!
Сряда, 19 Юни 2024
13
март
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през февруари 2018 г.

Вторник, 13 Март 2018 | 14:31:38 Калина Михайлова, адвокат


Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Днес Ви представяме промените от февруари.

Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Днес Ви представяме промените от февруари.

ФЕВРУАРИ 2018 Г.

 

1. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ( ДВ, БР. 39 ОТ 2011 Г.)

С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива 2016/1106 на Комисията от 7 юли 2016 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 183, 8.07.2016 г.)

2. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 4 ОТ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 12 ОТ 2015 Г.)

Списъкът на добавките в храните, включително носители, одобрени за използване в добавки в храните, ензими в храните, ароматизанти в храните и хранителни вещества, и условията за тяхната употреба са посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008."

Спецификациите на добавките в храните, свързани по-специално с произхода, с критериите за чистота и с всяка друга необходима информация, са посочени в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 83, 22.03.2012 г.)."

Наредбата отменя Наредба № 20 от 2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (ДВ, бр. 90 от 2003 г.).

3. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА НЯКОИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В ХРАНИТЕ (ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

Наредбата транспонира европейски нормативни актове - Регламент (ЕС) 2017/644 на Комисията от 5 април 2017 г. относно  определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на контрола на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподобни PCB в определени храни както и Регламент (ЕС) 2015/705 на Комисията от 30 април 2015 г. за определяне на методи за вземане на проби и критерии за изпълнение за методите за анализ за целите на официалния контрол на количествата на ерукова киселина в храните.

4. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г НАРЕДБА № 9 ОТ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2002 Г.)

С тази наредба българското законодателство се синхронизира с редица европейски актове: Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 141 от 6.06.2009 г.); Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (OB, L 225 от 27.08.2010 г.); Директива (ЕС) 2016/1855 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 284 от 20.10.2016 г.)."

5. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ПЛЕВЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЛЕВЕН, ЗА 2018 Г.

6. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРИ ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - СМОЛЯН, ЗА 2018 Г.

7. В ДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2018 г НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

Промяна в Задължителните и избираемите учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от: Диференциация на групата 1-4 клас в две групи 1 и 2 клас и 3 и 4 клас.

8. ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г., НАРЕДБА № 2 ОТ 05.02.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

ОТМЕНЕНА Е НАРЕДБА № 30 ОТ 31.10.2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ 2005 (ОТМ.)

С приемането на новата наредба се осигурява транспонирането в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/Евратом и да се постигне по-високо ниво на радиационна защита на пациентите и лицата участващи в скринингови, медицински и биомедицински изследователски програми,  лицата, които съзнателно и доброволно, без това да е тяхно професионално задължение, оказват помощ на други лица в процеса на медицинско облъчване.

Наредбата подчертава необходимостта от обосновка на медицинското облъчване, включително облъчването на лица без симптоми на заболяване с цел ранна диагностика на заболяване, и засилва изискванията относно информацията, която да бъде предоставяна на пациентите, регистрирането и докладването на дози при проведени медицински процедури, използването на диагностични референтни нива и наличието на устройства за оценка на дозата.

Предвижда се прилагането на медицинско облъчване само в случай, че не съществуват други методи без прилагане на йонизиращи лъчения, с които да се постигат същите диагностични или лечебни резултати, като се отчитат рисковете за здравето от прилагането им.

Създава се възможност нови методи и нови медицински радиологични процедури, свързани с медицинско облъчване, които не са включени в съответния медицински стандарт да могат да се прилагат след получено становище от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

От особената важност е и наличието на високо равнище на компетентност и ясно определени отговорности и задачи сред специалисти, които участват в медицинското облъчване /лекарите, лекарите по дентална медицина и други медицински специалисти, медицинските физици и други /, с цел осигуряване на подходяща защита на пациентите, подложени на медицински радиодиагностични и радиотерапевтични процедури.

Въвеждат се специфични изисквания към апаратурата като се забранява въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова и нуклеарно-медицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи и ангиографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени. Именно този нов аспект на изискванията към апаратурата доведе до остра реакция от Национално сдружение на частните болници.

Относно регламентираните нови по-високи изисквания към използваната апаратура обаче, в съответствие с Директива 2013/59/Евратом се предвижда изискванията, свързани с уредбите за лъчелечение, ангиографските уредби, компютър-томографските уредби, дигиталните уредби за рентгенова графия, скопия, ангиография и компютърна-томография, уредбите за рентгенова мамография и всички мамографски уредби да не се прилагат за въведените в експлоатация към момента на влизане в сила на наредбата. След влизането в сила на наредбата не се допуска въвеждането в експлоатация на апаратура за лъчелечение, която не е фабрично нова и нуклеарно-медицински уредби за образна диагностика, компютър-томографи, които не са фабрично нови или фабрично обновени. По този начин лечебните заведения ще могат да ползват наличната радиологична апаратура, която е въведена в експлоатация преди влизането в сила на наредбата, докато тя е технически изправна и безопасна за ползване и има осигурени сервизни части и/или поддръжка на софтуера от производителя.

НЦРРЗ като специализиран компетентен орган към министъра на здравеопазването в областта на радиационната защита следа да определя диагностични референтнти нива за диагностични и интервенционални радиологични процедури, както и да извършва редовния преглед на същите.

Въвежда се и изискването в медицинските радиологични методи или процедури участие да взема и експерт по медицинска физика, като нивото на участие е пропорционално на радиологичния риск, свързан с прилагания метод или процедура. Наредбата предвижда преходен период от пет години лечебните заведения да осигурят експерт по медицинска физика, като в този период се допуска дейностите, за които се изисква да се извършват от експерт по медицинска физика, да се извършват от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицинска физика, които са зачислени за обучение по специалност „Медицинска радиологична физика“. И към момента действащата Наредба № 30 от 2015 г. и медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения регламентират изискване за осигуряване на медицински физици и експрети по медицинска физика, както и тяхното участие в диагностичните и терапевтичните дейности и осигуряването на радиационна защита, като тези изисквания не са завишени с предложения проект на наредба.

Наредбата въвежда специфични изисквания към използвано радиологично оборудване във връзка с радиационната защита, както и методите за извършване на контрол. Регламентира се и необходимост от извършване на клинични одити на качеството.

9. В ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г. се изменя и НАРЕДБА № 6 ОТ 29.01.2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ"

Изменението се налага от необходимостта за уеднаквяване на нововъведените понятия и изисквания в НАРЕДБА № 2 ОТ 05.02.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ.

Предвижда се броят на експертите по медицинска физика и медицинските физици в клиниките (отделенията) по лъчелечение се определя съгласно изискванията на наредбата, като за трето ниво на компетентност експертите по медицинска физика са най-малко двама.

10. В ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г. се изменя и НАРЕДБА № 11 от 30.06.2014 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"

Изменението и в този подзаконов нормативен акт се налага от необходимостта за уеднаквяване на нововъведените понятия и изисквания в НАРЕДБА № 2 ОТ 05.02.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ.

Въвежда се изменение относно минималния брой на медицинските и немедицинските специалисти в структура от второ и трето ниво на компетентност включва: като следва медицински физици и експерти по медицинска физика съгласно изискванията на наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето“ - не по-малко от един медицински физик.

11. ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г. НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕМДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

С нормативното изменение се създава нов публичен и достъпен регистър -Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения, в която се вписват данни за обекта /наименование, местоположение, вид/; лицето, открило обекта /наименование, ЕИК, адрес на управление/; измерена моментна стойност на плътността на мощност на електромагнитното поле.

Данните се регистрират в информационната система в 10-дневен срок от вписване на обекта с излъчващи съоръжения в регистъра на обектите с обществено предназначение.

Имплементирано е задължение за РЗИ за служебно вписване на всички вече регистрирани обекти с обществено предназначение преди влизане в сила на тази наредба.

12. В ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г.РЕШЕНИЕ НА НС ОТ 02.02.2018 Г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното Събрание

Дава се едномесечен срок на министъра на здравеопазването да представи в Комисията по здравеопазването на Народното събрание методика за финансиране на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ. В срок до три месеца пък министърът на здравеопазването да представи в Комисията концепция за стабилизиране, оздравяване и развитие на общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

13.  В ДВ, бр. 13 от 09 Февруари 2018 г.НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

В разгара на преговорите за нов НРД за МД за 2018г. се предприеха проемни на настоящиа рамков договор.

Изрично се отбеляза, че НЗОК отказва да сключва договор с отказва сключване на договори за оказване на медицинска помощ с лечебни/здравни заведения, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.), Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. (ЗБНЗОК за 2018 г.) и НРД;

Въвежда се нова разпоредба, в която е заложен общия годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2018 г. на обща стойност 2 334 060,7 хил. лв. като е разпределен по пера.

Въведени са промени в обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната медицинска помощ. Таблично и изчерпателно са изброени обеми и цени за дейностите в ПИМП / СИМП,  включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ" към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., извършени в периода 1.12.2017 г. - 31.03.2018 г., които Националната здравноосигурителна каса закупува. Въвеждат се и промени в методиките за остойностяване и за закупуване на дейностите в извънболничната медицинска помощ

Промени се наблюдават и в методиките на остойностяване на дейността, извършена от лечебни заведения за болнична помощ.

От значение е фактът, че въведените с публикуването на 13.02.2018г. влизат в сила от 01.01.2018г.

14. В ДВ, бр. 14 от 13 Февруари 2018 г.УКАЗ № 27 от 07.02.2018 г.

С указа се назначава полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България и бива удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал".

 15. В ДВ, бр. 14 от 13 Февруари 2018 г.УКАЗ № 30 от 07.02.2018 г.

Президентът на Република България награждава акад. проф. д-р Петър Младенов Червеняков, д.м.н., с орден „Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги за медицинската наука и практика в Република България и за съществените му постижения в областта на гръдната и сърдечно-съдовата хирургия.

 16. ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.ДОГОВОР № РД-НС-01-1-1 от 02.02.2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г. (ДВ, бр. 23 от 2017 г.)

Изменя се Глава пета „Финансова рамка" като се създава нова разпоредба, според която финансовата рамка съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания за дентална помощ съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2018 г. - 157 000 хил. лв. за дентална помощ.

Страните договарят конкретните цени на дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към член единствен на Наредба № 2 от 2016 г., заплащани в периода от 1.01.2018 г. до 30.04.2018 г.

 17.  ДВ, бр. 16 от 20 Февруари 2018 г.,  НАРЕДБА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ОТМЕНЯТ СЕ: НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВНИ НОРМИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2012 Г.); НАРЕДБАТА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ДЕЙНОСТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ОБН., ДВ, БР. 74 ОТ 2004 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 74 ОТ 2006 Г., БР. 46 ОТ 2007 Г., БР. 5 ОТ 2010 Г., БР. 7 ОТ 2011 Г. И БР. 76 ОТ 2012 Г.).

Наредбата регулира хипотези на планирано, аварийно, както й съществуващо облъчване. Цели се създаване на хармонизирано национално законодателство в областта на радиационната защита, което да осигури висока степен на защита живота и здравето на населението и лицата, които има опасност да бъдат облъчени по време на работен процес.

С наредбата се определят изискванията, свързани с използване, производство, преработване, обработване, съхраняване, превоз, внос и износ на радиоактивни материали и радиоактивни източници; изработване и експлоатация на електрическо оборудване, което генерира йонизиращо лъчение; преработка на материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди и други дейности, водещи до значимо повишено облъчване на работници; планиране на действията, поддържане на готовност за реагиране и управление при ситуации на аварийно облъчване, когато се налага предприемане на мерки за защита на здравето на аварийни работници и населението.

Въведени са специфични изисквания, свързани с контрола и управлението на високоактивни източници като предприятията, които произвеждат, обработват, съхраняват или използват радиоактивни източници са длъжни да водят отчет и да извършват периодична инвентаризация. Имплементират се и качествени критерии за образование, обучение и информиране на лицата, чиято работа е свързана с радиационен риск, както и за осигуряване на радиационна защита на външни работници, наети от предприятия.

