!
Четвъртък, 18 Юли 2024
25
ян
5
 

От становищата: Повече „против“ отколкото „за“ относно измененията в Закона за здравето

Сряда, 25 Януари 2023 | 09:22:12
5

Повече „против“, отколкото „за“ са становища относно предложените промени в Закона за здравето, внесен в парламента от доц. Васил Пандов и група народни представители от „Продължаваме промяната“. Припомняме,

Повече „против“, отколкото „за“ са становища относно предложените промени в Закона за здравето, внесен в парламента от доц. Васил Пандов и група народни представители от „Продължаваме промяната“.

Припомняме, че законопроектът предвижда премахване на създаденото през последните месеци едновременно поддържане на медицински документи на електронен и хартиен носител, както и дублирано изпращане на една и съща електронна информация до няколко институции.

От Националното сдружение на частните болници смятат, че предложените изменения на Закона за здравето не изпълнят изисквания на европейското законодателство и не улесняват функционирането на системата, за която се отнасят. „Считаме, че

предложените текстове трябва да отпаднат изцяло

Считаме и регламентираните правомощия на министъра на здравеопазването във връзка с целеното попълване на данни за ненужни, тъй като законът и наредбата по прилагането му вече дават такава нормативна възможност за допълване на данни. Предвидена е и законова възможност за взаимодействие между системите с цел пълнота на данните“, смятат от НСЧБ.

От сдружението подчертават, че с включване на изискването за удостоверяване на присъствие на пациента в здравните заведения, необосновано много се разширява обхвата на законовото изискване. „То включва заведения, които не предоставят медицински услуги - напр. аптеки и дрогерии, домове за стари хора и др. В тази връзка считаме, че е редно здравните заведения да не бъдат включвани в текста на разпоредбата. На второ място, предложената разпоредба приравнява удостоверяването на присъствието с даването на информирано съгласие за извършваните дейности. Вярно е, че е предвидено съгласие да се дава и „по други начини“, но това не значи, че предложеният вариант за даване на съгласие е допустим, законосъобразен и отговарящ на изискванията за спазване на правата на пациента. Пълният отказ от издаване на здравна документация на хартиен носител ще затрудни работата, контролът на НЗОК, както и ще доведе до нарушаване на правата на пациентите в определени случаи. Считаме, че подходът, който е избран към момента и е регламентиран в Наредба № Н-6 е правилен, а именно предоставяне на екземпляр от документа на хартиен носител не във всеки случай, а само по изрично искане от пациента, както и облекчението за архивиране на хартиен носител“,  категорични са от НСЧБ.

Според Асоциацията на университетските болници мотивите на вносителите противоречат на предложените текстове. „Предлаганото удостоверяване на информирано съгласие за дейностите, извършвани в лечебните и здравни заведения чрез електронния носител на информация в личната карта на пациента не е удачно. Едно от основните права на пациента е да получи достатъчно подробна и изчерпателна информация за възможните методи на лечение, свързаните с тях рискове и алтернативи, въз основа на която да прецени, дали да се подложи на съответните диагностично-лечебни процедури. Получаването по надлежен и безспорен начин на информирано съгласие от пациента е от особена важност и за двете основни страни в процеса по предоставяне на медицински услуги, поради което към днешна дата не може да се сведе единствено до регистрация с документа за самоличност“, смятат от Асоциацията.

От университетските болници предполагат, че

едва ли вносителите на законопроекта осъзнават

върху колко най-различни сфери на обществения живот би намерила отражение внезапната невъзможност част от медицинските документи да се представят от лечебните и здравни заведения на хартиен носител. „Тази радикална промяна, макар и желана, би могла да бъде осъществена след сериозна предварителна подготовка и на обществото, и на общинските и държавни органи, респективно след съответните съгласувани изменения и допълнения на нормативните актове, уреждащи всички сфери на обществения живот, които ще бъдат засегнати от преминаването към работа единствено с електронни медицински документи“, казват от Асоциацията.

От БЛС подкрепят законопроекта и смятат, че с измененията в него се разширява достъпът до повече регистри и бази данни, което ще доведе до попълването и съвместяването на данни в НЗИС; регламентира се ясно и контролът и отговорността при използването им и се облекчава начина на удостоверяване на достъпа на пациента до лечебните и здравни заведения и тяхното съгласие за извършване на медицинските дейности в тях. От Лекарския съюз припомнят, че от самото начало, при обсъждането на наредбата за функционирането на Националната здравноинформационна система,

са настоявали поддържането на медицинските документи да бъде само в електронна форма

„С приемането на настоящите промени това вече става факт. Поддържането в момента на електронни медицинските документи и на хартиен носител създава допълнителна административна тежест за изпълнителите на медицински дейности. БЛС подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, тъй като с предложените промени се продължава системното надграждане на НЗИС; създават се условия за усъвършенстване на попълването и съвместяването на актуални данни в системата; дава се възможност за преодоляване на установени в хода на функционирането на НЗИС празноти и несъвършенства в действащата нормативна уредба“, казват от съсловната организация.

От БАПЗГ също са убедени, че предложените промени ще подобрят функционалността на НЗИС, ще намалят административната тежест за изпълнителите на медицински дейности, поради отпадане на изискването за създаване и съхранение на медицинска документация на хартиен носител. „Надяваме се, че предложените промени ще гарантират надграждането, разширяването и съвместимостта на данни с другите действащи информационни системи, свързани с българските лични документи и НЗОК“, казват от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

От Министерството на финансите обаче смятат, че в предложените текстове, с които се предвижда министърът на здравеопазването да има право на свободен достъп и безплатен достъп по реда на Закона за електронното управление до данни от регистрите и базите данни за осигурителния статус на здравноосигурените лица, поддържан от Националната агенция за приходите (НАП),

не става ясно кои регистри и бази данни е имал предвид вносителят на законопроекта

В становището си от МФ посочват, че за да се предостави достъп на министъра на здравеопазването до данни, представляващи данъчна и осигурителна информация, е необходимо да се направи изрично допълнение в разпоредбата в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, където изчерпателно е изброен кръгът на лицата, по чието писмено искане е допустимо разкриването на такава информация.

В становището си от НЗОК пък посочват, че е необходимо начините за удостоверяване присъствието на пациента в лечебните и здравните заведения и съгласието им за извършваните в лечебните и здравни заведения дейности, да бъдат изчерпателно уредени в 3акона за здравето. „За целите обаче на получаване на съгласие на пациента, считаме, че начините следва да кореспондират на регламентираното информирано съгласие в раздел II на 33 „Права и задължения на пациента“, категорични са от НЗОК.

„С Проекта на ЗИД на 33 е определен двумесечен срок от влизането в сила на закона, в който Министерство на здравеопазването съвместно с Министерство на вътрешните работи, НЗОК и Национална агенция за приходите да приведат НЗИС в съответствие с изискванията на този закон. Реализацията на нови функционалност в системата на НЗОК е свързана с интеграция с НЗИС. За реализация на тези нови функционалност е необходим допълнителен финансов ресурс. Тези нови функционалност в системата на НЗОК биха били отговорност за НЗОК, но не и за реализиране на функционалностите в НЗИС, която се администрира и поддържа от Министерство на здравеопазването.

Предлагаме срокът да бъде съобразен с обективната действителност и възможност за реално изпълнение“,

казват още от Здравната каса.

Относно предлаганото въвеждане на правило за предимство на запис в НЗИС пред запис в документ на хартиен носител при противоречие между тях от МЗ смятат, че на този етап това е неприемливо. „Не би могъл да бъде правно мотивиран подход, при който при наличие на документи на хартиен носител в оборота на здравната система, съдържанието на такъв документ бъде неглижирано само защото е налице противоречие с информацията, налична в запис в НЗИС. Считаме, че във всеки случай стойността на документа се преценява с оглед на изискваната от нормативен акт форма за неговото създаване“, смятат от Здравното ведомство.

Според Министерството на електронното управление обхватът на достъпа на министъра на здравеопазването до базите данни следва да бъде съобразен с изискванията на Общия регламент за защита на данните. От Министерството отбелязват още, че в предложените текстове терминологията е неправилна, а на моменти и неясна. От там отбелязват още, че при противоречие между документ на хартиен носител и запис в информационна система, предимство има оригиналният документ, удостоверен по надлежен ред, на който е създадена първичната информация.

Предстои законопроектът да бъде гледан на второ четене в парламентарната здравна комисия.Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
r6NG

Цвъ Цвъ 25.01.2023 20:12:57

Да му мисли пациента! Частен здравен фонд никога няма да подпише такъв рекетьорски договор за безконтролно изплащане на дейността! Тъпите ОПЛ та са изнудвачи! Специалистите са онеправдани...куриоз!

Гост 25.01.2023 10:47:25

За медицински е видно,притеснително е правната му компетентност.

Лекар 25.01.2023 10:38:18

Колеги, Пандов ли ще определя правилата на нашата работа? Той е медицински неграмотен човек! Къде е БЛС?

Гост 25.01.2023 10:19:33

Този Васил Пандов е медицински неграмотен човек! Определено НЕ!

Гост 25.01.2023 10:03:11

Пълни бози вместо тези управляващите здравната система да се насочат най-накрая пациентът да има лична здравна електронна смарткарта и след това да се надгражда системата . Каквато е практиката в развития Запад. Вместо това глупави предложения ,хаос и още по-голяма хартиена тежест на скапаната им пародийна система АЗИС. Не на последно място пълна електронизация на документите на кочинките РЗИ,МЗ,НЦОЗА, НЗОК . А не само за работещите лекари това да е задължително . И да продължават да се искат хартиени и полуелектронни документи от работещия лекар под формата на справки ,отчети ,сведения, таблички, ,месечни, тримесечни ,годишни формуляри, ,екселски таблици - кой каквото си иска от скапаняците посочени по-горе държавни чанти без работа , вместо да си ги взимат от НЗИС или съседните държавни чантаджии. Докога държавните нещастници в институции ще мародерстват здравните заведения с искания за информация ,която вече е качена в НЗИС ?!!? Какво ви е електронното в тази здравна система от соца, а ?


Всичко за коронавируса
Още новини
В МБАЛ Пазарджик предлагат лечение с революционен апарат за магнитотерапия
18.07.2024 17:20:22

В МБАЛ Пазарджик предлагат лечение с революционен апарат за магнитотерапия

Отделението по физиотерапия на МБАЛ-Пазарджик предлага лечение с революционен апарат за магнитоте ...

Шефове в Канадския червен кръст и Университета Макгил на визита в МУ – Пловдив
18.07.2024 16:43:19

Шефове в Канадския червен кръст и Университета Макгил на визита в МУ – Пловдив

Генералният директор на Канадския червен кръст Салим Сохани и кодиректорът на Университета Макгил ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...