кости на горния крайник

С40.2

Дълги кости на долен крайник

С40.3

Къси кости на долен крайник

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

Злокачествен меланом на кожата

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

Други злокачествени новообразувания на кожата

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5

Кожа на тялото

С44.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на вулвата

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.0

Истмус на матката

С54.1

Ендометриум

С54.2

Миометриум

С54.3

Дъно (фундус) на матката

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на плацентата

С58

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествено новообразувание на пениса

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествени новообразувания на пикочната система Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

С67.1

Купол на пикочния мехур

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

С67.5

Шийка на пикочния мехур

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С69.9

Око, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални мениниги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

Злокачествено новообразувание на главния мозък

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобовете) и стомахчетата (вентрикулите)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепномозъчните нерви и други части на централната нервна система

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

Злокачествено новообразувание с неточно определени локализации

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

С76.4

Горен крайник

С76.5

Долен крайник

С76.7

Други неточно определени локализации

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации с други и неточно определени локализации

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интра-абдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на перитонеума и ретроперитонеума

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на кожата

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

С81.7

Друга болест на Hodgkin

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

Дифузен нехочкинов лимфом

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.0

Лимфосарком

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

Лимфоидна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

Моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.0

Болест на Letterer - Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

Желязонедоимъчна анемия

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

D50.9

Желязонедоимъчна анемия, неуточнена

Витамин В12-недоимъчна анемия

D51.0

Витамин В12-недоимъчна анемия, приченена от недоимък на вътрешен фактор

D51.9

Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена

Фолиевонедоимъчна анемия

D52.0

Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето

D52.9

Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

Други анемии, свързани с храненето

D53.9

Анемия, свързана с храненето, неуточнена

Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

D55.0

Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа

D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

Таласемия

D56.1

Бета таласемия

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемолитични анемии

D58.0

Наследствена сфероцитоза

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Придобита (чиста) аплазия на еритро-

D60.0

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

цитите (еритробластопения)

D60.9

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

Други апластични анемии

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

Други анемии

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

Нарушения на съсирването на кръвта,

D66

Вроден дефицит на фактор VIII пурпура и други хеморагични състояния

D67

Вроден дефицит на фактор IX Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Willebrand

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

Пурпура и други хеморагични състояния

D69.0

Алергична пурпура

D69.1

Качествени дефекти на тромбоцитите

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин М (IgМ)

Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0

Синдром Wiskott - Aldrich

D82.1

Синдром на Di George

Други видове нетоксична гуша

Е04.0

Нетоксична дифузна гуша

Е04.9

Нетоксична гуша, неуточнена

Тиреотоксикоза

Е05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

Други видове хипотиреоидизъм

Е03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Е03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Тиреоидит

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Други болести на щитовидната жлеза

Е07.1

Дисхормонална гуша

Инсулинозависим захарен диабет

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

Хипопаратиреоидизъм

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Е20.1

Псевдохипопаратиреоидизъм

Е20.8

Други форми на хипопаратиреоидзъм

Хиперфункция на хипофизата

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Хипофункция и други разстройства на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

Е23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

Хипералдостеронизъм

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Е26.8

Други форми на хипералдостеронизъм

Адреногенитални разстройства

Е25.0

Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

Други разстройства на надбъбречните жлези

Е27.1

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Е27.4

Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

Дисфункция на яйчниците

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

Нарушения в пубертета

Е30.0

Закъснял пубертет

Е30.1

Преждевременен пубертет

Други ендокринни разстройства

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

Е70.0

Класическа фенилкетонурия

Е70.1

Други видове хиперфенилаланинемия

Е70.2

Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини

Е71.1

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

Е71.3

Разстройство на обмяната на мастните киселини

Други разстройства на обмяната на аминокиселините

Е72.2

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Е74.2

Разстройства на обмяната на галактоза

Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите

Е75.0

Ганглиозидоза

Е75.2

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

Е79.1

Синдром на Lesch-Nyhan

Разстройства на минералната обмяна

E83.0

Разстройства на обмяната на медта

 

