Понеделник, 17 Януари 2022
10
дек

„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-7/29.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекари-специализанти, както следва:

  1. За следните щатни длъжности:

Лекар - специализант по Образна диагностика- 2 длъжности;

Лекар - специализант по Нефрология – 1 длъжност

 Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  4. Актуално Медицинско свидетелство – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  5. Актуално Свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  6. Актуално Удостоверение за членство в БЛС;
  7. Препис-извлечение или копие от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната длъжност.

 Подаване на документи за участие в обявените конкурси:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД до 10.01.2022 г. включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч., в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, както и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

 Конкурсът ще се проведе на 19.01.2022 г. в две части - писмен теоретичен и събеседване.

Местата за провеждане на конкурсната процедура да бъдат в съответните отделения.

 Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит

4.  Събеседване 

 До събеседването ще се допускат кандидатите, получили оценка минимум мн. добър 4,50 по шестобалната система.

 

 

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ        

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог
15.12.2021

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...

Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси лекар
01.12.2021

Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” търси лекар

Лаборатория по трансфузионна хематология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” т ...