Вторник, 16 Август 2022
16
юли
13
 

Спешните медици искат национална кампания за единния телефон

Лъжливи повиквания към 112 и липса на персонал спъват работата на ЦСМП

Нужни са вътрешни обучения за въвеждането на триажа

Понеделник, 16 Юли 2018 | 16:55:05 Полина Тодорова
13

Според работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен и това води до неефективно разходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единния номер 1

Според работещите в центровете за спешна медицинска помощ у нас броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен и това води до неефективно разходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единния номер 112 не по предназначение и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Това се посочва в доклад за проведеното обучение на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП.

Като проблем се обособява и липсата на утвърдена процедура за докладване на случаите на лъжливи повиквания и необосновани повиквания по смисъла на медицински стандарт „Спешна медицина“. Друг проблем е, че след отпадане на тел. 150 и поемането на всички спешни повиквания от центровете на тел. 112, в системата за спешна медицинска помощ няма установена единна организация и правила за прием на спешните повиквания при осъществяване на конферентна връзка с подаващите сигнала, както и правила за взаимодействие с тел. 112 и другите служби. Част от затрудненията са свързани и с прилагането на изискванията, въведени с новия медицински стандарт „Спешна медицина“.

Ето защо работещите в центровете предлагат и стартиране на Национална информационна кампания за информиране на българските граждани какъв е обхватът на дейността на системата за спешна медицинска помощ, в кои случаи могат да се обадят на тел. 112, необходимостта да отговарят на определени въпроси и отговорността, която носят при необосновано ангажиране на спешните екипи.

Съществен проблем, който все не намира решение, е и обръщаемостта на гражданите към структурите за спешна медицинска помощ за проблеми, които попадат в обхвата на т.н. „неотложна помощ“ и включват дейности от основния пакет здравни дейности по първична медицинска помощ, заплащан от НЗОК на общопрактикуващите лекари, е посочено още в доклада. Поради тази причина медиците одобряват идеята във всички филиали за спешна медицинска помощ да бъде поставена информация в кои случаи хората следва да се обръщат към ОПЛ или осигурения от него неотложен кабинет при състояния, които не са спешни, а ако не желаят, тази помощ може да им бъде оказана във ФСМП без това да нарушава обслужването на спешните случаи и срещу заплащане на определена сума съгласно единен за системата ценоразпис или такса. Според тях този начин ще се предотврати натоварването на системата за спешна помощ с несвойствени дейности и дублирането на финансирането на тези дейности със средства на НЗОК и държавния бюджет.

Друг основен проблем, който са споделили работещите в спешните центрове, е че в много от районните координационни централи (РКЦ) няма назначен постоянен персонал, включително лекари – ръководители на РКЦ. Дейността на РКЦ се осъществява на т.нар. „ротационен принцип“ чрез дежурства на лекари и специалисти по здравни грижи от мобилните екипи. Налице е нежелание на работещите в ЦСМП да осъществяват дейност в районите централи поради значителното натоварване, отговорност и липса на мотивиращо заплащане, гласи докладът.  В него се отбелязва още, че в много от малките центрове повикванията се приемат от един медицински специалист, които осъществява само логистични дейности и няма достатъчно компетентност да координира дейността на екипите в различните филиали, както и да дава инструкции на екипите и инструкции на подаващите сигнала за поведение до пристигането на мобилния екип.

Добре организирани и осигурени с персонал РКЦ са налице само в ЦСМП-София, ЦСМП-Пловдив, ЦСМП-Варна и ЦСМП-Бургас. При тях обаче се наблюдава значително натоварване на работещите диспечери, предвид големия брой обслужвани повиквания в тези области и несъответствие на броя на работещите спрямо обема на дейността. Това затруднява значително работата на структурата и ограничава времето, което диспечерите могат да осигурят за телефонно интервю и инструктаж на подаващите спешните повиквания, сочи анализът на директора на националния център Ивелина Георгиева. Тя препоръчва да се направи анализ на кадровата осигуреност на РКЦ на ЦСМП и да се набележат мерки за подобряването й, които да се обсъдят с директорите на центровете.

Като решение от националния център по обучение предлагат да бъде организирана среща на представители на МЗ, Националния център за обучение и квалификация в системата на Спешната медицинска помощ (ЦОКССМП) и Дирекция „Национална система ЕЕН 112“ на МВР за обсъждането на възможностите за съвместни дейности в областта на обучението на персонала.

В доклада се посочва още, че по време на обученията много от участвалите в тях са споделили, че е необходимо известно прецизиране на протоколите за триаж на база на натрупания опит, в т.ч. изготвяне на допълнителни Карти за инцидент за най-често срещаните състояния. Анализът на резултатите от проведеното обучение показва, че до настоящият момент в ЦСМП не е налична активна политика за въвеждане на утвърдените протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж и последващо периодично вътрешно обучение и контрол по спазването им. В някои ЦСМП е установено пълно непознаване на протоколите, начините за прилагането им и техният задължителен характер. Това е особено тревожно на фона на зачестилите случаи на търсене на административна и наказателна отговорност от работещи в центровете по повод приемането и изпълнението на спешните повиквания, е разписано още в доклада.

Налице е необходимост от въвеждане на вътрешна система за обучение и контрол на уменията на медицинските специалисти за провеждане на телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж. В тази връзка се отбелязва, че Националният център ще положи усилия за организиране на периодични външни обучения за поддържане и повишаване на знанията и уменията на работещите в РКЦ, но се посочва, че този процес би бил неефективен без постоянен вътрешен мониторинг, контрол и обучение в хода на работата, осъществявана от ръководствата на ЦСМП.

Иначе от Националния център за обучение информират, че е приключил първият цикъл обучения на тема „Телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж“. Планираното обучение е било съгласувано с националния консултант по спешна медицина и Министерство на здравеопазването. Първоначалните курсове са се провели на 06-07 март 2018 и 12-13 март 2018, като са обхванали 39 души от всички 27 ЦСМП. През периода 10 април - 29 юни 2018 г. са проведени допълнително 30 обучения с продължителност 8 учебни часа на 467 работещи (на постоянен или ротационен принцип) в Районните координационни централи на ЦСМП на място в 23 ЦСМП и 1 обучение в София за работещи от 3 ЦСМП (Благоевград, Перник и Търговище).Коментари по темата

Правила на форума за коментари
MRAJ

Гост 27.07.2018 08:47:20

Ако въпросните разпоредби от Закона за 112 се спазваха, системата щеше да е една от най- богатите. Само че никой не си мърда пръста! Единствените глобени през последните няколко години са няколко човека, подали неверен сигнал за бомбена заплаха (сигурно защото сигналът достига до достатъчно много хора и просто няма как). Но как ли очакваме да бъдат глобявани гражданите, при положение, че дори полиция и прокуратура не са запознати с предназначението на ЕЕН 112 и звънят за осъществяване на връзка с някого за провеждане на личен разговор например, или за предоставяне на информация по даден случай просто ей така, по телефона!?!

Gospodinov 23.07.2018 11:59:15

Ето конкретните разпоредби от Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 : Чл. 36. Длъжностно лице, което не изпълни задължение, възложено му с този закон, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Чл. 37. Който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. Чл. 38. (1) Който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. (2) Когато в случаите по ал. 1 са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службите вреди. (3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г. , в сила от 1.01.2011 г.) Който пуска предварително записано съобщение чрез електронно устройство, което автоматично избира телефонен номер 112, се наказва с глоба 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Георгиев 30.07.2018 12:13:37

Закона е ясен , ама кой и как биналожил глобите?

Gospodinov 20.07.2018 13:50:29

В ЦСМП Перник също имаме окомплектовано РКЦ в смисъл достатъчно медицински специалисти и лекар за завеждащ смяна на всяко едно дежурство

Гост 18.07.2018 10:18:59

С две думи триажът на който някои толкова много наивно разчитаха като Кателиева , пукната работа не върши и на практика не се прилага.

Гост 17.07.2018 00:33:16

Операторите в 112 много добре знаят кой случай е спешен и кой- не. Проблемът е, че нямат право да откажат нито един сигнал. Това право го имате вие- работещите в ЦСМП, ПБЗН, РУ/ ОДЧ към МВР. Ето защо когато ви звънят за, например болки в гърлото, го правят с цел вие да откажете на обаждащия се (да се чуе на записа), а не защото се чудят какво да правят.

Dr_Doolittle 16.07.2018 23:25:52

Продължавайте да си пишете глупавите термини на правителствените тъпаци по-точно понятието от цоциализма 'неотложно състояние ' в докладите си и после се чудете защо нищо не върви. НЯМА В ЗАПАДНИЯ СВЯТ ТАКОВА НЕЩО 'НЕОТЛОЖНО СЪСТОЯНИЕ' Има единствено 'спешно' и не спешно'. Първото се обслужува от службите за спешна помощ. второто от системата на извънболничната помощ СЪС ЗАПИСАН ЧАС В РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР. Ако някой смята ,че за дете кашлящо от една седмица трябва в събота следобед да търси лекар да го прегледа ясно е кой е злоупотребяващия със здравната система. Няма по света институция осигуряваща ‘неотложна’ помощ. Urgenсy е само едно прилагателно , Няма да намерите нито ръководство ,нито учебник по Urgency , няма такова понятие в западните здравни системи . Всяко комуне може да спекулира с понятието ‘ неотложност’ само и само да прекара ‘здравния работник’ по техните думи да отиде и да прегледа някой безплатно без шибаното правителство да даде пукнат лев или електоралната единица да бъде накарана да плати за този труд. Всичко слагано като 'неотложнo' е неистово комунистическо желание ,някой друг да работи без да му се плаща при това да го върши веднага на секундата. Тоест цялото здравно обслужване да бъде слагано в графата 'Бързо бачкайте ,без да разсъждавате, щото трябва да обслужим незабавно електората ,на който обещахме безплатно здравеопазване, а пък кой ще плаща не е ваша работа'. Всеки който така безразборно слага цялото здравно обслужване като 'неотложно' служи на тази мръснишка издевателска комунистическа пропаганда служеща за манипулации. Щом европейския гражданин с 20 пъти по-високи осигуровки може да чака за GP 3 дни, за специалист 3-4 месеца, за болница 6-9 месеца значи и тук може. Не само може , но са и длъжни всички да се съобразяват с тези стандарти и да не злоупотребяват с лекарския труд. Хем безплатно, хем на секундата, няма да стане

Работещ в Спешна помощ и ОПЛ 16.07.2018 22:58:51

Я първо си оправете кадрите на тел 112...и тогава другото..Тях научете кое е спешно и кое не. Ние как обслужване без имена и телефон...Научете ги!

опа 16.07.2018 22:55:48

Аз съм "ЗА" 100% - да се закрият КЦ и РКЦ!- Така цялата отговорност за липса на екипи, както и за закъсненията , най - накрая ще се поеме от 112. И завинаги ще се реши въпроса с компетентността им, заедно с тази на политическите лобита, които ги поддържат. А д-р Георгиева си следва министерската политика, и тя едва ли е в полза на работещите в ЦСМП, иначе защо да я назначават?!

Дрън-дрън 16.07.2018 20:06:52

Просто Георгиева отчита дейност . Докато не СЕ ЗАКРИЯТ РКЦ към ЦСМП нищо нЯма да се промени ! Телекомуникациония триаж е замислен и се прави в цял свят от диспечерите на 112 (911) . Дублирането е само в БГ и е напълно излишно . Това първо . Второ - глупостите за “неотложна помощ” и т.н ги слушаме от десетилетия . Просто дрънкате . Всяко оплакване от пациент извън работното време на ОПЛ си е спешно и трябва да се осъществи преглед . Заплащането е друга тема на разговор . Много може да се говори по темата , но не е мястото тук . Нека Ивелина Георгиева си трупа активи . Поне се оттървахме от Кателива - това стига на този етап :)

а, 16.07.2018 23:08:21

ама явно дори Кателиева им идва в повече на министерството, и какво излиза, ние ли се отървахме или те от НАС?

Гост 16.07.2018 20:23:53

С две думи казано-който иска безплатно да си чака джипито в работното му време. Който не иска да го чака-плаща. Който вика неоснователно линейка- 100 лв. Като плати веднъж ще се научи кога да я вика.За два месеца повикванията на линейки ще намалеят с две-трети.Айде сега да видим кой некомунистически премиер,президент и здравен министър ще въведат това.

Гост 16.07.2018 21:55:16

Да просто е, ама електората иска да е безплатно!


Всичко за коронавируса
Още новини
Четири модерни кувьоза получи Неонатологичното отделение на МБАЛ - Пазарджик
15.08.2022 17:31:30

Четири модерни кувьоза получи Неонатологичното отделение на МБАЛ - Пазарджик

Кувьози от висок клас получи Неонатологичното отделение на МБАЛ - Пазарджик, съобщиха от лечебнот ...

Прокуристът на „Пирогов“: До две години болницата няма да има просрочени задължения
15.08.2022 17:13:25

Прокуристът на „Пирогов“: До две години болницата няма да има просрочени задължения

„Икономическото състояние на здравното заведение върви нагоре с бавни темпове. Състоянието ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...