ПРАВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА /ЗЗОЛ/

Права на пациента при получаване на медицински услуги в извънболнична помощ   2

Избор на общопрактикуващ лекар. 2

Първичен избор на общопрактикуващ лекар. 2

Временен избор на общопрактикуващ лекар. 3

Смяна на общопрактикуващ лекар. 3

Служебен избор на общопрактикуващ лекар. 3

Права на пациента при необходимост от първична медицинска помощ.. 4

Право за получаване на информация. 5

Права на пациентите при получаване на извънболнична специализирана медицинска помощ   5

Права на пациентите при необходимост от медико-диагностични дейности.. 6

Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност, заплащана от НЗОК  6

Списък и цени на медико-диагностичните дейности, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравно осигурените лица. 7

„Клинична лаборатория” 7

„Клинична микробиология” 9

„Медицинска паразитология” 9

„Обща и клинична патология” 9

„Вирусология” 10

„Имунология” 10

„Имунохематология” 10

„Рентгенология” 11

Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност  на доброволно здравно осигурени лица. 12

Права на пациента при получаване на стоматологични услуги.. 12

Първична извънболнична стоматологична помощ.. 13

Услуги и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица. 13

Специализирана извънболнична стоматологична помощ.. 14

Услуги и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица. 14

Проследяване на бременност. 15

Наблюдение на бременността от общопрактикуващ лекар. 15

Изследвани по време на бременността. 16

Наблюдение на бременността от специалист по акушерство и гинекология. 16

Проследяване на нормално протичаща бременност от лекар – специалист по АГ  16

Рутинно послеродово наблюдение. 17

Проследяване на бременност с рисков фактор. 18

Бременност с друг риск. 19

Послеродово наблюдение от специалист по АГ на жени с рискова бременност. 19

Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на правата на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законодателство в Република България. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и стоматологична помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Задължително здравноосигурените лица получават медицинска помощ в обем регламентиран с основния пакет медицински услуги гарантиран от бюджета на НЗОК.

Националната здравноосигурителна каса и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ, са длъжни да спазват правата на ЗЗОЛ и да ги запознават с тях. НЗОК следи за спазване правата на ЗЗОЛ от страна на ИМП и ИСП чрез:

Права на пациента при получаване на медицински услуги в извънболнична помощ

Избор на общопрактикуващ лекар

Първичен избор на общопрактикуващ лекар 

Здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна.Изборът е личен.  За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица изборът се извършва от техните родители и настойници, съответно със съгласието на техните родители и попечители.

Районният център по здравеопазване (РЦЗ) информира в края на всеки месец за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ по здравни райони и за месторазположението им. Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) информира в края на всеки месец за лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ, сключили договор с нея, като посочва и срока за изпълнението му.

Националната здравноосигурителна каса издава на всяко здравноосигурено лице здравноосигурителна книжка и отделни регистрационни форми за осъществяване на правото му на избор. Здравноосигуреното лице упражнява правото си на избор на лекар, като попълва регистрационната форма. За новородените до даване на единен граждански номер и получаване на здравноосигурителна книжка в регистрационната форма се вписват номерът на съобщението за раждане на детето и регистрационният номер на лечебното заведение, от което произтича съобщението.

Временен избор на общопрактикуващ лекар

Лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор, която се закупува от лицето. При изтичане на срока на временния избор на ЗЗОЛ извън здравния район, в който са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният му постоянен избор на ОПЛ.

Смяна на общопрактикуващ лекар

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигуреното лице може да избере друг лекар. Желаещите да направят смяната закупуват регистрационни форми за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Лицата представят на новоизбрания ОПЛ:

При промяна на настоящия адрес здравноосигуреното лице има право на нов избор на лекар, без да спазва определените годишни срокове. В този случай изборът се извършва с попълване на регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар, който лицето получава от Районната здравноосигурителна каса.

В случаите, когато ЗЗОЛ направи нов избор, новоизбраният лекар изисква по подходящ начин извлечение от здравното досие (копие или етапна епикриза) от предишния ОПЛ, който се задължава да изготви и представи по подходящ начин изисканата документация в едномесечен срок от датата на постъпване на искането. В случаите, когато лицето не е посещавало предишния си лекар, същият издава служебна бележка, с която удостоверява липсата на здравно досие.

Новоизбраният лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на ЗЗОЛ от датата, на която е осъществен изборът, като включването на лицето в пациентската му листа става от първо число на следващия месец.

Служебен избор на общопрактикуващ лекар

При наличие на незаета практика, за която повече от шест месеца няма кандидат, директорът на съответната Районна здравноосигурителна каса прави служебен избор за здравноосигурените лица, които не са осъществили правото си на избор на лекар, като ги включва в регистъра на избран от него изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.

Служебен избор на общопрактикуващ лекар се прави и за  военнослужещите на наборна военна служба във въоръжените сили на Република България, които нямат достъп до медицинска помощ поради липса на лекар, работещ в съответното ведомство. Изборът се осъществява от директора на РЗОК и от председателя на съответната районна колегия на БЛС, съгласувано с командира на поделението.

Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на БЛС и ССБ, съгласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на ОПЛ за следните категории:

1.            задържани под стража и лишени от свобода лица;

2.            лица в процедура за придобиване статут на бежанец;

3.            лица, настанени в домове за медико-социални услуги;

4.            лица, настанени в специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Права на пациента при необходимост от първична медицинска помощ    

При необходимост от медицинска помощ пациентът се обръща към избрания от него общопрактикуващ лекар. Той осъществява първичен преглед на пациента, назначава лечение и предписва необходимите лекарствени средства. При необходимост издава направление за извършване на медикодиагностични изследвания. Когато състоянието на пациента го изисква, общопрактикуващият лекар издава направление за консултация и съвместно лечение със специалист.  Ако на пациента се налага болнично лечение, лекарят издава направление за хоспитализация.  

Здравноосигурените лица имат право да получават от личния си лекар следните документи:

1.            извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие

2.            извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на наборници, подлежащи на първоначален медицински преглед и за явяване пред наборна комисия, след представено от тях известие от военното окръжие;

3.            медицинско направление за балнеосанаториално лечение;

4.            медицинско направление за превозване на починал в друго населено място;

5.            медицинско направление за социални грижи;

6.            препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;

7.            талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;

8.            болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;

9.            медицинско свидетелство за постъпване на работа;

10.       направление за хоспис;

11.       медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;

12.       медицински свидетелства на участници в спортни състезания;

13.       медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;

14.       съобщение до ЕСГРАОН за смърт;

15.       медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни;

16.       медицинско свидетелство за осиновяване на дете;

17.       медицинско свидетелство за сключване граждански брак;

18.       здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения

19.       Амбулаторен лист бл. МЗ-НЗОК №1

20.       Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение със специалист бл. МЗІНЗОК №3

21.       Медицинско направление за медико диагностична дейност бл. МЗ-НЗОК №4

22.       Направление за хоспитализация бл. МЗ-НЗОК №7

23.       Медицинско направление за високоспециализирани медицински дейности при поискване от ТЕЛК бл. МЗ-НЗОК №3А

24.       Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5; МЗ-НЗОК №5А  

Право за получаване на информация

Общопрактикуващият лекар е длъжен да предостави цялата информация за правата на здравноосигурените лица в неговата пациентска листа, които включват:

Права на пациентите при получаване на извънболнична специализирана медицинска помощ

Право на пациента е да ползва специализирана медицинска помощ в случаите, когато състоянието му го изисква. Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на здравноосигурените лица, на които общопрактикуващият лекар е издал “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Специализирана медицинска помощ се ползва на територията на цялата страна в лечебни заведения, сключили договор с Районна здравноосигурителна каса. Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Пациента има право на вторичен преглед при специалиста в срок до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния.

Пациентът има право да получи специализирана помощ в дома си в случай, че лекарят е повикан за консултация от ОПЛ, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста, както и когато лицето е лекувано от него и се налага повторно посещение в дома на пациента.

При получаване на специализирана медицинска помощ пациентите не заплащат суми за консултациите и проведеното лечение с изключение на потребителската такса, ако не са освободени по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.

Права на пациентите при необходимост от медико-диагностични дейности

Медико-диагностичните дейности включват всичките необходими изследвания при диагностика, лечение и проследяване здравното състояние на пациентите.

