Понеделник, 27 Юни 2022
30
март

МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД обявява конкурс за Главна медицинска сестраМБАЛ

МБАЛ“Д-р Братан Шукеров“  АД гр.Смолян

 

ОБЯВЯВА:

На основание чл. 90, ал. 2 от КТ и чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения  конкурс за длъжността „Главна медицинска сестра”.

         I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

            Конкурсът да се проведе на база писмена разработка и защита на тема:

„Ролята и мястотона главната медицинска сестра за осигуряване на качествени  здравни грижи в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян”.

Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.

С допуснатите и явили се кандидати се провежда и събеседване.

 

       II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър”  или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

 

       III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ       

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Лична карта или друг документ за самоличност (връща се веднага);
  • Автобиография;
  • Документ за трудов стаж;
  • Диплом за завършено висше медицинско образование, степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравни грижи”;
   • Свидетелство за съдимост;
   • Документ за медицински преглед (необходим само при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение над три месеца).
   • За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота;

 

             Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали документи по провеждането на конкурса са на разположение на всеки кандидат в канцеларията на служба "Личен състав".

 Документите на кандидатите да се приемат в служба "Личен състав" до 16.00ч. на 03.05.2022 год. в запечатан плик, срещу което се получава удостоверение за подадено заявление.

           МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - гр.Смолян чрез Икономист по труда и Звено за информация, анализ и контрол предоставя на кандидатите исканата информация за разработване на темата срещу удостоверение за подадено заявление за участие в конкурса.

             Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да представят до 16.00 ч. на 05.05.2022 год. в деловодството на лечебното заведение в запечатан плик писмената си разработка по обявената тема.

                                      

  Справки и допълнителна информация на телефон

                  0301/6-26-66-г-жа Родопска

 

    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж
13.05.2022

МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА  На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД ...

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...