Понеделник, 27 Юни 2022
30
март

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“ обявява конкурс за началници на отделенияМБАЛ“Д-р Братан Шукеров“ обявява конкурс за началници на отделения

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.68 ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения конкурс за  длъжностите “Началник отделение” както следва:

 • Началник на Отделение по Нервни болести
 • Началник на Отделение по Кардиология
 • Началник на Отделение по Диализно лечение
 • Началник на Отделение по Хирургия
 • Началник на Отделение по Физикална и рехабилитацинна медицина  
 • Началник на Отделение по Акушерство и гинекология
 • Началник на Отделение по Педиатрия
 • Началник на Отделение по Инфекциозни болести
 • Началник на Приемно-консултативен блок
 • Началник на Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
 • Началник на Отделение по Неонатология
 • Началник на  Спешно отделение
 • Началник на Отделение  по трансфузионна хематология
 • Началник на Отделение по обща и клинична патология
 • Началник на отделение Съдебна медицина

 

       I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

                 Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

Визия за развитие на отделението за тригодишен период в съответствие с медицинските стандарти. Качество и икономическа ефективност на дейността.

               Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

               С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

      II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина";
  • §Призната медицинска специалност по профила на отделението;
  • §Да не са лишавани по съдебен ред от правото да упражняват лекарска професия.

     III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
   • Диплом за завършено висше образование;
   • Диплом за придобита специалност;
   • Други документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
    • Свидетелство за съдимост;
    • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
    • За външни кандидати - препоръки от настоящата или последната месторабота;

 

                  Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба "Личен състав".

                  Документите на кандидатите да се приемат в служба "Личен състав" до 16:00 часа на 29.04.2022 година в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

               МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

             Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16:00 часа на 04.05.2022 година в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмените разработки.

  Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

 

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж
13.05.2022

МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА  На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД ...

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...