Сряда, 17 Август 2022
29
юли
14
 

Публикуваха проекта на Националната здравна стратегия 2030

Петък, 29 Юли 2022 | 13:45:54 Надежда Ненова
14

МЗ публикува проект на Национална здравна стратегия, с която се очертават стратегическите цели, приоритетите и реформите, които трябва да подобрят цялостно здравната система до 2030 г. „Светът се промени. Време е да се променим и ние. Вре

МЗ публикува проект на Национална здравна стратегия, с която се очертават стратегическите цели, приоритетите и реформите, които трябва да подобрят цялостно здравната система до 2030 г.

„Светът се промени. Време е да се променим и ние. Време е да променим и нашата здравна система, която да е съответна на нашите нужди и да произвежда повече здраве, за да лекува по-малко болести. Време е да се погрижим за средата, в която живеем. Време е! Национална здравна стратегия 2030 ни дава посока и хоризонт за тази промяна. Тя е амбициозна рамка, задаваща заявка за промени. С ефективни реформи, повече инвестиции и по-ефективно управление на съществуващата експертиза и инфраструктура ние можем да постигнем съществени подобрения в здравните резултати“, се казва в обръщението на здравния министър в оставка проф. Асена Сербезова.  

Стратегическа цел 1, посочена в стратегията е устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето. „Нашата цел е хората да живеят по[1]дълго в добро здраве, да имат по-малко нужда от медицински грижи и по-късно в живота, да останат на работа по-дълго и когато не са добре, да останат по-дълго в собствените си домове.

Ние ще подкрепяме силна икономика

Осигуряването на добро здраве, което позволява на хората да живеят дълъг и продуктивен трудов живот е най-добрата инвестиция в нашето икономическо бъдеще“, казват от МЗ.

Стратегическа цел 2 е ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати (човешки, материални и финансови), така че да допринасят за постигане на възможно най-много здраве. Стратегическа цел 3 пък е гарантиране на здравната сигурност и справяне с екологичните опасности и заплахите от инфекциозни заболявания, които остават големи у нас и по света, както и намаляване на неравенствата поради несправедливи различия в достъпа до здравни услуги между отделни региони в страната или между отделни групи от населението, като се отдава първостепенна важност на защитата на правата на човека.

Първият приоритет в стратегията е инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот. Основният фокус на Приоритет 1 е адресирането на високите нива на рискови фактори, застрашаващи здравето на хората, като тютюнопушене, употреба на алкохол, затлъстяване, небалансирано хранене и ниска двигателна активност, както и фактори, произтичащи от околната среда.

С цел намаляване на преждевременната и предотвратимата смъртност ще бъдат търсени начини и средства за повишаване на ефективността на усилията за засилване на здравната промоция и превенция, включително за повишаването на здравната култура. Основната цел на приоритета е подобряване на здравните характеристики на населението и следователно опазването на човешкия капитал на страната ни.

Приоритет 2 са инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората. Основен фокус на Приоритета е трансформирането на здравната система от система, насочена основно към диагностика и лечение на болестите,

към система, фокусирана върху превенцията,

използваща най-ефективни методи за диагностика и комплексно лечение и осигуряваща приемственост на грижите близо до хората. Това означава, структурата и ресурсите на системата да се пренасочат и концентрират върху дейности с най-голям здравен ефект, съответни на потребностите на хората, при осигурен равнопоставен и лесен достъп и  компетентни медицински специалисти. Всичко това ще бъде реализирано чрез осигуряване на устойчиво финансиране, базирано на постигнатите резултати.

Приоритет 3 е прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве. Основен фокус на приоритета са прицелни интервенции в специфични области на въздействие, свързани с най-актуалните и тежки предизвикателства, водещи до лошо здраве. В тези области допълнително ще бъдат фокусирани усилия, които да надградят общите политики, посочени в приоритет 1 и приоритет 2 и да доведат до най-бърз и значим здравен ефект.

Като основно предизвикателство пред системата здравната стратегия посочва първото място на България по смъртност и последното по продължителност на живота в ЕС. През 2021 г. коефициентът на обща смъртност в България e 21.7‰, като средно за ЕС-27 коефициентът на смъртност през 2020 г. е 11.6‰.

По-голямата част от смъртните случаи, предотвратими с добра профилактика, са причинени от мозъчно-съдови заболявания (инсулт) - 19 %, а ракът на белите дробове и болестите, свързани с употребата на алкохол, поотделно са причина за по 16 % от този вид смъртни случаи. Както исхемичната болест на сърцето, така и пътнотранспортните и другите видове произшествия, са причина за 15 % от смъртните случаи, предотвратими с добра профилактика. Смъртността, предотвратима чрез добро лечение, в България е 188 на 100 000 души - повече от два пъти по-висока от средната за ЕС - 92 на 100 000 души. Случаите на преждевременна смърт от инсулт (23 %) и исхемична болест на сърцето (19 %), които се смятат за предотвратими и лечими, представляват общо 42 % от всички смъртни случаи, дължащи се на иначе лечими причини, докато колоректалният рак е причина за 10 % от този вид смъртни случаи. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години и спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с 1.0 година. Тя остава най-ниската в ЕС, като е с цели 7 години по-ниска от средната стойност за ЕС през 2020 г.

„За да не бъдем повече на първите места по смъртност в ЕС трябва

да насърчаваме здравословния начин на живот и труд

и остаряването в добро здраве, да развиваме профилактиката и да подобряваме възможностите за качествена и достъпна диагностика и лечение, затова адресираме това предизвикателство чрез всички общи политики по приоритет 1 и приоритет 2 и специфичните политики по приоритет 3“, казват от МЗ.

Следващото предизвикателство челното място на България по детска смъртност в ЕС. През 2021 г. детската смъртност в България е 5,6 ‰ (на 1 000 живородени деца), при 3,4 ‰ средно за ЕС. Подобно е сравнението по показателите за перинаталната, неонаталната, постнеонаталната детска смъртност. Интегралният показател, характеризиращ вероятността за умиране на децата преди достигане на 5-годишна възраст, е с два пъти по-високо ниво от средното за ЕС. Тези показатели са основни индикатори за нивото на здравната грижа, макар че върху тях голямо влияние оказва и нивото на социално благополучие и начин на живот. „Само част от липсата на такава политика е несбъднатата до момента мечта за Национална педиатрична болница. За да не бъдем повече на първите места в ЕС по детска смъртност и да осигурим най[1]добрия старт в живота и грижа за нашите деца, ние адресираме това предизвикателство чрез всички общи политики по приоритет 1 и приоритет 2 и специфичната политика 3.1. по приоритет 3 - Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа и предвидените в нея интервенции, в т.ч. разработване на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2030 г.“, се казва в стратегията.  

Сред останалите предизвикателства са посочени първото място по заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания; онкологичните заболявания; психичните болести; демографската криза; липсата на донори и водещото място на България по

най-ниски разходи за здравеопазване на глава от населението в ЕС, които използва неефективно,

а българите плащат най-много от джоба си.

„Според международни анализатори България, подобно на други страни, и в бъдеще ще продължи да бъде подложена на силен натиск да увеличава средствата за здравеопазване. Макар че част от този натиск се дължи на вътрешно присъщи неефикасности в сегашната система, много от факторите са външни за системата на здравеопазването - застаряването на населението, нарастването на хроничните заболявания, техническият прогрес, свързан с въвеждането на нови медицински и други технологии и др. Степента, до която България се справя с тези различни видове натиск, зависи както от общите фискални фактори в страната, така и от решенията на правителството в сферата на определянето на приоритетите в Здравен профил на България 2021 г.“, се казва в стратегията.

„Това налага в системата на здравеопазването да бъдат предприети сериозни промени, които следва да се планират в контекста на настоящата и вероятно бъдещата макроикономическа и по-специално фискална ситуация, в т.ч. пренасочването на финансовите ресурси на НЗОК от болничната към извънболничната медицинска помощ с акцент върху финансирането на дейности в първичната помощ, прегрупиране на разходите по направленията промоция, профилактика, скрининг, диагностика, лечение и рехабилитация и др. За да осигурим устойчивост и ефективност на здравните разходи и да намалим дела на разходите от джоба на българите, ние адресираме това предизвикателство чрез всички политики в настоящата стратегия, като специфичните мерки са включени в приоритет 2 - Дългосрочен, устойчив и предвидим механизъм на финансиране, основан на здравни резултати“, казват още от МЗ.

Пълния текст на стратегията може да видите тук.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
2puE

surg 11.08.2022 10:36:31

политика е да кажеш имаме проблем А, за неговото решение мислим е трябва да се извърши дейност Б за период от Ц години, като отделим ХХ пари, според резултата УУ ще преценим ефективността.........какво от това сте виждали досега у нас......водят ни слепи, алчни, прости и неуки хора....избран от над

Лекар 31.07.2022 23:25:40

Колкото беше изпълнена стратегията 2020 толкова ще бъде изпълнена и стратегията 2030.

Гост 31.07.2022 11:47:29

Сбогом Сербезова, сбогом

д-р Хаус 29.07.2022 21:48:21

ИЗВИНЕТЕ МЕ ЗА ДУМАТА ДУПЕ ПО-ДОЛУ, ИСКАХ ДА КАЖА , ЧЕ СИ БЪРША ЗАДНИКА С ТАЗИ МИЗЕРНА СТРАТЕГИЯ!

д-р Хаус 29.07.2022 16:32:16

ПАК ЩЕ МЕ ОБВИНЯТ КОЛЕГИТЕ ЗА ПИЯН И ЗА ПРЕКАЛЕНО НЕВЪЗПИТАН ЗА ЛЕКАР, НО ДЪРЖА ДА КАЖА, ЧЕ ТАЗИ СТРАТЕГИЯ СТРУВА КОЛКОТО ДА СИ ОБЪРША ДУПЕТО С НЕЯ!

Гост 29.07.2022 15:15:57

Толкова много празни приказки

Гост 29.07.2022 15:13:41

Егати измишлъотините! Тия се е*ават с населението. Отбиване на номера, нали?!? Хаха, цялото здравеопазване е пред колапс, те говорят за пушене и небалансирано хранене... хахаха

Гост 29.07.2022 14:55:29

И как ще се финансират всички тези високопарни пожелания в стратегията. Сербезова хайде ходи си със здраве. 6 месеца ти стигат.

Гост 30.07.2022 17:29:53

МЗ няма механизми да контролира нито тютюнопушенето, нито качеството на храните

Битови алкохолици 30.07.2022 18:15:53

Българите ядат най-не качествената храна и са битови алкохолици. Децата им се друсат и на никой не му пука, камо ли на Сербезова.

Гост 30.07.2022 18:18:30

Няма истинско гражданско общество, а само НПО на държавна хранилка.

Gost 29.07.2022 14:51:22

Сербезова се напъна и изсра едно голямо нищо. Разликите с предишната стратегия са нищожни.

Гост 29.07.2022 14:46:14

Дрън-дрън!

Гост 29.07.2022 14:57:01

Да, дрън-дрън та пляс. Празен балон!!!


Всичко за коронавируса
Още новини
Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори
16.08.2022 18:27:21

Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и з ...

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра
16.08.2022 17:17:14

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра

Откриха напълно обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра, съобщи БТА. Ремонтните дейности са ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...