Пациентите имат право да получат необходимият им обем медико-диагностични дейност като:

Медико-диагностични дейности са всички дейности извършвани по пакети:  “Вирусология”, “Имунология”, “Клинична лаборатория”, “Клинична микробиология”, “Медицинска паразитология”, “Имунохематология”, “Обща и клинична патология” и “Рентгенология” .

Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност, заплащана от НЗОК

Всеки пациент като задължително здравно осигурено лице има право да му бъдат извършени медико-диагностични дейности в обем, договорен между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ,  описан подробно в Националния рамков договор.

Пациента се насочва към лаборатория с “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК № 4). Това направление се издава от общопрактикуващ лекар или лекар от специализираната медицинска помощ.

Пациентите имат право на високоспециализирани медикодиагностични дейности (код 10), като направление за извършването им издават само специалисти по профил на заболяването (бл. МЗ-НЗОК № 3А). Спецификата и необходимото специализирано оборудване за извършване на високоспециализирани изследвания обуславят и по-малкия брой на откритите специализирани лаборатории. Право на пациента е да получи информация за лаборатории, извършващи високоспециализирани изследвания от специалиста, издаващ направлението.

Общопрактикуващият лекар издава направление за високоспециализирана медицинска дейност или изследване само при поискване от ТЕЛК или НЕЛК.

Контрастната материя, необходима за извършването на някои от високоспециализираните изследвания се заплаща от пациента.

Срока на валидност на направлението за медико-диагностични дейности е 30 календарни дни, в които пациента трябва да направи изследванията или да се запише в листата на чакащи там където лабораторията го изисква.

Общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната медицинска и стоматологична помощ разполагат с определена сума за издаване на направления за медико-диагностични дейности, определена съгласно регулативни стандарти от Районните здравноосигурителни каси с които са в договорни отношения.

Медико-диагностичната лаборатория осъществява договорената дейност в присъствие на лекар-специалист в рамките на дневния работен график в изпълнение на договора с НЗОК, който не може да бъде по-малък от 4 часа.

Когато на пациента се взема биологичен материал, лабораторията може да определи цена, като сумата се заплаща от лицето. Цената се определя от изпълнителя и не може да бъде по-висока от 2 лв.

Важно за пациентите е да знаят, че определената от лабораторията цена до 2 лева важи за едно посещение, независимо от броя на изследванията.

В лабораториите, които са определили цена за вземане на биологичен материал пациента не заплаща потребителска такса.

 

Списък и цени на медико-диагностичните дейности, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравно осигурените лица

 

 

 

 

Код изслед-ване

Название на изследването

Цена

(лв.)

1

2

3

01_01

Кръвна картина—поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

1,98

 

01_03

Скорост на утаяване на еритроцитите

0,77

01_04

Време на кървене

1,43

01_05

Пресяващи тестове: протромбиново време

1,43

01_06

Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)

1,43

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

1,43

01_08

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген)

0,66

01_09

Седимент на урина—ориентировъчно изследване

0,66

01_10

Окултни кръвоизливи

0,66

01_11

Глюкоза

1,43

01_12

Кръвно-захарен профил

3,85

01_13

Креатинин

1,43

01_14

Урея

1,43

01_15

Билирубин—общ

1,43

01_16

Билирубин—директен

1,43

01_17

Общ белтък

1,43

01_18

Албумин

1,43

01_19

Холестерол

1,43

01_20

HDL-холестерол

1,43

01_21

Триглицериди

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

9,24

01_23

Пикочна киселина

1,43

01_24

AСАТ

1,43

01_25

АЛАТ

1,43

01_26

Креатинкиназа (КК)

1,43

01_27

ГГТ

1,43

01_28

Алкална фосфатаза (АФ)

1,43

01_29

Алфа-амилаза

1,43

01_30

Липаза

1,43

01_31

Натрий и калий

2,86

01_34

Калций

1,43

01_35

Фосфати

1,43

01_36

Желязо

1,43

01_37

ЖСК

1,43

01_38

CRP

3,74

01_40

Диференциално броене на левкоцити—визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване

1,98

01_41

Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване

1,98

09_01

Криоглобулини

6,27

09_02

Общи имуноглобулини IgM

9,79

09_03

Общи имуноглобулини IgG

9,79

09_04

Общи имуноглобулини IgA

9,79

09_05

С3 компонент на комплемента

9,79

09_06

С4 компонент на комплемента

9,79

10_08

fT4

10,34

10_09

TSH

10,34

10_10

PSA

12,10

10_11

CA-15-3

12,10

10_12

СА-19-9

12,10

10_13

СА-125

12,10

10_14

Алфа-фетопротеин

12,10

10_15

Бета-хорионгонадотропин

12,10

10_16

Карбамазепин

12,00

10_17

Валпроева киселина

12,00

10_18

Фенитоин

12,00

10_19

Дигоксин

12,00

10_20

Микроалбуминурия

8,00

10_21

Progesteron

10,34

10_22

LH

10,34

10_23

FSH

10,34

10_24

Prolactin

10,34

10_25

Estradiol

10,34

10_26

Testosteron

10,34

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

12,10

10_61

СЕА

12,10

02_07

RPR (или Васерман)

3,56

02_09

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета стрептококови инфекции)

3,67

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

3,67

02_11

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

3,46

02_12

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

5,08

02_13

Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

5,08

02_14

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др., Грам (—), Гъби (C. albicans) и др.

5,08

02_15

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Анаероби, Corynebacterium

5,08

02_16

Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

5,08

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

5,08

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

3,56

02_20

Chlamydia (сух тест)

3,46

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis

3,56

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

3,56

04_03

Серологично изследване за токсоплазмоза

3,56

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

3,56

05_01

Доказване на HIV антитела с имунологичен метод ЕЛАЙЗА

7,45

05_02

Доказване на антитела РЗХА за рубеола при бременни

7,88

05_03

Доказване на антитела РЗХА за морбили при бременни

7,88

05_04

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси А по метода ЕЛАЙЗА

7,45

05_05

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси В по метода ЕЛАЙЗА

7,45

05_06

Серологични изследвания за маркери на хепатитните вируси C по метода ЕЛАЙЗА

7,88

06_01

Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)

1,21

06_02

Рентгенография на челюстите в специални проекции

6,16

06_03

Рентгенография на лицеви кости

6,16

06_04

Рентгенография на околоносни синуси

6,16

06_05

Специални центражи на черепа

6,16

06_06

Рентгенография на стернум

6,16

06_07

Рентгенография на ребра

6,16

06_08

Рентгеноскопия на бял дроб

6,16

06_09

Рентгенография на крайници

6,16

06_10

Рентгенография на длан и пръсти

6,16

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

6,16

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

6,16

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

6,16

06_14

Рентгенография на бедрена кост

6,16

06_15

Рентгенография на колянна става

6,16

06_16

Рентгенография на подбедрица

6,16

06_17

Рентгенография на глезенна става

6,16

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

6,16

06_19

Рентгенография на клавикула

6,16

06_20

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

6,16

06_21

Рентгенография на скапула

6,16

06_22

Рентгенография на раменна става

6,16

06_23

Рентгенография на хумерус

6,16

06_24

Рентгенография на лакетна става

6,16

06_25

Рентгенография на антебрахиум

6,16

06_26

Рентгенография на гривнена става

6,16

06_27

Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)

11,22

06_28

Рентгенография на череп

11,22

06_29

Рентгенография на гръбначни прешлени

11,22

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

11,22

06_31

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

11,22

06_32

Обзорна рентгенография на корем

11,22

06_33

Рентгенография на таз

11,22

06_34

Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи

11,22

06_35

Томография на гръден кош и бял дроб

17,60

06_37

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах

17,60

06_38

Рентгеново изследване на тънки черва

17,60

06_39

Иригография

17,60

10_01

Компютърна аксиална или спирална томография

62,70

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

183,70

10_03

Мамография на двете млечни жлези

14,96

10_58

Хистеросалпингография

17,60

10_59

Интравенозна холангиография

17,60

10_60

Венозна урография

17,60

07_01

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка

5,40

07_02

Цитологично изследване на две проби от седимент от урина

5,40

07_03

Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза

5,40

07_04

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур

5,40

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

5,40

07_06

Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)