18. В бр. 17 от 23 Февруари 2018 г. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 14.12.2007 Г. ... ИЗМ., БР. 17 ОТ 23.02.2018 Г.)

Изменени са размерите на редица от таксите за извършване на административни услуги от държавните институции.

19. В бр. 17 от 23 Февруари 2018 г. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Изменени са размерите на редица от таксите за извършване на административни услуги от държавните институции

20. В бр. 17 от 23 Февруари 2018 г. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДИЕТИЧНИТЕ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

С въведените промени ясно се регламентира, че продажбата и представянето на храни за специални медицински цели се допуска само ако те отговарят на изискванията на наредбата и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181/47 от 29 юни 2013 г.).

При пускане на пазара на диетични храни за специални медицински цели производителят или вносителят уведомява Министерството на здравеопазването, като представя образец на етикета на продукта. Уведомлението може да се извърши и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Етикетирането се извърши при спазване на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

21.  В бр. 17 от 23 Февруари 2018 г. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

С промените в наредбата се имплементират европейските норми като не се допуска продажба на храни за кърмачета и преходни храни, които не отговарят на изискванията на наредбата и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното.

И тук при етикетирането на храните за кърмачета и на преходните храни се спазват общите изисквания към етикетирането на храните, определени с Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

22. В бр. 17 от 23 Февруари 2018 г. НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ХРАНИТЕ ЗА НИСКОЕНЕРГИЙНИ ДИЕТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНОТО ТЕГЛО

Транспонират се разпоредбите на:

1. Директива 96/8/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. относно храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ, L 55/22 от 6 март 1996 г.);

 2. Директива на Комисията 2007/29/ЕО от 30 май 2007 г. за изменение на Директива 96/8/ЕО относно етикетирането, рекламата и представянето на храни, предназначени за използване при нискокалорични хранителни режими за намаляване на телесното тегло (ОВ, L 139/22 от 31 май 2007 г.).

С наредбата се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на

Всички отделни съставки на продуктите по чл. 2 , ал. 2, т. 1 трябва да се съдържат в една и съща опаковка при продажбата на продукта.

23.  В ДВ, бр. 18 от 27 Февруари 2018 г., ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ОБН., ДВ, БР. 70 ОТ 2004 Г.; ... 102 ОТ 2017Г.)

След като в края на изминалата година Закон за здравето претърпя няколко изменения, то обект на настоящите промени са органите на трудовата експертизa.

Въведени са ограничения относно лекарите, които могат да участват при извършване на медицинска експертиза: е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение; е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на временната неработоспособност; е съпруг/а, роднина по права линия без ограничение или по съребрена линия до втора степен на освидетелстваното лице; живее във фактическо съпружеско съжителство с освидетелстваното лице.

При наличие на някое от изброените обстоятелства, обвързаното лице следва да си направи самоотвод. При постъпило искане за отстраняване на лекар ръководителят на лечебното заведение или директорът на НЕЛК е длъжен да се произнесе по неговата основателност в тридневен срок от постъпването му. В случай че искането за отстраняване е основателно, в извършването на медицинска експертиза се включва резервен член от състава на ТЕЛК или лекар от другите специализирани състави на НЕЛК, определен от ръководителя на лечебното заведение или от директора на НЕЛК.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
*E9B


Всичко за коронавируса
Още новини
Румъния провежда национална седмица на информираност за вредата от алкохола
19.06.2024 17:29:58

Румъния провежда национална седмица на информираност за вредата от алкохола

Тази седмица в Румъния преминава под знака на информираността за вредата от алкохола, а инициатив ...

Правителството одобри годишните отчети на НЗОК за 2023 г.
19.06.2024 17:07:31

Правителството одобри годишните отчети на НЗОК за 2023 г.

Министерски съвет одобри на днешното си заседание Годишния отчет за дейността и Годишния отчет за ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...