ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ В ИНТЕРНЕТ

В България Международни
Министерство на здравеопазаването Организация на обединените нации
Национална здравноосигурителна каса Световна здравна организация
Национален осигурителен институт European Commission Public Health
Национален център по здравна информация UNAIDS - Съвместна програма на Обединените нации за HIV/AIDS
Изпълнителна агенция по лекарствата Международно движение на червения кръст и червения полумесец
Национален статистически институт Лекари без граници
СРИОКОЗ София-град Световна банка
Български чевен кръст UNESCO - Образователна, научна и културна организация към ОН (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Парламентарна комисия по здравеопазване ОН - Международна организация по труда (International Labour Organization (ILO)
Български лекарски съюз Някои официални страници и информация за здравни институции в различни страни на света
Съюз на стоматолозите в България CEE Trust
Отворено общество Open Society Institute
Неправителствени организации в България Някои медицински учебни заведения по света
Интернет адреси на институции Health Consumer Powerhouse
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Online PR Medical Media