Сряда, 29 Март 2023
03
февр

МБАЛ-Шумен търси специализантиМБАЛ-Шумен търси специализанти

На основание чл. 89, чл. 90, чл. 91 от КТ, и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, във връзка със заповед № РД-19-9/29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването, “Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД – гр. Шумен

 

О Б Я В Я В А

 

І. Конкурс за заемане на длъжностите на места, финансирани от държавата:

 

- Лекар, специализант по Акушерство и гинекология – 1 бр.

- Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 2 бр.

- Лекар, специализант по Инфекциозни болести – 1 бр.

- Лекар, специализант по Кардиология – 1 бр.

- Лекар, специализант по Неонатология – 1 бр.

- Лекар, специализант по Нервни болести – 1 бр.

- Лекар, специализант по Нефрология – 1 бр.

- Лекар, специализант по Образна диагностика – 1 бр.

- Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия – 1 бр.

- Лекар, специализант по Ревматология – 1 бр.

- Лекар, специализант по Хирургия – 2 бр.

 

          ІІ. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с цел да се установят познанията на кандидатите по специалността, за която кандидатстват, както и другите им умения и компетенции, необходими за заемане на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.

 

          ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Да имат висше медицинско образование – магистър по медицина.

 

     ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

          Заявление; автобиография – европейски формат със снимка; мотивационно писмо; копие от диплом за висше образование – магистър по медицина, в т.ч. приложението с оценките от курса на обучение; сертификати и/или удостоверения за преминали обучения /ако има такива/ - езикови курсове, компютърни умения, социални и организационни умения.

 

     Краен срок за подаване на документи: 10 март 2023  г. в отдел „Управление на човешките ресурси и СДО”

За справки: отдел УЧРСДО

Телефони: централа 855755,  вътр. 205

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси медсестри
21.03.2023

УМБАЛ-Бургас търси медсестри

  „Университетска многопро ...

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог
21.03.2023

УМБАЛ-Бургас търси ендокринолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...