Измислици  |  Сграден фонд  |  Габрово  

РЗОК-ГАБРОВО

Касата обновява сграда, обявена като "негодна за експлоатация"

На основание чл. 39, ал. 1 и 3 от ЗОС и параграф 9 ал. 1 от ПЗР на ЗЗО, с Решение No 13 от 4.02.1999 г., на Общински съвет, Габрово, е издадена заповед No 394/14.05.1999 г., на кмета на община Габрово, за учредяване възмездно право на ползване от РЗОК върху общински недвижим имот, представляващ сутерен, партер и седем етажа, застроен върху 149 кв. м. на улица "Отец Паисий" 23.

С протокол от 04.06.1999 г., на комисия, назначена със заповед No 442/20.05.1999 г., на кмета на община Габрово, представляваща общината и РЗОК, е установено състоянието на сградата, в момента на нейното приемане:

Сградата е монолитна, не се забелязват напуквания и провисвания на конструктивните елементи. На четвъртия етаж е имало пожар, вследствие на него голяма част от мазилката е повредена, конструкцията не е засегната съществено, но на някои места бетоновото покритие на армировката е нарушено. Източната стена на сградата е силно овлажнена, влагата, причинена от повреда в покривните изолации, е повредила дървената ламперия, която покрива на височина до 1,90 м стените на стълбищната клетка от първи до осми етаж. По-голямата част от тоалетните не функционират, мивките са изкъртени, липсват клозетни чинии и санитарна арматура. Подовете на стълбищата, коридорите и някои от помещенията са покрити с обикновена мозайка, която е силно захабена, част от стаите в южната част -- с теракота, изкъртена и изцяло негодна, две помещения са покрити с линолеум и мокет, също изцяло негодни. Стените, покрити с тапети, са 100% похабени. Голяма част от прозорците са счупени. Таваните на повечето места са овлажнени. Вентилационната уредба е увредена, а на места свалена заедно с окачения таван, при което е повредена част от мазилката по стените и таваните. Свалени са и радиаторите. Особено лошо е състоянието на четвъртия етаж, който е изцяло унищожен след пожара, остъкляването липсва, инсталациите са напълно повредени. Асансьорът в сградата не работи. Външната дограма на сградата е в много лошо състояние.

Съществуващата ел.инсталация е амортизирана, вследствие неправомерно използване за отопление. Необходима е подмяна на захранващите проводници, ключовете, контактите и подвижните части на разпределителните табла,които в по-голямата си част са демонтирани. На четвъртия етаж ел.инсталацията е напълно унищожена от пожара.

Отоплителната инсталация е локална, като котелът се намира в съседната сграда. От години не функционира и е морално и физически остаряла. 80% от радиаторите липсват, а повечето от тези, които са останали, са негодни за използване. На много места тръбната инсталация е разкрита и явно има спуквания. За нормалното функциониране на сградата е необходимо ново проектиране и цялостно изграждане на инсталацията.

Вентилационна инсталация е била монтирана на четвъртия и шестия етажи. Тя е напълно унищожена и деформирана от пожара.

В и К инсталациите са в състояние да задоволят новото предназначение на сградата, но е необходим основен ремонт на санитарните възли, както и ново оборудване. В момента на изготвяне на протокола В и К инсталацията е без контрол, с непрекъснати течове по стълбищната клетка, които нанасят допълнителни поражения на Ел и ОВ инсталациите и рушат конструкцията.

Общото заключение е, че сградата е придобита негодна за експлоатация.

Въпреки това състояние на предоставената  сграда, РЗОК Габрово е принудена да се настани и да започне работа в нея след извършен текущ ремонт на петия етаж.

Още през месец юли, НЗОК инициира преговори с Общината за закупуване на сградата, отчитайки факта, че капиталният ремонт на същата ще възлезе на значителна стойност и не е целесъобразно да бъде извършен в сграда, в която РЗОК е настанена под наем. В резултат на това, с Решение No 11 /07.12.1999г., Общински съвет, Габрово, продаде на НЗОК имота  включително съответното право на строеж. На 14.12.1999 г. сделката е осъществена с договор за продажба на общински недвижим имот, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

С допълнително споразумение от 24.02.2000 г. между община Габрово и НЗОК, бе извършена поправка в нотариалния акт, поради явна фактическа грешка в описанието на административната сграда, а именно -- площта на сутерена е променена от 149 кв. м. на 279 кв. м.

С Решение 167/20.11.2000 г. Община Габрово дава съгласие НЗОК да закупи и двуетажната пристройка на сградата от северната и страна с р.з.п. 127.5 кв.м., което е и осъществено, а пристройката с ремонта е приобщена естествено към основната сграда.

Общо сградата представлява 1471 кв.м. разгъната застроена площ,  цена под 200 щ.д. на кв.м.


 
 
 ZDRAVE.NET | Пишете ни
 НовиниТема на седмицатаГост на седмицатаМнения и коментариОбявиОбществени поръчкиКариериТрудова борса
 
Copyright © 2002-2003 Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО)