!
Събота, 09 Декември 2023
29
юни
43
 

ИАМО: За истината като... "маловажен случай"

Петък, 29 Юни 2018 | 10:25:00
43

Преди седмици Изпълнителна агенция Медицински одит стана обект на разследване от Върховната административна прокуратура. Впоследствие ръководителят на ИАМО проф. Златица Петрова бе отстранена временно от поста си. Самата тя коментира пред

Преди седмици Изпълнителна агенция Медицински одит стана обект на разследване от Върховната административна прокуратура. Впоследствие ръководителят на ИАМО проф. Златица Петрова бе отстранена временно от поста си. Самата тя коментира пред медиите, че с агенцията, ръководството и нея персонално се злоупотребява публично и се упражнява сериозен дискриминационен натиск. Сега ИАМО излезе с коментар за започналото разследване, което публикуваме без редакторка намеса:

За истината като... “маловажен случай“

Има игра на думи, има и игра на съвест. Много лесно може да подмениш едното с другото – ако играта на думи или спекулативната им употреба, постига определена цел без да изпитваш угризения на съвестта. Негативните внушения и техните автори обикновено се разминават със съвестта като философско и морално понятие.

В Изпълнителната агенция „Медицински одит“ /ИАМО/ работят лекари и експерти с достатъчен опит – в житейски и професионален смисъл, хора с чест, достойнство и морал. Спецификата на медицинската услуга, предоставяна от ИАМО, изисква висока квалификация и умения. В агенцията работят служители и лекари с по две и повече специалности, хабилитирани лица, които са придобили с времето богат опит в одита на медицинските дейности. Да не забравяме факта, че подобна институция бе създадена за първи път в България преди по-малко от 10 години. Със своята квалификация тези специалисти допринасят за постигане на целите и задачите на агенцията, и нещо изключително важно – за постигане на приемственост в една натоварена и отговорна и не дотам привлекателна дейност: чести командировки, интензивност и конфликтност в работата, общ дефицит на медицински кадри в страната.

Направен бе опит всички тези факти и реалности да бъдат очернени, неглижирани, омаловажени и опровергани с различни внушения и приумици.

Например с фразата „смъртта на дете, определена като маловажен случай“.

Подобно заиграване е най-малкото недостойно.

Смъртта, както и животът, никога не са маловажни за всеки един от нас и за нашите близки.

Поради мащаба на клеветата и конкретните юридически обвинения,

решихме да направим няколко пояснения, изчистени от емоционалност поради законовата им тежест.

Може да ви се сторят сухи и скучни, но това е законовата рамка, в която работим. Ще цитираме и поясним конкретни казуси, част от твърде остарелия, но все още действащ Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Закон, по който основно работи КАТ и за който колегите от ИАМО се шегуват: „Ние работим с човешкото здраве, с живота и смъртта, а глобяваме медиците сякаш са превишили скоростта...“  

Казус първи:  

Чл. 28. За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може:

а) да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание;

Разпоредбата на член 28 от ЗАНН дава възможност на административнонаказващия орган /АНО/, при наличието на маловажни случаи на административно нарушение, да не наложи наказание като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание, като с Тълкувателно Решение №1/12.12.2007 г., Общото Събрание на Наказателна Колегия на Върховен Касационен Съд излезе със становище, че изразът на закона „може“ не обуславя действия при оперативна самостоятелност, а означава възлагане на компетентност и АНО е длъжен да приложи тази привилегирована разпоредба. Същото решение посочва, че в случаите, когато това не е сторено от АНО, а са налице предпоставките за това, то налице е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. С други думи казано – нарушението/пропускът или извършеното действие от медицинския специалист или лечебното заведение, по никакъв начин не се е отразило в негативен аспект на лечебно-диагностичния процес.

Пример:

1/Лечебно заведение не е актуализирало вътрешния си правилник в съответствие с изменения в нормативната база. След съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, лечебното заведение е уведомило агенцията, че е предприело всички необходими действия и е отстранило допуснатото нарушение. В резултат на това АНО прави преценка, че са налице предпоставките да не бъде налагано административно наказание, т.е. да не бъде издадено наказателно постановление /НП/, което означава, че нарушението съществува в правния мир, но нарушителят не се санкционира и не се издава НП.

2/ Съставен е АУАН срещу медицински специалист за това, че в медицинската документация е отразил „без клинични и образни данни за травматични увреждания…“, а на по-късен етап е установено, че пациентът е имал травматични увреждания. Изготвено и издадено е писмо по чл. 28 от ЗАНН, тъй като се установява, че специалистът по образна диагностика не е разчел правилно направените образни изследвания, на база на които е направено заключението, че няма данни за травматични увреждания.

Казус втори:

Чл. 33. (1) Когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Веществените доказателства и вещите по чл. 41 се пазят от административнонаказващия орган до произнасянето на прокурора.

Наказателното производство се счита за образувано с първото действие, с което започва разследването - чл.23,ал.2 НПК. В случаите, при които сме уведомени, че в съответната прокуратура е образувано досъдебно производство в обхвата на обективните и субективните предели на проверката, следва административнонаказателното производство да не бъде образувано, в съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗАНН.

Следва да се има предвид и новата разпоредба на чл. 33, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)- „При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление, административнонаказателното производство се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор“. Това налага системна оценка и преценка от аналитичен характер от страна както на актосъставителите, така и на административнонаказващия орган, които трябва да съобразят обстоятелството, че признаците на престъпление са различни от състав на престъпление, като признаците са абстрактни и неопределени като брой.

Казус трети:

Чл. 54. Когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция, като постановява да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4. Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове.

Според чл. 54 от ЗАНН, когато се установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, наказващият орган прекратява преписката с мотивирана резолюция. Тук трябва да се акцентира върху два момента – видът на акта – резолюция, и изискването към този акт – да е обоснован (аргументиран). Никъде в закона не е предвидена обжалваемост на тази резолюция, затова е важно административнонаказващият орган добре да се мотивира, т.е. резолюцията да е аргументирана и в съответствие със законовите разпоредби. В този случай производството се спира и не се издава Наказателно постановление.

Пример:

Извършва се проверка, установява се нарушение на медицински стандарт, съставя се АУАН на нарушителя, междувременно преди издаване на НП медицинският стандарт е отменен, няма възобновено действие на стар стандарт и/или идентично действаща норма. В резултат на всичко това АНО издава резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство поради липса на материалноправна норма.

Вероятно тези правни норми са интересни само за юристи. Но те, освен, че са използвани като мотив за набеждаване, са реалната правна рамка, по която работят експертите в Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Правим тези разяснения именно по повод множеството публикации с негативен и очернящ характер, от един и същ автор, вероятно с лични мотиви и амбиции. Така в последните седмици бе изграден преднамерено стряскащ отрицателен имидж, директно адресиран към работата на ИАМО и нейния екип.

Знаем, че законите не се тълкуват, но резолюциите могат да бъдат употребени. Като „маловажен“ например, поставен върху докладна или друг документ от проверка, установила смъртта на дете. Кой не би се потресъл от такъв факт? А мислите ли, че т. нар. проверяващи остават бездушни, мислите ли , че при подбора на кадри се „търсят експерти“, готови на „зловещи нарушения и корупция, смачкани преписки, търговия с болни хора като с животни...“ – както твърди авторът на този измислен хорър.

Дори в сайта-люлка на неговите изяви се появиха току-що нови „разкрития“ под заглавие „Кой и защо нареди на медиите да мълчат за злините в „Медицинския одит“? Парадоксално, нали? Та някой може ли да посочи една медия, която пропусна да тиражира всичко това?

Лошото е, че вече дори до децата ни стигна тази параноя...И те започнаха да ни гледат подозрително.

Винаги сме вярвали, че дори и с деформирана ценностна система, човек трябва да има усещане за мярка. Лъгали сме се, защото животът сочи друго. Дори в колегията стигнахме и по-далеч: преглътнахме, че сме „дебили“, „тутманици“, „разни там бивши кметове и директори“. Приехме го лично, макар че то засяга цялата здравна система и всичките в нея „безхаберници“...

Можехме да реагираме по-рано, но не го направихме...Въпрос на ценностна система, на морал, на истината и нейния начин на употреба.

Екип на Изпълнителна агенция „Медицински одит“

 Още по темата

Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Vk86

Гост 04.07.2018 22:24:33

"Отстранената" Златица Петрова вчера пак беше на работа. Сигурно за да подготви още някой трогателен със своята простота и посредственост "научен" труд. Ама изобщо "не пречи" на разследването и хич не е дебелокожа

Гост 05.07.2018 12:03:17

Г-н министър Ананиев, Вие сте на ход. Трябва да реагирате.

Гост 03.07.2018 21:34:21

Задминали са литературен кръг "Мисъл"...

=== 03.07.2018 20:11:08

спорЕд мен, естествено

спорид мен 03.07.2018 20:09:59

Това го е писал К.Г., той е владетелят на "изящното слово"............

академик 03.07.2018 13:06:15

Трогателно....ха-ха-ха

Гост 01.07.2018 20:52:41

Хайде пак обиди!Абе,първите 7 или повече години ли ви липсват,

Гост 01.07.2018 08:51:02

Ало, каква медицинска услуга предоставя ИАМО? Така пише в интрото. На какво му викате "услуга", другарки и другари - на проверките ли?

Гост 30.06.2018 23:48:44

Патосът на творбата силно напомня вестник "Средношколско знаме". Някой носталгик ще да е бил...

Unknown 30.06.2018 22:31:24

Какъв екип, какви 5 лева? Интрото на тази глупост явно е писал другаря С. С., а цитатите с правните глупости ги е писала А.Г. Всички извън тези двамата корифеи, са били свикани като на общо партиино събрание и са били предупредени, че ще се публкуват глупости, та да не се изненадат и съответно да ги подкрепят....

Гост 01.07.2018 13:20:06

Аз пък си помислих, че другарката А.Г. е писала интрото, а цитатите и правните глупости са излезли изпод перото на С.С. Ха-ха-ха....

Unknown 30.06.2018 22:31:22

Какъв екип, какви 5 лева? Интрото на тази глупост явно е писал другаря С. С., а цитатите с правните глупости ги е писала А.Г. Всички извън тези двамата корифеи, са били свикани като на общо партиино събрание и са били предупредени, че ще се публкуват глупости, та да не се изненадат и съответно да ги подкрепят....

Гост 30.06.2018 20:48:45

ВКП и Спец.прокуратурата ще и обяснят какво е морал, честност и истина. Само с лъжи и демагогия не става

Гост 30.06.2018 20:29:49

Петрова е нагла! Затвор за нея!

Гост 30.06.2018 09:53:36

Безсрамието и наглостта също са човешки качества.

Сега разбрахте ли? 29.06.2018 22:35:22

Цитат от интервю на уважаемата проф. Петрова, публикувано вчера: Моралът и етиката ми като лекар винаги са били на първо място. Считам, че разследващите органи, които разполагат с цялата налична документация, ще бъдат обективни и няма да позволят да се петни името на институцията и колегите ми. А тези, които се занимават с инсинуации и фалшиви новини, ще бъдат санкционирани. В заключение искам да подчертая, че наказателно-административната дейност е само част от дейността на Агенцията. Важната задача на нашата Агенция е превенцията и създаването на стабилни механизми за осигуряване на качествена здравна грижи за българските пациенти, но и гарантирането на устойчива система за българските лекари и професионалисти по здравни грижи

Гост 30.06.2018 09:51:48

Българските пациенти и българските лекари могат да бъдат спокойни с такъв високоморален защитник. В Европа могат само да им завиждат.

Гост 30.06.2018 10:49:59

Лекарите ли защитават , или болниците ? Аз мисля че защитават общ финансов интерес . Но най - жалкото е че не се опитват да променят системата , да коригират истинските моменти , а са натоварени с тази нелека задача . Точно обратно .

Dark Elf 30.06.2018 00:51:33

Поне да запази мълчание , ще стои по-добре , вместо да търси обяснения където ги няма .

Гост 29.06.2018 21:21:54

ИАМО - има правила които са меко казано, несъответстващи на наказателното право и това което се приема за вина в правния мир . Прокуратура и съд трябва да ги изкарат от това им заблуждение и да коригират цялата им дейност в годините в името на справедливостта .

Гост 30.06.2018 09:55:40

Самото по-нататъшно същестуване на агенцията в този вид трябва да бъде преосмислено.

Гост 30.06.2018 19:04:35

Нали преди да бъде преосмислено, трябва да бъдат осигурени топли местенца за нашите, които работят там.

Гост 29.06.2018 21:01:22

След като спореше за правилата за работа сега ще поспори и за маловажните случаи. Пак се объркаха горките

Гост 29.06.2018 22:38:45

Добре, че още не се е сетила да запее песента за методолигичната помощ, която оказвала агенцията не лекарите и болниците...

Гост 29.06.2018 20:58:23

Тотално изтрещели хора работят в тази ИАМО. Осъзнайте се! И защо този т.нар. "екип" е тотално анонимен. Ако бях служител на ИАМО, моментално щях да се разгранича от тези откровени глупости.