Е83.3

Разстройства на в обмяната на фосфора

 

Е83.5

Разстройства на обмяната на калция

Кистозна фиброза (муковисцидоза)

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Шизофрении

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиферинцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

Маниен епизод

F30

Маниен епизод

Биполярно афективно разстройство

F31

Биполярно афективно разстройство

Депресивен епизод

F32

Депресивен епизод

Невротични, свързани със стрес, и соматоформни разстройства

F40

Фобийни тревожни разстройства

Други тревожни разстройства

F41

Други тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно разстройство

F42

Обсесивно-компулсивно разстройство

Дисоциативни (конверсионни) разстройства

F44

Дисоциативни (конверсионни) разстройства

Соматоформни разстройства

F45

Соматоформни разстройства

Други невротични разстройства

F48

Други невротични разстройства

Генерализирани разстройства в развитието

F84

Генерализирани разстройства в развитието

Хиперкинетични разстройства

F90

Хиперкинетични разстройства

Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F98

Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

Енцефалит, миелит, енцефаломиелит

G04.8

Постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит

Наследствена атаксия

G11.0

Вродена непрогресираща атаксия

G11.1

Ранна малкомозъчна атаксия

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G12.0

Детска спинална мускулна атрофия , I тип

G12.1

Други наследствени мускулни атрофии

G12.2

Болест на двигателния неврон

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.0

Локализирана (фокална)(парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с тонично-клоничини припадъци с фокално начало

G40.1

Локализирана (фокална)(парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални припадъци

G40.2

Локализирана (фокална)(парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

G40.4

Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнена

G40.8

Други уточнени форми на епилепсия

Увреждания на лицевия нерв

G51.0

Парализа на Bell

G51.1

Възпаление на ganglion geniculi

Увреждания на други черепно-мозъчни нерви

G52.0

Увреждания на обонятелния нерв

G52.1

Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n.vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

Увреждания на нервните коренчета и плексуси

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0

Myasthenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

Други миопатии

G72.2

Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3

Периодична парализа

Детска церебрална парализа

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Други паралитични синдроми

G83.0

Диплегия на горни крайници

G83.1

Моноплегия на долен крайник

G83.2

Моноплегия на горен крайник

G83.3

Моноплегия, неуточнена

G83.4

Синдром на cauda equina

G83.9

Паралитичен синдром, неуточнен

Хидроцефалия

G91.0

Комуникираща хидроцефалия

G91.1

Обструктивна хидроцефалия

G91.2

Хидроцефалия с нормално налягане

G91.3

Посттравматична хидроцефалия, неуточнена.

Други увреждания на главния мозък

G93.0

Церебрална киста

G93.1

Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде

G93.4

Енцефалопатия, неуточнена

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

Н16.8

Други форми на кератит

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Цикатрикси и мътнини на роговицата

Н17

Цикатрикси и мътнини на роговицата

Други болести на роговицата

Н18.6

Кератоконус

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Други видове катаракта

Н26.0

Детска, юношеска и пресенилна катаракта

Хориоретинално възпаление

Н30.0

Огнищно хориоретинално възпаление

Отлепване и разкъсване на ретината

Н33.2

Серозно отлепване на ретината

Н33.5

Други форми на отлепване на ретината

Оклузия на съдовете на ретината

Н34

Оклузия на съдовете на ретината

Други болести на ретината

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Н35.4

Периферни ретинални дегенерации

Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

Н36.0

Диабетна ретинопатия

Глаукома

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

Болести на очната ябълка

Н44.0

Гноен ендофталмит

Н44.5

Дегенеративни състояние на очната ябълка

Н44.6

Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото

Н44.7

Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото

Неврит на зрителния нерв

Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

Н47.5

Увреждания на другите зрителни пътища

Н47.6

Увреждания на зрителната област в кората

Слепота и намалено зрение

Н54.0

Слепота на двете очи

Н54.1

Слепота на едното око и намалено зрение на другото

Н54.2

Намаление на зрението на двете очи

Н54.4

Слепота на едното око

Н54.5

Намаление на зрението на едното око

Н54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Негнойно възпаление на средното ухо

Н65.2

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

Н95.1

Други увреждания след мастоидектомия

Други болести на ухото, некласифицирани другаде

Н93.3

Болести на слуховия нерв

Глухота, свързана с нарушения в провеждането на звука (кондуктивна), и невросензорна загуба на слуха

Н90.0

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Н90.3

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

I00

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревматични болести на митралната клапа

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

Ревматични болести на аортната клапа

I06.0

Ревматична аортна стеноза

I06.1

Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Други ревматични болести на сърцето

I09.0

Ревматичен миокардит

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11

Хипертонична болест на сърцето

Хипертоничен бъбрек

I12

Хипертоничен бъбрек

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

Вторична хипертония

I15

Вторична хипертония

Други болести на перикарда

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

Неревматични болести на митралната клапа

I34.0

Митрална (клапна) инсуфициенция

I34.1

Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

Неревматични болести на аортната клапа

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1

Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

Неревматични болести на трикуспидалната клапа

I36.0

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза

I36.1

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

Кардиомиопатия

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде

I43.1

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

I43.8

Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Усложнения и неточно определени болести на сърцето

I51.4

Миокардит, неуточнен

I51.7

Кардиомегалия

I51.8

Други неточно определени болести на сърцето

Вазомоторен и алергичен ринит

J30.1

Алергичен ринит, причинен от полени

J30.2

Други сезонни алергични ринити

J30.3

Други алергични ринити

Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит

J41.0

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.0

Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища

Друга хронична обструктивна болест

J44.1

Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуто

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Бронхиектатична болест

J47

Бронхиектатична болест

Язва на стомаха

К25

Язва на стомаха

Язва на дванадесетопръстника

К26

Язва на дванадесетопръстника

Болест на Crohn

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

Улцерозен колит

К51.0

Улцерозен хроничен ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

Улцерозен колит

K51.4

Псевдополипоза на колона

Чернодробна недостатъчност, некл. другаде

K72

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

Хроничен хепатит, некласифициран другаде

K73.0

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

Фиброза и цироза на черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

Други болести на задстомашната жлеза

K86.0

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1

Други хронични панкреатити

Болести на жлъчния мехур, жлъчните пътища и задстомашната жлеза

К80.1

Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

К80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

K90.2

Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

Пемфигус

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

Пемфигоид

L12.2

Хронична булозна болест в детска възраст

Псориазис

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

L40.5

Други видове псориазис

Еrythema multiforme

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

Erythema nodosum

L52

Erythema nodosum

Лупус еритематодес

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Други локализирани изменения на съединителната тъкан

L94.0

Локализирана склеродермия (morphea)

L94.1

Линеарна склеродермия

Инфекциозни артропатии

М00

Пиогенен артрит

М01

Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

М02

Реактивни артропатии

М03

Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

Юношески (ювенилен) артрит

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

М08.8

Други юношески артрити

Възлест полиартериит и наследствени състояния

М30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

М31.4

Синдром на аортната дъга (Takayasu)

