МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

MЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ OБИКНОВЕНО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ТРИ ГРУПИ: МНОГОСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВУСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (НПО).

Многостранни агенции

Терминът многостранен означава, че средствата постъпват от много правителства (а също и от неправителствени източници) и се разпределят за много държави. Всички основни многостранни организации са част от Обединените нации (United Nations). Световната здравна организация (СЗО) (World Health Organization (WHO)) е водещата международна здравна организация. Технически тя е една "междуправителствена агенция, свързана с ООН". Световната здравна организация и други подобни агенции са "отделни, автономни организации, които на база на специални договорености, работят с ООН и помежду си посредством координиращия механизъм на Икономическия и социален съвет." Според нейната конституция (1948 г.) основната й цел е "постигането от всички народи на възможно най-високото ниво на здраве."

Световната здравна организация има три основни управления. Ръководният орган, Световната здравна асамблея, заседава веднъж годишно с цел одобрение на бюджета и вземане на решения по основни въпроси на здравната политика. Всички членуващи страни, приблизително 190 на брой, изпращат делегации. Световната здравна асамблея избира 31 страни-членки, които да определят здравни експерти за Изпълнителния борд, който заседава два пъти годишно и служи за връзка между Асамблеята и Секретариата, който извършва ежедневната дейност в СЗО. Броят на служителите в Секретариата е приблизително 4 500 души, като 30% от служителите му са в седалището в Женева, 30% са разпределени в шест регионални офиса и 40% в други страни, в качеството си на представители на СЗО за съответната страна или като представители по специални програми на СЗО.

Основната дейност на СЗО е да направлява и координира международните здравни дейности и да оказва техническо съдействие на отделните страни. СЗО разработва норми и стандарти, разпространява здравна информация, насърчава изследователска дейност, извършва обучение в областта на международното здравеопазване, събира и анализира епидемиологични данни и разработва системи за наблюдение и оценка на здравните програми. Пан американската здравна организация (Pan American Health Organization (PAHO)) служи като регионален офис на СЗО за Северна и Южна Америка и тъй като предхожда СЗО, извършва някои допълнителни автономни дейности.

СЗО има двугодишен бюджет. Определените вноски от страните-членки съставляват редовния бюджет. През последните години доброволните вноски ("извънбюджетни") - от правителства и частни донори, надхвърлят редовния бюджет. Дарителите могат да посочват предназначението на своите дарения за специални програми; СЗО определя как да бъдат изразходвани задължителните вноски.

Световната банка (World Bank) е основна междуправителствена агенция, сериозно ангажирана с международното здравеопазване. Световната банка отпуска заеми на страните при благоприятни условия, които не съществуват на търговския пазар.

Трите дъщерни агенции на Икономическия и социален съвет на ООН имат поети сериозни ангажименти към международните здравни програми. Детският фонд към ООН (Уницеф) (The United Nation Children's Fund (UNICEF) изразходва за здравеопазване по-голямата част от своя програмен (неадминистративен) бюджет. Уницеф определя като свой основен приоритет най-ощетените деца в света, и поради тази причина изразходва по-голямата част от своите ресурси за най-бедните страни и за децата под 5-годишна възраст. Уницеф провежда много от детските здравни програми  в сътрудничество със СЗО.

Програмата за развитие към ООН (United Nation Development Programme (UNDP))  също отделя средства за здравеопазване, образование и заетост. Основните й здравни приоритети са СПИН, изхранване на майката и детето и високата майчина смъртност. В сътрудничество със СЗО и Световната банка, тя спонсорира Специалната програма за изследователска дейност и обучение по тропически болести (TDR).

Европейският съюз (European Union) се насочва основно към дейности, свързани с общественото здраве, в сферата на здравна промоция, здравен мониторинг, СПИН и други заразни болести, рак, редки заболявания, болести свързани със замърсяването на околната среда и употребата на наркотици. Въпросите за разширението на ЕС също включват здравния сектор, но повече по отношение на неговата организация, управление и финансиране.

Двустранни агенции

Двустранните агенции са правителствени агенции на дадена страна, които оказват помощ на развиващите се страни. Най-голямата подобна агенция е Агенцията за международно развитие на САЩ (United States Agency for International Development (USAID)). Повечето от индустриализираните страни имат подобни държавни агенции. Много често политически и исторически причини определят кои страни ще получат дарения от двустранните агенции и колко ще получат. Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) насочва по-голямата част от своята  помощ към "сътрудничещи агенции" -  частни международни здравни агенции, които сключват договори с  USAID.

Неправителствени организации

Неправителствените организации (НПО), известни също и под наименованието “частни доброволни организации” (PVOs), осигуряват приблизително 20% от цялата външна здравна помощ към развиващите се страни. Повечето от тези организации са доста малки по размер; много от тях са свързани с църкви. В най-бедните страни, болниците и клиниките ръководени от мисионерските общности са от особено значение. Най-голямата НПО в САЩ ангажирана с международното здравеопазване, е Проект Надежда (Project Hope) с годишен бюджет надхвърлящ 100 милиона щатски долара. В световен мащаб, най-важната НПО работеща за дългосрочно международно здравеопазване е вероятно Оксфам Интернешънъл (Oxfam, Internaitonal). Основана във Великобритания през 1943 г., в момента има филиали в още 10 страни, в това число и в САЩ.

Организации за бежанци и помощ при природни бедствия

При повечето природни бедствия, например при земетресения, наводнения, изригване на вулкани, повечето смъртни случаи настъпват в първите няколко часа или дни, което означава също, че повечето хора, които биват спасени, се спасяват в началото чрез местните средства и усилия за подпомагане при природното бедствие. Помощта оказвана от международните спасителни организации в дните непосредствено след деня на бедствието, може да изиграе основна роля за предотвратяването на здравни кризи и възстановяване нормалните функции на обществото.

Противоположно на природните бедствия, кризите свързани с настъпване на глад и бежанци обикновено се развиват бавно, често биват предхождани от предупреждаващи симптоми за идващата криза, което позволява на международните агенции да координират навреме помощта с националните агенции. Агенциите към ООН са вероятно най-важните от международните спасителни организации, но има и няколко много големи НПО, активни в областта на бежанците и кризите. Две от тях, Международният комитет на Червения кръст (International Committee of the Red Cross (ICRC)) и Лекари без граници (Medecins Sans Frontieres), изпълняват специални функции, които ще бъдат посочени по-долу.

Организации към ООН

Шест основни организации към ООН са ангажирани с помощта за бежанците и бедствията. Департаментът по хуманитарни въпроси, създаден през 1992 г., координира дейностите на ООН в тази област. Към него работи денонощно Екип по оценка и координация при бедствия към ООН , който има готовност незабавно да бъде изпратен в засегнатата страна.

Световната програма по изхранване (World Food Programme (WFP)) извършва доставки на храна при бедствия и координира дейностите на неправителствените организации, занимаващи се с доставка на храна, а също така оказва съдействие при транспортирането и логистичните дейности.

Офисът на Комисаря по бежанците към ООН (UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)) осигурява международна защита на бежанците и се опитва да намери дългосрочни разрешения на техните  проблеми. UNHCR е основната международна  организация за 20-те милиона бежанци по света. Тя оказва пряка помощ на бежанците и координира работата на неправителствените организации, ангажирани с помощ за бежанци.

Шестата от организациите към ООН е Организацията за храните и селското стопанство  (Food and Agriculture Organization (FAO)). Както и СЗО, технически това е една "междуправителствена организация свързана с ООН." Тя помага на развиващите се страни да се подготвят за действия в обстановка на глад чрез своите Система за глобална информация и ранно предупреждение и Схема за съдействие с хранителни запаси, която помага на развиващите се страни да заделят хранителни запаси. В случай на бедствие основната роля на тази организация е да помогне за възстановяването на селскостопанското производство.

Неправителствени организации

Движението на Международния Червен кръст и Червения полумесец (International Red Cross and Red Crescent Movement) е най-големият и най-престижният представител на световните хуманитарни неправителствени организации. Той има три компонента: Международният комитет на Червения кръст (ICRC); Международната федерация на дружествата на Червения кръст и на Червения полумесец; приблизително 160-те на брой отделни национални дружества на Червения кръст, например Американският Червен кръст. Седемте основни принципа на движението са следните: хуманност; безпристрастност; неутралност; независимост, например, независимост vis-а-vis от националните правителства; доброволна служба; единство, т.е за всяка страна има само едно национално дружество, отворено за всички и служещо на цялата страна; универсалност.
Международният комитет на Червения кръст (ICRC) е швейцарска организация, основана през 1863 г. с мандат по Женевската конвенция за защита и помощ на военнопленниците и цивилните при международни въоръжени конфликти. Тя може да предлага своите услуги и при граждански войни. Нейните функции включват следното: посещения и лечение на военнопленници и политически затворници, като им оказва услуги по отношение на връзката им с външния свят; създаване на хирургични болници или предоставяне на чужди екипи за работа в съществуващи болници; оказване на други видове медицинска помощ и съдействие, особено рехабилитация на пациенти, ранени във война; изготвяне и разпространение на образователни материали от областта на здравеопазването за затворници и жертви от войни. Относно тази последна функция, особено известна е книгата “Surgery for Victims of War” (Хирургия за жертви от войни).

Международната федерация на дружествата на  Червения кръст и Червения  полумесец, получава подкрепа основно от отделните национални дружества. Основната й мисия е оказване на помощ при бедствия. Федерацията работи в тясно сътрудничество с националните дружества на Червения кръст в засегнатите страни. В допълнение, тя отправя международни апели за неотложна помощ и често служи като организираща агенция за координация на спасителните усилия на по-малките организации.

Подобно на Червения кръст, Лекари без граници  (Medecins Sans Frontieres (MSF)) оказва медицинска помощ на жертвите от войни и природни бедствия. Но за разлика от Червения кръст, MSF е готова да навлезе в райони, разкъсвани от военни действия, без разрешение от властите. Друга разлика между двете организации е, че MSF, макар уставът й да включва същите принципи за безпристрастност и неутралитет, както спазваните от Червения кръст, счита за една от функциите си да информира публично по въпросите на нарушение на човешките права. Обикновено това публично информиране се състои в привличане на вниманието към случаи на нарушение на човешките права, за които MSF счита, че не е дадена достатъчна гласност, но понякога MSF заема крути позиции и изобличава фрапиращи нарушения. Подобно изобличаване може да затрудни много хуманитарната работа на  MSF и да я направи опасна. Основана през 1971 г. във Франция, MSF понастоящем има шест оперативни центрове в Европа и 13 представителни офиси в развитите страни.

Основана през 1946 г. с цел оказване на помощ на Европа в трудния следвоенен период, CARE USA е известна най-вече с хранителните помощи под формата на пакети, т.нар. "care-packages". При бедствия, CARE има специален опит в доставките и логистиката. От 1980 г. са изградени филиали-агенции на CARE в 10 страни, като това доведе до създаването на CARE International, със седалище в Брюксел.

Подобно на CARE, организацията Католическа помощ (Catholic Relief Services (CRS)) се специализира в осигуряването на хранителни помощи. CRS работи в тясно сътрудничество с Caritas, международната организация за католическа благотворителност.

Настоящият документ свежда да минимум и опростява сложността на света на международните здравни организации. Обсъдихме само най-големите организации и не споменахме по име много отлични, но по-малки неправителствени организации с многогодишен ценен принос към здравеопазването на развиващите се страни. Не са споменати с по-подробна информация някои изключителни двустранни агенции и неправителствени организации в Япония, Франция, Великобритания и други развити индустриални страни. Съществуват около 65 официални многостранни и двустранни международни здравни агенции. Неколкостотин американски неправителствени организации също са ангажирани в международна здравна дейност, като други развити страни също имат свои собствени независими неправителствени организации. Общият брой неправителствени организации в света се оценява на 1,500.

Други полезни връзки:

Австралийски Червен кръст (Australian Red Cross) URL:http://www.redcross.org.au/

Компютъризирана информационна система за инфекциозни болести (The Computerized Information System for Infectious Diseases (CISID) URL:http://cisid.who.dk/

Европейска мрежа за антибактериална резистентност и епидемиология (European Network for Antimicrobial resistance and Epidemiology) URL:http://www.ewi.med.uu.nl/enare/

Глобален здравен съвет (Global Health Council) URL:http://www.ncih.org/

Програма за подходящи здравни технологии (Program for Appropriate Technology in Health) URL:http://www.path.org/

Международна медицинска преса (International Medical Press) URL:http://www.intmedpress.com/

Мрежа за новите инфекции (APEC Emerging Infections Network) URL:http://apec.org/infectious/

Британски съвет за медицински изследвания (British Medical Research Council)Британският съвет за медицински изследвания от Великобритания (MRC) е национална организация, финансирана от английските данъкоплатците. Насърчава изследователска дейност във всички области на медицината и свързани с нея науки, с цел подобряване на здравето и качеството на живота на населението на Великобритания и принос към богатството на нацията. URL: http://www.mrc.ac.uk/

Центрове за контрол и предотвратяване на болести (Centres for Diseases Control and Prevention)Центрове за контрол и предотвратяване на болести (CDC) е призната като водеща федерална агенция за защита на здравето и безопасността на хората в страната и в чужбина, чрез предоставяне на достоверна информация за вземане на по-добри здравни решения и промоция на здравето чрез активно партньорство. URL: http://www.cdc.gov/

Съвет за изследвания за развитие в областта на здравето (Council on Health Research for Development (COHRED)COHRED е международна асоциация, учредена съгласно швейцарското законодателство. COHRED е създадена през 1993 г., с цел "промоция, улеснение, подкрепа и оценка" на стратегията за Съществени изследвания в областта на медицината (ENHR). Основно COHRED работи пряко със страните, като оказва техническа и финансова помощ за разработването на ефективни национални системи за изследвания в областта на здравето. Тя осигурява форум за обмяна на информация и опит, чрез регионални и национални инициативи, мрежи, публикации и интерактивна уеб страница. URL: http://www.cohred.ch/

Международен център Фогърти (Fogarty International Centre)Международен център Джон Е. Фогърти за модерни изследвания в областта на медицинската наука. URL: http://www.nih.gov/fic/

Испанска страница за транскраниална магнитна стимулация (Spanish page for Transcranial Magnetic Stimulation)Nueva herramienta de las Neurocienciencias. Permite la estimulaciуn no invasiva , focalizada y segura de la corteza cerebral humana , Se utiliza para la investigaciуn, diagnуstico, pronуstico y terapйutica de diferentes psicopatologнas y Neuropatнas. URL: http://www.psicomag.com/

Фондация Здраве в интернет (HON (Health on the Net Foundation)Фондацията Здраве в интернет (HON), създадена през 1995 г., е международна швейцарска организация с нестопанска цел. Мисията й е да насочва лаици или немедици и медици към полезна и надеждна он-лайн медицинска и здравна информация. HON има ръководна роля в създаването на етически стандарти за създателите на уеб страници. URL:http://www.hon.ch/home.html

Международна асоциация на лекарите за грижи при СПИН (International Association of Physicians in AIDS Care (IAPAC)Дава актуална информация от клиничния мениджмънт на СПИН и навременна информация за здравната политика. URL: http://www.iapac.org/

Международно дружество за СПИН (International AIDS Society (IAS)Международното дружество за СПИН (IAS) е световното професионално сдружение на учените, на работещите в областта на здравеопазването и общественото здраве и на други ангажирани с предпазване, контрол и грижи, свързани с HIV/СПИН. URL:http://www.ias.se/