Понеделник, 27 Юни 2022
13
май

МБАЛ-Смолян отдава под наем гаражМБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА

 На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обект, който подлежи на отдаване под наем,

 РЕШИХ:

 I.                 Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обект, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начална месечна наемна цена и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта

Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, коитоне са включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14

230.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

115.00 лв.

 

II. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и  авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

ІІІ. Обектът се отдава под наем без оборудване за срок от три години.

IV. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.

V.  Оглед на обекта може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка. 

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

  1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
  2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
  3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
  4. Документ за платена конкурсна документация;
  5. Декларация за оглед – приложение №2;
  6. Сведение за участника – приложение №3;
  7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

 

Плик № 2:Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 30.05.2022 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещението, описано в т. 1 от обявата, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 06.06.2022 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG12UBBS80021030291750, при Банка „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, BIC: UBBSBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

 XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материалния актив, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/д-р Марин Димитров Даракчиев /

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

УМБАЛ-Бургас търси лекари за отделение по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси лекари за отделение по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...