Понеделник, 27 Юни 2022
11
март

МБАЛ-Смолян търси да назначи регистриран одиторМБАЛ-Смолян търси да назначи регистриран одитор

На основание чл.20, ал.4., т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 6 от „Вътрешни правила  за  избор  на  регистриран  одитор  за  заверка  на  годишния  финансов отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  приети  на извънредно Общо  събрание  на  акционерите на дружеството,  проведено  на 09.11.2020  г., във  връзка  с чл.2,  ал.  1,  т.1  и  2 от  Закона  за  публичните  предприятия  и Заповед №232/11.03.2022 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД

ПУБЛИКУВА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 г. НА МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД И „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД

 

1.Предмет: Избор  на регистриран одитор  за  извършване  на  независим финансов  одит  в съответствие  с НСС, включително  на  изготвяне  на  доклад с констатации,  рискове  и  проблемни  области  и  насоки  за  решаване,  както  и препоръки за подобряване на финансовата отчетност на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД и заверка  на  ГФО  за  2022 година. В  одиторския  доклад  изпълнителят задължително  изразява  и  мнение  относно  съответствието  между  годишния доклад  за  дейността  и  годишния  финансов  отчет  за  същия  отчетен период. Изпълнителят има право да изисква пълно съдействие и информация от ръководството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД.

2.Обхват на финансовия одит: Одиторът следва да поеме ангажимент да извърши  независим  финансов  одит  на  финансовите  отчети  за  следните три дейности:

Дейност  №1 - „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД гр.Смолян за 2022 г.

Дейност  №2 - „Проверка  и  заверка  на  ГФО  на  „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Дейност №3 - „Проверка и заверка на консолидиран ГФО на групата МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД и „ДКЦ Смолян“ ЕООД за 2022 г.

Обхватът  на  одита  следва  да  включва  следното - последователност  на прилагането  на оповестената  счетоводна  политика: обоснованост на  текущото начисляване за  всеобхватно и достоверно  отразяване на  активите, пасивите и дейността на дружествата: ефективност на вътрешния контрол, достоверност на  представената във финансовия  отчет  информация, съответствие между информацията във  финансовия  отчет,  приложение  и  доклада  за  дейността  на дружествата.

3. Информация относно балансовата стойност на имуществото подлежащо на одитиране:

3.1.  Балансова  стойност  на актива на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – 14 121 хиляди лева към 31.12.2021 г.

3.2.  Балансова  стойност  на актива на „ДКЦ Смолян“ ЕООД – 328 хиляди лева  към 31.12.2021 г.

4. Изисквания към кандидатите/критерии за подбор/:

1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията и на изискванията от Възложителя, посочени в  настоящата обява.

- Не може да участва в процедурата кандидат, който е извършвал задължителен финансов  одит  на  финансов  отчет  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в продължение на последните четири поредни години.

2. Правоспособност - Кандидатът,  както  и  предложеният  от  него  одитор –Ръководител  на  екипа,  трябва  да  е  регистриран  одитор,  по  смисъла  на  §1,  т.  36  от Допълнителните   разпоредби   на   Закона   за   независимия   финансов   одит (ЗНФО) ("Регистриран одитор" е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети).

3. Кандидатът трябва да разполага с най-малко 5 (пет) - годишен опит в областта на финансовия одит  и да е дипломиран  експерт-счетоводител  при  ИДЕС  в  България.

5. Срокове на изпълнение:

5.1. До 31.03.2023 г. - за годишен финансов отчет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД;

5.2. До 31.03.2023 г. - за годишен финансов отчет на „ДКЦ Смолян“ ЕООД;

5.3. До 31.03.2023 г. за консолидирания годишен финансов отчет.

6. Максимално  допустима  стойност на  услугата /за  трите  дейности/— 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС.

7. Срок  на  валидност на  офертата:

30  календарни  дни, считано  от  крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

8. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените условия ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.

9. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1.  Кандидатът подготвя  и  представя  оферта  по  образец,  съгласно настоящата документация. Офертата трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя и да се отнася до пълния обем на услугата. Съдържащият се в настоящата обява образец на оферта е задължителен за участниците. Всеки  участник  има  право  да  представи  само  една  оферта.  Не  се  допуска представянето на различни варианти на офертата. Срокът  на  валидност  на  офертите  е  30  календарни  дни от крайния  срок  за подаване на оферти, определен в обявата.

2.  Офертата  се  представя  в  запечатан  непрозрачен  плик,  от кандидата или упълномощен  от  него  представител или  по  пощата, в  деловодството  на  МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2. Върху  плика  се  посочват  имената  на  физическото  лице,  адрес,  или наименованието на юридическото лице, седалище и адрес на управление, телефони по възможност факс и електронен адрес.

3. Кандидатът изготвя  офертата  си  при  спазване  на  изискванията  на възложителя.

4. При  изготвянето  на  офертата кандидатът е  длъжен  да  се  придържа  към образците на възложителя без да ги променя.

5.  Офертата  се  изготвя  на  български  език  и  се  подписва  от  законния представител  на  участника  или  от  изрично  упълномощено  лице,  като в  офертата  се прилага нотариално заверено пълномощно(оригинал или заверено копие).

6. Съдържание на офертата

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

6.1. Оферта  по  образец    (оригинал) – изготвя  се  по  приложения  образец Приложение № 1.

6.2. Декларация във връзка с критериите за подбор - изготвя се по приложения образец Приложение № 2, към която се прилагат:

-Доказателства за наличието на експерт с изискуемия опит - заверени копия от дипломи,  сертификати,  трудови  договори,  договори  за  управление,  договори  за изпълнение, референции и др.

6.3. Ценово предложение –изготвя се по приложения образец Приложение № 3.

6.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата –Приложение №4.

10. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НАОФЕРТИ

Всеки  кандидат  може  да  подаде  оферта до  16.00  часа  на 23.03.2022  г.,  в деловодството на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян 4700, бул. „България” №2.

Още обяви
МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж
13.05.2022

МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА  На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД ...

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...