Сряда, 17 Август 2022
02
авг
25
 

Какво завеща проф. Сербезова на д-р Меджидиев

Вторник, 02 Август 2022 | 17:55:28 Надежда Ненова
25

28 са предстоящите задачи, които Министерството на здравеопазването трябва да изпълни до края на годината, става ясно от отчета на бившия здравен министър проф. Асена Сербезова, с който Zdrave.net разполага. Като най-приоритетна задача проф. Се

28 са предстоящите задачи, които Министерството на здравеопазването трябва да изпълни до края на годината, става ясно от отчета на бившия здравен министър проф. Асена Сербезова, с който Zdrave.net разполага.

Като най-приоритетна задача проф. Сербезова отбелязва продължаването на дигитализацията в сектор „Здравеопазване“. През третото тримесечие на годината се предвижда в модул е-досие да бъдат включени панел за хронични заболявания и тяхното проследяване, панел за специализирана информация - наследствени и остри заразни заболявания, както и включване на денталните практики в системата, а през четвъртото - да бъдат включени и достъп на родители до информация за техните деца и превантивен здравен анализ и препоръки. В рамките на третото тримесечие трябва да стартира мобилното приложение за достъп до е-досие с базова функционалност, както и жълтата и зелена е-рецепта.

До края на годината трябва да бъде въведена система за мониторинг и контрол в сектор „Здравеопазване“ и

да бъдат дигитализирани регистрите в сектор „Здравеопазване“,

по-важните от които: регистърът на ражданията, раковият регистър, регистърът на редките заболявания, кардиологичният регистър и други.

По отношение на Националната здравна стратегия за периода до 2030 г. бившият здравен министър отбелязва, че стратегията е изготвена и изпратена за междуведомствено съгласуване, като същевременно е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването за обществени консултации. „Следва в спешен порядък да бъде изготвен и приет План за действие към нея. Изпълнението на тази задача е с най-голям приоритет, тъй като това, заедно с изготвянето на Карта на дългосрочните нужди в сектор „Здравеопазване“, са отключващите условия за осигуряване на достъп на страната до европейско финансиране за нуждите на здравната система. Съгласно утвърдения с Европейската комисия график, срокът за изпълнение е 30.09.2022 г.“, пише проф. Сербезова.

Сред останалите задачи са изготвяне на Карта на дългосрочните нужди в сектор „Здравеопазване“ със срок 31 август 2022 г.; изготвяне на Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2030 г. и План за действие към нея; изготвяне на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 г. със срок за работа на работната група 10 септември 2022 г.; изготвяне на Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия; изготвяне на Национален план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначимите заболявания; на Национален план за преструктуриране на болничната помощ в Република България 2021-2027; на Национален план за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи; план за провеждане на съвременно здравно образование в българското училище 2021-2027 г.

Необходимо е

да бъдат разработени и приети различни стратегически документи

във връзка с изпълнението на ангажиментите, поети от МЗ във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Такива са Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2021- 2030 г., Национален план за борба с рака в Република България 2021-2027 г., Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве в Република България 2021- 2030 г., Национален план за здравно образование в българското училище 2021-2027 г., както и приемане на измененията на законите и вторичното законодателство с цел справяне с недостига и насърчаване на по-балансирано разпределение на здравните специалисти на територията на страната. Трябва да бъде стартирана процедурата за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, които да реализират заложените в проектите, част от Националния план за възстановяване и устойчивост, инвестиции, включително за изграждане на протонен център за лечение на онкологични заболявалия, създаване на мозъчно-съдови центрове в лечебните заведения, модернизация на педиатричните грижи в страната, чрез закупуване на ново, съвременно, медицинско оборудване и други и да бъде ускорено изпълнението на големия инвестиционен проект за модернизация на системата на спешната медицинска помощ.

Според проф. Сербезова е необходимо продължаване на изпълнението на проектите в подкрепа на специализиращите лекари в страната, както и на провеждането на обучения на служителите от системата на спешната медицинска помощ в страната. „Изготвени са проекти на наредби за отмяна на нормативни актове, издадени на основание отменения Закон за храните (на етап обществено обсъждане); проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания; проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022 - 2025 г.; проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; проект на ПМС за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО); проект на Наредба за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (на етап обществено обсъждане)“, пише проф. Сербезова в отчета си.

Тя допълва, че са създадени работни групи за изготвяне на проект на Наредба, в която да бъдат регламентирани минимални отстояния между източници, които отделят вредности в жизнената среда и урбанизирани територии и зони и обекти, подлежащи на здравна защита; работна група за изготвяне проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейни цели; по международен договор за осигуряване на ваксини срещу маймунска шарка; за

създаване на Фонд за осигуряване финансиране на медицински специалисти извън болнична помощ

Необходимо е да се направи правен анализ на възможностите за учредяване на концесии в сектор „Здравеопазване“ и промяна на модела на медицинската експертиза.

Сред свършените неща за 7-месечния мандат проф. Сербезова отбелязва справянето с петата вълна на COVID-19 без национален локдаун, при оптимално натоварване на системата и без прекъсване на национално ниво на образователния процес 1-12 клас, което включва изготвяне на Национален план за справяне с петата вълна от COVID-19, изготвяне на прогностичен модел за натоварване на системата, контрол върху РЗИ и болниците за правилно разпределение на дейностите, касаещи лечение на COVID-19; изготвяне на нормативни промени, касаещи справянето с COVID-19, стартиране на електронна система за набиране на доброволци в лечебните заведения за справяне с пандемията от COVID-19, осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19; предприетите действия във връзка с бежанската вълна от Украйна; електронното здравеопазване и промените в извънболничната и болничната помощ.

„През отчетния период са въведени следните функционалности и модули на Националната здравно-информационна система (НЗИС): 15 електронни административни услуги, по-важните от които са: издаване на удостоверение за регистриране на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите, за промяна в обстоятелствата и заличаване от регистъра на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите и др. Проведено е обучение на РЗИ и ИАМН във връзка с използването на разработения модул и въведените ЕАУ. Предстои тяхното популяризиране; модул е-преглед, който позволява в реално време да се изпращат данните от проведените медицински прегледи към НЗИС; функционалност за електронно въвеждане на всички видове задължителни имунизации; е-направление за медико-диагностични дейности, е-направление за консултация, е-направление за високоспециализирани дейности, е-направление за медицинска експертиза Талон № 6.; успешно е въведен модул е-хоспитализация“, отбелязва бившият министър.

По думите й е изготвена Наредба за функционирането на НЗИС - към момента

на ниво „обобщаване на становища след обществено обсъждане“,

като е поискано и предварително становище от КЗЛД.

В извънболнична и болнична помощ  проф. Сербезова отбелязва „рекордно увеличение на финансирането на извънболничната помощ с 31% срещу по-висока и обхватна профилактика за пациентите; увеличаване на броя и вида на изследванията в полза на пациента с цел здравна превенция, ранна диагностика, намалена хоспитализация и намаляване на нивото на предотвратимата смъртност. Повишаване на броя изследвания със 77%, с което се елиминира хроничният недостиг на направления; средно 38% повишение на доходите на общопрактикуващите лекари и специалистите, което е предпоставка да се привлекат медицински специалисти и да се подобри възрастовата структура в сектора“. По думите й заплащането от НЗОК на личен лекар за извършен профилактичен преглед се повиши с 40% (от 18 на 25 лв.) и на специалист за първичен преглед - е 39% (от 24,50 лв. на 34 лв.), а средно с 35% се е увеличило заплащането за извършен преглед за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти - увеличено финансиране на клиничните пътеки и прегледи в извънболничната помощ за детско и майчино здравеопазване, в това число акушерство и гинекология, неонатология, детска клинична хематология, педиатрия и детска хирургия; при естествените раждания заплащането се покачи от 1 100 лв. на 1 450 лв. При грижите за новородено – увеличението е средно с 35%, а за профилактични прегледи на децата бе предвидено увеличение с 55%, съответно за профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ - 42%.

Тя отбелязва още, че за 6-месечния период са извършени 64 проверки от Инспектората към министъра на здравеопазването като, за сравнение, за цялата 2021 г. проверките са 61. Звеното за вътрешен одит към министъра на здравеопазването е извършило за отчетния период общо 71 проверки и одитни ангажименти, за 16 от които резултатите са изпратени до разследващи органи, докато през изминалата 2021 година проверките, извършени от звено Вътрешен одит, са 92.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
jfvB

продължител на промяната 06.08.2022 18:41:46

Сербезова остави след себе си л@йна. По-кратно и точно не може да се каже

Z 04.08.2022 09:06:11

В друга дирекция съм,обаче какви неща чувам за този професор думи нямам

999 04.08.2022 00:35:15

Аз поднах друг ще ме смени и толкоз.Професоре Неделчев това е да Вас.Да не страдате че си тръгваме. Нямате избор . Не страдайте.Това ще най смислено то нещо,което сте направили през последния месец в МЗ.Вървете си достойно.Не чакайте да Ни изхвърлят.Бъдете въж!

999 04.08.2022 00:35:10

Аз поднах друг ще ме смени и толкоз.Професоре Неделчев това е да Вас.Да не страдате че си тръгваме. Нямате избор . Не страдайте.Това ще най смислено то нещо,което сте направили през последния месец в МЗ.Вървете си достойно.Не чакайте да Ни изхвърлят.Бъдете въж!

Случаен 04.08.2022 00:09:18

Ехя, амо то било много забавно в МЗ.А хората очакват реформи.От кой?От некодърните калинки (М.Неделчев) на проф.Сербезова.Няма реформи , няма е да има.Да това са нужни знаещи и можещи хора.А такива липсват. еделчев,който не знае нищо се страхува от сянката си.Какво ще промени като нищо не знае.Това са кадрите на промяната-текадърни и нахални.

Неделчев 03.08.2022 23:59:04

Асена Сербезова хората ще те запомнят с нова,че освободи знакови директори като проф.Генчо Начев и д-р Стефан Константинов .Смени ги по скалъпени и поръчкови проверки извършени от послушника Светослав Симеонов.Ще те запомнят с твоя избор на възлова дирекция в МЗ.Изборът на М.Неделчев.Поне да го беше обучила да знае как да се държи Ги му даде пост,власт и гръб и човекът си помисли че от него започва и свършва света.Не .Нито ти нито този некадърник сте хора достойни за уважение.Посъветвай Неделчев да си тръгне сам,за да не го гонят..Нека има достойнството да си тръгне.Довиждане проф Неделчев пътник си.Никой не ге иска, ама никой. Ти го виждаш,но се пъпеш.Достатъчно седя Нито научи нещо,нито показа някакви знания .Стига ти толкова.Обоготи си cv с директорсси пост и дим да те няма Върви си по живо по здраво.Те се мъчи повече и не мъчи хората около теб..Професор си.Иди си достойно.Кака Осена ще ге вземе пак под крилото си.Ще ти напише още една рецензия и ще те възнагради с друг пост.Хайде миличко не се излагай повече.Бай.

Неделчев 03.08.2022 23:58:57

Асена Сербезова хората ще те запомнят с нова,че освободи знакови директори като проф.Генчо Начев и д-р Стефан Константинов .Смени ги по скалъпени и поръчкови проверки извършени от послушника Светослав Симеонов.Ще те запомнят с твоя избор на възлова дирекция в МЗ.Изборът на М.Неделчев.Поне да го беше обучила да знае как да се държи Ги му даде пост,власт и гръб и човекът си помисли че от него започва и свършва света.Не .Нито ти нито този некадърник сте хора достойни за уважение.Посъветвай Неделчев да си тръгне сам,за да не го гонят..Нека има достойнството да си тръгне.Довиждане проф Неделчев пътник си.Никой не ге иска, ама никой. Ти го виждаш,но се пъпеш.Достатъчно седя Нито научи нещо,нито показа някакви знания .Стига ти толкова.Обоготи си cv с директорсси пост и дим да те няма Върви си по живо по здраво.Те се мъчи повече и не мъчи хората около теб..Професор си.Иди си достойно.Кака Осена ще ге вземе пак под крилото си.Ще ти напише още една рецензия и ще те възнагради с друг пост.Хайде миличко не се излагай повече.Бай.

Неделчев 03.08.2022 23:20:53

Професор съм беее... И се отнасяйте с уважение щото конкурса си го спечели х съвсем самичък без жена ми да ме урежк Тъй да знайш

Неделчев 03.08.2022 23:20:44

Професор съм беее... И се отнасяйте с уважение щото конкурса си го спечели х съвсем самичък без жена ми да ме урежк Тъй да знайш

777 03.08.2022 22:39:28

А защо се обръщат към Неделчев с професори?Той професор ри е? Или кака Асена така го представи, за да покаже какви капацитети назначава. Асена Сербезова взимай си го!Този е срам за администрацията! Води си го с теб да работи за теб .

Гост 03.08.2022 22:34:04

Това този Неделчев дето никъде не го приемат но работа ли е? Еха Браво на Серцезка на тресе този некадърник на МЗ и сим са я няма.Дя му мислят подчинените.Луди ще ги направи. Ще пишат оцяснения до побъркване.Но смятам , че новото ръководство е разумно и няма да остави този човек на този пост.Той просто е неграмотен.Да си ходи там от където е дошъл. Късно е да се научи.Зял живот не е работил а сега на стари години ще се доказва и изявява като директор .Тъжно но реално.

