!
Неделя, 03 Декември 2023
13
февр
1
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през януари 2018 г.

Вторник, 13 Февруари 2018 | 12:11:26 Калина Михайлова, адвокат
1

Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Днес Ви представяме промените от януари. 

Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Днес Ви представяме промените от януари. 

 ЯНУАРИ 2018 Г.

 

1. В ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (В сила от 17.02.2009 г., Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г.

Центърът финансира 4 инвитро процедури на свежи ембриони и 4 трансфера на размразени ембриони на едно лице. Още от влизането в сила на постановлението през 2009г. до настоящата промяна се предвиждат само три ин витро процедури на едно лице, финансирани от държавата. Добавя се из възможноста за четири ембриотрансфера на размразени ембриони – дейност, която до момента не е финансирана от ЦАР.

Финансирането от ЦАР на един ембриотрансфер на размразени ембриони след всеки одобрен, но неуспешен опит със свежи ембриони, на практика ще удвои броя на опитите (ембриотрансферите), финансирани от центъра. По този начин ще се увеличи и шансът за забременяване на жените при значително намаляване на общата стойност на проведените процедури, тъй като 50% от тях ще бъдат на стойност 500 лв., каквато е стойността на ембриотрансферите на размразени ембриони. Стойността на сега финансираните опити инвитро е до 5000 лв.

Извършени са и организационно-административни промени, като е увеличен броят на служителите в ЦАР. Промените предвиждат възможност и за самостоятелни проверки от страна на ЦАР на дейността на лечебните заведения, с които има сключен договор. Според досега съществуващия правилник инспекциите бяха съвместни между центъра, Изпълнителната агенция по трансплантации и МЗ.

Именно тази самостоятелна роля на ЦАР води до промяна в УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (Приет с ПМС № 34 от 17.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004 г., ... ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г.), както и в УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (Обн. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г.) С въведените изцяло организационни промени се намалява общата численост на персонала на Изпълнителна агенция по трансплантации, като са редуцирани две места в дирекция "Регистри, информация, контрол и развитие на трансплантацията" към ИАТ.

 

2. В ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г. ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ (В сила от 03.10.1999 г., Обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999 г,... доп. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г.)

През изминалата 2017 г. законът претърпява четири редакции, последните от които с козметичен отенък, като въвеждат задължение на Министерството на здравеопазването да изисква по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, кандидатстващи за лицензия за търговия на едро с наркотични вещества. Изключва се необходимостта от предоставяне на свидетелство за съдимост при кандидатстване за лицензия за търговия на едро, както и за търговия на дребно.

Промените от януари регламентират специални процедури и редица критерии, които следва да бъадт изпълнени при внос, износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества. Предвижда се Министърът на икономиката да издаде наредба, в която да имплементира детайлна информация за процедурата и специалните изисквания.

Контролът по спазване на новите разпоредби е вменен на Министъра на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица, а предвидените санкции при нарушения са във високи размери - за първо нарушение до 10 000 лв.

 

3. В ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018 г. НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ (Приета с ПМС № 185 от 23.08.2013 г., Обн. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018 г.)

Промените в наредбата въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Председателят на АЯР има задължение на всеки три години да изготвя доклад относно изпълнението на изискванията на директивата и го съгласува с министъра на енергетиката по отношение на приетата Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г. Докладът се представя на Европейската комисия.

 

4. В ДВ. бр.5 от 12 Януари 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Окръжен и Административен съд Велико Търново, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности.

 

5. В ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – РУСЕ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – РУСЕ, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Окръжен и Административен съд Русе, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности.

 

6. В ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД – МОНТАНА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - МОНТАНА, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Окръжен и Административен съд Монтана, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности

 

7. В ДВ. бр.9 от 26 Януари 2018 г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Софийски окръжен съд, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности

 

8. В ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г. е приета НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ (Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г.)

С параграф единствен от Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации - ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., в сила от 23.01.2018 г. предходният нормативен акт, регламентиращ сферата, бива отменен. До този моментът дейностите по ДДД са регламентирани чрез нормативен акт, издаван еднолично от Министерство на здравеопазването и обхваща единствено обекти с обществено предназначение.

Това е именно и основно различие с новоприетата наредба. Тук се наблюдава споделената компетентност между Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и храните, които съвместно издават акт, чиято основна цел е опазване здравето на хората и животните, опазване на околната среда и поддържане здравословна жизнена среда. В наредбата са вписани обектите, в които се извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД), като освен обекти с обществено предназначение, са включени и обекти от ветеринарномедицинско значение, вкл. и такива за производство и търговия с храни, регистрирани по Закона за храните.

Имплементирани са изискванията към лицата, извършващи ДДД дейности в тях, както и задълженията на тези лица. Предвижда се обучение за придобиване на квалификация за ръководители и изпълнители на ДДД дейности да се провежда по програми, разработени от МЗ и МЗХ, съвместно с професионалните организации на извършващите ДДД. Разширен е списъкът на лицата, имащи право да участват в квалификационни курсове за ръководители на ДДД. Предвидено е провеждане на курсове за поддържане и повишаване квалификацията на лицата, извършващи ДДД.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
u2hj

Гост 13.02.2018 12:25:49

много полезно. благодарности. Може ли някак да се обединят в архив или по друг начин, за да са правят справки назад, при нужда.


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Калоян Дянков: Сърцето трябва да се лекува със сърце
03.12.2023 10:27:26 Невена Попова

Д-р Калоян Дянков: Сърцето трябва да се лекува със сърце

Д-р Калоян Дянков завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на испански език ...

49 са новодиагностицирани с COVID, петима са приети в болница (Обновена)
03.12.2023 09:35:13

49 са новодиагностицирани с COVID, петима са приети в болница (Обновена)

49 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица у нас през последното денонощие, едно о ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...