5,40

07_07

Цитологично изследване на две проби от синовиална течност

5,40

07_08

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери

5,40

07_09

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи

5,40

07_10

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина

5,40

07_11

Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии

5,40

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

5,40

07_13

Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон

5,40

10_38

Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел

12,96

10_39

Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза

12,96

10_40

Хистобиопсично изследване на две проби от простата

12,96

10_41

Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза

12,96

10_42

Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза

12,96

10_43

Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган

12,96

10_44

Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея

12,96

10_45

Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум

12,96

10_46

Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина

12,96

10_47

Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган

12,96

10_48

Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод

12,96

10_49

Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии

12,96

10_50

Хистобиопсично изследване на две проби от мускул

12,96

10_51

Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор

12,96

10_52

Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система

12,96

10_53

Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии

12,96

10_54

Хистобиопсично изследване на две проби от става

12,96

10_55

Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо

12,96

10_56

Хистобиопсично изследване на две проби от нос

12,96

10_57

Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък

12,96

09_01

Определяне на криоглобулини

6,27

09_02

Определяне на общи имуноглобулини Ig M

9,79

09_03

Определяне на общи имуноглобулини Ig G

9,79

09_04

Определяне на общи имуноглобулини Ig А

9,79

09_05

Определяне на С3 компонент на комплемента

9,79

09_06

Определяне на С4 компонент на комплемента

9,79

10_05

Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити—стандартен панел

123,20

10_06

Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест

32,82

10_07

Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата

47,94

10_08

fT4

10,34

10_09

TSH

10,34

10_29

Определяне на общи Ig E

41,89

10_30

Определяне на антинуклеарни антитела в серум

41,89

10_35

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент

11,76

10_36

Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

23,41

 

10_37

 

Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод

 

16,35

12_01

Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

7,06

12_02

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

4,14

12_03

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

31,58

12_04

Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите—чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума—чрез аглутинационен или ензимен метод

21,06

12_05

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

31,58

12_06

Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти

29,23

 

Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност  на доброволно здравно осигурени лица

Всеки гражданин независимо че е задължително здравно осигурен и има право на медицински услуги, заплащани от НЗОК, може да се осигури допълнително към лицензиран доброволен здравен фонд. Услугите, предлагани от тези фондове включват и надграждат обема от здравни и медицински услуги заплащани от НЗОК. В зависимост от избраната опция, клиентите на доброволните фондове получават медико-диагностични изследвания в по-голям обем и без необходимост от направления за извършването им. В тези случаи изследванията се заплащат от доброволните осигурителни фондове към които пациента е осигурен и предпочел да закупи съответния пакет от услуги. Предимствата, които ползва пациента като доброволно осигурен са навременното извършване на изследванията, възможностите до ползва по-голям обем, съобразно опцията за която е осигурен, както и незаплащане на допълнителни суми при получаване на услугата.

Права на пациента при получаване на стоматологични услуги

Гражданите на Република България ползват стоматологични услуги като:

Права, ред и условия за ползване на договорения в НРД обем  стоматологични дейности в полза на задължително здравноосигурените лица – падащ към основния панел.

Задължително здравноосигурените лица ползват извънболнична стоматологична помощ от избран от тях стоматолог, сключил договор с Районна здравноосигурителна каса  на територията на цялата страна.

За този избор лицата не е необходимо да попълват регистрационна форма. Стоматологичната помощ се оказва след представяне на личната здравноосигурителна книжка на лицето.

Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на стоматолог за всяка от договорените дейности през срока на действие на НРД.

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности преди да им бъдат предоставени услугите от стоматолога. В здравноосигурителната книжка на лицето се отбелязват данните на стоматолога, извършил дейността, подписът и печатът на същия, кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК и датата на извършването.

При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от ССБ и НЗОК, която осигурените лица могат да получат в Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/.

Деца до 18 години, бременните и освободените по реда на ЗЗО и списъка на НЗОК,  не заплащат потребителска такса.

Здравноосигурените лица имат право при необходимост да направят секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от стоматолог, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Децата до 18 години имат право да ползват годишно един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като  до две от тях са лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Лица над 18 години ползват годишно един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.

Бременни жени ползват допълнителен обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус при установяване на бременността, заплащан изцяло от НЗОК.

Първична извънболнична стоматологична помощ

Услуги и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица

 

 

Вид дейности

Стойност, заплащана от НЗОК за лица до 18 години

Стойност, заплащана от НЗОК за лица над 18 години

Стойност, заплащана от пациента

 

до 18

 

над 18

Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист

6,44

6,44

1.80

1.80

Обтурация /пломба/ с амалгама или химичен композит

25,13

21,13

не заплаща

 

4.00

 

 

Екстракция /вадене/ на временен зъб с анестезия

11,98

не

не заплаща

 

-

 

 

Екстракция/вадене/ на постоянен зъб с анестезия

 

25,13

 

25,13

 

Не заплаща

 

4.00

Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб

 

21,92

 

 

не

 

4,70

 

-

Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб

 

68,93

 

не

 

12,30

 

-

 

Специализирана извънболнична стоматологична помощ

При необходимост, здравноосигурните лица ползват специализирана стоматологична помощ  след изпращане от общопрактикуващ стоматолог от извънболнична помощ с талон направление бланка №119А-МЗ.

Услуги и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица

 

 

Видови дейности

Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години

Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години

Стойност заплащана от пациента

 

до 18

 

над 18

Специализиран обстоен преглед

6,44

6,44

1,80

1,80

Инцизия в съединителнотъканни ложи

 

14,60

 

10,10

 

3,00

 

7,50

Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб

 

26,90

 

18,40

 

5,00

 

13,50

Контролен преглед след някоя от горните две дейности

 

 

 

3,38

 

3,38

 

0.80

 

0,80

Болнична стоматологична помощ

При необходимост, здравноосигурените лица се насочват за хоспитализация от лекар стоматолог или от общопрактикуващият лекар с „Направление за хоспитализация”  бл. МЗ-НЗОК №7. НЗОК заплаща болнично стоматологично лечение по 9 клинични пътеки.

 

Проследяване на бременност

Наблюдение на бременността от общопрактикуващ лекар

Общопрактикуващият лекар изпълнява задължително програма „Майчино здравеопазване” за проследяване на нормално протичаща бременност на жени от неговата пациентска листа.

Право на бременната жена е да направи избор от кого да бъде наблюдавана – от личния си лекар или от специалист по акушерство и гинекология.

Ако желанието на бременната е да бъде наблюдавана от лекар – специалист, общопрактикуващият лекар задължително издава направление за консултация и наблюдение.

Ако желанието на бременната жена е наблюдението да се извършва от личният й лекар, той я включва в регистрите по изпълнение на програма „Майчино здравеопазване”.

Бременните жени и родилки до 45 дена след раждането не заплащат потребителска такса.

Бременните имат право на следния обем медицински дейности за проследяване на нормално протичаща бременност от общопрактикуващия лекар:

 1. При първото посещение лекарят изготвя анамнеза  за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) и определя вероятния термин на раждане (ВТР).
 2. Измерване на артериално кръвно налягане и  антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) се извършва веднъж в първия триместър от бременността, а след това във всеки следващ лунарен месец. През последните два лунарни месеца от бременността - ІХ и Х консултациите са два пъти месечно.
 3. Гинекологичен статус се установява един път – при първото посещение, втори  – в ІV лунарен месец. В следващите гинекологичният статус се извършва по преценка на лекаря.
 4. Сърдечна дейност на плода (ДСТ) се следи от V лунарен месец всеки  месец и  два пъти месечно през последните два от бременността.

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, се извършва консултация със съответния специалист.

Изследвани по време на бременността

При първото посещение лекарят издава направление за медикодиагностична дейност за изследване на :

 1. Хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит
 2. СУЕ
 3. Урина: седимент 
 4. Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 5. Изследване за сифилис
 6. Изследване за хепатит В (НвS Ag)
 7. Изследване за HIV (при съгласие)
 8. Определяне на кръвна група и Rh фактор

Консултации с лекар – специалист по акушерство и гинекология

Личният лекар на бременната издава направление за  консултативен преглед със специалист “АГ и репродуктивна медицина”, включващ:

Наблюдение на бременността от специалист по акушерство и гинекология

Ако бременната жена пожелае да бъде наблюдавана през целия период от лекар - специалист АГ и репродуктивна медицина, нейният личен лекар издава безотказна направление. Специалистът по АГ я включва в регистрите за наблюдение по програма „Майчино здравеопазване”

Проследяване на нормално протичаща бременност от лекар – специалист по АГ

При първото посещение лекарят изготвя анамнеза  за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други) и определя вероятния термин на раждане (ВТР).

Измерване на артериално кръвно налягане и  антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия) се извършва веднъж в първия триместър от бременността, а след това във всеки следващ лунарен месец. През последните два лунарни месеца от бременността - ІХ и Х консултациите са два пъти месечно.

Гинекологичен статус се установява един път – при първото посещение, втори  – в ІV лунарен месец. В следващите гинекологичният статус се извършва по преценка на лекаря.

Сърдечна дейност на плода (ДСТ) се следи от V лунарен месец всеки  месец и  два пъти месечно през последните два от бременността.

Изследвани по време на бременността

При първото посещение лекарят издава направление за медикодиагностична дейност за изследване на :

 1. Хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит
 2. СУЕ
 3. Урина: седимент 
 4. Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 5. Изследване за сифилис
 6. Изследване за хепатит В (НвS Ag)
 7. Изследване за HIV (при съгласие)
 8. Определяне на кръвна група и Rh фактор
 9. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка - един път при първо посещение
 10. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване един път при първо посещение и втори в ІХ лун. месец
 11. Акушерска ехография - един път – в І триместър и втори от 16 - 20 гест. седмица

Рутинно послеродово наблюдение

Домашно посещение в първите 24 часа след изписване от родилното отделение с извършване на общ преглед (в т.ч. измерване на артериално налягане) и преглед на млечни жлези, мамили, количество на отделяната кърма. Лекарят дава здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

На 15-я и 42-я ден след раждането лекарят извършва контрол на инволуция на матката

При показания, до 42-я ден след раждането издава направление за изследване на хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, СУЕ, урина: седимент, уробилиноген, кетони

При всяко заболяване на бременната/родилката, възникнало в хода на бременността или след раждането до 42-дневна възраст на детето се извършва консултация със съответния лекар специалист.

Проследяване на бременност с рисков фактор

Бременните жени освен с установен рисков фактор подлежат на диспансеризация от специалист по АГ и репродуктивна медицина, като освен рутинното наблюдение на бременността подлежат на допълнителни изследвания и консултации.

Възраст над 34 години – обема на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

Допълнително се правят още две акушерски ехографии, консултативен преглед за пренатална диагноза съвместно от  акушер-гинеколог и генетик, както и серумен скрининг за алфа-фето протеин и бета ЧХГ в периода от 8 до 16 гестионна седмица.

Възраст под 20 години - обемът на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица и изследване за хламиди веднъж за срока на бременността.

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

Обемът на дейности, извършвани от специалиста е същият както при наблюдение на нормално протичаща бременност.

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум:

Бременни с риск от развитие на диабет; предишно раждане на едър плод; предишно мъртвораждане; семейна обремененост с диабет; предходящо нарушение на въглехидратния толеранс; раждане на дете с аномалии; наличие на глюкозурия; повишена кръвна захар над 6,5 ммол/л.

Основният обем от дейности е същият, както при нормално протичаща бременност.

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) и кръвно-захарен профил се извършват веднъж при първо посещение, при необременени от 24-28 г.с., а при обременени още веднъж в 28 г.седмица.

Консултативен преглед със специалист по ендокринология и болести на обмяната се извършва веднъж при първо посещение, при необременени от 24 до 28 г.с. допълнително, а при обременени в 28 г.с. 

Бременност с друг риск

 1. Произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)
 2. Други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

Основният обем от дейности е същият както при нормално протичаща бременност.

Допълнително се извършва още една акушерска ехография през 28 – 32 гест. седмица.

При първо посещение се извършва изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания.

При данни за контакт с рубеола по време на бременността се извършва серологично изследване за рубеола до VІІ лунарен месец.

Специалистът по АГ издава направление за консултация със съответни специалисти според риска.

Послеродово наблюдение от специалист по АГ на жени с рискова бременност

В първите 24 часа след изписване от родилното отделение лекарят осъществява домашно посещение и извършва общ преглед и измерване на артериално налягане на родилката.

Контрол на инволуция на матката се извършва на 15-я и 42-я ден след раждането. Лекарят  извършва преглед на млечни жлези, мамили, количество на отделяната кърма и дава здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

При показания до 42-я ден след раждането лекарят издава направление за медикодиагностична дейност за проследяване на хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, СУЕ, урина: седимент, уробилиноген, кетони

При всяко заболяване на бременната/родилката, възникнало в хода на бременността или след раждането до 42-дневна възраст на детето се извършва консултация със съответния лекар специалист.