Гост 03.08.2022 22:34:02

Това този Неделчев дето никъде не го приемат но работа ли е? Еха Браво на Серцезка на тресе този некадърник на МЗ и сим са я няма.Дя му мислят подчинените.Луди ще ги направи. Ще пишат оцяснения до побъркване.Но смятам , че новото ръководство е разумно и няма да остави този човек на този пост.Той просто е неграмотен.Да си ходи там от където е дошъл. Късно е да се научи.Зял живот не е работил а сега на стари години ще се доказва и изявява като директор .Тъжно но реално.

gost 03.08.2022 20:23:05

Стига сте негодували.Неделчев е теоретик.Ще ви изнесе лекция за корпоративно управление на държавна фирма.Той само това си знае теория. Но практика никаква. А болниците на кото МЗ е принципа не са малко-около 60.Водете си записки и прилагайте лекциите на директора.Може по тези лекции болниците да не отчитат загуби .Този човечец за това е дошъл. Хем да покаже какъв велик преподавател е, хем да покаже как не трябва са се държи един ръководител.Никой ли от ръководството на това министерство не вижда колко много ги излага този човек,т.е. тази калинка на Сербезова.Поправете незабавно тази грешка.Не оставяйте този човек на този пост.Последствията ще са катастрофални.

запознат 03.08.2022 21:48:47

Комисията да напише обяснения , а вие есе на тема- и изпълнителен и неизпълнен директор и двамата принципал а по света и у нас

3333 03.08.2022 20:13:02

Неделчев, се държи като старшина в армията.Взел се несериозно човек преди пенсия.Постигнал младежката си мечта да ръководи, но едно е да искаш,а друго да можеш. Странно кои са били в комисията избрала на конкурс този индивид.Не видяха ли че от него нищо не става. Явно са били някои от послушниците на Сербезова.Да си го взима или да го назначава при неговата съпруга в Агенция по лекарствата.

колега 03.08.2022 19:05:55

Тоя и аз го знам от пл единната работа.Пън и половина и с неосъществени амбиции. Как е спечелил конкурса незнам... Сербезов добре го завеща. Ние три дни пихме и се весели хме като го изгониха

гост 03.08.2022 19:23:45

Даааа Неделчев е такъв

Гост 03.08.2022 14:31:02

Най-накрая селянка та Сербезова си отиде!!!

gost 02.08.2022 23:25:42

Завеща един некадърен директор на дирекция Търговски дружества.Нищо не разбира,, но със сомочувствие.Съпруг на нейна приятелка..Без нито ден управленски опит,но спечелил конкурс за директор.Това златно находище хариза на министерството Сербезова,която е и рецензент на издадена от М.Неделчев книга.А защо ли този човек е директор в тази дирекция?За да има достъп до информация и да издава нови книги.Това са приближените на Сербезова -некомпетентни и необщителни.Страхотно попадение.

гост пореден 02.08.2022 21:15:31

Като я гледам е завещала няколко килограма в повече.Явно добре ги хранят в това МЗ с доста мезе.

Гост 02.08.2022 20:39:52

И за Топ Хоспитал Сървиз още 40 милиона лева, за да има за хонорари за доцента

Гост 02.08.2022 19:28:49

'По думите й заплащането от НЗОК на личен лекар за извършен профилактичен преглед се повиши с 40% (от 18 на 25 лв.) --------> така и и си мислехме ,че шумно рекламираните 25 лева са за ПОПУЛИСТКА КОНСУМАЦИЯ . Защото тази лелка не казва ,е не са 25 ,а 20 лева това което ще получи лекаря. Просто защото никой не е в състояние да направи над 46% от населението тези профилактични прегледи ,когато 1. Никой пациент не идва за профилактичен преглед. 2. МЗ позволява на пациента да не идва на профилактичен преглед и не го глобява за това както е по Закона за Здравето. 3. НЗОК пък желае пациентът изобщо да не идва за да се пестят пари. 4 ОПЛ е ЗАРИТ с куп друга несвойствена работа ,така ,че са го поставили в условия да няма време за профилактични прегледи. И така, ЛЪЖА Е ,че тези пари са 25 лева (също жалки) след като НЗОК реално ще плати още по-жалките 20 лева на 95% от личните лекари. Уникални наглеци ни управляват

Един 02.08.2022 19:21:56

Сербезова с това зелено сако си като баба жаба кикерица!!!! Защо бе жена се облича толкова грозно????

Гост 02.08.2022 20:38:44

От село съм, затова

Гост 02.08.2022 19:15:58

'достъп на родители до информация за техните деца'......... Фамозен,фамозен проект на чичките от МЗ .И какво ? Меджидието ще информира родителите за здравето на техните деца дето са им у дома а ? Ей поне кухите ви крадливи платформи мааааалко да са по -логически издържани вместо през просото да харчите пари на данъкоплатците от ЕС за наглички проекти ала Тиквата, молА ви се , по-финно не така брутално нагло все пак. Перачи на мангизи ниедни


Всичко за коронавируса
Още новини
Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори
16.08.2022 18:27:21

Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и з ...

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра
16.08.2022 17:17:14

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра

Откриха напълно обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра, съобщи БТА. Ремонтните дейности са ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...