Гост 29.06.2018 16:39:12

Горката стара жена! Ужасно ми е “жал” за нея, на преклонна възраст да те “омаскарят”, до вчера си беше ОК, продаваше си преписки, вървяха си схемите, а сега какво стана

само за протокола 29.06.2018 16:38:48

Гост в „Шоуто на Слави“ беше Димитър Евлогиев, бивш главен секретар на Изпълнителна агенция „Медицински одит“. Той разказа за натиска, проблемите, несправедливостите и корупционната среда в Агенцията. Димитър Евлогиев коментира още нарушенията около установяването на лекарски грешки и липсата на отговорност от страна на институциите. Пред водещия Иво Сиромахов Евлогиев разказа, че хилядите неразгледани жалби са наложили създаването на Агенцията през 2010 г. Евлогиев допълни, че дотогава България е била единствената европейска държава, в която лекарската грешка не съществувала – нямало нито осъдителни присъди, нито обезщетяване на потърпевшите. y Counterflix Гостът сподели, че „Медицински одит“ има страхотни правомощия – осъществява общия контрол по спазване на медицинските стандарти и има съществена роля при издаването на разрешителни за нови болници. Основното, според Евлогиев, обаче е, че Агенцията се занимава с контрола по спазването на пациентските права. По думите на госта Агенцията е започнала добре своята работа, като е била създадена добра практика, а българската правосъдна система е потвърдила първите й актове. Евлогиев сподели, че най-напред е бил юрисконсулт в „Медицински одит“, а след това и началник в отдел „Правен“. Близо 5 години е работил в Агенцията, като през последните две години е заемал висшия пост на главен секретар. Гостът разказа, че проблемите в Агенцията започнали през 2016 г. – тогава зачестили неофициалните сигнали на негови колеги, че има опити за намеса в работата им от страна на директор, зам.-директор, началници на отдели и дирекции. „По силата на нашите вътрешни правила всеки един човек от Агенцията преди да изготви акт, трябва да попита своите административни директори по цялата верига и трябва да получи санкция от директора“, обясни Евлогиев. Той определи правилата като абсурдни: „10 човека ще ми казват какво аз съм установил на място?!“ Според Евлогиев обаче проблемът дори не е толкова в правилата, колкото в хората, които работят в „Медицински одит“: „Проблемът си е в хората – започнаха да изчезват всевъзможни нарушения, да потъват, да не се установяват или да се установяват, но да не се развиват производствата – „хванах“ и такива и за лекарски грешки – за умрели деца, за починали бащи – хора, които са жалили и чакат някаква елементарна справедливост“. y CounteБившият главен секретар сподели и шокиращ случай, при който проверка за смъртта на дете „в голяма университетска болница“ се прекратява „с формално основание“ – „по маловажност“. „Това са пълни гадове“, каза емоционалният Евлогиев. Той заяви, че е виждал и „смачкани преписки“, в които контрольорите пишат, че няма нарушение, при положение, че външен консултант, професор по медицина, излиза с експертиза, че има причинно-следствена връзка между настъпилата смърт на пациент и работата на лекарите. Димитър Евлогиев разказа, че като главен секретар в Агенцията е предложил на Дирекционен съвет да бъдат коригирани незабавно нередностите, предложил и проект за изменение на работата на „Медицински одит“, но срещнал огромна съпротива. Той довери, че през 2017 г. попаднал в „зверска изолация“, бил подложен на другарски съд и дори е получил обидни нападки в личен план. „Като добър чиновник“ тогава Евлогиев депозирал писмено пред директора на „Медицински одит“ Златица Петрова, че в Агенцията има корупционна среда. Евлогиев съобщил и данни за извършени конкретни престъпления, вследствие на тази корупционна среда. „Вместо нещата да се оправят след сигнала, те се влошиха“, каза бившият главен секретар на „Медицински одит“, подал доброволно оставката си като такъв. След това Димитър Евлогиев сигнализирал за извършените нарушения последователно Инспектората към Министерството на здравеопазването (б.а. Министърът на здравеопазването е принципал на „Медицински одит“), ресорния министър в Министерството на здравеопазването, както и Главния Инспекторат към Министерски съвет. Резултатът бил, че отникъде не са се произнесли. Димитър Евлогиев разказа, че след това е подал сигналите за нарушения и към служби на МВР. Евлогиев заяви, че след извършеното разследване от тяхна страна, неговите думи били потвърдени. Службите изпратили своето становище към прокуратурата и там, по думите на госта – всичко „потънало в черна дупка“. „Беше лято и чакахме някаква прокурорка да се върне от море, та да се произнесе“, разказа за абсурда на ситуацията Димитър Евлогиев. По думите му в България има 50 прокуратури и те си прехвърлят случая една на друга. „Всичко започва отначало и никой нищо не знае. (…) Очаквам незабавно произнасяне на прокуратурата“, каза още Димитър Евлогиев. R flix Гостът заяви, че „сега целият ресурс в „Медицински одит“ е вкаран да не се научи истината“. Той още веднъж отбеляза, че проблемът е в хората. „Такива хора са“, каза Евлогиев и допълни, че всеки един от ръководителите в Агенцията има своето минало и закрила – там били „бивши кметове, директори, бивши управители на многомилионни дружества“. В края на разговора Димитър Евлогиев сподели и как негов колега, по думите му – „най-добрият актосъставител“ в Агенцията, е преследван от ръководството „като животно“. Неговият глас бил разпознат в излъчен аудио запис в предаване на Валя Ахчиева, от който ставало ясно как му се оказва натиск да прикрие нарушение. Димитър Евлогиев посъветва как да постъпват служителите в „Медицински одит“, на които им се оказва натиск: „Ти си държавен служител – когато те карат да правиш такива нередности, престъпления, ще бъдеш така добър да тропнеш на масата и тоя, дето ти дава тая заповед, да вземе да я напише и да се подпише, тогава да я издава и да си носи кръста, а не да вика: „Не е вярно“. Цялото предаване от 29 май 2018 г.

Да позная ли? 29.06.2018 15:28:50

Литературното четене се е състояло в счетоводството, в деня за заплати, когато служителите се подписват във ведомстта.

Unknown 29.06.2018 14:42:11

Написаното за мен е пълно малоумие. Събрали се хората и попреписали една две разпоредби и решават, че всичко е ок. Да, ама не.

Питане 29.06.2018 13:59:05

Въпросната творба, подписана от "Екип на Изпълнителна агенция "Медицински одит", на общо събрание на колектива ли е била приета? Кой го е свикал - по нареждане на директорката, която е освободена от поста със заповед на министъра на здравеопазването, по нареждане на временно изпълняващия длъжността директор или от Инициативен комитет на служителите, които, съвсем логично, не искат да останат без работа?

Гост 29.06.2018 13:31:58

Москва не вярва на сълзи!

Гост 29.06.2018 13:16:24

баба злата смята че разбира повече от ЗАНН от Румяна Арнаудова. Нещо не разбирам за какво става въпрос в тези внушения но май това е замисъла. Хаха хаха

Гост 29.06.2018 13:44:18

Разбира се, че това е целта. Предлагам, следващата й полюция да бъде в мерена рече. Някое стихче, някоя римичка ще свършат добра работа. Днес ни разплакаха, утре направо ще ревем с глас!

999 29.06.2018 13:20:23

Кой от какво и колко разбира, при такъв спор, решава съдът. Ако се стигне до съд разбира се.

Гост 29.06.2018 13:06:33

Това кой го е писал. Със сигурност никой в тази агенция няма капацитет. Интрото е много силно. Дано баба злата си е платила на човека че после пак ще трябва по се споразумява извънсъдебно за авторски права.

Гост 29.06.2018 12:12:17

Кой чете пасквилите на милионерката Златица? А че е милионерка - това не е маловажен случай, още повече че е служител на държавата. И танчето да не се напъва със свободни съчинения, просто никак не и` се удава. Време е такава безгръбначна душица да освободи от присъствието си одита.

Гост 29.06.2018 12:35:37

Време е одитът да отиде в небитието.

Кермит 29.06.2018 11:32:14

Тимур и неговата команда се оправдават.

Гост 29.06.2018 12:36:48

Приятелско-роднинският кръг в настъпление.

Гост 29.06.2018 11:30:26

На Петрова глупостите. Хванаха я в измами и сега ще ни надуе главите с глупости

Гост 29.06.2018 11:28:47

Авторът на текста със сигруност е имал шестица по литература в гимназията. Може и да е печелил награди за есе.

+ 29.06.2018 14:14:36

+

Гост 29.06.2018 11:20:02

Последния случай на Гърневски от господари на ефира е точно такъв. То по тази логика и неговия акт е маловажен.


Всичко за коронавируса
Още новини
41 проекта бяха отличени в конкурса „Посланици на здравето“
09.12.2023 12:04:12

41 проекта бяха отличени в конкурса „Посланици на здравето“

41 деца бяха отличени в конкурса „Посланици на здравето”, който се организира вече 15 ...

Проф. Аргирова: Грипът е преобладащ при възрастните, а COVID-19 – при децата
09.12.2023 11:06:25

Проф. Аргирова: Грипът е преобладащ при възрастните, а COVID-19 – при децата

„В момента основните вируси са три – грипен вирус, COVID-19 и респираторно-синцитиале ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...