Четвъртък, 04 Юни 2020
05
февр

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” търси главна медицинска сестраМБАЛ „Д-р Братан Шукеров” търси главна медицинска сестра

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90,ал.2 от КТ и чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжността “Главна медицинска сестра”

I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Конкурсът ще се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

„Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи в МБАЛ“Д-р Братан Шукеров» АД, гр. Смолян»

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър" по специалността „Управление на здравните грижи“

 

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
  • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
  • Документ за трудов стаж.
  • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен “бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“
  • Свидетелство за съдимост;
  • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
  • Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудовата книжка;
  • За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота;

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба "Личен състав".

Документите на кандидатите ще се приемат в служба "Личен състав" до 16:00 часа на 05.03.2019 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 08.03.2019 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон

0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения
15.05.2020

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян ...