Сряда, 21 Април 2021
19
окт

МБАЛ-Пазарджик търси лекари- специализантиМБАЛ-Пазарджик търси лекари- специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти, както следва:

 

Лекар - специализант по Хирургия                                                                  - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Анестизиология и интензивно лечение                    - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Образна диагностика                                                - 2 длъжности;

Лекар – специализант по Ендокринология и болести на обмяната                  - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Вътрешни болести                                                    - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Педиатрия                                                                - 1 длъжност;

Лекар - специализант по Акушерство и гинекология                                      - 1 длъжност;

Лекар - специализант по Инфекциозни болести                                              - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Неврология                                                               - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Спешна медицина                                                    - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Гастроентерология                                                   - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Урология                                                                  - 2 длъжности;

Лекар - специализант по Кардиология                                                 - 2 длъжности;

 

 

Необходими документи за участие:

 

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  4. Актуално Медицинско свидетелство – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  5. Актуално Свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;;
  6. Актуално Удостоверение за членство в БЛС;
  7. Препис-извлечение или копие от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;

 

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счета, че дават изричното си съгласие, личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната длъжност.

 

Подаване на документи за участие в обявените  конкурси:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 18.11.2020 г., включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, както и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

 

Конкурсът ще се проведе на 25.11.2020 г. в две части - писмен теоретичен и събеседване.

 

Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит

4.  Събеседване 

5.  Сборна оценка и класиране на кандидатите по низходящ ред.

 

До събеседването ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн.добър 4,50 по шестобалната система.

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за работа в отделение по спешна медицина
14.04.2021

УМБАЛ-Бургас търси лекар за работа в отделение по спешна медицина

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

МБАЛ-Пазарджик търси да назначи оперативен счетоводител
13.04.2021

МБАЛ-Пазарджик търси да назначи оперативен счетоводител

“МБАЛ-Пазарджик“ АД търси да назначи оперативен счетоводител за работа в отдел &bdquo ...