МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Медицински университет – София

Медицински университет “Проф. Параскев Стоянов” – Варна

Висш медицински институт – Плевен

Медицински факултет при тракийски университет – Стара Загора

Висш медицински институт – Пловдив

Медицински колеж към университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас


 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Ректор Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн  

Адрес: София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” №15

 

http://mu-sofia.bg

Медицинският университет в София е най-старата институция за висше медицинско образование в България. Oснован е с декрет през 1917 г. като Факултет по медицина към Софийския университет. Днес Медицинският университет - София е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа, и се състои от следните организационни структури:

 

Факултети:

Медицински факултет – декан Проф. Д-р Марин Маринов, ДМ, ДМН

http://medfac.mu-sofia.bg/?q=node/1

Адрес: София 1431, ул. “Здраве” №2; тел.: 02/ 952 10 46; 02/ 917 25 32

Студентска канцелария: тел. 952 05 28

Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти: тел. 952 04 34

 

Факултет по дентална медицина – декан проф. д-р Андон Филчев, дмн

http://www.stomfac.org

Адрес: София 1431, бул. "Св.Св. Георги Софийски" 1, Тел.: (+359 2) 954 13 40,

Факс: 952 15 06, email:info@stomfac.org

Деловодство: тел. (+359 2) 952 22 10

Студентска канцелария: тел. (+359 2) 954 29 09

Научна дейност и развитие на научните кадри: тел. (+359 2) 953 02 51

 

Фармацевтичен факултет - декан и председател на факултетния съвет: доцент Николай Ламбов,д.ф.

http://www.pharmfac.net/

Адрес: София 1000, ул. “Дунав” № 2; тел.: (02) 988-3142, 987-9874

 

Факултет по обществено здраве – декан проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

http://foz.mu-sofia.bg/

Адрес: София 1000, ул. “Бяло море” № 8; тел.: (02) 9432 - 304

 

Колежи:

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ

Директор Доцент Вихрен Петков, дм

Адрес: София 1606, ул. “Йорданка Филаретова” № 3; 02/ 915 46 46

Учебен отдел - 02/ 915 46 25

Специалности:

Midwife   Код: 5.2.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Студентките от тази специалност се обучават по съвременен учебен план, включващ общомедицински клинични специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика , общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. Завършилите акушерки могат да работят в държавните, общинските и частните здравни заведения.

Зъботехника   Код: 5.6.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Студентите изучават общомедицински, хуманитарни и специални дисциплини - анатомия, физиология и биомеханика на дъвкателния апарат, зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум, скулптиране и моделиране, зъбопротезиране, ортодонтия и др. Придобитата правоспособност им позволява да упражняват професията си в зъботехнически лаборатории у нас и чужбина.

Масажист   Код: 5.0.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Специалността е предназначена за лица с увредено зрение и група инвалидност. Завършилите са развили своята сръчност, сила на ръцете, придобили са максимална адаптивна способност и самостоятелност за пълноценна социална и икономическа реализация в обществото.

Медицинска сестра   Код: 5.1.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Обучението се провежда съгласно съвременния учебен план и програми, отговарящи на европейските и световни стандарти.Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната помощ и извън стационарните заведения самостоятелно или в екип. Те намират успешна реализация в страната и чужбина.

Медицински лаборант   Код: 5.3.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Медицинският лаборант е основен изпълнител на широк спектър дейности в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и др. лаборатории. По време на обучението студентите изучават специалните дисциплини: лабораторна техника, клинична лаборатория, хистология с хистотехника, паразитология.

Помощник-фармацевт   Код: 5.7.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Завършилите специалността могат да работят в болнични и открити аптеки, билкови и санитарни аптеки, аптечни складове, галено-фасовъчни лаборатории, контролно-аналитични лаборатории, научно-изследователски институти и фармацевтични заводи. След успешно издържани приемни изпити помощник-фармацевтите могат да продължат обучението си в задочна форма за придобиване на магистърска степен.

Рентгенов лаборант   Код: 5.4.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Обучението по специалността включва строго специфични дисциплини: рентгенова физика, радиобиология, рентгенографска техника, лъчетерапия, радиационна защита и др. Студентите получават съвременни знания в областта на конвенционалната и цифрова рентгенология, компютърна и ядреномагнитно-резонансна томография, нуклеарно-медицинска диагностика и др. Завършилите специалността могат да работят в звената за образна диагностика на здравните заведения от общ профил и в диагностичните центрове и отделения на специализираните заведения.

Рехабилитатор   Код: 5.5.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Медицинската рехабилитация представлява комплекс от лечебно-профилактични, лечебно-възстановителни, педагогически и социално-икономически мероприятия, които целят предпазване от евентуална инвалидност, възстановяване на анатомичната цялост и функционално развите на организма. Студентите получават задълбочена подготовка по най-съвремените методи на кинезитерапията, физикалната терапия и масажа (класически, сегментно-рефелекторен, акупресура).

Санитарен инспектор   Код: 5.8.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Завършилите специалността могат да работят в ХЕИ, службите по трудова медицина, доброволните ЗОВ, кабинетите по имунологична профилактика, системата на МТСП, системата на МОСВ и органите на граничния контрол.

Социален работник   Код: 5.9.

Очаквана квалификация: няма

Очаквана степен: Бакалавър

Специалността подготвя кадри в областта на социалното подпомагане и социалните услуги за работа с индивиди, семейства и групи. Завършилите специалността могат да работят в правителствени социални служби, заведения, организации, кабинети за социално-правна помощ, а също и в неправителствени такива, занимаващи се със социална дейност – фондации, асоциации, центрове и др.

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВРАЦА

Директор доц. Пенка Маринова

Адрес: Враца 3000, Ученически комплекс – Корпус 1, тел.: 092/ 66 01 56

Учебен отдел - 092/ 645176

Специалности:

·        медицинска сестра

·        акушерка

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА

Ректор   Проф. д-р Красимир Димитров Иванов дмн

гр. Варна, ул Марин Дринов 55

Тел: 052/ 650 057

E mail: kdivanov@abv.bg

http://www.mu-varna.bg

 

Медицинският университет в град Варна е основен и единствен крупен учебен, научен и лечебен център за висше образование и следдипломно обучение по медицина, стоматология, здравен мениджмънт, обществено здравеопазване и здравни грижи в Североизточна България и региона на Черноморието. В структурата на Медицинския университет–Варна са:

 

Факултети:

Факултет по медицина – декан Доц.д-р Радослав Радев

Факултетът по Медицина – (ФМ) на Медицинския университет “Проф. Параскев Стоянов” - Варна е създаден с Постановление № 160/20.06.2001 г. на Министерски съвет. ФМ е основно звено на Медицински университет – Варна, което обединява 15 катедри и обучава студенти по специалността “Медицина” за образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”. ФМ обучава докторанти и провежда следдипломно обучение (СДО) по широк кръг специалности. Академичният състав на ФМ се състои от 246 члена, от които 78 хабилитирани. Факултетният съвет на ФМ се състои от 33 члена.

Тел.: 052/ 67 70 09 

 

Факултет по дентална медицина – Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.

Факултетът по Дентална медицина – (ФДМ) на Медицинския университет “Проф. Параскев Стоянов” - Варна е създаден с решение на Народното събрание на Република България от 15 март 2006 г. след успешно защитен проект през месец май 2005 г. пред акредитационния съвет на НАОА. Мисията и целта на факултета е обучение на студенти по дентална медицина, както и обучение на специализанти и докторанти по основните дентални специалности. ФДМ се състои от две катедри с медицинска и три с дентална профилираност, с 14 хабилитирани преподаватели по денталните специалности и трима - с научна степен „доктор”. Част от лекционния материал по специалните дентални дисциплини се изнася от гост-лектори от ФДМ – София и ФДМ - Пловдив.

С решение на Националната агенция за оценяване и акредитация – Протокол № 19/03.06.2010 година, Факултет “Дентална медицина”-Варна получава оценка за програмна акредитация – “Добра” за срок от 6 години.

Тел.: 052/ 67 72 02

 

Факултет по обществено здравеопазване – декан Доц.Тодорка Костадинова

Факултетът по обществено здравеопазване – (ФОЗ)на Медицинския университет “Проф. Параскев Стоянов” - Варна е създаден с Постановление № 160 от 20.06.2001 г. на Министерски съвет. като осъзната необходимост, породена от сериозните здравни и социални проблеми и потребностите на здравеопазването в България. ФОЗ е основно звено на Медицински университет – Варна, което обединява 8 катедри и има лидерска позиция в обучението по следните специалности: Здравен мениджмънт за образователно-квалификационно степен “бакалавър” и “магистър”; Обществено здравеопазване за образователно-квалификационна степен “магистър”; Здравни грижи за образователно-квалификационно степен “бакалавър”. ФОЗ обучава докторанти и провежда следдипломно обучение /СДО/ по широк кръг специалности.

Тел: 052/ 67 70 11

 

Факултет по фармация – декан Доц.Тодорка Костадинова

Факултетът по фармация – (ФФ)на Медицинския университет “Проф. Параскев Стоянов” - Варна е създаден с решение на Народното събрание на Република България от 16 октомври 2008 год. Мисията и  целта на факултета е обучение на студенти по Фармация, както  и обучение на специализанти и докторанти по основните фармацевтични специалности.
Структурата на Факултета и  комбинирането на дисциплините по катедри е подобна на съществуващата в сходни учебни звена. Тя се базира на равномерното разпределение на хорариум и персонал между отделните Катедри. Факултета по Фармация се състои от 7 катедри с фармацевтична  профилираност с 17 хабилитирани преподаватели по фармацевтичните  специалности и 22 - с научна степен „доктор”.

Тел: 052/ 67 72 04

Колежи:

Медицински колеж (МК) – Варна е създаден през 1942 г. като училище за медицински сестри, а през 1945 г. се разкрива и училище за акушерки. До 1954 г. те съществуват самостоятелно, след което се обединяват, като постепенно се разкриват нови специалности. От 1990 год. учебното заведение отново се преименува в Полувисш медицински институт, а от 1997 год. Медицински колеж е в структурата на Медицински университет – Варна. В него се обучават студенти по 7 специалности.

Специалистите Рехабилитатор и Социален работник се обучават от 2004 г. след обединяване на трите Колежа Варна, Шумен и Добрич в един с център Варненския медицински колеж и студентите от Шумен и Добрич са преместени да довършат образованието си в МК – Варна. От 2006 година медицинските сестри и акушерките се обучават в Катедра “Здравни грижи” на Медицинския университет.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА

Адрес – Варна 9000, ул. “Цар Освободител” 76 В;

Директор доц.д-р Христо Ганчев, дм – 052/67 72 60

Учебен отдел – 052/ 67 72 85

 

Специалности:

Помощник фармацевт 

Рентгенов лаборант 

Медицински лаборант

Инспектор по обществено здраве

Зъботехник

Социални дейности

Рехабилитатор

 

 

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – ПЛЕВЕН

Ректор проф. д-р Григор Горчев, д.м.,

Адрес: Плевен 5800, ул. “Св. Климент Охридски” №1;

 

http://www.mu-pleven.bg/

 

Факс: (064) 801 603

Телефон на Ректората: (064) 884 101

 

Медицинският университет в Плевен, един от петте висши медицински училища в България, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, създадена през 1865 година.

 

Съчетавайки традициите на миналото с възможностите на настоящето, днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена - съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване. Те пълноценно се използват за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа.

 

Факултети:

 

Факултет «Медицина»

Декан - Доц. д-р Димитър Константинов Господинов, д.м. , тел.: (064) 884 104, факс (064) 801 603

Специалност «Медицина»

 

Факултет «Обществено здраве»

Декан - доц. д-р Гена Грънчарова, д.м., тел.: (064) 884 224

Специалности:

1. "Бакалавър" по специалностите:

    „Управление на здравните грижи”;
    „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”.
    „Инспектор по обществено здраве”.

2. Магистър след придобита ОКС „бакалавър” по същата специалност или по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт” или „Здравен мениджмънт” по специалността:

    „Управление на здравните грижи”.

3. „Магистър” след придобита степен „Магистър” по специалност Медицина, Стоматология, Фармация, Икономика, Право, Психология и др. по специалността:

    „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

 

Факултет «Здравни грижи»

Декан - доц. д-р Димитър Живков Стойков, д.м., тел.: (064) 886 313

 

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН

Адрес: Плевен 5800, бул. “Русе” № 38; тел.:

Директор Доц. д-р Павлина Йорданова Лалева, д.м.: (064) 884-284, Учебен отдел: (064) 884 142

 

Специалности:

   • Медицински лаборант 
   • Рентгенов лаборант
   • Социални дейности
   • Помощник фармацевт

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Ректор доц. Д-р Светлин Танчев

Декан на медицинския факултет Доц. д-р Мая Владова Гълъбова-дм

Адрес: Стара Загора 6000, ул. “Армейска” № 11; тел.: 042/600705, 042/664407 042/670204, 699202

 

http://www.uni-sz.bg/

 

Медицинският факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността “медицина” в рамките на Медицинска академия, с решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г. Като самостоятелно висше учебно заведение съществува до 1995 г., когато влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет. Университетът осъществява обучение по програми с четири образователно-квалификационни степени - специалист, бакалавър, магистър и доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

Тракийският университет - Стара Загора има редовна институционална акредитация с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Завършилите студенти получават диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.

 

Специалности:

Медицина
 
„Медицина” - образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина” с професионална квалификация „Лекар”.
Специалността е акредитирана. Формата на обучение е редовна. Продължителността на обучение е 6 години за магистърска степен, след което обучението може да продължи за получаване на образователната и научна степен “доктор”.
Основната мисия на Факултета е да подготвя специалисти с висше медицинско образование, с цел осигуряване на лекарски кадри за здравната система на България. Обучават се чуждестранни студенти, специализанти и докторанти.
Учебният план за специалността “Медицина е обновен през 2005 г. с Наредба за система за натрупване на кредити и включва 51 задължителни, и 17 свободно избираеми дисциплини. Въвеждат се и задължителни лабораторни, и практически стажове за студентите от първи до пети курс.
След завършване на пълния курс на обучение, студентите получават професионална квалификация „Лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина”. Те имат право да специализират по всички медицински дисциплини след съответен конкурс.
 
 
Социални дейности
 
„Социални дейности” – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „Социален работник” и образователно-квалификационна степен „магистър” по „Социална работа и медиация”. Формата на обучение е редовна и задочна. Продължителността на обучението за бакалавърска степен е 4 години и за двете форми на обучение, след което обучението може да продължи за получаване на магистърска и докторска степени. Специалността e акредитирана.
Академичният курс на следване осигурява добра подготовка и умения за издирване и установяване на лица /деца и възрастни/, нуждаещи се от помощта на държавата и обществото; събиране на конкретна информация за тях и при необходимост - освидетелстването и настаняването им в социални заведения.
С учебното съдържание на програмата и практическото обучение се цели студентите да придобият умения за посредничество, и намеса с цел овладяване на спора между страните в конфликт при запазване на неутралитет.
На завършилите с образователно-квалификационни степени «бакалавър» и «магистър», и научно образователна степен «доктор» се предоставят възможности за включване в научно-изследователска, научно-преподавателска и ръководно-контролна дейност на съответното равнище.
 

 
 Управление на здравните грижи
 
"Управление на здравните грижи" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация «ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж». Формата на обучение е редовна и задочна. За редовна форма продължителността на обучение е 2,5 години, а за задочна – 3. Специалността е акредитирана.
Кадрите с образователно-квалификационна степен «бакалавър» по «Управление на здравните грижи» с професионална квалификация «ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж» в процеса на обучение придобиват теоретични знания и практически умения за изпълнение на основните функции в тези направления.
Реализацията на завършилите специалността може да се осъществява като: ръководители на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, социални заведения за деца и възрастни; завеждащ сектори в административни звена на здравеопазването и здравните отдели на общините, РЦЗ, здравно-осигурителните фондове и др.структури; ръководители на частни здравни структури по здравни грижи – профилактични, промотивни и др.; преподаватели по практика.

Медицинска сестра
 
"Медицинска сестра" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация «медицинска сестра»
Специалността е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 27.03.2003г.
Продължителността на обучение е 4 години, а формата на обучение е само редовна.
Медицинската сестра е лице с висше образование, подготвена да предпазва, поддържа, възстановява и подобрява здравето на хората и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и техните психологически, социални, икономически и културни особености.
 

Акушерка
 
"Акушерка" – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация «Акушерка».
Специалността е акредитирана с Решение на НАОА към МС от 27.03.2003г.
Продължителността на обучението за специалността «Акушерка» е 4 г., а формата на обучение е само редовна.
Акушерката е лице с висше образование, чиято подготовка отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика. Работи съвместно и във взаимодействие с лекаря при здравно медицинските грижи за бременната жена, родилката, новороденото и гинекологично болната жена.
 

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

Директор доц. д-р Коста Костов

Адрес: Стара Загора 6000 ул. “Армейска” № 9; тел.: (042) 601-721; 600-755

Медицинският колеж “Хр. Хранова” в гр. Стара Загора е основан през 1947 г., като средно медицинско училище, преименувано по-късно в Полувисш медицински институт. С Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС се преобразува в Медицински колеж  в структурата на Тракийския университет.         

 

Специалности:

Рехабилитатор – акредитирана специалност с Решение на НАОА към МС от 13.03.2005 г., и в процедура за програмна акредитация
 
Рехабилитаторът е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Рехабилитатор”. Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по….”, приета с Постановление на МС № 238 от 26.09.2008 г.
След дипломирането си рехабилитаторът работи в екип с лекар - клиницист, лекар-физиотерапевт и с други медицински специалисти, като изпълнява определен обем от дейности, заложени в квалификационната му характеристика.Може да се реализира в болничната и до болничната помощ /кабинетите по кинезитерапия, масаж и физиотерапия, в специализираните клиники и отделения, диагностичните и здравни центрове, санаториумите, курортните поликлиники, СПА-центровете, в детските заведения /домове и училища/, спортните центрове и др.
С развитието на частния сектор в здравеопазването у нас и разкриването на нови структури, търсенето на рехабилитатори все повече нараства. Голям е интересът и на чуждестранните студенти, предимно от Р Турция и Р Македония.
 

Медицински лаборант – акредитирана специалност с Решение на НАОА към МС от 13.05.2004 г. и в процедура за програмна акредитация
 
Медицинският лаборант е медицински специалист, завършил Медицински колеж и получил диплома на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” с професионална квалификация „Медицински лаборант”. Общият брой на часовете по учебен план и изискващите се кредити е съобразен с Наредбата за ЕДИ, за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по….”, приета с Постановление № 238 /26.09.2008 г.
След дипломирането си медицинският лаборант работи в екип с лекар - клиницист, и с други медицински специалисти, като изпълнява определен обем от дейности, заложени в квалификационната му характеристика. Може да се реализира в болничната и до болничната помощ /клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични и други лаборатории/.
С развитието на частния сектор на здравеопазването у нас и разкриването на нови частни структури, респективно лаборатории търсенето на медицински лаборанти нараства.
Продължителността на обучението по посочените специалности в Колежа е 3 години и се провежда в редовна форма. Учебните планове и програми са съобразени с европейските изисквания и ЕДИ, цитирани по-горе. Образователно-квалификационната степен е “професионален бакалавър” и професионална квалификация, съответно “Рехабилитатор” и “Медицински лаборант”.
В съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от медицински специалисти в национален и световен мащаб, а това създава условия за успешната им реализация у нас и в чужбина.

 

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – ПЛОВДИВ

Адрес: Пловдив 4000, ул. “В. Априлов” № 15А, тел.: (032) 443-839; 445-923

 

http://www.meduniversity-plovdiv.bg/

 

Медицински университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и извършване на научно-медицинска, здравно-методична и приложна дейност.

 

Факултети:

Медицински факулт ет - Обучението по Медицина продължава 6 години. То включва обучение по предклинични и клинични дисциплини и едногодишен лекарски стаж.
Основните и специалните медицински дисциплини се изучават в логическа последователност и взаимовръзка.
Учебният процес се провежда според съвременните изисквания за висше медицинско образование. Наличието на преподаватели с дългогодишен професионален, научен и педагогически опит, и съвременната материална база са предпоставка за отличната теоретична подготовка и развитие на практически умения на завършващите МУ - Пловдив лекари.
Издържалите държавните изпити придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Лекар”.

Факултет по дентална медицина   - От 1970 година в МУ - Пловдив се обучават студенти по специалността Дентална медицина. Обучението продължава 5 1/2 години (9 месеца преддипломен стаж).
Обучението се провежда според съвременните изисквания на висшето стоматологично образование. При обучението по дентална медицина успешно се съчетават общомедицински и специални стоматологични дисциплини. Обучението на фантоми по предклиника и работа с пациенти в клиничните дисциплини позволява отлична практическа подготовка и самостоятелна работа на студентите. Методите на преподаване и техническите средства са предпоставка за получаване на отлични знания.
Издържалите успешно държавните изпити получават образователно-квалификационна степен “Магистър” и професионална квалификация “Лекар по дентална медицина”.

Факултет по обществено здраве

Фармацевтичен факултет   - обучението на магистър-фармацевти в Медицинския университет–Пловдив стартира през 2003 г. с 30 броя студенти - държавна поръчка. В края на 2005 г., след акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация, специалността получи много добра оценка.
С решение на Народното събрание на Република България от 15.03.2006 г. бе разкрит Фармацевтичен факултет като основно звено в структурата на Медицинския Университет - гр. Пловдив.
От 2007 г. броят на хабилитираните преподаватели работещи на основен трудов договор към Факултета е 18 души. Заедно с асистентския състав преподававателите във Факултета са 56. Те обучават над 400 български и чуждестранни студенти. През месец декември 2007 г. беше проведено Общо събрание, на което бе избран Факултетен съвет и Деканско ръководство.
Факултетът има изградени и обзаведени собствени лаборатории за провеждане на практически занимания по всички дисциплини. Те са оборудвани с необходимата съвременна апаратура и лабораторно обзавеждане гарантиращи провеждането на занятия на високо научно ниво. Теоретичното обучение се подпомага чрез компютърна, офис техника и мултимедии. Базата на Университета в местността ”Цигов чарк” край язовир “Батак”, както и парк “Родопи” край Пловдив се използват за провеждането на полевите стажове по Ботаника и Фармакогнозия.
Обучението на магистър-фармацевтите продължава 4,5 години (9 семестъра) плюс 6 месеца преддипломен стаж. Формирането на изпитните оценки става на три нива - тест, писмен изпит и събеседване. По всяка дисциплина, освен оценка студентите получават и определен брой кредити. Чрез тях те реализират студентска мобилност със сродни факултети в Европа. Дипломите за завършено образование студентите получават след успешното полагане на държавни изпити пред Държавна комисия. Европейското приложение към дипломите позволява директна реализация на магистър-фармацевтите в Европейският съюз.

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ

Директор доц. д-р Недялка Кръстева дм

Адрес: Пловдив 4004, ул. “Братя Бъкстон” № 120, тел.: централа: 032/692 762, учебен отдел: тел./факс +359 32 693 705

 

http://medcollege-plovdiv.org/

                                  

Медицински колеж Пловдив като здравнообразователно учебно заведение е основно звено в структурата на Медицински университет - Пловдив. Той е носител на орден Кирил и Методий, на Почетния знак на Община Пловдив, член на Европейския сестрински модул, член на FINE (Европейска асоциация на медицинските училища), член на Асоциацията на колежите в България и колективен член на Съюза на учените в България - Пловдив.

 

Учебното заведение отваря врати през 1942 година, когато се открива второто в България Училище за милосердни сестри Княгиня Мария Луиза към Първостепенна държавна болница. Различните периоди от неговото съществуване и разрастване се бележат от последователното разкриване на съществуващите днес 8 специалности. Настоящият учебно-битов комплекс, разположен на  43000 кв.м е открит през 1972 година. Учебно-лабораторният корпус предлага съвременно оборудвани учебни зали, специализирани кабинети и лаборатории за обучение

 

В колежа са разкрити следните специалности:

 

Рехабилитатор - създадена 1973 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 4335 часа.

Помощник фармацевт - създадена 1961 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 4035 часа.

Медицински лаборант - създадена 1961 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 4050 часа.

Рентгенов лаборант - създадена 1972 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 3900 часа.

Зъботехник - създадена 1974 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 3900 часа.

Инспектор по обществено здраве - създадена 2000 г. Продължителността на обучението е три години, с общ хорариум от 3885 часа.

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС

Адрес: Бургас 8000, бул. “Ст. Стамболов” №69; тел.: (056) 813-295, 858-152

 

www.btu.bg/

 

Медицински колеж е създаден с решение на Министерството на народното здраве през учебната 1950/1951 година като здравно училище за медицински сестри. Обучението е било в срок от 2,5 години – прием след завършен 9-ти гимназиален клас, образователно-квалификационна степен – средно специално образование.

През половинвековното си функциониране, образователно-квалификационния статут на учебното заведение се е променял както следва: Училище за медицински сестри с прием след завършено средно образование; Медицински техникум с прием след средно образование; Полувисш медицински институт (ПМИ) – прием след средно образование; Институт за подготовка на кадри със средно специално образование (ИПЗКССО) с прием след средно образование; отново Полувисш медицински институт (ПМИ) с прием след средно образование. От учебната 1997/1998 г. с ПМС №16/20.01.1997 г. на Министерския съвет на Република България учебното заведение функционира като Медицински колеж и е едно от основните структурни звена в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас.

 

В Медицински колеж - Бургас се извършва обучение по следните специалности:

 

помощник фармацевт - професионален бакалавър, помощник фармацевт
рехабилитатор - професионален бакалавър, рехабилитатор
фелдшер (за чуждестранни граждани)  

 

Приемът е след завършено средно образование, срокът на обучение за всички специалности е 3 години, разположени в 6 семестъра, последния от които е преддипломен стаж, форма на обучение – редовно. Приемат се студенти от цялата страна а също и с чуждо или двойно гражданство.

 

В МК се дава възможност за следдипломна квалификация в следните области: медицинска козметика и масаж, болногледачи, детегледачи. Реализирана е единствената по рода си образователно-структурна интеграционна форма на обучение – завършилите колежа (както и други медицински колежи в страната) могат да продължат обучението в университетска бакалавърска програма по здравен мениджмънт с възможност за продължение на магистърска степен по същата специалност.