Понеделник, 01 Юни 2020
10
февр

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализантиМБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари специализанти

 

На основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „Многопрофилна болница за активно лечение Пазарджик “ АД обявява конкурс за лекари специализанти, както следва:

Лекар – специализант по Кардиология                                        - 3 длъжности

Лекар – специализант по Акушерство и гинекология               - 1 длъжност

Лекар – специализант по Педиатрия                                            - 1 длъжност

Лекар – специализант по Ортопедия и травматология              - 1 длъжност

Лекар – специализант по Кожни и венерически болести         - 1 длъжност

Лекар – специализант по Спешна медицина                              - 1 длъжност

Лекар – специализант по Нервни болести                                  - 1 длъжност

Лекар – специализант по Нефрология                                          - 1 длъжност

Лекар – специализант по Инфекциозни болести                                   - 1 длъжност

Лекар – специализант по Урология                                              - 1 длъжност

Лекар – специализант по Образна диагностика                         - 1 длъжност

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография
  3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по направление „Медицина“  /копие, заверено от кандидата/;
  4. Удостоверение за членство в БЛС; ;
  5. Удостоверение за положен трудов стаж по специалността или препис извлечение от трудова книжка ако има такава
  6. Свидетелство за съдимост;
  7. Карта за предварителен медицински преглед

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната служебна длъжност на специализанта.

Подаване на документи за участие в обявените конкурси:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 13.03.2020г включително от 08,00ч до 15,30ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

Конкурсът ще се проведе на 25.03.2020г. в две части –писмен теоретичен и събеседване.
Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

  1. Оценка от теоретичен изпит
  2. Събеседване
  3. Сборна оценка от двата етапа и класиране на кандидатите по низходящ ред.

До събеседване се допускат кандидатите получили оценка минимум мн.добър 4,50 по шестобалната система.

Основно месечно възнаграждение 1010лв. за специализанти на основен трудов договор.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д-р Красимир Темнилов /

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения
15.05.2020

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян ...