Понеделник, 01 Юни 2020
10
февр

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализанти, финансирани от държаватаМБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализанти, финансирани от държавата

На основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-6/31.10.2019г. на Министъра на здравеопазването, „Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40 ал.1 и ще заплаща субсидия по чл. 42 т. б от Наредба 1 /2015г., в както следва:

Лекар – специализант по Вътрешни болести                              - 1 длъжност

Лекар – специализант по Клинична лаборатория                      - 1 длъжност

Лекар – специализант по Обща и клинична патология             - 1 длъжност

Лекар – специализант по Педиатрия                                            - 1 длъжност

Лекар – специализант по УНГ болести                                        - 1 длъжност

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография
  3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по направление „Медицина“  /копие, заверено от кандидата/;
  4. Удостоверение за членство в БЛС; ;
  5. Удостоверение за положен трудов стаж по специалността или препис извлечение от трудова книжка ако има такава
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Карта за предварителен медицински преглед

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната служебна длъжност на специализанта.

Подаване на документи за участие в обявените конкурси:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 13.03.2020г включително от 08,00ч до 15,30ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

Конкурсът ще се проведе на 25.03.2020г. в две части –писмен теоретичен и събеседване.
Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

  1. Оценка от теоретичен изпит
  2. Събеседване
  3. Сборна оценка от двата етапа и класиране на кандидатите по низходящ ред.

До събеседване се допускат кандидатите получили оценка минимум мн.добър 4,50 по шестобалната система.

Избраният кандидат се назначава на длъжността ”Лекар-специализант”:, с трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда с основно месечно възнаграждение – две минимални заплати, съгласно договор с МЗ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д-р Красимир Темнилов /

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения
15.05.2020

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян ...