Събота, 23 Септември 2023
11
септ

МБАЛ-Пазарджик търси специализанти по различни специалностиМБАЛ-Пазарджик търси специализанти по различни специалности

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-5/02.08.2023 г. на Министъра на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за следните длъжности:

  1. Лекар, специализант по Обща и клинична патология- 1 щатна бройка, за която държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2. Лекар, специализант по Урология

3. Лекар, специализант по Педиатрия

4. Лекар, специализант по Акушерство и гинекология

5. Лекар, специализант по Трансфузионна хематология

 Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Професионална автобиография;
  3. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;
  4. Медицинско свидетелство – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение и ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
  5. Свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  6. Актуално удостоверение за членство в БЛС
  7. Копие от трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение.

            С доброволното предоставяне на документите и личната информация от кандидатите, се счита, че дават изрично съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на длъжността.

           С кандидатите, спечелили конкурса, ще бъде сключен срочен трудов договор по чл. 68, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, със срок до придобиване права на специалист по съответната специалност.

Подаване на документи за участие в обявения конкурс:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик” АД, считано от 08.09.2023г. до 09.10.2023 г. включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч. в  работни дни. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, както и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

 Конкурсът ще се проведе на 12.10.2023 г. на два етапа- писмен теоретичен изпит и интервю/събеседване.

 Мястото за провеждане на конкурсната процедура ще бъде в  съответното отделение.

 Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит.

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит.

4.  Оценка на други умения и компетенции чрез събеседване – професионална компетентност, мотивация, комуникативна компетентност, аналитична компетентност.

До събеседването ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн. добър 4,50 по шестобалната система на теоретичния изпит.

За класиране на кандидатите ще се формира бал от всеки един от компонентите за оценяване. Компонентите за оценяване имат следната тежест:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит – две бални единици.

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – една бална единица.

3.  Оценка от теоретичен изпит – две бални единици.

     4. Оценка чрез събеседване на други умения и компетенции – една бална единица.

 

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ    

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
„МБАЛ-Пазарджик“ търси рентгенов лаборант
19.09.2023

„МБАЛ-Пазарджик“ търси рентгенов лаборант

„МБАЛ-Пазарджик“ АД  обявява свободно работно място за  рентгенов  лаб ...

УМБАЛ-Бургас търси акушерки и медсестри за отделение по неонатология
12.09.2023

УМБАЛ-Бургас търси акушерки и медсестри за отделение по неонатология

 „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас&rdquo ...