М31.5

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

М31.6

Други гигантоклетъчни артериити

Дисеминиран lupus erythematodes

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

М33.2

Полимиозит

Системна склероза

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

Други системни увреждания на съединителната тъкан

М35.0

Синдром на Sjogren

М35.1

Синдром на Behcet

Анкилозиращ спондилит

М45

Анкилозиращ спондилит

Други възпалителни спондилопатити

М46.0

Ентезопатия на гръбначния стълб

М46.1

Сакроилит, некласиран другаде

М46.8

Други уточнени възпалителни спондилопатии

Спондилоза

М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

М47.8

Други спондилози

Други спондилопатии

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

М50.0

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия

М50.1

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

М50.8

Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Синовити и теносиновити

М65.2

Калцифициращ тендинит

Спонтанна руптура на синовията и сухожилията

М66.1

Руптура на синовията

М66.2

Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия

М66.3

Спонтанна руптура на флексорните сухожилия

Остеомиелит

М86.2

Подостър остеомиелит

М86.3

Мултиплен хроничен остеомиелит

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

М86.5

Други хронични хематогенни остеомиелити

Болест на Paget (деформиращ остеит)

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

М91.0

Юношеска остеохондроза на таза

М91.1

Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg-Calve-Pertehes)

М91.2

Coxa plana

М91.3

Псевдококсалгия

М91.8

Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става

М91.9

Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена

Други юношески остеохондрози

М92.0

Ювенилна остехондроза на раменната става

М92.1

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

М92.2

Ювенилна остеохондроза на ръката

М92.3

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник

М92.4

Ювенилна остеохондроза на пателата

М92.5

Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула

М92.6

Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото

М92.7

Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото

Хроничен нефритен синдром

N03

Хроничен нефритен синдром

Нефрозен синдром

N04

Нефрозен синдром

Нефритен синдром, неуточнен

N05

Нефритен синдром, неуточнен

Хроничен тубулоинтестициален нефрит

N11

Хроничен тубулоинтестициален нефрит

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N13

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

Хронична бъбречна недостатъчност

N18

Хронична бъбречна недостатъчност

Бъбречнокаменна болест

N20

Камъни в бъбрека

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

Р27.1

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Спина бифида

Q05.0

Цервикална spina bifida с хидроцефалия

Q05.1

Торакална spina bifida с хидроцефалия

Q05.2

Лумбална spina bifida с хидроцефалия

Q05.3

Сакрална spina bifida с хидроцефалия

Вродена хидроцефалия

Q03.0

Аномалии на Силвиевия проток

Q03.1

Атрезия на отворите на Magendine и Luschka

Q03.8

Други форми на вродена хидроцефалия

Анофталм, микрофталм и макрофталм

Q11.1

Други форми на анофталм

Q11.2

Микрофталм

Q11.3

Макрофталм

Вродени аномалии на лещата

Q12.0

Вродена катаракта

 

Q12.2

Колобома на лещата

Q12.3

Вродена афакия

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Q16.1

Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал

Q16.2

Липса на Евстахиева тръба

Q16.3

Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4

Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5

Вродена аномалия на вътрешното ухо

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.0

Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Други вродени аномалии на сърцето

Q24.0

Dextrocardia

Q24.1

Laevocardia

Q24.2

Трипредсърдно сърце

Q24.3

Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.5

Аномалия на коронарните съдове

Q24.8

Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0

Отворен дуктус артериозус

Q25.1

Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Q25.6

Стеноза на белодробната артерия

Вродени аномалии на големите вени

Q26.0

Вродена стеноза на вена кава

Q26.8

Други вродени аномалии на големите вени

Други вродени аномалии на периферната съдова система

Q27.8

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система

Вродени аномалии на белия дроб

Q33.0

Вродена белодробна кистоза

Q33.3

Агенезия на белия дроб

Q33.6

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб

Вродени аномалии на хранопровода

Q39.0

Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула

Q39.1

Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.2

Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия

Q39.3

Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

Други вродени аномалии на черва

Q43.0

Дивертикул на Meckel

Q43.1

Болест на Hirschprung

Q43.2

Други вродени функционални нарушения на колона

Кистозна болест на бъбрека

Q61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.4

Бъбречна дисплазия

Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62.0

Вродена хидронефроза

Q62.1

Атрезия и стеноза на уретера

Q62.2

Вроден мегауретер

Q62.4

Агенезия на уретера

Вродени деформации на бедрото

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Остеохондро дисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q77.0

Агондрогенеза

Q77.2

Синдром на късото ребро

Q77.4

Ахондроплазия

Q77.6

Хондроектодермална дисплазия

Q77.7

Спондилометафизарна дисплазия

Други остеохондродисплазии

Q78.0

Остеогенезис имперфекта

Q78.1

Полиостеозна фиброзна дисплазия

Q78.2

Остеопетроза

Вродена ихтиоза

Q80.1

Х-свързана ихтиоза

Q80.2

Ламеларна ихтиоза

Epidermolysis bullosa

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis

Факоматози, некласирани другаде

Q85.1

Туберозна склероза

Синдром на Еdwards

Q91.0

Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.2

Тризомия 18, транслокационна форма

Синдром на Turner

Q96

Синдром на Turner

Последици от травми на главата

Т90.3

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от травми на горен крайник

Т92.4

Последици от травма на нервите на горен крайник

Последици от травми на долен крайник

Т93.4

Последици от травми на нервите на долен крайник

Последици от термични и химични изгаряния и измръзване

Т95.0

Последици от термични и химични изгаряния и измръзване на главата и шията (последица от травми, класифицирани Т-26)

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване

Т95.1

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Z 21

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация

Рубрика по МКБ

МКБ код

Заболявания

1

2

3

Тиф и паратиф

A01.0

Коремен тиф

A01.1

Паратиф А

A01.2

Паратиф В

A01.3

Паратиф С

A01.4

Паратиф, неуточнен

Амебиaза

A06.1

Хронична чревна амебиaза

A06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

A07.1

Жиардиаза (ламблиаза)

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулозен плеврит, потвърден бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит без указания за бактериологично и хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома

Туберкулоза на други органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

А18.6

Туберкулоза на ухото

А18.7

Туберкулоза на надбъбреците

А18.8

Туберкулоза на други уточнени органи

Еризипел

А46

Еризипел

Вроден сифилис

A50

Вроден сифилис

Ранен сифилис

A51

Ранен сифилис

Късен сифилис

A52

Късен сифилис

Други и неуточнени форми на сифилис

A53

Други и неуточнени форми на сифилис

Други болести, предавани предимно по полов път, некласифицирани другаде

A63

Други болести, предавани предимно по полов път, некласифицирани другаде

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.2

Хроничен вирусен хепатит C

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV), неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV), неуточнен

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

B50

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

В51

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

Малария, предизвикана от Plasmodium malaria

В52

Малария, предизвикана от Plasmodium malaria

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза

В55.1

Кожна, градска кожна лайшманиоза

Токсоплазмоза

В58

Токсоплазмоза

Шистозомиаза (билхарциоза)

В65.0

Шистозомиаза, предизвикана от Shistosoma haematobium (уринарна шистозомиаза)

В65.1

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni (чревна шистозомиаза)

Ехинококоза

В67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.3

Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus

В67.5

Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis

В67.6

Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis

Филариоза

В74.0

Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti

В74.9

Филариоза, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

В77

Аскаридоза

Други хелминтози

В83.0

Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинки на хелминтите /висцерална Larva migrans/ токсокариоза/

Злокачествено новообразувание на устната

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.2

Външна устна, неуточнена

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече локализации на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на езика

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Предверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

Злокачествено новообразувание на друга и неуточнена част на големите слюнчени жлези

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на сливицата (тонзила)

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

Злокачествено новообразувание на орофаринкса (мезофаринкс)

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.4

Брахиална цепка

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

Злокачествено новообразувание на носоглътката (назофаринкс)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

Злокачествено новообразувание на хипофаринкса

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9.

Хипофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание с други и неточно определени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната трета на хранопровода

С15.4

Средната трета на хранопровода

С15.5

Долната трета на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на стомаха

С16.0

Кардиа

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тънките черва

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон)

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната облас

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

Злокачествено новообразувание на ануса и аналния канал

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

С21.2

Клоакогенна зона

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на жлъчните пътища

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на на синуси, неуточнено

Злокачествено новообразувание на ларинкса

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено

Злокачествено новообразувание на трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

С34.9

Бронх или бял дроб с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

Злокачествено новообразувание на сърцето, медиастинума и плеврата

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

Злокачествени новообразувания с други и неточно определени локализации на дихателните органи и гръдния кош

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.1

Къси кости на горния крайник

С40.2

Дълги кости на долен крайник

С40.3

Къси кости на долен крайник

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли с други и неуточнени локализации

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

Злокачествен меланом на кожата

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

Други злокачествени новообразувания на кожата

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5

Кожа на тялото

С44.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата с неуточнена локализация

Мезотелиом

С45.0

Мезотелиом на плеврата

С45.1

Мезотелиом на перитонеума

С45.2

Мезотелиом на перикарда

С45.7

Мезотелиом с други локализации

С45.9

Мезотелиом, неуточнен

Сарком на Kaposi

С46.0

Сарком на Kaposi на кожата

С46.1

Сарком на Kaposi на меките тъкани

С46.2

Сарком на Kaposi на небцето (палатум)

С46.3

Сарком на Kaposi на лимфните възли

С46.7

Сарком на Kaposi с други локализации

С46.8

Сарком на Kaposi на множество органи

С46.9

Сарком на Kaposi с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на периферните нерви и вегетативната нервна система

С47.0

Периферни нерви на главата, лицето и шията

С47.1

Периферни нерви на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С47.2

Периферни нерви на долен крайник, включително тазобедрената област

С47.3

Периферни нерви на торакса

С47.4

Периферни нерви на корема

С47.5

Периферни нерви на таза

С47.6

Злокачествено новообразувание на периферните нерви на тялото, неуточнено

С47.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на периферните нерви и вегетативната нервна система

С47.9

Периферни нерви и вегетативна нервна система с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

Злокачествено новообразувание на съединителната и другите меки тъкани

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на вулвата

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)

Злокачествено новообразувание на шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.0

Истмус на матката

С54.1

Ендометриум

С54.2

Миометриум

С54.3

Дъно (фундус) на матката

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

С54.9

Тяло на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

С57.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на пениса

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на простатата

С61

Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на мъжките полови органи

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на бъбрека с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

С67.1

Купол на пикочния мехур

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

С67.5

Шийка на пикочния мехур

С67.6

Отвор на уретера (орифициум)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

С67.9

Пикочен мехур с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

Злокачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С69.9

Око, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менинги)

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални менинги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

Злокачествено новообразувание на главния мозък

С71.0

Главен мозък с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

С71.9

Главен мозък с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепно-мозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

Злокачествено новообразувание с неточно определени локализации

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

С76.4

Горен крайник

С76.5

Долен крайник

С76.7

Други неточно определени локализации

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени

локализации с други и неточно определени локализации

Вторично и неуточнено злокачествено новообразувание на лимфните възли

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интраабдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на перитонеума и ретроперитонеума

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на кожата

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лимфоцитно изчерпване

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

С82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

С82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

С82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

С82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

Дифузен нехочкинов лимфом

С83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

С83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

С83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

С83.4

Имунобластен (дифузен)

С83.5

Лимфобластен (дифузен)

С83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове на дифузен нехочкинов лимфом

С83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

С84.2

Т-зонов лимфом

С84.3

Лимфоепителоиден лимфом

С84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

С84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

Други и неуточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.0

Лимфосарком

С85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопролиферативни болести

С88. 0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

С88.1

Болест на алфа-тежките вериги

С88.2

Болест на гама-тежките вериги

С88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

С88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

Множествен миелом и злокачествени плазмоклетъчни новообразувания

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

С90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

С91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

С91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

С91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

С91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

С91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия

С92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

С92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден синдром

С92.4

Остра промиелоцитна левкемия

С92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

С92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

Моноцитна левкемия

С93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

С93.2

Подостра моноцитна левкемия

С93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

С94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

С94.3

Мастоклетъчна левкемия

С94.4

Остра панмиелоза

С94.5

Остра миелофиброза

С94.7

Друга уточнена левкемия

Левкемия с неуточнен тип клетки

С95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.0

Болест на Letterer-Siwe

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.3

Истински хистиоцитен лимфом

С96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

С97

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

Карцином in situ на устната кухина, хранопровода и стомаха

D00.0

Устни, устна кухина и фаринкс

D00.1

Хранопровод

D00.2

Стомах

Карцином in situ на други и неуточнени храносмилателни органи

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други неуточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

Карцином in situ на средното ухо и дихателната система

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

Меланом in situ

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмена част на главата и кожа на шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

Карцином in situ на кожата

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външен слухов канал

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмена част на главата и кожа на шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа с неуточнена локализация

Карцином in situ на млечната жлеза

D05.0

Лобуларен карцином in situ

D05.1

Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

Карцином in situ на шийката на матката

D06.0

Ендоцервикс

D06.1

Екзоцервикс

D06.7

Други части на маточната шийка

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

Карцином in situ на други и неуточнени полови органи

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

Карцином in situ с други и неуточнени локализации

D09.0

Пикочен мехур

D09.1

Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на устните, устната кухина и фаринкса

D10.0

Устни

D10.1

Език

D10.2

Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен

Доброкачествено новообразувание на големите слюнчени жлези

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

Доброкачествено новообразувание на колона, ректума, ануса и аналния канал

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

Доброкачествено новообразувание на други и неточно определени части от храносмилателната система

D13.0

Хранопровод

D13.1

Стомах

D13.2

Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени части от храносмилателната система

Доброкачествено новообразувание на средното ухо и дихателната система

D14.0

Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1

Ларинкс

D14.2

Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени органи в гръдния кош

D15.0

Тимус

D15.1

Сърце

D15.2

Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

Доброкачествено новообразувание на костите и ставния хрущял

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с неустановена локализация

Хемангиоми и лимфангиоми с каквато и да е локализация

D18.0

Хемангиоми с каквато и да е локализация

D18.1

Лимфангиоми с каквато и да е локализация

Доброкачествено новообразувание на мезотелиалната тъкан

D19.0

Мезотелиална тъкан на плеврата

D19.1

Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на меката тъкан на ретроперитонеума и перитонеума

D20.0

Ретроперитонеум

D20.1

Перитонеум

Други доброкачествени новообразувания на съединителната и други меки тъкани

D21.0

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D21.2

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани с неуточнена локализация

Меланоцитен невус

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

Други доброкачествени новообразувания на кожата

D23.0

Кожа на устните

D23.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на млечната жлеза

D24

Доброкачествено новообразувание на млечната жлеза

Лейомиом на матката

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

Други доброкачествени новообразувания на матката

D26.0

Шийка на матката

D26.1

Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

Доброкачествено новообразувание на яйчника

D27

Доброкачествено новообразувание на яйчника

Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени части на женските полови органи

D28.0

Вулва

D28.1

Влагалище

D28.2

Маточна тръба и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи

D29.0

Пенис

D29.1

Простата

D29.2

Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на пикочните пътища

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на окото и неговите придатъци

D31.0

Конюнктива

D31.1

Роговица

D31.2

Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

Доброкачествено новообразувание на мозъчните обвивки (менингите)

D32.0

Обвивки на главния мозак

D32.1

Обвивки на гръбначния мозък

D32.9

Мозъчни обвивки, неуточнени

Доброкачествено новообразувание на главния мозък и други части на централната нервна система

D33.0

Главен мозък, супратенториум

D33.1

Главен мозък, инфратенториум

D33.2

Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система, с неуточнена локализация

Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

D34

Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

D35.0