!
Понеделник, 17 Юни 2024
21
ноем

МБАЛ-Смолян дава под наем свои обектиМБАЛ-Смолян дава под наем свои обекти

На основание протокол №16/16.10.2023 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

 

РЕШИХ:

 I.                 Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, коитоне са включени в наемната цена Депозит за участие

1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 - ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките

 

 

1 390,00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот

 

 

695,00 лв.

2. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

176,00 лв.

Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена

88,00 лв.

3.Площ за поставяне на кафе автомат, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А

 

 

125,00 лв.

Разходите за консумативи са включени в наемната цена

 

 

62,00 лв.

4.Площ за поставяне на автомат за закуски, находяща се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2 на партерния етаж на блок „А”

 

 

 

125,00 лв.

Разходите за консумативи са включени в наемната цена

 

 

 

62,00 лв.

5.Помещение с площ 6.60 кв.м, на ІХ етаж в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, за монтиране на телекомуникационни съоръжения, ведно с правото за инсталиране на антенни мачти (до 10 броя) на покрива на сградата и необходимото оборудване за функциониране на съоръженията.

 

 

 

 

 

 

2150,00 лв.

Дължими са отделно разходи за ел.енергия по съответните показания

 

 

 

 

 

 

1075,00 лв.

 

II. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и  авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

          ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №5 се отдават под наем без оборудване за срок от три години.

          IV. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.

V.  Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка. 

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

  1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
  2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
  3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
  4. Документ за платена конкурсна документация;
  5. Декларация за оглед – приложение №2;
  6. Сведение за участника – приложение №3;
  7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 5 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурират клаузите:

* НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването му.

* Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от сключването на договора.

* В договора за наем задължително се включва клауза за едногодишна актуализация на наемната цена при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена. 

 

Плик № 2:Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 05.12.2023 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 12.12.2023 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2,00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Още обяви
МБАЛНП
06.06.2024

МБАЛНП "Св. Наум" търси лекар със специалност вътрешни болести и лекар със специалност хирургия

MБАЛ по неврология и психиатрия "Св. Наум" ЕАД, гр. София търси да назначи на граждански дог ...

УМБАЛ-Бургас търси анестезиолог
28.05.2024

УМБАЛ-Бургас търси анестезиолог

  „Университетска многопро ...