!
Вторник, 25 Юни 2024
19
ноем
4
 

МЗ публикува проект за Наредба за пакета дейности, гарантирани от НОЗК (Обновена)

Вторник, 19 Ноември 2019 | 10:11:03 Надежда Ненова
4

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Срокът на обсъждането е 14 дни заради необходимостта  от  съобразяване  на

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Срокът на обсъждането е 14 дни заради необходимостта  от  съобразяване  на  пакета  от  здравни  дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК при договарянето на Националните рамкови договори, както и необходимостта от спазване на срока за приемане на НРД не по-късно от последния работен ден на съответната текуща година и влизането му в сила от 1 януари на съответната следваща календарна година, уточняват от министерството в мотивите към наредбата.

Причината за новата наредба е отменената окончателно от ВАС през октомври Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности. От ВАС подчертават, че в мотивите на документа, разделът „Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата наредба" се е състояло от две изречения. Едното е съдържало твърдението, че финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година, а второто заключава, че от прилагането на нормативния акт не се очакват финансови резултати. В проекта тази част е напълно променена, като е подчертано какви точно са отделените средства за отделните здравни дейности, както и какви са очакваните резултати.

В мотивите към новия проект от министерството уточняват, че тъй като цените на дейностите се договарят от партньорите по НРД, а не се определят от министъра на здравеопазването, разчетите за финансовите средства, необходими за прилагането на наредбата за периода на нейното действие (първият от които е 2020 г.), са в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания в приетия на първо четене от НС проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2020 г. – 4, 454 млрд. лв. В рамките на тези финансови средства МЗ очаква

 при договорени от партньорите по НРД цени

 в размерите от предходните две години, здравноосигурените лица да получат най-малко същите по вид и обем здравни дейности и да се гарантира изпълнението на дейностите, предвидени в наредбата. Съответно разходите и приходите на лечебните заведения за предоставените  на  пациентите  здравни  дейности се  очаквало да  бъдат  в  размерите  от предходните две години.

„В приетия на първо четене от НС проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. разходите  за здравноосигурителни плащания са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 15,7%и с 8,2%, то  се очаква съответно увеличение както на обема здравни дейности, така и на техните стойности.  Очакванията  са  и приходите  на  лечебните  заведения да  нараснат при осъществяване на здравните дейности, предвидени в настоящата наредба“, пишат от министерството.

Според заявеното в мотивите към наредбата, предложеният  пакет  „Първична  медицинска  помощ“  е  разработен  на  база достигнатите  и отчетени натурални показатели (брой и видове дейности ) през отчетната 2018 г. и тенденциите през 2019 г. Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата в тази си част са в размера на отчетените по бюджета на НЗОК за 2018 г.  - 206,9 млн. лв. В рамките на тези финансови средства трябва да се гарантира заплащането/ закупуването на здравни дейности за първична извънболнична медицинска помощ най-малко в обемите и цените договорени с НРД 2018 г. и 2019 г. за всички здравноосигурени лица, направили избор на личен лекар.

Предвижда се да се вмени

задължение на общопрактикуващите лекари за планиране на профилактичните прегледи

 и уведомяване на подлежащите на профилактичен преглед лица за  определеното време и място на профилактичния преглед чрез различни начини –информационно табло, поставено на общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други.

За лицата над 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания, е предвидено извършването на оценка на рисковите фактори и вредни навици, водещи до увреждане на здравето, оценка на риска и насочване по преценка на общопрактикуващия лекар за преглед при лекар специалист по профила на заболяването, за което има установен риск. Пакетът  дейности  в  първичната  здравна  помощ  предвижда  и  изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото семейство: за превенция на безплодието; превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН; превенция на нежелана бременност; превенция на зависимости; превенция на психичните разстройства и други.

В проекта на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за първична извънболнична медицинска помощ са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. със 17,9% и 8%. И съответно можело да се очаква увеличение както на обема здравни дейности, включени в наредбата в частта за ПИМП, така и на техните стойности, смятат от МЗ.

По отношение на Специализирана извънболнична помощ очакваните финансови средства за прилагане на наредбата са в размер на отчетените и заплатени дейности по бюджета на НЗОК за 2018 г. – 310,9 млн. лв. В рамките на тези финансови средства се очаква да се осъществят най-малко 41,9 млн. броя дейности специализирана извънболнична медицинска помощ. В  пакета  „Специализирана  извънболнична  помощ“  са  включени  и  медико-диагностични  дейности,  чийто  прогнозен  общ  брой  е  около  21, 3 млн. броя  изследвания  за  осигуряване  на диагностичния  процес и диспансерното наблюдение. Определените за 2020 г. средства за СИМП са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 15,5% и 5,4%.

Предвижда се медицинските специалисти да запознават пациента с неговите права и задължения, както и с

възможността за достъп до електронното му здравно досие

Предлаганите регламенти са насочени към повишаване на информираността на пациентите за осигурените им здравни услуги, заплащани от НЗОК и техните права и задължения при ползването им, както за ангажиране на участието на пациентите при вземането на решения и контрола върху ползваните от тях здравни услуги.

Разработеният проект на наредба за пакета предвижда дейностите и  услугите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на определени системи от изисквания –клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури в определен с наредбата обхват. „Под понятието „клинична пътека“ следва да се разбира система от определени с НРД за медицинските дейности алгоритми, изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при изпълнението на определени по вид и обхват в наредбата дейности по отношение на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация и непрекъснат болничен престой не по-кратък от 48 часа. Пакетът включва и дейности по клинични процедури. За разлика от клиничната пътека, клиничната процедура включва дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой. Предвидените клинични процедури са свързани със специфични дейности, които

могат да бъдат завършени в рамките на 24 часа,

но може да възникне необходимост от тяхното неколкократно или многократно повторение –например клинични процедури за интензивно лечение, в т.ч. интензивно лечение на новородени, диализно лечение при остра бъбречна недостатъчности др.“, пишат от МЗ.

Очакваните финансови средства за прилагане на наредбата в частта за дейностите и услугите в болничната помощ – клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури – са в размер на отчетените и заплатени дейности от бюджета на НЗОК за 2018 г. – 1, 882 млрд. млн. лв.  В тези рамки  се очаква да се осъществят най-малко 2,1 млн. броя хоспитализации по клинични пътеки и над 1,5 млн. броя клинични и амбулаторни процедури. 

В проекта на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за болнична медицинска помощ са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 19,4% и 12%. Според МЗ очакваните финансови средства за скъпоструващи лекарствени продукти в болничната помощ са 415,7 млн. лв. С  тези  средства се  очаква да  се  осигурят  лекарствени  продукти  за  лечение  на злокачествени заболявания, приложени от изпълнителите на болнична медицинска помощ по клинични  пътеки  или  амбулаторни  процедури  на най-малко 40 387 задължително здравноосигурени лица. Продуктите за лекарствена терапия на злокачествени заболявания, прилагани в болничната медицинска помощ, се определят от позитивния лекарствен списък.

От МЗ допълват, че финансовите средства за прилагането на наредбата са в размер – 3, 850 млрд. лв. „С тези средства в съответствие с разпоредбите на ЗЗО, НЗОК ще може да планира и договаря закупуването в полза на здравноосигурените лица на медицинската помощ в обхвата на наредбата най-малко в рамките на достигнатите обеми по Националния рамков договор (НРД) 2018 г. и при финансовите параметри по проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.– 4, 454 млрд. лв.“, пишат от министерството в мотивите към проекта.

Пълния текст на проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса може да видите тук.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
ZsDC

Гост 19.11.2019 15:31:13

Е, че как се водят тогава преговорите по НРД, като няма действаща наредба за основния пакет?

БЛС-Въоръжено Крило 19.11.2019 13:03:36

Пак без реално остойниостяване на всички дейност в пакета. Например КЪДЕ НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ ? И още простотии: дейности за превенция на безплодието; превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН; превенция на нежелана бременност; превенция на зависимости; превенция на психичните разстройства и други. Каква е дейността на личния лекар за превенция на безплодието, а ?!?! правото на първа брачна нощ като бароните в средновековна Франция ли ?!? Пращане на съпруга за риба , преобличане като водопроводчик с посещения при булки? Превенция на зависимости ? Ще раздава метадон ли или ще им купува стерилни спринцовки и игли ? Превенция на нежелана бременност. Ще стои да раздава презервативи ли ? Превенция на психичните заболявания ? Как? С беседи недей така ? Куп простотии налeти в един пакет уж гарантиран без остойностяване и без нормална логика. Ей така да покажем ,че скапаната НЗОК се грижи за плебса. А в същото време пари за профилактични изследвания пак не са заложени за 100% от населението ,а само за 50% теоретично ,които може и да минат на профилактичен преглед,

До въоръжения шкембелак 19.11.2019 21:48:16

Ами нали си преговарящ и тази година бе тулуп. Що не ги питаш в НЗОК, ами дращиш само глупости във форума ?!

Да се знае и помни! 20.11.2019 09:07:03

Изобщо не са "глупости", дрОгарю дежурен хибриден капут! Скоро, много скоро ще го разберете (усетите) на собствения си алчен за безплатен лекарски труд мародерски глутеус!


Всичко за коронавируса
Още новини
Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог
24.06.2024 17:21:31

Датска компания разработва лекарство за отслабване - дългодействащ амилинов аналог

Датската фармакомпания Zealand Pharma обяви, че клинично проучване на ранен етап показва много до ...

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?
24.06.2024 16:59:25 Невена Попова

Да има или да няма филиали на Столичния ЦСМП в 4 големи квартала?

Да има или да няма филиали в София столичният ЦСМП – това бе темата, която предизвика оживе ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...