Петък, 30 Октомври 2020
15
май

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделенияМБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения


МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

 

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Ø Началник на Отделение по Вътрешни болести
 • Ø Началник на Отделение по Ендокринология и болести на   обмяната
 • Ø Началник на Отделение по Нервни болести
 • Ø Началник на Отделение  по Ортопедия и Травматология
 • Ø Началник на Отделение по  Анестезиология и интензивно лечение
 • Ø Началник на Отделение по Урология
 • Ø Началник на Отделение по Инфекциозни болести
 • Ø Началник на Отделение по Очни болести
 • Ø Началник на Приемно-консултативен блок
 • Ø Началник на Отделение за образна диагностика
 • Ø Началник на Клинична лаборатория
 • Ø Началник на Медико диагностична лаборатория „Епидемиология и Микробиология“
 • Ø Началник на Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Ø Началник на Отделение по Неонатология
 • Ø Началник на  Спешно отделение
 • Ø Началник на Отделение  по трансфузионна хематология
 • Ø Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Ø Началник на отделение Съдебна медицина

 

 

          I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

 Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина";
  • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
  • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.
  • Да имат не по-малко от 6 години медицински трудов стаж.

          III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
  • Диплом за завършено висше образование;
  • Диплом за придобита специалност;
  • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
   • Свидетелство за съдимост;
   • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
   • Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
   • За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота;

 

          Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба "Личен състав".

           Документите на кандидатите ще се приемат в служба "Личен състав" до 16:00 часа на 15.06.2020 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

          МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 18.06.2020 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

                         0301/6-26-66-г-жа Родопска

 

       ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
МБАЛ-Пазарджик търси лекари и медсестри
30.10.2020

МБАЛ-Пазарджик търси лекари и медсестри

„МБАЛ-Пазарджик" АД търси да назначи двама лекари със специалност "Анестезиология и интензи ...

МБАЛ-Пазарджик търси лекар - специалист по образна диагностика
28.10.2020

МБАЛ-Пазарджик търси лекар - специалист по образна диагностика

МБАЛ-Пазарджик търси да назначи за Отделението по образна диагностика лекар - специалист по образ ...