!
Неделя, 10 Декември 2023
17
май

МБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на 16 отделенияМБАЛ-Смолян обявява конкурс за началници на 16 отделения

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на отделение по Вътрешни болести
 • Началник на отделение по Ендокринология и болести на обмяната
 • Началник на отделение по Ортопедия и травматология
 • Началник на отделение  Образна диагностика
 • Началник на отделение  Клинична лаборатория 
 • Началник на отделение  Микробиологична лаборатория
 • Началник на отделение по Урология
 • Началник на отделение по Анестезиология и интензивно лечение
 • Началник на отделение по Очни болести
 • Началник на отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на отделение по Неонатология
 • Началник на  Спешно отделение
 • Началник на отделение  по Трансфузионна хематология
 • Началник на отделение по Обща и клинична патология
 • Началник на отделение по Съдебна медицина
 • Началник отделение по Инфекциозни болести

 

       I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

              Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

            Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

            С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

      II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина";
  • Призната медицинска специалност по профила на отделението;
  • Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.

     III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
   • Диплом за завършено висше образование;
   • Диплом за придобита специалност;
   • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
   • Свидетелство за съдимост;
   • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
   • За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота;

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба "Личен състав".

Документите на кандидатите да се приемат в служба "Личен състав" до 16:00 часа на 19.06.2023 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 21.06.2023 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

Справки и допълнителна информация на телефон: 0301/6-26-66-г-жа Родопска

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
УМБАЛ - Бургас търси рехабилитатор
07.12.2023

УМБАЛ - Бургас търси рехабилитатор

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бур ...

УМБАЛ-Бургас търси неврохирург
23.11.2023

УМБАЛ-Бургас търси неврохирург

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...