Сряда, 01 Февруари 2023
24
авг

„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекар-специализант по кардиология„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекар-специализант по кардиология

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД-19-4/26.07.2022 г. на Министъра на здравеопазването, „МБАЛ-Пазарджик“ АД

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността Лекар-специализант по Кардиология- 1 щатна бройка, за която държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Професионална автобиография;

3. Диплом за завършено висше медицинско образование /копие, заверено от кандидата/;

 4.  Медицинско свидетелство – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение и ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 5. Свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;

            6.  Актуално удостоверение за членство в БЛС;

          7. Копие от трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;

Подаване на документи за участие в обявения конкурс:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ-Пазарджик” АД, считано от 24.08.2022г. до 23.09.2022 г., включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч. в делнични работни дни. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон, както и за коя длъжност се кандидатства в обявения конкурс.

Конкурсът ще се проведе на 28.09.2022 г. на два етапа- писмен теоретичен изпит и интервю/събеседване.

Мястото за провеждане на конкурсната процедура да бъде в съответното отделение.

Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит

4.  Събеседване 

До събеседването ще се допускат кандидатите получили оценка минимум мн. добър 4,50  по шестобалната система.

 

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ    

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за 11 специализанти
27.01.2023

МБАЛ-Пазарджик обявява конкурс за 11 специализанти

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 ...

УМБАЛ-Бургас търси инфекционист
18.01.2023

УМБАЛ-Бургас търси инфекционист

„Университетска многопрофилна болница з ...