!
Неделя, 14 Април 2024
29
март

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за специализантиМБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за специализанти

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 11 и в съответствие с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и на основание чл. 21,ал. 2, т. 4 и чл. 22 от Вътрешни правила за управление на човешките ресурси и Заповед № 204/26.03.2024г. на Изпълнителния директор,

                 Многопрофилна болница за активно лечение гр. Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 1. За следните щатни длъжности:
 2. Лекар, специализант по Трансфузионна хематология - 1 щатна длъжност;
 3. Лекар, специализант по Микробиология - 1 щатна длъжност;
 4. Лекар, специализант по Очни болести - 1 щатна длъжност;
 5. Лекар, специализант по Съдебна медицина - 1 щатна длъжност;
 6. Лекар, специализант по Гастроентерология - 2 щатни длъжности;
 7. Лекар, специализант по Нервни болести - 2 щатни длъжности;
 8. Лекар, специализант по Кардиология - 1 щатна длъжност;
 9. Лекар, специализант по Урология - 1 щатна длъжност;
 10. Лекар, специализант по Педиатрия – 2 щатни длъжности
 11. Лекар, специализант по Акушерство и гинекология - 1 щатна длъжност;
 12. Лекар, специализант по Неонатология - 1 щатна длъжност;
 13. Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение - 1 щатна длъжност;
 14. Лекар, специализант по Образна диагностика- 1 щатна длъжност.

 

 1.  Място и характер на работата, Изисквания за заемане на длъжността:

-                  Специализантът участва пряко в лечебно-диагностичната дейност в отделението. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите на отделението, извършвани в базата за обучение, като същият носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти при  спазване на добра медицинска практика.

-        Обявената длъжност се заема на срочен трудов договор до успешно придобиване на специалност;

-                  Място на работа е лечебното заведение с работно място отделението, за която специалност кандидатства лицето;

-                  Висше медицинско образование – образователно квалификационна степен “магистър”- лекар;

-                  Да е член на Български лекарски съюз;

-                  Да не е осъждан с влязла в сила присъда и да не е лишен от правото да практикува професията „лекар“.

 

 1. Необходими документи за участие:
 2. Списък/опис/ на подаваните документи;
 3. Заявление за участие в конкурса;
 4. Професионална автобиография;
 5. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
 6. Препис-извлечение или копие от трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  1. Удостоверение за членство в БЛС /копие, заверено от кандидата/;
  2. Свидетелство за съдимост /за кандидати, които не са служители на лечебното заведение/.
  3. Медицинско свидетелство /за кандидати, които не са служители на лечебното заведение/;
  4. 9.     Удостоверение за владеене на Български език и професионалната терминология на български език, установено по реда на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето, в случаите по чл. 19, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 от 22.01.2015г.
   1. Подаване на документи за участие в обявения конкурс:

Документите се приемат лично или с нотариално заверено пълномощно в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик” АД, считано от 29.03.2024г. до 30.04.2024 г. включително, от 08:00 ч. до 15:30 ч. в делнични работни дни. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл за връзка.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса : Конкурсът ще се проведе на два етапа - писмен теоретичен изпит и интервю/събеседване . За дата и час на провеждането на конкурса, кандидатите ще бъдат уведомени лично. Информация ще бъде публикувана и на интернет страницата на лечебното заведение.

 

Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит- за всяка специалност има публикуван Конспект за подготовка на интернет страницата на лечебното заведение- раздел Кариери, подраздел Специализанти

4.  Събеседване 

5.  Сборна оценка и класиране на кандидатите по низходящ ред.

До събеседване ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн. добър 4,50 по шестобалната система.

На основание чл. 91, ал. 1 от КТ и чл.23 от Вътрешните правила за управление на човешките ресурси, обявлението за конкурса да се публикува в местен печат и на електронната страница на „МБАЛ Пазарджик” АД.

Д-Р КРАСИМИР  ТЕМНИЛОВ

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси старши медицински лаборант
21.03.2024

УМБАЛ-Бургас търси старши медицински лаборант

 „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас&rdquo ...

МБАЛ „Рахила Ангелова” търси специализанти
13.03.2024

МБАЛ „Рахила Ангелова” търси специализанти

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД гр. Перник предлага места за „Лекари – специали ...