Понеделник, 27 Юни 2022
07
февр

МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за редица длъжностиМБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за редица длъжности

              1. На основание чл. 90 и сл. от КТ и чл.17 ал.3  от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, обявява конкурс за заемане на следните  длъжности:

-        „Лекар, специализант по Кардиология“                                                               – 4 длъжности

-        „Лекар, специализант по Нервни болести“                                                          – 2 длъжности

-        „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната“                  – 1 длъжност

-        „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“                                   – 2 длъжности

-        „Лекар, специализант по Очни болести“                                                              – 1 длъжност

-        „Лекар, специализант по Ортопедия и Травматология“                                      – 1 длъжност

-        „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“                                               – 2длъжности

-        „Лекар, специализант по Хирургия“                                                                      – 2 длъжности

-        „Лекар, специализант по Акушерство и  гинекология“                                       – 2 длъжности

-        „Лекар, специализант по Образна диагностика“                                                  – 1 длъжност

-        „Лекар, специализант по Трансфузионна хематология“                                     – 1 длъжност

-         „Лекар, специализант по Гастроентерология“                                                    – 1 длъжност

            2. Длъжности  за които могат да се сключат срочни трудови договори без провеждане на конкурс съгласно §2.(1) от Наредба №1 от 22.01.2015 г.  за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  – (обн. в ДВ бр.96 от 2021 г.)

-        „Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение“                   – 2 длъжности

-         „Лекар, специализант по Вътрешни болести“                                                    – 1длъжност

-        „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“                                      – 1длъжност

-        „Лекар, специализант по Инфекциозни болести “                                              – 1длъжност

 

             Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции  от 07.02.2022 г. до 07.03.2022 г, като подадат в служба „Личен състав” следните документи:

  1. Заявление за участие в конкурса ( свободен текст);
  2. Документ за самоличност( показва се)
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

      Заемането на длъжностите по т.1 се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване.

 

                                     Справки и допълнителна информация на телефон

                                                       0301/6-26-66 - г-жа Родопска

                  

                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ

Още обяви
МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж
13.05.2022

МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА  На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД ...

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...