Неделя, 20 Юни 2021
16
ноем
 

ПОВТОРНА ПОКАНА

Сряда, 16 Ноември 2016 | 15:08:25


"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД (

"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ“ ЕООД (СБАЛОЗ – София област ЕООД), гр.София, бул. „Столетов“ № 67, тел. 02/8013922, факс: 02/8321156, е-mail: sbaloz@sbaloz-sofobl.com, на основание т. 4 от Приложение № 3 към чл. 13б, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ДВ, бр.49 от 2013г.

КАНИ

всички заинтересовани да представят оферта за комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ – София област“ ЕООД, включващо следните финансови услуги: откриване, закриване и обслужване на разплащателни и други сметки; услуги по депозиране на свободни парични средства; касови операции; междубанкови и вътрешнобанкови преводи.

Срок: 2 /две/ години.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодна оферта при методика и показатели за изчисление на комплексна оценка съобразно ПРУПДТДДУК, както следва:.

I. Неколичествени показатели /НП/ с обща относителна тежест в комплексната оценка 40 на сто, както следва:

1. Месечна лихва за разплащателна сметка /олихвяване/ в лева за един месец – до 6 точки: изчислява по следната формула:

Предложена величина от съответния оферент

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х 6

Най-висока предложена величина

2. Надеждност на платформата за електронно банкиране – до 5 точки: 5 точки се получават при наличие на минимум три защитни механизма. Офертите, които не съдържат три защитни механизма за електронно банкиране получават 1 точка по този показател.

3. Развитие на клонова мрежа до – 5 точки:

Максимален брой точки получава кандидатът, който осигурява най-голям брой клонове или финансови центрове за обслужване на клиенти на територията на гр. София.

Оценката се изчислява по формулата:

Предложена величина от съответния кандидат

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х 5

Най-висока предложена величина

4. Рейтинг на кандидатите – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг – до 5 точки: максимален брой точки се присъждат на институцията с най-висок кредитен рейтинг на една от рейтинговите агенции: „S&P”, „Fitch”, „Moody?s”, „BCRA”. На останалите – по 4 точки.

5. Срок за обслужване на плащанията (посочва се в часове) – до 11 точки: максимален брой точки получава кандидатът предложил най-кратък срок. Оценката се изчислява по формулата:

Най-ниска предложена величина

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х 11

Предложена величина от съответния кандидат

6. Предимства на обслужването, предложено от кандидата – до 8 точки: максимален брой точки получава кандидатът, предложил най-много допълнителни ангажименти, които формират икономическо-стопански ползи за възложителя (например без такса за теглене от банкомат на обслужващата банка, такса за теглене от банкомат на други банки и др.) или осигуряват технически удобства при използването на услугите и ще бъдат изпълнявани от кандидата в рамките на банковото обслужване. Кандидатът, предложил следващия по големина брой допълнителни ангажименти, които формират определени икономическо-стопански ползи за възложителя, получава с една точка по-малко и т.н.

Оценката от неколичествените показатели /НП/ се образува като сбор от оценките на отделните показатели.

II. Количествени показатели с обща относителна тежест в комплексната оценка 60 на сто:

1. Размер на такса за откриване на разплащателна сметка в лева - до 2 точки.

2. Размер на таксата за откриване на разплащателна сметка в чуждестранна валута - до 2 точки.

3. Размер на таксата за месечно поддържане и обслужване на разплащателна сметка в лева /електронно извлечение/ – до 4 точки.

4. Размер на таксата за месечно поддържане и обслужване на разплащателна сметка в чуждестранна валута /електронно извлечение/ – до 2 точки.

5. Размер на таксата за вътрешнобанков превод в лева на хартиен носител - до 5 точки.

6. Размер на такса за междубанков превод в лева на хартиен носител чрез БИСЕРА – до 6 точки .

7. Размер на таксата за междубанков превод в лева на хартиен носител чрез РИНГС -до 6 точки.

8. Размер на таксата за вътрешнобанков превод в лева /електронно банкиране/ - до 5 точки.

9. Размер на таксата за междубанков превод в лева чрез БИСЕРА – електронно банкиране – до 6 точки.

10. Размер на таксата за междубанков превод в лева чрез РИНГС – електронно банкиране - до 6 точки.

11. Размер на таксата за теглене в брой на суми до 10 000 лв. от сметката - до 2 точки.

12. Размер на таксата за вноска в брой на суми до 10 000 лв. по сметката - до 2 точки.

13. Размер на таксата за нареждане на вътрешнобанков превод за масово плащане (трудови възнаграждения) - до 6 точки.

14. Размер на таксата за нареждане на междубанков превод за масово плащане (трудови възнаграждения) - до 6 точки.

*Таксите се посочват като абсолютна величина, в левове до втория знак след десетичната запетая.

Оценките по количествените показатели се изчисляват:

Най-ниска предложена цена

Оценка = ---------------------------------------------------------------- х N броя точки

Предложена цена от съответния кандидат

Оценката на количествените показатели (КП) се образува като сбор от оценките по отделните показатели.

При офериране на нулева такса (липса на такса) за определен показател, участникът получава максимално предвидения брой точки по показателя, а за целите на оценката предложението му се приравнява на 0,001 лв, на която база се изчисляват точките на кандидатите, предвиждащи заплащането на такса.

Получените точки се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка представлява от получените оценки по неколичествените и количествените показатели, при съобразяване с тежестта им.

Съдържание на офертата:

1. Оферта/Заявление за участие, с посочване на ЕИК – по образец;

2. Документ за упълномощаване, ако лицето, което подписва офертата/заявлението, не е законният представител на участника;

3. Действаща валидна лицензия за извършване на банкова дейност по Закона за кредитните институции /заверено копие/;

4. Други документи и доказателства.

Договорът с избрания за изпълнител ще се сключи съобразно предоставения от възложителя образец.

Срок и място за представяне на оферти: в деловодството на "СБАЛОЗ – София област” ЕООД, гр. София, бул. „Столетов” № 67 до 16:00 ч. на 23.11.2016 г.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с отбелязани: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на участника; "СБАЛОЗ – София област” ЕООД, гр. София, бул. „Столетов” № 67, за участие в процедура за избор на банка за комплексно банково обслужване на „СБАЛОЗ – София област“ ЕООД.

Не се приемат оферти, постъпили след крайния срок или представени в незапечатан, прозрачен, ненадписан или скъсан плик.

Отварянето на офертите ше се извърши на 24.11.2016 г. в 12:40 ч. в заседателната зала в сградата на „СБАЛОЗ – София област“ ЕООД.

Поканата за участие с указанията и образците на документи са достъпни на интернет страницата на Възложителя: http://sbaloz-sofobl.com/our-services/

Управител: /п/Коментари по темата

Правила на форума за коментари
5*em


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
България вече е в зелената зона на COVID-картата на ЕС
20.06.2021 11:28:46

България вече е в зелената зона на COVID-картата на ЕС

България е в зелената зона на картата на ЕС за състоянието на COVID-пандемията на континента, съо ...

Д-р Жанет Думанова: Лазерите и роботизацията са бъдещето на медицината
20.06.2021 10:48:12

Д-р Жанет Думанова: Лазерите и роботизацията са бъдещето на медицината

Д-р Жанет Думанова е завършила медицина в МУ - Пловдив през 1996 т. Има дългогодишна практика ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...