!
Четвъртък, 29 Февруари 2024
16
юли
13
 

Спешните медици искат национална кампания за единния телефон

Лъжливи повиквания към 112 и липса на персонал спъват работата на ЦСМП

Нужни са вътрешни обучения за въвеждането на триажа

Понеделник, 16 Юли 2018 | 16:55:05 Полина Тодорова
13

Според работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен и това води до неефективно разходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единния номер 1

Според работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен и това води до неефективно разходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единния номер 112 не по предназначение и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Това се посочва в доклад за проведеното обучение на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП.

Като проблем се обособява и липсата на утвърдена процедура за докладване на случаите на лъжливи повиквания и необосновани повиквания по смисъла на медицински стандарт „Спешна медицина“. Друг проблем е, че след отпадане на тел. 150 и поемането на всички спешни повиквания от центровете на тел. 112, в системата за спешна медицинска помощ няма установена единна организация и правила за прием на спешните повиквания при осъществяване на конферентна връзка с подаващите сигнала, както и правила за взаимодействие с тел. 112 и другите служби. Част от затрудненията са свързани и с прилагането на изискванията, въведени с новия медицински стандарт „Спешна медицина“.

Ето защо работещите в центровете предлагат и стартиране на Национална информационна кампания за информиране на българските граждани какъв е обхватът на дейността на системата за спешна медицинска помощ, в кои случаи могат да се обадят на тел. 112, необходимостта да отговарят на определени въпроси и отговорността, която носят при необосновано ангажиране на спешните екипи.

Съществен проблем, който все не намира решение, е и обръщаемостта на гражданите към структурите за спешна медицинска помощ за проблеми, които попадат в обхвата на т.н. „неотложна помощ“ и включват дейности от основния пакет здравни дейности по първична медицинска помощ, заплащан от НЗОК на общопрактикуващите лекари, е посочено още в доклада. Поради тази причина медиците одобряват идеята във всички филиали за спешна медицинска помощ да бъде поставена информация в кои случаи хората следва да се обръщат към ОПЛ или осигурения от него неотложен кабинет при състояния, които не са спешни, а ако не желаят, тази помощ може да им бъде оказана във ФСМП без това да нарушава обслужването на спешните случаи и срещу заплащане на определена сума съгласно единен за системата ценоразпис или такса. Според тях този начин ще се предотврати натоварването на системата за спешна помощ с несвойствени дейности и дублирането на финансирането на тези дейности със средства на НЗОК и държавния бюджет.

Друг основен проблем, който са споделили работещите в спешните центрове, е че в много от районните координационни централи (РКЦ) няма назначен постоянен персонал, включително лекари – ръководители на РКЦ. Дейността на РКЦ се осъществява на т.нар. „ротационен принцип“ чрез дежурства на лекари и специалисти по здравни грижи от мобилните екипи. Налице е нежелание на работещите в ЦСМП да осъществяват дейност в районите централи поради значителното натоварване, отговорност и липса на мотивиращо заплащане, гласи докладът.  В него се отбелязва още, че в много от малките центрове повикванията се приемат от един медицински специалист, които осъществява само логистични дейности и няма достатъчно компетентност да координира дейността на екипите в различните филиали, както и да дава инструкции на екипите и инструкции на подаващите сигнала за поведение до пристигането на мобилния екип.

Добре организирани и осигурени с персонал РКЦ са налице само в ЦСМП-София, ЦСМП-Пловдив, ЦСМП-Варна и ЦСМП-Бургас. При тях обаче се наблюдава значително натоварване на работещите диспечери, предвид големия брой обслужвани повиквания в тези области и несъответствие на броя на работещите спрямо обема на дейността. Това затруднява значително работата на структурата и ограничава времето, което диспечерите могат да осигурят за телефонно интервю и инструктаж на подаващите спешните повиквания, сочи анализът на директора на националния център Ивелина Георгиева. Тя препоръчва да се направи анализ на кадровата осигуреност на РКЦ на ЦСМП и да се набележат мерки за подобряването й, които да се обсъдят с директорите на центровете.

Като решение от националния център по обучение предлагат да бъде организирана среща на представители на МЗ, Националния център за обучение и квалификация в системата на Спешната медицинска помощ (ЦОКССМП) и Дирекция „Национална система ЕЕН 112“ на МВР за обсъждането на възможностите за съвместни дейности в областта на обучението на персонала.

В доклада се посочва още, че по време на обученията много от участвалите в тях са споделили, че е необходимо известно прецизиране на протоколите за триаж на база на натрупания опит, в т.ч. изготвяне на допълнителни Карти за инцидент за най-често срещаните състояния. Анализът на резултатите от проведеното обучение показва, че до настоящият момент в ЦСМП не е налична активна политика за въвеждане на утвърдените протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж и последващо периодично вътрешно обучение и контрол по спазването им. В някои ЦСМП е установено пълно непознаване на протоколите, начините за прилагането им и техният задължителен характер. Това е особено тревожно на фона на зачестилите случаи на търсене на административна и наказателна отговорност от работещи в центровете по повод приемането и изпълнението на спешните повиквания, е разписано още в доклада.

Налице е необходимост от въвеждане на вътрешна система за обучение и контрол на уменията на медицинските специалисти за провеждане на телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж. В тази връзка се отбелязва, че Националният център ще положи усилия за организиране на периодични външни обучения за поддържане и повишаване на знанията и уменията на работещите в РКЦ, но се посочва, че този процес би бил неефективен без постоянен вътрешен мониторинг, контрол и обучение в хода на работата, осъществявана от ръководствата на ЦСМП.

Иначе от Националния център за обучение информират, че е приключил първият цикъл обучения на тема „Телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж“. Планираното обучение е било съгласувано с националния консултант по спешна медицина и Министерство на здравеопазването. Първоначалните курсове са се провели на 06-07 март 2018 и 12-13 март 2018, като са обхванали 39 души от всички 27 ЦСМП. През периода 10 април - 29 юни 2018 г. са проведени допълнително 30 обучения с продължителност 8 учебни часа на 467 работещи (на постоянен или ротационен принцип) в Районните координационни централи на ЦСМП на място в 23 ЦСМП и 1 обучение в София за работещи от 3 ЦСМП (Благоевград, Перник и Търговище).Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Eey$

Гост 27.07.2018 08:47:20

Ако въпросните разпоредби от Закона за 112 се спазваха, системата щеше да е една от най- богатите. Само че никой не си мърда пръста! Единствените глобени през последните няколко години са няколко човека, подали неверен сигнал за бомбена заплаха (сигурно защото сигналът достига до достатъчно много хора и просто няма как). Но как ли очакваме да бъдат глобявани гражданите, при положение, че дори полиция и прокуратура не са запознати с предназначението на ЕЕН 112 и звънят за осъществяване на връзка с някого за провеждане на личен разговор например, или за предоставяне на информация по даден случай просто ей така, по телефона!?!

Gospodinov 23.07.2018 11:59:15

Ето конкретните разпоредби от Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 : Чл. 36. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Чл. 37. Който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. Чл. 38. (1) Който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Когато в случаите по ал. 1 са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службите вреди. (3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г. , в сила от 1.01.2011 г.) Който пуска предварително записано съобщение чрез електронно устройство, което автоматично избира телефонен номер 112, се наказва с глоба 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Георгиев 30.07.2018 12:13:37

Закона е ясен , ама кой и как биналожил глобите?

Gospodinov 20.07.2018 13:50:29

В ЦСМП Перник също имаме окомплектовано РКЦ в смисъл достатъчно медицински специалисти и лекар за завеждащ смяна на всяко едно дежурство

Гост 18.07.2018 10:18:59

С две думи триажът на който някои толкова много наивно разчитаха като Кателиева , пукната работа не върши и на практика не се прилага.

Гост 17.07.2018 00:33:16

Операторите в 112 много добре знаят кой случай е спешен и кой- не. Проблемът е, че нямат право да откажат нито един сигнал. Това право го имате вие- работещите в ЦСМП, ПБЗН, РУ/ ОДЧ към МВР. Ето защо когато ви звънят за, например болки в гърлото, го правят с цел вие да откажете на обаждащия се (да се чуе на записа), а не защото се чудят какво да правят.

Dr_Doolittle 16.07.2018 23:25:52

Продължавайте да си пишете глупавите термини на правителствените тъпаци по-точно понятието от цоциализма неотложно състояние в докладите си и после се чудете защо нищо не върви. НЯМА В ЗАПАДНИЯ СВЯТ ТАКОВА НЕЩО НЕОТЛОЖНО СЪСТОЯНИЕ Има единствено спешно и не спешно. Първото се обслужува от службите за спешна помощ. второто от системата на извънболничната помощ СЪС ЗАПИСАН ЧАС В РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР. Ако някой смята ,че за дете кашлящо от една седмица трябва в събота следобед да търси лекар да го прегледа ясно е кой е злоупотребяващия със здравната система. Няма по света институция осигуряваща ‘неотложна’ помощ. Urgenсy е само едно прилагателно , Няма да намерите нито ръководство ,нито учебник по Urgency , няма такова понятие в западните здравни системи . Всяко комуне може да спекулира с понятието ‘ неотложност’ само и само да прекара ‘здравния работник’ по техните думи да отиде и да прегледа някой безплатно без шибаното правителство да даде пукнат лев или електоралната единица да бъде накарана да плати за този труд. Всичко слагано като неотложнo е неистово комунистическо желание ,някой друг да работи без да му се плаща при това да го върши веднага на секундата. Тоест цялото здравно обслужване да бъде слагано в графата Бързо бачкайте ,без да разсъждавате, щото трябва да обслужим незабавно електората ,на който обещахме безплатно здравеопазване, а пък кой ще плаща не е ваша работа. Всеки който така безразборно слага цялото здравно обслужване като неотложно служи на тази мръснишка издевателска комунистическа пропаганда служеща за манипулации. Щом европейския гражданин с 20 пъти по-високи осигуровки може да чака за GP 3 дни, за специалист 3-4 месеца, за болница 6-9 месеца значи и тук може. Не само може , но са и длъжни всички да се съобразяват с тези стандарти и да не злоупотребяват с лекарския труд. Хем безплатно, хем на секундата, няма да стане

Работещ в Спешна помощ и ОПЛ 16.07.2018 22:58:51

Я първо си оправете кадрите на тел 112...и тогава другото..Тях научете кое е спешно и кое не. Ние как обслужване без имена и телефон...Научете ги!

опа 16.07.2018 22:55:48

Аз съм "ЗА" 100% - да се закрият КЦ и РКЦ!- Така цялата отговорност за липса на екипи, както и за закъсненията , най - накрая ще се поеме от 112. И завинаги ще се реши въпроса с компетентността им, заедно с тази на политическите лобита, които ги поддържат. А д-р Георгиева си следва министерската политика, и тя едва ли е в полза на работещите в ЦСМП, иначе защо да я назначават?!

Дрън-дрън 16.07.2018 20:06:52

Просто Георгиева отчита дейност . Докато не СЕ ЗАКРИЯТ РКЦ към ЦСМП нищо нЯма да се промени ! Телекомуникациония триаж е замислен и се прави в цял свят от диспечерите на 112 (911) . Дублирането е само в БГ и е напълно излишно . Това първо . Второ - глупостите за “неотложна помощ” и т.н ги слушаме от десетилетия . Просто дрънкате . Всяко оплакване от пациент извън работното време на ОПЛ си е спешно и трябва да се осъществи преглед . Заплащането е друга тема на разговор . Много може да се говори по темата , но не е мястото тук . Нека Ивелина Георгиева си трупа активи . Поне се оттървахме от Кателива - това стига на този етап :)

а, 16.07.2018 23:08:21

ама явно дори Кателиева им идва в повече на министерството, и какво излиза, ние ли се отървахме или те от НАС?

Гост 16.07.2018 20:23:53

С две думи казано-който иска безплатно да си чака джипито в работното му време. Който не иска да го чака-плаща. Който вика неоснователно линейка- 100 лв. Като плати веднъж ще се научи кога да я вика.За два месеца повикванията на линейки ще намалеят с две-трети.Айде сега да видим кой некомунистически премиер,президент и здравен министър ще въведат това.

Гост 16.07.2018 21:55:16

Да просто е, ама електората иска да е безплатно!


Всичко за коронавируса
Още новини
Разработиха биосензор с терахерцови вълни за диагностика на рака на кожата
28.02.2024 17:28:06

Разработиха биосензор с терахерцови вълни за диагностика на рака на кожата

Изследователи от Университета в Глазгоу и Университета Queen Mary в Лондон са разработили нов био ...

Националният алианс за социална отговорност е признат за национално представителна организация за хора с увреждания
28.02.2024 17:07:19

Националният алианс за социална отговорност е признат за национално представителна организация за хора с увреждания

Министерският съвет призна Сдружение с нестопанска цел „Национален алианс за социална отгов ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...