Понеделник, 20 Септември 2021
23
юли
31
 

Шест реформи в здравеопазването предвижда Планът за устойчивост

Петък, 23 Юли 2021 | 17:24:41 Надежда Ненова
31

Шест реформи в сектор „Здравеопазване“ са заложени в Плана за усточивост и развитие, става ясно от последния вариант на проекта, предложен за обществено обсъждане.  Припомняме, че в предишната редакция на

Шест реформи в сектор „Здравеопазване“ са заложени в Плана за усточивост и развитие, става ясно от последния вариант на проекта, предложен за обществено обсъждане. 

Припомняме, че в предишната редакция на Плана бяха заявени три реформи - актуализиране на стратегическата рамка на сектора, цялостно внедряване на Национална здравно информационна система (НЗИС) и създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването и професионалната им реализация в определени райони на страната.

Първата реформа е свързана с промяна на нормативната уредба, като целта, според авторите на проекта, е да се повиши устойчивостта на здравната система на сътресения, както и увеличаване на достъпа на населението до качествено и навременно здравно обслужване. Това включва разработване на Национална здравна стратегия 2021-2030 г., план за действие по изпълнението й и приемане от Народното събрание; разработване на Национална стратегия за психично здраве 2021 – 2030 г.; разработване на Национална карта за дългосрочната нужда от здравни услуги в България; разработване на Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа; разработване на Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2021-2030 г.; разработване на Национална стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация на здравната система 2021-2030 г.; разработване на Национален план за борба с рака в Република България 2021- 2027 г.; разработване на Национален план за развитие на пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания и създаване на Национален интердисциплинарен център за масов скрининг с изграждане на регионална мрежа 2021- 2027; разработване на Национален план за въвеждане на съвременно здравно образование в българското училище 2021-2027 г.

Планирано е и разработване на Национален план за преструктуриране на болничната помощ в Република България, както и план за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболничната медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2021- 2027 г., без обаче да е уточнена посоката на тези планове.

Реформа 2 е свързана с цялостно внедряване на НЗИС

Националната здравно информационна система (НЗИС) ще бъде гръбнакът на информационните системи в сектор „Здравеопазване“, който ще бъде основата за интеграцията с всички системи, обслужващи здравните и административните процеси, като ще бъде осигурена възможност за постигане на прозрачност в управлението на финансовите разходи, както и дейностите по организация, контрол, планиране и прогнозиране в системата на здравеопазването, възможност за оценка на качеството и безопасността на медицинското обслужване, се казва в Плана.

„С реализирането на дейностите и изграждането на НЗИС ще се осигури наличие на единна среда за обмен на медицинска информация, ще се изгради система за Електронно медицинско досие, Електронна медицинска рецепта, Електронно медицинско направление и др., ще се създадат условия за финансово управление и мониторинг на разходите. Предстои до края на 2021 г. да се разработи Наредба за националната здравна информационна система, с която ще се регламентират работните процеси в НЗИС“, се казва в Плана. До края на 2022 г. се очаква да бъде цялостно приключено разработването и тестването и от началото на 2023 г. НЗИС да функционира в пълен обем, което ще издигне на ново ниво болничната и извънболничната здравна система, както и ще осигури интеграция между всички участници на пазара на здравни услуги и гражданите на страната. „За постигане на очакваните резултати по отношение повишаване на нивото на контрол и отчетност от страна на лечебните заведения, ще бъде разработена специализирана подсистема за събиране на информация от болници, както и система за мониторинг и контрол в здравеопазването, се казва още в Плана.

Реформа 3: Създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването

Реформата е насочена към преодоляване на недостига на медицински специалисти. На първо място в нея е описан проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с която се създадат условия за обучаване на по-голям брой специализанти на места, финансирани от държавата. „Това ще подпомогне привличането и задържането на медицинските специалисти в страната и ще задоволи в по-голяма степен здравните потребности на населението. Предвидено е и допълнително улесняване на кандидатите за специализация чрез осигуряване на своевременна обобщена информация на териториален принцип (на ниво област) за обявените свободни длъжности за специализанти, като ще се утвърждават само места, за които има заявен интерес от страна на кандидат-специализанти“, пише в проекта на Плана за устойчивост и развитие.

Описан е и проектът за изменение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. „По този начин се създават условия повече лечебни заведения, от територията на цялата страна, да могат да кандидатстват за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти. Създава се възможност специализантите в здравеопазването да не са концентрирани само в големите областни градове и лечебните заведения на тяхната територия, но и в по-малките областни центрове. Това ще създаде условия за привличане и задържане, чрез професионално развитие, на медицински специалисти в по-малките населени места, което ще благоприятства и трайното им установяване в тези райони на страната“, пишат авторите на Плана.

Предстои да бъде създадена Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, като така ще се създаде възможност за обезпечаване нуждите на работодателите от служители със съответната професионална квалификация и за дългосрочно обвързване на завършилите студенти с работодатели, които изпитват недостиг на такива кадри.

Реформа 4 е свързана с развитие на здравно-социални услуги и развитие на консултирането

Реформата цели подобряване на здравето на населението и популяризираща здравословния начин на живот, превенцията на социално-значимите заболявания и подпомагане на достъпа до специализирана медицинска грижа. Здравно-социалната услуга ще бъде насочена към интегрирано консултиране по всички въпроси, касаещи общественото здраве, на уязвимите групи от обществото ни – малцинствата, здравно-неосигурените граждани, младежите, младите майки и двойките преди забременяване и по време на бременността, семействата с деца с увреждания, хронични заболявания и специални потребности, и възрастните хора в риск от социално изключване. Предлаганата реформа ще доведе до удовлетворяване на съществуващата потребност от промотивни, профилактични и превантивни дейности по опазване на общественото здраве и благосъстояние на хората, вкл. и на уязвимите групи, както и на особено необходимия интегриран социално-медицински и психологически подход към решаването на въпроси, свързани с общественото здраве.

Ще бъдат създадени консултативни медикосоциални звена за профилактично-промотивна дейност, които ще предлагат здравносоциална услуга (интегрирана консултативна, промотивна, профилактична и патронажна дейност) за всички нуждаещи се групи в района им на обслужване. Тези звена ще извършват и по-високо квалифицирани медицински грижи по диагностика, проследяване и подпомагане на лечението при хора с хронични заболявания като провеждат комплекс от здравни, медицински и социални дейности.

Реформата ще бъде осъществена чрез Национален план за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболничната медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2021-2027 г.  и изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване и Закона за социалните услуги.

Петата реформа

цели създаване на условия и механизми за провеждане на пренатален и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания. Ще бъде създаден единен Национален интердисциплинарен център за скрининг (пренателен и неонатален скрининг, и скрининг на социално-значимите заболявания) с изграждане на регионална мрежа, съчетаващ клинична експертиза, необходимите скринингови и лечебни програми, както и добре оборудвани и акредтитрани лаборатории, покриващи територията на цялата страна. Ще бъде изготвен анализ и ще бъдат изменени и допълнени Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване.

Шестата реформа е свързана с въвеждане на съвременно здравно образование в българското училище

Това ще става в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, а усилията ще бъдат насочени към създаване на условия и механизми за постигане на цялостно физическо, психическо и социално благополучие на всяко българско дете и всеки ученик.

Акцентите са върху рисковото сексуално поведение; високата честота на ранната бременност (до 19 г.) и броя на абортите във възрастта 15-19 години; нарастването на разпространението на сексуално предаваните инфекции;  тревожното нарастване на броя на младите хора, инфектирани с ХИВ; широкото разпространение на употребата на цигари с най-високо разпространение на тютюнопушене в юношеска възраст и увеличаването на употребата на алкохол; нарастването на злоупотребата с психо-активни вещества; нарастването на броя на сърдечно-съдовите заболявания и смъртността от тях и широкото разпространение на агресията и насилието в училище.

„Реформата ще бъде насочена в посока да се създаде една нова образователна област (или предмет), което би отговорило на тези, посочени по-горе, изключително важни за съвременното развитие на младите хора потребности, би довело до включването им в Държавния образователен стандарт по общообразователна подготовка, до създаване на адекватни образователни програми и би позволило да се изградят знания и нагласи за здравословен и екологичен начин на живот и изграждане на активна гражданска позиция у младите хора. Важно е здравното образование да започне от първи клас и да надгражда в различните свои области знания, нагласи и умения у учениците във всички класове – да се започне с изграждането на хигиенни навици в първи клас и да се завърши с изграждане на умения за партньорство и родителство в 11/12 клас“, пишат авторите на плана.

Ще бъде разработен, в сътрудничество с МОН, Национален план за въвеждане на съвременно здравно образование в българското училище 2021-2027 г.; ще бъде изготвен анализ и ще бъдат изменени и допълнени Закона за предучилищното и училищното образование и Държавните образователни стандарти.



Коментари по темата

Правила на форума за коментари
@T5y

гост 14.08.2021 21:05:50

Тук не видях нищо за финансиране.ВСЕ пак нали ще влизаме в Шенген редно е да се говори за здравеопзването ни като за европейско и като условия и като заплащане.Едното да е обвързано с другото.Не видях вдигане на здравна вноска на 12%.Не видях плащане на пълната сума за пенсионери ,деца,ученици и социално слаби.Иначе за софтуера ясно ,но какво ще лекува той?Или целта е да се дадат едни пари за компютри пък ще видим какво ще стане.Не видях план дали частните болници ще се финансират от НЗОК.Не видях план за задържане на младите специалисти освен с обучение и адекватно европейско заплащане.

аз 28.07.2021 13:49:57

Тук виждам само наливане на пари ф компютърни фирми иподготовка за още много за поддръжка на софтуер и актуализация,но нищо,което реално да подобри състоянието.

аз 28.07.2021 13:49:56

Тук виждам само наливане на пари ф компютърни фирми иподготовка за още много за поддръжка на софтуер и актуализация,но нищо,което реално да подобри състоянието.

ДР ХАУС 27.07.2021 16:07:29

Забелязвам една закономерност: колкото по дребен на ръст е един мъж, толкова по-нагъл, комплексиран и злобен е! Вижте малкото човече, което стои като една дребна мижитурка в кабинета на директор на Университетска болница и не се притеснява как изглежда в сравнение с онколози доценти и професори с по 30 год. стаж??? Назначен по милост от ГЕРБ, за да е директор на нещо, няма по-жалък нещастник от АГ фелдшера Константинов!

Гост 27.07.2021 15:34:57

NCOZA TRIABVA DA BADE ZAKRIT.

ЕС 27.07.2021 15:30:19

МЗ е пълно с калинки назначени от всичките над 25 министри на здравеопазването за последните 30 години. В МЗ има -няма 25 лекари и те са деквалифицирани. Повечето са без специалност и квалификация. КАКВИ ПРОГРАМИ ИСКАТЕ ОТ НИСКО КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ?????????????

Даринка 26.07.2021 22:03:54

Нито една от предложените мерки не е реформа и не съставлява реформа. Вървете всички по дяволите. БГ лекари се делят отдавна на две групи - 1. Разврантени и 2. Лузъри. Вторите ги знаете всички . Първите - са шефовете с по 8 бона заплата , шефовете на клиники с по девет апартамента , рекетьорите , процентаджийте и т.н. Един който двайсе бона на месец не ги аресва НИКОГА няма да тръгне да работи за 3-4 . Колата се обърна. Надежби няма .

Гост 26.07.2021 16:58:00

Най-потресаващото е ,че си мислят ,че някой млад лекар ,(а и не толкова млад) ще задържат с речи, патос и комуниостическа увереност в утреппния ден - с две думи с трици ,с поучения, с шантаж, с удряне на молби, с припомняне на родолюбие и дълг. Всичките тези гадняри ,които изритаха десетки хиляди лекари в чужбина с думите 'на който не му харесва - да се маха' и продължават да се гаврят с българския лекар тук работещ вече на ръба на силите си и на преклонна възраст. АНАТЕМА ,боклуци от политическата класа комунета и техните слуги в МЗ и НЦОЗА , чекиджиите с перата написали поредния бълвоч наречен програма ! Самиоте вие ше се гърчите някой ден в страна без медицинска помощ, помнете ми думата, никой няма да има кой да ви погледне, ей така всеки ден си го начуквате

Катя 26.07.2021 17:45:26

Боже, колко злоба има в това, което сте написали! Не е здравословно за Вас. Аз като млад лекар, преди 35г работих по разпределение 2,5 год на село, След това продължих практиката си в чужбина. По времето на" тези комунета" имаше така развита здравна система, че днес не можете да повярвате. Трябва да се направят спешни промени в здравеопазването и тогава ще бъдат доволни и пациенти и лекари. И не само това, трябва да се подобри амбиента и хигиената в българските болници който е ужасен в по голяма част от болничните заведвния.Много неща се решават не само с пари, а с добра воля. Ако не опитате да промените, няма само по себе си да стане

Гост 26.07.2021 18:13:21

Комуне , ти си някакъв трол, който никога не е преживял това което един лекар е преживял лашкан в гнилата комунистическа 'здравна' система .Аз съм също с голям стаж и ше кажа просто, че си лъжец и дезинформатор. Когато стругарите взимаха 280 лева заплата,а старшините в БНА завеждащ склад взимаше 320 лева заплата лекарите бяха с 180 лв. Млъкнете и престанете да лъжете как всичко имало тогава и колко хубаво било. Може да се вържат някои пъпчиви младежи за една червена фланелка на Бузлуджа, НИЕ ВСЕ ОШЕ СМЕ ЖИВИ И ПОМНИМ КОМУНИСТИЧЕСКОТО МРАКОБЕСИЕ И докато сме живи тези лъжи няма да вървят . След това си лъжете.

Гост 26.07.2021 17:55:08

Уважема,и аз преди 37 г бях млад лекар. И аз работих на село.Със заплатка 175 лв. Това ли наричаш развита система. Като отиде в чужбина каква беше там системата,я кажи.Не беше ли хиляди пъти по-добра от нашата,комунистическа. С благоденстващи лекари и доволни пациенти. Защо не се върна тук за мизерна заплата, обаче с голям патриотизъм,а.

Гост 26.07.2021 16:33:23

Евала на тулупите от НЦОЗА -бая програмки с думи са написали - няколко гигабайта в пожелателно наклонение и липсващо финансиране (естествено за комунягите). Те една реформа не направиха за 31 години сега шест залепени като мекици какво ДРУГИТЕ ДА ПРАВЯТ, а не как да се финансират прззнословията и да се скъса с комунизма в здравеопазването. Я марш на предния фронт със слушалки всички вие тулупи от НЦОЗА и МЗ .аз такава реформа бих направил. Марш книжните плъхове с преписаните от Семапко дисерттацийки

Гост 26.07.2021 13:41:22

Както и предишните коментиращи - КАК НЕ ВИ Е СРАМ! Елате на терен, говорете с реално работещите в здр.структури, а не с управляващите ги, решете истинските проблеми. СТИГА ПИСАНЕ НА ПЛАНОВЕ И ПРАЗНОДУМИЕ!

12345 26.07.2021 08:30:05

Скверно празнодумие и унизително отношение към съсловието, което за сегашното и бъдещо ръководство на МЗ, негласно или полугласно е титуловано като "банда крадци и убийци". Комунетата - червени и тъмнолилави, са еднакви в главите. Само приказките им уж са различни. И нито дума за най-важното - досие и финансова партида на всеки българин срещу здравна застраховка, каквато сам си избере и всички направления,изследвания и хоспитализации да са си само и единствено негови. Ако българинът не прояви първо чувството да е сам отговорен за себе си, и когато после въпреки самообгрижването пострада и не може да се справи сам - да му помогне общността, всички думи и обещания са всуе. Нека тогава сам си взима решенията, сам да отговаря за избора си и САМ ДА СИ ТЕГЛИ ПОСЛЕДСТВИЯТА. Иначе не става, Стойчо и сие или всякаква червена сволочь. И престанете да се подигравате ехидно на цялото лекарско съсловие, защото рано или късно, напреки търпението ни, ще получите не само презрение...

Гост 26.07.2021 16:48:03

Точно така. Да добавя,че цялата ганьовска сган пролетарии ще си платят скъпо през следващите години всичката тази евтиния ,която им осигуриха червени ,пембени и серосинкяви комунета тези изминали 31 години освен онези 45 народна кочинка. Евтиното винаги се плаща скъпо един ден.

Гост 25.07.2021 14:00:28

Дрън, дрън, ярина . Приказки , приказки , а работа йок . Празнодумци , тъпи алкохолици чешещи езиците си в кръчмата . Нищо повече .

Гост 25.07.2021 14:00:24

Дрън, дрън, ярина . Приказки , приказки , а работа йок . Празнодумци , тъпи алкохолици чешещи езиците си в кръчмата . Нищо повече .

Гост 24.07.2021 14:53:53

1000 плана не струват колкото 1 действие - опитът го е показал ...............

гост 24.07.2021 10:24:54

Голи обещания. За увеличаване на заплащането на труда и дума не става. Кадри и добро здравеопазване ще получите само срещу достойно заплащане!!!

Gost 24.07.2021 09:44:32

Тази сбирщина НЦОЗА ли я сътвори????

gost 28.07.2021 15:38:06

ела да го направиш ти

Гост 24.07.2021 08:36:25

Много приказки полза никаква

Гост 24.07.2021 08:36:24

Много приказки полза никаква

Коментар 24.07.2021 08:17:58

Пак комунистически глупости.Нищо съществено

Коментар 24.07.2021 08:17:58

Пак комунистически глупости.Нищо съществено

Гост 24.07.2021 07:49:56

Колкото са доходите ни за толкова ще ви лекуваме. Няма и да помиришете европейско здравеопазване. Гответе се за голямо доплащане.

Гост 23.07.2021 19:34:38

Да ви пикам на реформите. Там и дума няма за изравняване заплатите на българските лекари с европейските.

Гост 23.07.2021 21:08:54

Приятелите ти тиквопитеци се погрижиха през изминалите 12 г. България икономически НИКОГА да не успее да настигне Европа. Колкото позволява икономиката, толкова ще са и доходите ви!!!

Гост 24.07.2021 21:07:09

Колкото позволява икономиката ни толкова и ще се лекувате. Ще се отучите да ламтите да се лекувате като германци.

Гост 23.07.2021 17:37:59

Общи приказки.

Ненова 26.07.2021 18:42:49

Да, общи приказки, ама за тях някой е вземал и взема - суха държавна пара, разбирай от нашите данъци, кръв и пот, за да сътвори ефимерни умотворения с пожелателен тон.


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Прокуратурата проверява случая с нападението над ваксинационен пункт във Варна
20.09.2021 13:34:36

Прокуратурата проверява случая с нападението над ваксинационен пункт във Варна

Районна прокуратура-Варна се самосезира след публикации в медиите за случай на възпрепятстване на ...

БЛС: Нападателите над медиците във Варна да бъдат наказани с цялата строгост на закона
20.09.2021 12:59:18

БЛС: Нападателите над медиците във Варна да бъдат наказани с цялата строгост на закона

Българският лекарски съюз остро осъжда поредната недопустима и безочлива проява на агресия над ме ...




Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...