Понеделник, 27 Юни 2022
25
март

„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекар-специализант„МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекар-специализант

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването „МБАЛ-Пазарджик“ АД обявява конкурс за лекар-специализант, както следва:

  1. За следните щатни длъжности:

Лекар - специализант по Очни болести- 1 щатна длъжност;

Необходими документи за участие:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография европейски формат;
  3. Заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  4. Актуално Медицинско свидетелство – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  5. Актуално Свидетелство за съдимост – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;
  6. Актуално Удостоверение за членство в БЛС;
  7. Препис-извлечение или копие от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) – за кандидати, които не са служители на лечебното заведение;

С доброволното предоставяне на документите и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие, личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната длъжност.

Подаване на документи за участие в обявения конкурс:

Документите се приемат в деловодството на „МБАЛ Пазарджик” АД считано от 25.03.2022г. до 27.04.2022 г., включително, от 08,00 ч. до 15,30 ч. в делнични работни дни. Документите се подават в непрозрачен запечатан плик, като върху плика се изписват трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и имейл за връзка.

Конкурсът ще се проведе на 10.05.2022 г. на два етапа- писмен теоретичен изпит и интервю/събеседване ( при голям брой кандидати-над 20 конкурсът ще бъде на 2 етапа: писмен изпит на 10.05.2022г. и интервю  на 11.05.2022г.)

Допуснатите кандидати се оценяват по следния начин:

1.  Среден успех от следването и държавния изпит;

2.  Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства.

3.  Оценка от теоретичен изпит

4.  Събеседване 

До събеседването ще се допускат кандидатите, получили оценка минимум мн. добър 4,50 по шестобалната система.

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ    

Изпълнителен директор на

„МБАЛ-Пазарджик“ АД

Още обяви
МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж
13.05.2022

МБАЛ-Смолян отдава под наем гараж

ОБЯВА  На основание протокол №59/23.08.2021 г. на СД ...

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа
12.05.2022

УМБАЛ-Бургас търси медсестри за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...