Събота, 06 Юни 2020
10
окт

Обява - МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. СмолянОбява - МБАЛ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД - гр.СМОЛЯН

адрес: гр.Смолян, бул." България" № 2, тел.0301/6-23-95

 

ОБЯВА

На основание протокол №15/27.09.2018г. на СД и предвид обстоятелството, че МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД притежава обекти, които подлежат на отдаване под наем:

 1. Откривам процедура по провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул.България № 2, при начални месечни наемни цени и дължим депозит за участие, както следва:

№ и описание на обекта

Начална месечна

наемна цена без ДДС

Дължими отделно разходи за консумативи, които не са

включени в наемната цена

Депозит за участие

1. Сграда с идентификатор 69315.31.17.1 - ВИЛА “ЗДРАВЕ”, находяща се в к.к.Пампорово, м.Ардашлъ, землище на с.Стойките

1 390.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци, сот

695.00 лв.

2.Подкрепителен пункт /кафе и закуски/ с полезна площ 127.00 кв.м. в сутеренния етаж /блок Ж/  на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

267.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, отопление, такса за битови

отпадъци, охрана

133.00 лв.

3. Площ за поставяне на терминално устройство /банкомат/ на партерния етаж на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

255,00 лв.

Разходите за ел.енергия са включени в наемната цена

127.00 лв.

4. Площ за поставяне на КАФЕ- АВТОМАТ на партерния етаж на блок “А” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

100.00 лв.

разходите за консумативи са включени в наемната цена

50.00 лв.

5. Площ 15 кв.м. на покривното пространство за монтиране на телекомуникационно оборудване в

сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД.

150.00 лв.

Дължими са отделно разходи за ел.енергия по съответните показания

75.00 лв.

6. ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ

17.60 кв.м, находящо се на партерен етаж на блок “Д” в сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД

85.00 лв

разходите за консумативи са включени в наемната цена

42.00 лв.

7. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска  и детска консултация/. Обект № 1 с полезна площ 81.57 кв. м. състоящ

се от две помещения и малък склад

393.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

196.00 лв.

 

8. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска  и детска консултация/. Обект № 2 с полезна площ 65.76 кв.м, състоящ се

от две помещения и коридор

320.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

160.00 лв.

9. Обособена част, находяща се в гр. Смолян, бул. „България”№62, намираща се в южната част на втори етаж от сградата на бившата поликлиника /бивша женска  и детска консултация/. Обект № 3 с

полезна площ 31.30 кв.м, състоящ се от едно помещение и предверие

310.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

155.00 лв.

10. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Райково, ул.Наталия на партерен етаж /източна част/  в бл. Бряст /бивша женска и детска

консултация/ с полезна площ 127,64 кв.м.

353.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

176.00 лв.

11. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, кв.Устово, ул.Братан

Шукеров №14 на партерен етаж с полезна площ 180,80 кв.м.

244.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по

съответните показания, такса за битови отпадъци.

122.00 лв.

12.Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен

етаж с полезна площ 13,02 кв.м.и общи части 5,80 кв.м.

58.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

29.00 лв.

13. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен

етаж с полезна площ 11,76 кв.м.и общи части 5,24 кв.м.

51.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

25.00 лв.

14. Обособена част, находяща се в гр.Смолян, ул.Дичо Петров №10, ж.к.Нов център,бл.48 на партерен

етаж с полезна площ 18 кв.м.и общи части 8,02 кв.м.

78.00 лв.

Дължими са отделно разходи за вода и ел.енергия по съответните показания, такса за битови отпадъци.

39.00 лв.

 1. Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 5-то число на съответния месец. По  споразумение  със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

ІІІ. Помещенията се отдават под наем без оборудване за срок от три година.

 1. Специални изисквания към кандидатите: до участие в конкурса не  се допускат кандидати, които са били неизправни търговски партньори по сключени договори с МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД  или са свързани с  такива партньори лица  по смисъла на Търговския закон.
 2. Оглед на обектите може да бъде извършен от кандидат-участниците в конкурса всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа след предварителна заявка.

 

VІ. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, разпределени в два плика:

Плик № 1:

 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация/;
 2. Документ, удостоверяващ представителната власт на  лицето,  от  което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - нотариално заверено;
 3. Документ за внесена парична сума като депозит за участие в конкурса;
 4. Документ за платена конкурсна документация;
 5. Декларация за оглед – приложение №2;
 6. Сведение за участника – приложение №3;
 7. Подписан и подпечатан проекто-договор за отдаване под наем, приложен към документацията – приложение №4;

ЗАБЕЛЕЖКА: За обект № 5 с оглед специфичния предмет  проектът  за договор се предлага от кандидата, като задължително следва да фигурира клаузата:

* Наемната цена се актуализира на шест месеца, при условие, че  инфлационния индекс за страната, даден от Националния статистически институт се е повишил с 2% или повече сумарно за предходното шестмесечие. Този индекс се  умножава с първоначалната договорена наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена наемна цена.

*      НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да внесе в касата на  НАЕМОДАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на двукратния размер на договорения месечен наем в срок до 10 дни от сключването на настоящия.

*    Наемните вноски се дължат до 5-то число на текущия изпълнението на договора месец на НАЕМОДАТЕЛЯ в брой или по сметка: BG81IABG74911000106401, при Банка "Интернешънъл Асет Банк АД, BIC: IABGBGSF

*      Вноската за първия месец се внася най-късно в срок до 10 дни от  сключването на настоящия договор.

Плик № 2: Поставя се заявлението за участие в конкурса, съдържащо кратко представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, съответните разходи за консумативи, които се дължат за съответния обект, начин и условия на плащане.

VІI. Крайният срок за подаване на заявления за участие: заявления за участие в конкурса се подават в деловодството на лечебното заведение ведно с другите документи, подробно описани в конкурсната документация в срок до 16.00 часа на  24.10.2018  година, съответно до 16.00 часа на 07.11.2018 година при повторен конкурс или по пощата с дата на пощенското клеймо не по-късно от посочените.

VІІI. Конкурсът за отдаване  под  наем на помещенията, подробно описани в т. 1  от настоящата обява, ще се проведе на 25.10.2018 г., в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул."България" № 2 от 13:00 часа.

ІХ. Повторен конкурс за отдаване под наем на помещенията, описани в т. 1 от настоящата обява, да бъде проведен на 08.11.2018 г. в сградата на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, бул."България" № 2 от 13:00 часа.

X. Определям цена на документацията за участие в конкурса 2.00 лева с ДДС, вносими по сметка на дружеството: BG81IABG74911000106401, при Банка "Интернешънъл Асет Банк АД, BIC: IABGBGSF или в касата на лечебното заведение, като конкурсната документация може да бъде получавана всеки работен ден на касата в лечебното заведение до крайния срок за подаване на предложенията.

 

XІ. Критерии за оценка на предложенията ще бъде: предложена  най-висока наемна цена

XІI. Разходите за вписване на договора за наем са за сметка на наемателя.

XІII. Утвърждавам конкурсната документация и проекто-договор, като  част  от нея за отдаване под наем на материални активи, собственост на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД.

XIV. Условията на конкурса да бъдат публикувани на уебсайт на болницата: http://www.mbalsmolyan.com и на видно място в сградата на лечебното заведение. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: / д-р Марин Даракчиев /

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси биолог
05.06.2020

УМБАЛ-Бургас търси биолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечен ...

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...