Сряда, 02 Декември 2020
03
авг

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари-специализантиМБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари-специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти, както следва:

Лекар - специализант по Хирургия                                                            - 1 длъжност;

Лекар - специализант по Анестизиология и интензивно лечение          - 1 длъжност;

Лекар - специализант по Образна диагностика                                        - 1 длъжност;

Лекар – специализант по Ендокринология и болести на обмяната        - 2 длъжности;

Необходими документи за участие:

1.  Заявление за участие в конкурса;

2.  Автобиография

3.  Диплом за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по направление „Медицина“ /копие, заверено от кандидата/;

4.  Удостоверение за членство в БЛС;

5.  Удостоверение за положен трудов стаж по специалността или препис извлечение от трудова книжка ако има такава

6.  Свидетелство за съдимост;

7.  Карта за предварителен медицински преглед.

 С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие, личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната длъжност.

 Подаване на документи за участие в обявените конкурси:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 08.09.2020 г. включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, както и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

 Конкурсът ще се проведе на 15.09.2020 г. в две части - писмен теоретичен и събеседване.

 Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит

4.  Събеседване 

5.  Сборна оценка и класиране на кандидатите по низходящ ред.

 До събеседване ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн.добър 4,50 по шестобалната система.

 Основното месечно възнаграждение ще е в размер на 1010,00 /хиляда и десет/ лв.

 Д-Р КР. ТЕМНИЛОВ

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
МБАЛ-Пазарджик търси 10 медицински сестри и 10 болногледачи
19.11.2020

МБАЛ-Пазарджик търси 10 медицински сестри и 10 болногледачи

Ръководството на МБАЛ-Пазарджик  отправя апел за помощ за подпомагане дейността на  чет ...

УМБАЛ_Бургас търси рентгенов лаборант
03.11.2020

УМБАЛ_Бургас търси рентгенов лаборант

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...