!
Понеделник, 17 Юни 2024
12
ян
4
 

Кратък обзор на приетите нормативни актове в здравеопазването през ноември и декември 2017 г.

Петък, 12 Януари 2018 | 12:59:40 Калина Михайлова, адвокат
4

Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Тъй като за ноември броят им беше минимален, обединихме и Ви представяме промените от двата после

Както вече Zdrave.net анонсира, съвместно с юристи ежемесечно ще Ви информираме за нормативните промени от предходния месец. Тъй като за ноември броят им беше минимален, обединихме и Ви представяме промените от двата последни месеца на годината - ноември и декември.

НОЕМВРИ 2017 г.

1. В ДВ. брой 89 от 7 Ноември 2017г. са публикувани изменения в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г.)

В изменението министерство на здравеопазването цели допълване и прецизиране на съществуващия режим по ценообразуване на лекарствените продукти, заплащани с публични средства.

Въведените промени предизвикват широко недоволство, доколкото се предвижда, че през 2018 г. НЗОК не заплаща за лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.

Към 09.11.2017г. е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, които подлежи на публично обсъждане.

 

2. В ДВ. брой 89 от 7 Ноември 2017г. e oтменена НАРЕДБА № 30 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ", Издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г., отм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.,

Наредбата, с която се утвърждава Медицинския стандарт по „Медицинска онкология“ бе оспорена в началото на април 2016г. от Сдружение "Център за защита правата в здравеопазването“ и частна амбулатория за извънболнична специализирана помощ. Съгласно Решение № 3179 от 15 март 2017 г. по административно дело № 4681 от 2016 г. ВАС, наредбата е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. За издаването ан оспорваната наредба в първоначалната й редакция (обн. в ДВ бр. 60 от 03.08.2010 г.) липсват каквито и да било мотиви. Проект на нормативен акт, към който не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Решението не е оспорвано и е влязло в сила.

3. С ДВ. бр.91 от 14 Ноември 2017г. е изменен ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ

Експертният съвет е консултативно звено към министъра на здравеопазването за подпомагане изпълнението на правомощията му по глава седма от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с лечението на зависимости. Общият брой на членовете в съвета е 11.

Въведените изменеия променят изискванията към състава на Експертния съвет, както и начина на избиране на лицата.

 

4. В ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЮСТЕНДИЛ, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности.

 

5. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г. Глава четвърта. УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2011 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 48 ОТ 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г.)

Раздел I.Условия, критерии и ред за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, включени или за които е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ (Нов - ДВ, бр. 48 от 2014 г., загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

 

6. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,  Решението е прието от 44-то Народно събрание на 22 ноември 2017 г. и с него се избира Кръстина Николова Таскова за член на Комисията по здравеопазването.

Към настоящия момент председател на Комисията е ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, а съставът й наброява 21 члена.

 

ДЕКЕМВРИ 2017 г.

 

7. В ДВ. бр.96 от 01 Декември 2017г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ПЕРНИК, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ПЕРНИК, ЗА 2018 Г.

Утвърденият списък посочва и вещите лица за извършване на съдебномедицински експертизи за съдебен район на Окръжен и Административен съд Перник, които могат да бъдат част от съдебните и досъдебните производства със своите специални познания в областта на медицината и съответните тесни специалности.

 

8. В ДВ. бр.97 от 05 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112 (Обн. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.)

През 2008 г. бе въведена Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, която система обхваща Националният медицински координационен център, центровете за спешна медицинска помощ, главните и областните дирекции на МВР, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Планинската спасителна служба към БЧК.

Нова възможност е редом с повиквания, Центровете 112 да приемат, регистрират и обработват повикванията, включително "eCall" за спешна помощ към номер 112. Нововъведеното понятие "eCall" представлява автоматично или ръчно спешно повикване от превозно средство към номер 112 като осъществява звукова връзка между пътниците в превозното средство и център за спешни повиквания.

 

9. В ДВ. бр.97 от 05 Декември 2017г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ВРАЦА, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ВРАЦА, ЗА 2018 Г.

 

10. В ДВ. бр.98 от 08 Декември 2017г. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" (Издаден от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.)

След многократни публични скандали и принудително овакантяване поста на председателя на ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА" Министерство на здравеопазването предприема редица опити за подобряване дейността на фонда и възстановяване компрометираното доверие на пациентите.

Бяха внесени десетки предложения за промени, тъй като досега действащия правилник създава редица затруднения, както пред семействата на болни деца, така и пред лечебните заведения, които се опитват да ги лекуват. След няколко тежки заседания с дълги дискусии, през юни групата негласно прекрати работа, като... просто МЗ спря да свиква заседания.

След дълги дискусии, започнали още през юни, в средата на август на страницата на министерството е публикуван проект, който провокира серия от критики и предложения.

След определени нормативни промени дейността на Фонда вече е изцяло подчинена на волята на Мининистъра на здравеопазването.

Център "Фонд за лечение на деца" ще организира обществени поръчки за медицински изделия, високоспециализирани медицински апарати и  уреди за индивидуална употреба.

Досегашният текст забраняваше на Фонда да заплаща изделия, които не са закупени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Частните лечебни заведения обаче не са задължени да работят по този закон и няколко групи деца с тежки заболявания бяха оставени без подпомагане, тъй като единствените екипи, притежаващи компетенции да им помогнат, работят именно в частни лечебни заведения.

Промяната дава възможност всички лекари и болници, желаещи да работят с Фонда, да подадат списък с необходимите им медицински изделия, а Фондът да проведе обществена поръчка и да ги закупи на договорена от него цена. За периода до финализирането на поръчката частните болници могат да осигуряват необходимите им изделия от друга болница, която обаче ги е закупила по ЗОП.

Налице са организационни изменения. Добавени са нови задължения на Директора на Фонда, както и на Обществения съвет. Въведежда се нова фигура, лице от Обществения съвет, което регулярно и при нужда ще подава информация към обществеността и медиите, след съгласуване със съвета.

Това изменение обаче, заедно с променения регистър, застрашава прозрачността в работата на Фонда и смисъла от съществуването на Обществен съвет.

Документите за кандидатстване за подпомагане вече могат да се подават чрез упълномощено лице.

Придружителят на детето при лечение в чужбина трябва да е с непрекъснати здравноосигурителни права или валидна медицинска застраховка за целия период на лечението на детето.

Регламентират се извънредни събрания на Обществения съвет при спешно състояние на пациент като е предвидена възможност събранието да бъде проведено и неприсъствено.

Дава се възможност на министъра, чрез определен от него експертен съвет, да има последната дума по казуси, в които директорът на Фонда и членовете на ОС не могат да стигнат до консенсусно лечение. 

 

11. В ДВ. бр.98 от 08 Декември 2017г. УКАЗ № 250 ОТ 08.12.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г., Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.

На 29 ноември парламентът прие Бюджета на НЗОК за 2018 година. Бяха отпуснати 27 млн. допълнително от резерва на НЗОК за първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ и медико-диагностични дейности. Бюджетът е с 400 млн. лева повече спрямо 2017 година.

Опозицията и пациентски организации остро критикуваха предвидената липса на финансиране от НЗОК за нови медикаменти.

Държавният глава налага вето върху параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. заради незаплащането от НЗОК през 2018 г. на определени лекарствени продукти.

В мотивите на държавния глава се посочва, че забраната, гласувана от депутатите, засяга основно конституционно право, което гарантира на българските граждани достъпна медицинска помощ.

 

12. В ДВ. бр.98 от 08 Декември 2017г.СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2018 Г.

 

13. В ДВ. бр.98 от 08 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г. ..., изм. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)

Въвеждат се нови правила за набиране на приходи, разходване средствата и ред при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи от Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“, както и от фонд "Радиоактивни отпадъци" в съответствие с разпоредбите на този закон и съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

 

14. В ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ЛОВЕЧ, ЗА 2018 Г.

 

15. В ДВ. бр.100 от 15 Декември 2017г. СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ГАБРОВО, ЗА 2018 Г.

 

16. В ДВ бр.101 от 19 Декември 2017г. УКАЗ № 249 ОТ 08.12.2017 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. КРУМ СОТИРОВ КАЦАРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ВТОРА СТЕПЕН

Президентът на Република България награждава проф. Крум Сотиров Кацаров с орден "Стара планина" втора степен за неговите изключително големи заслуги към Република България в областта на военномедицинското дело. Проф. д-р Кацаров е Началник на Клиниката по гастроентерология към ВМА София и национален консултант по гастроентерология.

 

17. В ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., ... изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)

Надзорният съвет към НЗОК утвърждава стойности на годишните разходите за всяка РЗОК, разпределена по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, по предложение на директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;

Резервът на НЗОК вече се образува не от десет, а едва от три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети.

Като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, с наредба на министъра на здравеопазването, биват включени медицински и дентални дейности за предпазване от заболявания; медицински и дентални дейности за ранно откриване на заболявания; извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по повод на заболяване; долекуване, продължително лечение и медицинска рехабилитация; неотложна медицинска помощ; медицински грижи при бременност, раждане и майчинство; аборти по медицински показания и при бременност от изнасилване; дентална помощ; медицински грижи при лечение в дома; медицинска експертиза на трудоспособността; транспортни услуги по медицински показания.

 

18. В ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2017 Г.

Чрез постановлението се одобряват вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. Така например на някои програми, сред които и "Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия"  се предвижда намаляване на разходите, а за други- разходите биват увеличени /"Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване"  както и бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" и др./

 

19. В ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО (В сила от 01.01.2005 г.; Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г. ... изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г.)

Законът е допълнен с нова регламентация относно контрола върху радиологичната апаратура. Въвежда се изискване дейностите по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура се извършват от юридическо лице или едноличен търговец.

Министерството на здравеопазването създава и поддържа публичен регистър на лицата, получили удостоверение за регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската радиологична апаратура. За да бъдат вписани в регистъра, лицата следва да отговарят на редица критерии, посочени в закона, и да подадат необходимата документация по ред, определен в новите разпоредби на ЗЗдр.

 

20. В ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, ПРАВИЛАТА И РЕДА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (В сила от 30.04.2013 г.Приета с ПМС № 97 от 19.04.2013 г., Обн. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г., изм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 9 Август 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 24 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г.)

Комбинирани лекарствени продукти се включват в ПЛС, единствено когато комбинацията не съдържа нито една съставка, която при разделното ѝ прилагане е с режим на предписване без лекарско предписание.

Въвежда се специфично задължение за Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти при заявления за включване, изключване, промяна на показания или наименование на онкологични  лекарствените продукти в ПЛС. Съветът следва да изисква становище от НЗОК/МЗ.

Регламентирани са и промени в реда за регулиране цените на лекарствените продукти, които засягат производителите на лекарства.

Макар и това да буди недоволство, с още две години се увеличава срокът, ограничаващ увеличение на регистрираните цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена (до 31.12.2019г.)

 

21. В ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г. ..., изм. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)

С измененията и допълненията в закона се постига хармонизация с новото законодателство на Европейския съюз и актовете на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). Промените са съобразени и имплементират разпоредби от  Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации.

 Въвежда се степенуван подход на регулаторен контрол като се въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване като се определят изискванията и критериите за прилагането на тези режими.

Промените в лицензионния и разрешителен режим за дейности с източници на йонизиращи лъчения в медицината и индустрията спомагат за ограничаване на административното регулиране и оптимизиране на административния контрол.

 

22. В ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ (Приет с ПМС № 278 от 09.12.2013 г., Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г.)

Въведени са редица административни и организационни изменения в структурата на АЯР, в числеността на персонала.

С одобрените промени се дефинират по-ясно функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация, както и на главния секретар и на служителя по сигурността на информацията. Това се налага от влезли в сила нови законови изисквания за електронен обмен на документи между административните органи, сертифициране на информационни и компютърни мрежи и др.

 

23. В ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., ... изм. и доп. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)

За период от едва десет дни ЗЗО претърпява поредно изменение. Чрез последното изменение за 2017г., публикувано в последните работни дни за годината нормотворецът регламенира служебен ред за установяване липсата/наличието на осъждане на умишлено престъпление от общ характер на членовете на надзорния съвет, представители на държавата, представители на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите, правител и подуправител на НЗОК и за директор и заместник-директор на РЗОК.

 

24. В ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г. ... изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.

Съгласно промените, от 01.01.2018г. при подготовка на документи за административните процедури при регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите; при заведения за болнична помощ, както и при тъканните банки, не е необходимо да се представя свидетелство за съдимост на контролните и управленските оргнаи на съответната структура.

И тук на компетентния административен орган е имплементирано задължение за служебно установяване обстоятелствата относно съдимостта на членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение, когато са български граждани.

 

25. В ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ (Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г. ..., изм. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.

Законът претърпява три промени само за три седмици. С последната промяна за 2017 г, в този закон, както и в ЗЗО и ЗЛЗ, се въвежда служебното установяване липсата на осъждане за умишлено престъпление от общ характер.

 

26. В ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г. (В сила от 01.01.2018 г., Обн. ДВ. бр.101 от 19 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.)

След остри дебати в пленарна зала, парламентът преодоля ветото на президента върху Закона за Бюджета на НЗОК през 2018 година.

С бюджетния закон за поредна година, установява прилагането на регулаторните механизми в заплащането на медицинската помощ, оказвана на здравноосигурените пациенти.

И в новия закон са запазени са познатите регулативни стандарти при осъществяване на извънболнича помощ, както и лимитите за заплащане на извършена медицинска дейност от болничните лечебни заведения.

С промяната в последните работни дни за година е отменен Параграф 6 от преходните и заключителните разпоредби на закона, предизвика граждани, лекари и пациенти да излязат на протест пред Народното събрание с искане на отмяна на приетия текст НЗОК да не заплаща нови лекарства. Текстът бе оспорен и чрез налагане вето от страна на президента в началото на декември.

В параграф 11 от ЗБНЗОК е наложена забрана за всички лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност да сключват през 2018 г. договори с НЗОК.

Нещо повече, през 2018 г. НЗОК не сключва договори или допълнителни споразумения с лечебните заведения за болнична медицинска помощ, за дейности по нови: клинични пътеки; клинични процедури; амбулаторни процедури и нови медицински процедури (диагностични и терапевтични) спрямо договорените от съответното лечебно заведение за болнична помощ през 2017 г. по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г. Изключение се допуска само когато тези клинични пътеки не са изпълнявани на територията на съответната РЗОК.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
Q3JB

СК 01.07.2018 04:00:23

Човекът, който е писал статията е много добър професионалист. Дано да е млад човек, че не останаха такива в България.

заинтересован 13.01.2018 17:24:56

Много полезна информация. Да се надявам, че ще се поддържа все така. А дали е удобно и как да задавати читателите теми, които са от интерес?

Гост 12.01.2018 19:39:37

Правилно са го уволнили

Гост 12.01.2018 13:40:22

здраве.нет, за уволнението на Сопотенски кога ще кажете?


Всичко за коронавируса
Още новини
Още месец без износ на инсулини
17.06.2024 09:51:49

Още месец без износ на инсулини

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева издаде нова заповед за забрана износа на инсулини ...

Провеждат безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна
17.06.2024 09:16:33

Провеждат безплатни прегледи за туберкулоза в цялата страна

От 17 до 21 юни 2024 г. в лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областнит ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...