Неделя, 28 Ноември 2021
25
окт

Обява - МБАЛ-СмолянОбява - МБАЛ-Смолян

На основание протоколи №59/23.08.2021 г. и №61/19.10.2021 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

 

  1. I.                 Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта

Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, коитоне са включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

255,00 лв.

Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена

127.00 лв.

2. Площ за поставяне на КАФЕ-АВТОМАТ на партерния етаж  на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

100.00 лв.

разходите за консумативи са включени в наемната цена

50.00 лв.

3. Площ 15 кв.м. на покривното пространство за монтиране на телекомуникационно оборудване в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

150.00 лв.

Дължими са отделно разходи за  ел.енергия по съответните показания

75.00 лв.

4. ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 17.60 кв.м, находящо се на партерен етаж на блок “Д” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

 85.00 лв

разходите за консумативи са включени в наемната цена

42.00 лв.

5. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.Наталия на партерен етаж /източна част/ в бл. Бряст /бивша женска и детска консултация/ с полезна площ 127,64 кв.м.

353.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

176.00 лв.

6. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.925.162.1.12, представляващ гараж в сграда със застроена площ 190.92 кв.м, разположен в сутерена на жил.блок „Възход“ с административен адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. “Братан Шукеров” № 14

230.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

115.00 лв.

 

II. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и  авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

          ІІІ. Обектите се отдават под наем без оборудване за срок от три години.

          IV. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.

V.  Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка. 

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

  1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
  2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
  3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
  4. Документ за платена конкурсна документация;
  5. Декларация за оглед – приложение №2;
  6. Сведение за участника – приложение №3;
  7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 3 с оглед специфичния предмет проектът за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурира клаузата:

* Наемната цена се актуализира на една година, при условие, че инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 1% или повече сумарно за предходната година. Този индекс се умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена. 

* НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването на договора.

             * Наемните вноски се дължат до 5-то число на текущия изпълнението на договора месец на НАЕМОДАТЕЛЯ в брой или по сметка: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF

 * Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от сключването на договора.

 

Плик № 2:Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 08.11.2021 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочената.

VІII. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че договорът не бъде сключен в определения срок по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия, ако същият не е изтеглил своя депозит.

IХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 15.11.2021 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

            X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

            XIII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

 

 

                                   

Още обяви
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH. набира лекари с и без специалност
27.10.2021

Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH. набира лекари с и без специалност

Die Thüringen-Kliniken gehören mit den Klinikstandorten Saalfeld, Rudolstadt und Pö ...

УМБАЛ-Бургас търси медицински лаборант
27.10.2021

УМБАЛ-Бургас търси медицински лаборант

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...