Пациентски организации

 1. Конфедерация „Защита на здравето”
 2. Асоциация „Аутизъм”
 3. Асоциация на българите, боледуващи от астма
 4. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели /АПОЗ/
 5. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
 6. Българска асоциация „Диабет”
 7. Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/
 8. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/
 9. Българско сдружение Детска Церебрална Парализа
 10. Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници
 11. Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България
 12. Сдружение на родители на деца болни от фенилкетонурия и др.обменни заболявания
 13. Фондация МС общество в България
 14. Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България
 15. Фондация на родителите на деца с епилепсия

 

Каталог с пациентски организация в България

Конфедерация „Защита на здравето”

Конфедерация „Защита на здравето”, която е учредена от 14 пациентски организации, е най-голямата неправителствена организация в здравния сектор в България. Тя защитава интересите на близо 1 млн. хронично болни българи.

 • Българите с онкологични заболявания са над 230 000;
 • Страдащите от епилепсия – около 85 000;
 • Децата с церебрална парализа са 22 000;
 • Лицата с невромускулни заболявания в страната са над 6 000;
 • Броят на диабетно болните е около 250 000;
 • Страдащите от различни форми на астма са над 250 000;
 • Паркинсониците са около 16 000;
 • Децата с нарушено зрение са над 500;
 • Лицата с интелектуални затруднения са около 4 000;
 • Децата, страдащи от фенолкетонурия и др.обменни заболявания са около 100;
 • Болните от множествена склероза са 4 500;
 • Пациентите с хронична бъбречна недостатъчност са около 15 000 души, а хемодиализираните българи са близо 2 500;
 • Няма статистика за болните от аутизъм.

В Конфедерация „Защита на здравето” влизат следните пациентски организации:

 • Асоциация „Аутизъм”
 • Асоциация на българите, боледуващи от астма
 • Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели /АПОЗ/
 • Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение
 • Българска асоциация „Диабет”
 • Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/
 • Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/
 • Българско сдружение Детска Церебрална Парализа
 • Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници
 • Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България
 • Сдружение на родители на деца болни от фенилкетонурия и др.обменни заболявания
 • Фондация МС общество в България
 • Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България
 • Фондация на родителите на деца с епилепсия

За контакти:

Председател: Веска Събева

Тел. 02/8319139 (вторник от 10-12 ч., четвъртък 16-18 ч)

E-mail: kzd@abv.bg

 1. Асоциация „Аутизъм”

Асоциация Аутизъм е основана през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с аутистични разстройства като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Основната й цел е да защити социалните и граждански права на деца и младежи със специални нужди (генерализирано разстройство на психическото развитие и разстройства от аутистичния спектър) и на техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и ефективна социална интеграция на такива деца и младежи, да даде гласност на техните проблеми.

Основните дейности, които Асоциацията възнамерява да развива, включват разкриване на Ресурсни центрове за деца и младежи със специални нужди, организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение, провеждане на специализирано обучение за родители, членове на семействата, възпитатели и преподаватели на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър, мобилизиране на вниманието на държавата, неправителствените организации и гражданското общество към проблемите на децата и юношите с разстройства от аутистичния спектър.

В Управителен съвет на Асоциация Аутизъм влизат:

 1. Мирена Владимирова Велкова (председател), тел. 992 13 39,
  E-mail: mirenavelkova@yahoo.com
 2. Марияна Генчева Добрева
 3. Венцислав Величков Несторов
 4. Екатерина Дечкова Дечева-Атанасова, тел. 979 38 11
  E-mail: detcheva@math.bas.bg
 5. Ани Иванова Андонова, тел 979 01 68

Адрес на управление:

гр. София, район "Искър

ж.к.”Дружба”

бл. 50, вх. Д, ет. 3, ап. 101

тел. 979 01 68

www.autism-bg.hit.bg

 1. Асоциация на българите, боледуващи от астма

Асоциацията на Българите Боледуващи от Астма е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2002 година в София, за да извършва общественополезна дейност, целяща подобряване качеството на живот на страдащите от астма и други хронични белодробни заболявания.

Председател: Пенко Русев

Заместник председател: Николета Григорова

За контакти: Рада Кулекова

София, 1000, ул. Триадица 5Б, административна сграда "Сплендид Палас",
етаж 3, офис 317

телефон / факс: (02) 980 45 46

email: info@asthma-bg.com, asthma@mail.bg

 

 1. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели /АПОЗ/

АПОЗ е член на Европейската коалиция за борба с рака (ECPC) и асоцииран член на Европейската коалиция за борба с рак на гърдата (EUROPA DONNA)

За контакти: Евгения Адърска

София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” № 112, Тел.: 02 9811091

e-mail: apoz@mail.bg

 

 1. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) е организация с нестопанска цел, която подпомага развитието и интеграцията на деца с нарушено зрение.

Председател: Лазар Живанкин

За контакти:

София, ул. "Ломско шосе" нр. 177, пощенски код: 1129

E-mail: Lazar582002@yahoo.com

 1. Българска асоциация „Диабет”

Главната цел на асоциацията е защита на правата и интересите на хората с диабет.

Председател: Димитър Богданов

За контакти:

гр. София 1202, Централна гара, предгаров площад Ротондата

тел/факс: 931 07 79  

 1. Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/

Лице за контакти: Виолета Антонова

гр.София 1220

жк. Надежда, бл. 253, вх. Б, ет. 8, ап. 45

Център: гр.София 1220, ул. Недко войвода №49

тел. 936 04 49, т/ф 936 26 88,

E-mail: banmz@mail.dir.bg, villy_a@abv.bg

 1. Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)е сдружение на хората с интелектуални затруднения, на техните семейства и техните приятели. Асоциацията е създадена през 1993 година и през 1996 година е призната от Министерски съвет за представителна организация на национално ниво.

Мисията на „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения” е да отстоява правата на хората с интелектуални затруднения, недискриминация и достоен живот чрез гарантиране на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за тях.

БАЛИЗ следва мисията си като:

- лобира за интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред държавните институции, местните власти и международната общност.

- участва активно в подобряване и модернизация на социалната работа в институциите за настаняване на хора с интелектуални затруднения, за да бъдат гарантирани техните основни човешки права.

- разширява своята мрежа от семейно-консултативни центрове в общността, които са алтернатива на социалната изолация на хората с интелектуални затруднения и близките им.

- работи за включващо обучение и осъществява интеграция на деца с интелектуални затруднения в общообразователните училища.

- търси и прилага нови практики на социални услуги в общността, съобразени с индивидуалните потребности на лицата с интелектуални затруднения.

БАЛИЗ е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, консултативен орган към Министерски съвет, на Националния Съвет на хората с увреждания, на Inclusion Europe - Европейската асоциация на организации на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, и Inclusion International. Организацията има достъп до практическия и теоретичен опит на развита мрежа от сродни организации на територията на цяла Европа.

Председател: Петко Кенанов

За контакти:

гр.София 1000

ул. Гр.Игнатиев № 26, ет. 1

тел. 981 70 33, т/ф 986 71 38

E-mail:  bapid@mail.orbitel.bg 

 1. Българско сдружение Детска Церебрална Парализа

Лице за контакт: Наталия Идакиева

тел. 988 20 08, 980 66 88/464, 937 75 23, т/ф 986 20 99

E-mail: nidakieva@sofiaculture.bg

 1. Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници

Първото и единствено по рода си до момента в България Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници – НС ЖОЗТС е учредено през 2002 година. Организацията е член на Европейска ракова пациентска коалиция - ЕСРС.

В първия борд на директорите участват: Яна Георгиева, Румяна Царска, Марияна Парашкевова, Диана Стоянова и Минка Арабаджиева.

Под мотото “В ИМЕТО НА ЖИВОТА..., ЗАЕДНО СРЕЩУ РАКА” НС ЖОЗТС – /с малка промяна в името си/ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ и сподвижници - НАЖОЗ инициира и обедини организациите на пациенти с онкологични заболявания от 51 града на България в една широкомащабна организация, която да предсталява пред институциите всички онкоболни пациенти.

Дейността на Организацията ни се развива в няколко основни направления:

 • Ежедневна максимална близост до пациента - от мига, в който научи страшната диагноза, срещи, разговори с хора, които са преодолели болестта и с доброволци – психолози и психотерапевти.
 • Създаване на Национална мрежа от асоциации - сдружения на жени с онкологични заболявания и на пациенти с такива, и в най-малките селища на България с цел разширен национален обхват и достъп до повече хора с това заболяване.
 • Осъществяване на издателска и разпрозтранителска дейност на специализирана здравна литература – дипляни, брошури, книги, календари и документални филми, поднасящи полезна и леснодостъпна за пациентите информация.
 • Системна работа с институциите, свързани и работещи по проблема «рак».
 • Създаване на лоби в парламента и дипломатическите кръгове.

За контакти:  Янка Великова Парезова-Георгиева

гр. Варна

ул. Чаталджа № 111

тел. 979 01 68

E-mail: polly_yankova@hotmail.com

 1. Сдружение за достоен живот на паркинсониците в България

За контакти: Васил Настев

гр.София

тел. д. 865 33 84

 1. Сдружение на родители на деца, болни от фенилкетонурия и други обменни заболявания

За контакти: Томислав Дуцов

гр.София

тел. д. 77 50 55

 1. Фондация МС общество в България

Фондация "МС Общество България" е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Фондацията е доброволна, самоуправляваща се гражданска организация и няма политически и религиозен характер.

Мисията на "МС Общество България" е да съдейства за подобряване качеството на живот на страдащите от множествена склероза /МС/ и миастения гравис /МГ/, за тяхната информираност, сплотяване и взаимопомощ, осигуряване на тяхното достойнство, независимост, духовна и професионална реализация, както и защита на гражданските и човешките им права. Фондацията работи за създаването на жизнена среда, съдействаща за тяхната социална адаптация и реинтеграция, както и за подобряване на законовата уредба в страната, касаеща интересите им, като взаимодейства с членове на техните семейства, граждански, бизнес и правителствени организации, лекари, изследователи и специалисти в областта на тези автоимунни заболявания.

Визията - свят без заболяванията множествена склероза и миастения гравис!

Председател на Съвета на фондацията: Татяна Пенчева-Иванчева

За контакти:

София 1505
кв. Редута
ул. "Иван Миланов" 17-19

Тел: 02/ 971 3948, 871 3837

e-mail: fondacia@msobshtestvo.org

 1. Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България

За контакти: Петър Ананиев

гр.София

ул. Клокотница №29, ет. 4 ст. 408

тел. 832 61 31, т/ф 931 40 86

E-mail: hemodi@abv.bg

 1. Фондация на родителите на деца с епилепсия

За контакти: Веска Събева

гр.София

жк. Стрелбище бл. 10, вх. Г, ет.  , ап.

E-mail: frde@abv.bg