Понеделник, 01 Юни 2020
19
март

Обява - МБАЛ-СмолянОбява - МБАЛ-Смолян

ОБЯВА

На основание протокол №30/16.03.2020 г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем,

РЕШИХ:

  1. I.                 Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№  и описание на обекта

Начална месечна наемна цена

без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, коитоне са включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Сграда с идентификатор 69345.31.17.1 - ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките

1 390.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот

695.00 лв.

2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00 кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/ на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

267.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление, такса за битови отпадъци, охрана

133.00 лв.

3. Павилион, находящ се в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД на адрес: гр.Смолян, бул.България № 2 на сутеренния етаж /блок „А”/  с полезна площ 7.80 кв. м.

126,00

Дължими са отделно разходи за вода – 0,5 м³ на месец, ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, охрана

63,00

4. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ се от две помещения и малък склад

393.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

196.00 лв.

5. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се от две помещения и коридор

320.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

160.00 лв.

6. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул.Братан Шукеров №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м.

244.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

122.00 лв.

7.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м.

58.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

29.00 лв.

8. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м.

51.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

25.00 лв.

9. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м.

78.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

39.00 лв.

10. Площ за поставяне на КАФЕ-АВТОМАТ на трети етаж (до клинична лаборатория) в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

93,00лв.

Разходите за консумативи са включени в наемната цена

46.00 лв.

II. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По споразумение със страните може да се заплаща и  авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

          ІІІ. Обект №1 се отдава под наем без оборудване за срок от седем години, а обектите от №2 до №10 се отдават под наем без оборудване за срок от три година.

          IV. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД или са свързани с такива партньори лица по смисъла на Търговския закон.

V.  Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.             

VІСписък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

  1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
  2. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
  3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
  4. Документ за платена конкурсна документация;
  5. Декларация за оглед – приложение №2;
  6. Сведение за участника – приложение №3;
  7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

Плик № 2:Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо  кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI.  Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на 02.04.2020 година или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.

VІІI. Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на Изпълнителния Директор да определи участника, спечелил конкурса като за целта изготвя протокол в първия работен ден следващ крайния срок за подаване на предложенията.

За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

ІХ.  Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящото решение, ако не е подадена нито една оферта се провежда с нов срок за подаване на предложения до 16.00 часа на 15.04.2020 г. като за новите предложения се следва процедурата по предходната точка.

               X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG54FINV91501017423230, при Банка „Първа Инвестиционна Банка” АД, BIC: FINVBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

               XІII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като част от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

/ д-р Марин Димитров Даракчиев /

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения
15.05.2020

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на отделения

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян ...