!
Понеделник, 22 Юли 2024
25
ян
2
 

2,2 млн. хоспитализации планира да плати Касата през 2022 г.

В бюджета на НЗОК е диференцирана нова група лекарствени продукти за 617 млн. лв.

Вторник, 25 Януари 2022 | 16:54:07 Надежда Ненова
2

3 583 625 500 лв. планира да плати НЗОК за медицински дейности през 2022 г., става ясно от проекта за бюджет на Здравната каса, с който Zdrave.net разполага. От тях за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – 363 710 900 лв.; за специализ

3 583 625 500 лв. планира да плати НЗОК за медицински дейности през 2022 г., става ясно от проекта за бюджет на Здравната каса, с който Zdrave.net разполага. От тях за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) – 363 710 900 лв.; за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение и здравни грижи – 380 229 000 лв.; за медико-диагностична дейност (МДД) – 207 286 000 лв.; за болнична медицинска помощ – 2 632 399 600 лв.; за дентални дейности - 239 709 800 лв.; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 1 626 434 800 лв.; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии – 155 263 000 лв.; за лекарствени продукти с годишен разход за терапия на задължително осигурено лице равен или по-висок от прага на ефективност на разходите  – 617 410 400; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 000 лв.; за лечение в чужбина - 110 000 000 лв.

Със средствата за ПИМП е предвидено да се обезпечи и гарантира обема дейности по програма „Детско здравеопазване“: ежемесечни профилактични прегледи за децата от 0 до 1-годишна възраст (или 14 прегледа годишно на едно дете в тази възрастова група); за децата от 1 до 2-годишна възраст – 4 прегледа годишно; за децата от 2 до 7-годишна възраст – 2 прегледа годишно; за децата от 7 до 18-годишна възраст – 1 преглед годишно и извършване на имунизациите на всяко дете от 0 да 18-годишна възраст, съгласно календара за задължителните имунизации и реимунизации.

По проекта за 2022 г. е разчетено закупуване на общ брой от 3 млн. дейности по програма „Детско здравеопазване“. За осигуряване изпълнението на диспансерното наблюдение са

предвидени 4,7 млн. диспансерни прегледи и диференцирано заплащане за извършените прегледи

по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване; на ЗОЛ с две заболявания и на ЗОЛ с повече от две заболявания. Гарантирано е извършване на 2,6 млн. профилактични прегледи и имунизации по Имунизационния календар, с цел ранно откриване и превенция на заболяванията. Гарантирано е и допълнително заплащане на изпълнителите на ПИМП за работа при неблагоприятни условия на работа при отдалечени и труднодостъпни райони в страната.

Със средствата за ПИМП се предвижда да се осигури финансирането на здравните дейности по пакета „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ за първична медицинска помощ за новородени до 14 дни, след изписване им от лечебното заведение.

В СИМП е разчетен общ брой от 21 млн. специализирани дейности, от които 7,1 млн. първични прегледи; 3,2 млн. вторични прегледи; 1 млн. прегледа за диспансерно наблюдение, включително и за диспансеризация при деца с диагноза МКБ Е11 Неинсулинозависим захарен диабет, за прегледи по програма „Майчино здравеопазване“ и др.; за медицинска експертиза – 1,1 млн. прегледа; за високоспециализирани дейности (като ехокардиография, ЕЕГ, ЕМГ и др.) – 800 хил. дейности; за физиотерапия и рехабилитация – 7,8 млн. дейности.

Предвидени са средства за обезпечаване на профилактиката и извънболничното диспансерно наблюдение на заболяванията, за да се компенсира влиянието на мерките, свързани с извънредната епидемична обстановка във времето на ограничени посещения на ЗОЛ при лекарите-специалисти.

По проекта е

прогнозиран общ брой от около 22 млн. броя медико-диагностични изследвания

за осигуряване на диагностичния процес и диспансерното наблюдение. Със средствата за МДД се гарантира извършването на планираните профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години при ОПЛ, на ЗОЛ с рискови фактори за развитие на заболяване, по програма „Детско здравеопазване“, програмата „Майчино здравеопазване“ и извършването на прегледите във връзка с диспансерното наблюдение; назначаване на изследване на цитонамазка за жени от 30-40 годишна възраст в календарната година с цел профилактика на злокачествено новообразование на шийката на матката; осигуряване извършването на диагностичните изследвания, свързани с ранно откриване на заболявания и усложнения при остри състояния в извънболничната помощ и плащанията за високо-специализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.

2,2 млн. броя хоспитализации по клинични пътеки и 1,6 млн. клинични и амбулаторни процедури за здравноосигурените лица са прогнозирани с разчета на средствата за болнична медицинска помощ. В общата сума са включени и средствата за неблагоприятни условия на изпълнителите на болнична медицинска помощ в условията на обявено извънредно положение.

В проекта е записано, че по време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна, с оглед осигуряване на достъп до болнична медицинска помощ на пациентите след проверка и разрешение от съответната районна здравна инспекция (РЗИ)

изпълнителите на болнична помощ могат да преструктурират и увеличават броя на разкритите легла,

в т.ч. и тези за интензивно лечение, за пациенти с COVID-19, с което се увеличава обема дейност.

За времето на извънредното положение НЗОК заплаща за КП № 39 и КП № 48 цена 1400 лв. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или при поставена диагноза с код U07.1 COVID-19 от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ или тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2.

В средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ са предвидени две нови Амбулаторни процедури: Амбулаторна процедура № 46 „Диагностика и лечение на пациенти с инсулинозависим диабет, ползващи инсулинови помпи и/или сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата“ и Амбулаторна процедура № 47 „Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет“. Предвижда се обособяването на АПр за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносените деца в неонатологичните отделения на изпълнителите на БМП, като и клинична процедура за диагностика и проследяване на тумора под обща анестезия, в лечебни заведения в Република България, разполагащи със съответната апаратура, при спазване на необходимото качеството, съгласно препоръките от европейските и световни протоколи. Към настоящия момент образната диагностика при ретинобластом при деца и лазертерапията на новородени с ретинопатия се извършват в чуждестранни клиники при съответното заплащане от страна на НЗОК.

Предвижда се въвеждането на методиката за 50-60 пациента годишно по КП по лъчелечение

с високата ефективност за лъчелечение на ранен простатен карцином с перманентни интерстициални радиоактивни източници – йод 125, която методика е с резултати за нисък риск, по-високата преживяемост, подобряване на качеството на живота и липсва на късни лъчеви усложнения.

Създадена е нова АПр № 45 „Диагностика на първични имунни дефицити“. Прогнозният годишен брой е от 200 пациента с годишен ресурс от 180 000 лв. Въвежда се и клинична пътека № 267 „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“ за лечение на пациенти с остатъчни проблеми за здравето непосредствено след проведено активно лечение от COVID - 19, с уточнена диагноза и стабилизирано соматично и неврологично състояние, при които не е необходимо активно лечение на основното заболяване, усложненията и придружаващите заболявания, но е доказана необходимостта от провеждането на физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи с цел стабилизиране на постигнатия ефект от болничното лечение.

С включването на тази КП в пакета от здравни дейности, заплащани от бюджета на НЗОК, ще се даде възможност за лечение на остатъчни проблеми за здравето

след преболедуване на ковидната инфекция

и ще се улесни достъпът на здравноосигурените лица до този вид медицинска помощ.

Отчитането на медицински дейности в страната ще се извършва според новата класификация на Кодиращата система на медицинските процедури (КСМП). Въвеждането на класификацията е етап, чрез който ще стане възможно преход от клинични пътеки към системата на диагностично-свързаните групи. Предвижда се финансовото обезпечение във връзка въвеждането на КСМП по време на 2022 г.

Плащанията с трансфер от централния бюджет на медиците са предвидени за срок от шест месеца в размер на 118 500 хил. лв. Допълнителни трудови възнаграждения по този ред не се изплащат на лекари и на магистър-фармацевти, чиято брутна работна заплата надвишава 5000 лв. месечно.

В рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствените продукти, медицински изделия и диетични храни са плащанията са диференцирани в отделни групи относно изпълнени електронни предписания с предписани лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто – 30 000 000 лв. и медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 25 979 400 лв.

С отделянето в отделен ред на разходите на НЗОК за заплащане на електронни предписания и МИДХ за домашно лечение, ясно се определят целеви средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година за лекарствени продукти във връзка с прилагане на Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

За лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза, заложените в законопроекта за 2022 година средства са в размер на 379 700 000 лв.; за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната - 302 100 000 лв.; за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии – 155 263 000 лв.

Диференцирана е и

нова група лекарствени продукти, спрямо съществуващите три групи лекарствени продукти,

предвидени в ЗБНЗОК за 2021 г. (лекарствени продукти с годишен разход за терапия на задължително осигурено лице равен или по-висок от прага на ефективност на разходите - 3 пъти брутния вътрешен продукт на човек от населението изчислен на база официални данни от НСИ, спрямо предходната година), за която е предвиден съответен бюджет на отделен ред на стойност – 617 410 400 лв.

Прогнозният брой здравноосигурени лица, който ще се обърне към аптечната мрежа, за получаване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение за 2022 г. е над от 1,3 млн. здравноосигурени лица. Очакваният брой пациенти за 2022 г., за които НЗОК ще реимбурсира медицински изделия и диетични храни за медицински цели за домашно лечение е 80 500 здравноосигурени лица.

Разширява се достъпа на здравноосигурените лица до медицински изделия прилагани в условията на болнична медицинска помощ с 95 броя за следните видове медицински изделия:  „Активни имплантируеми слухови системи за средно ухо“; „Магнезиево резорбируемо скеле“; „Система за гръбначно-мозъчна стимулация“ и „Перкутанни импланти за лечение на митрална недостатъчност“.

Продължава действието на въведения през предходната година Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за напълно платени медицински изделия в условията на болничната помощ, съгласно който при надвишаване обеми по „Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ“, търговците на едро, сключили договор с НЗОК се заплащат по-ниски стойности за надвишения брой медицински изделия.

През 2022 г. продължава действието на механизма за контрол върху разходите, за договарянето от НЗОК на отстъпки за всички лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, съгласно който се възстановяват надвишенията на годишните стойности по отделните групи лекарствени продукти. Коментари по темата

Правила на форума за коментари
PVWf

един 26.01.2022 03:00:07

Отново лекарите в доболничната помощ почват войната с пациентите за 1 направление годишно ,което им се полага , а те искат по 10 , не ми се мисли за каква агресия става дума ,кога НЗОК ясно ще обяви на здравно осигурените колко са лимитирани срещу мижавите здравни вноски ,които заплащат .

Гост 25.01.2022 20:11:57

Глупаци, имате ли и грам представа какво са 2,2 млн. хоспитализации на 6 млн. население, от които поне 500 000 не са осигурени?


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Константин Христов: Най-ценното за мен е умението ни в работата да бъдем заедно - лекари и пациенти
21.07.2024 09:43:10 Невена Попова

Д-р Константин Христов: Най-ценното за мен е умението ни в работата да бъдем заедно - лекари и пациенти

Д-р Константин Христов е роден в Плевен. Завършва медицина с отл ...

Продължава spam-кампанията, използваща името на НЗОК
20.07.2024 13:26:02

Продължава spam-кампанията, използваща името на НЗОК

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължават да пристигат ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...