Вторник, 11 Август 2020
09
авг

МБАЛ-Смолян отдава обекти под наемМБАЛ-Смолян отдава обекти под наем

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД - гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул."България" № 2, тел.0301/6-23-95

 

ОБЯВА

 

На основание протокол №15/27.09.2018г. на СД и протокол от редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, проведено на 15.05.2019 г. и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

  1. I. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта

Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 - ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките

1 390.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот

695.00 лв.

2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00 кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

267.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление, такса за битови отпадъци, охрана

133.00 лв.

3. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и малък склад

393.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

196.00 лв.

4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор

320.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

160.00 лв.

5. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул.Братан Шукеров №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м.

244.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

122.00 лв.

6.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м.

58.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

29.00 лв.

7. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м.

51.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

25.00 лв.

8. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м.

78.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

39.00 лв.

 

II. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и  авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №8 се отдават под наем без оборудване за срок от три година.

IV. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.

V.  Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

VІ.  Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

  1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
  2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
  3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
  4. Документ за платена конкурсна документация;
  5. Декларация за оглед – приложение №2;
  6. Сведение за участника – приложение №3;
  7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2:Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 23.08.2019 година, съответно до 16.00 часа на 05.09.2019 година при повторен конкурс или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.

VІІI. Конкурсът за отдаване под наем на помещенията, подробно описани в т. 1 от настоящата обява, ще се проведе на 26.08.2019 г., в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул."България" № 2 от 13:00 часа.

ІХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, да бъде проведен на 09.09.2019 г. в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул."България" № 2 от 13:00  часа.

X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG81IABG74911000106401, при Банка "Интернешънъл Асет Банк АД, BIC: IABGBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XІII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: / д-р Марин Даракчиев /

Още обяви
МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари-специализанти
03.08.2020

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за лекари-специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 ...

„МБАЛ-Пазарджик“ предлага стаж на студенти от
09.07.2020

„МБАЛ-Пазарджик“ предлага стаж на студенти от "Здравни грижи", завършили втори курс

„МБАЛ-Пазарджик“ АД  предлага на студенти по професионално направление"З ...