Вторник, 03 Август 2021
16
юли
17
 

НЗОК: Определени лица не желаят Касата да упражнява контрол

Петък, 16 Юли 2021 | 12:12:52
17

„С учудване разбираме, че проф. Балтов призовава за оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), защото той изпълнява служебните си задължения, вменени му от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).“ Това казват от

„С учудване разбираме, че проф. Балтов призовава за оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), защото той изпълнява служебните си задължения, вменени му от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).“ Това казват от Здравната каса по повод интервюто на бившия директор на УМБАЛСМ „Пирогов“ пред БНТ, в което той заяви, че се присъединята към мнението на колегите от БЛС и от управителния съвет на Софийската лекарска колегия и иска оставката на управителя на Касата проф. Петко Салчев, защото той си позволява, след като преминаха тези две вълни, след като ние изкарвахме тези кошмарни месеци в болницата, в момента да пуска проверки.

„Напомняме на проф. Балтов и на договорните си партньори, че в Закона за здравното осигуряване и в Националния рамков договор изрично са посочени изискванията за определяне на условията и реда за контрол по изпълнение на договорите. Очевидно, определени лица не желаят управителят на НЗОК да изпълнява своите законови функции, което би се тълкувало като отказ от служебни му задължения. Никъде в текстовете на ЗЗО, както и в НРД няма посочени „извънредни“ обстоятелства, при които да не се осъществява контрол“, казват от Касата.

„Контролната дейност на НЗОК е насочена не само към изпълнението на договорите с лечебните заведения, а и към осигуряване качеството на предоставяната от тях медицинска помощ и защита на правата и сигурността на здравноосигурените лица“, завършват от Здравната каса.

Ето цялата позиция на НЗОК:

Във връзка с изявление на проф. Асен Балтов пред Българското национално радио, тиражирано в повечето централни медии, в което се казва: „Присъединявамe се към мнението на колегите от БЛС и от управителния съвет на Софийската лекарска колегия и искаме оставката на Петко Салчев (управител на НЗОК), защото той си позволява, след като преминаха тези 2 вълни, след като ние изкарвахме тези кошмарни месеци в болницата, в момента да пуска проверки“, заявяваме следното:

С учудване разбираме, че проф. Балтов призовава за оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), защото той изпълнява служебните си задължения, вменени му от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Напомняме на проф. Балтов и на договорните си партньори, че в раздел VII  на ЗЗО изрично са посочени изискванията за определяне на условията и реда за контрол по изпълнение на договорите, както следва:

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 11.12.2018 г.) Приетите по реда на чл. 54 национални рамкови договори, съответно анексите към тях, влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

(2) Националните рамкови договори съдържат:

1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях;

2. отделните видове медицинска помощ по чл. 45 ;

3. условията и реда за оказване на помощта по т. 2;

3а. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по т. 2;

4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 11.12.2018 г.) критерии за качество и достъпност на помощта по т. 2, включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите;

5. документацията и документооборота;

6. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;

6а. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) условията и реда за контрол по изпълнението на договорите;

6б. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) санкции при неизпълнение на договора;

7. други въпроси от значение за здравното осигуряване.

В  раздел Х „Контрол, експертиза и спорове“ – член 72, ясно са определени задълженията на управителя на НЗОК по контрола:

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.), изрично се посочват задълженията на управителя на НЗОК: „Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване. Управителят на НЗОК задължително възлага проверка в 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица - служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК - контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК.

Освен това, в Националния рамков договор 2020-2022 за медицинските дейности, подписан от Управителния съвет на Българския лекарски съюз, глава четиринадесета

„Условия и ред за контрол по изпълнението на договорите“ регламентира извършване на контрола, както и функциите на управителя на НЗОК, както следва:

„Чл. 93. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска помощ се извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО и глава двадесета.

(2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал. 1 се определят в глава двадесета и с инструкция, издадена от управителя на НЗОК на основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО, която се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

Чл. 94. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол по изпълнението на договорите чрез:

1. длъжностни лица - служители на НЗОК;

2. длъжностни лица от РЗОК - контрольори.

(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез длъжностни лица на РЗОК - контрольори.

Чл. 95. (1) Длъжностните лица - служители на НЗОК, и длъжностните лица от РЗОК - контрольори, осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и последващ контрол.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 могат да извършват проверки по постъпили жалби от здравноосигурени лица, включително и в случаите по чл. 35, ал. 2.“

Очевидно, определени лица не желаят управителят на НЗОК да изпълнява своите законови функции, което би се тълкувало като отказ от служебни му задължения.

Никъде в текстовете на ЗЗО, както и в НРД няма посочени „извънредни“ обстоятелства, при които да не се осъществява контрол.

Контролната дейност на НЗОК е насочена не само към изпълнението на договорите с лечебните заведения, а и към осигуряване качеството на предоставяната от тях медицинска помощ и защита на правата и сигурността на здравноосигурените лица.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
FqRm

ЗОЛ 16.07.2021 21:24:39

Само някой мръшляк да ми използва личните данни за да ми краде от парите за здраве и да ми фалшифицира почерк и подпис. Хващам го и му просвам кожата срещу болница. Understand?

Гост 19.07.2021 10:34:08

Смотльо какви пари за здраве плащаш пък ти ? Средно 30 евро ,а германецът 720 лв ,месечно. Жалки пролетарии , трябва ВСИЧКО ДА СИ ПЛАЩАТЕ КЕШ, тогава може да имате претенции на клиент . В момента не сте клиенти ,а едни мургави лица крадящи лекарския труд защото остава така -не заплащан системно от десетилетия - от 1944 г

Пирдоп 16.07.2021 16:52:20

До преди 4 год в нашия град имаше една часна болница Скин системс. Работи сега в Елин Пелин. Та тези бяха превъртели за 2 год цвл Пирдоп и Златица. На всички бяха правили пластки. И нищо. Журналисти събраха доказателства и началниците в касата покриха всичко. Заедно крадат. Вдигнахме се на местна почва и ги изпъдихме от града си. Правете така с всички крадци.

Гост 16.07.2021 18:38:47

Само,че вие тъпаците изгонихте и всякакви други доктори с мечтите си за плюскане без плащане. За фаянсаджии и фризьорки давате пари, за лекарите не- и ей така ще ви остане една сграда призрак наречена от вас болница -докато се срути или я разграбят циганите След 5-6 г лекарите ви ще са в София и Пловдив, а крадците на лекарски труд ще дух ат супата

Пирдоп 16.07.2021 21:02:20

Явно приятелю, не си запознат с действителността. Изпъдихме крадците от Скин систем, които реално пластки и изгаряния не лекуваха. Само си пишеха документи и в продължение на 2 год НЗОК не разбра, че я лъжат страшно. Освен това, собствениците на тия кожни системи, като пиявици смукаха общинската ни болница. Да се радват, че ги покриха от прокуратурата, но едва ли ще е вечно.

Гост 19.07.2021 10:37:14

Не става въпрос за тези от Скин-а . А си вижте какво представлява хирургията ви днес с 0 хирурзи и какво беше през 1994 г с 5 хирурзи .Много добре съм запознат. Скоро във всички други градове.

Гост 16.07.2021 16:33:16

Ами знаем ги тези лица , които не искат да бъдат проверявани болници . Собствениците на частните болници . Тези които дават подкупи на Салчев да не ги проверява . Кога ще се сезира прокуратурата .Салчев е за затвора .

Гост 16.07.2021 17:54:11

Глупак Пирогов частна болница ли е? И защо ватниците не питате НЗОКМ защо НИКОЯ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА НЕ Е ЧЕСТНО ОСТОЙНОСТЕНА А ? Защо не е калкулиран труда а ? Нито в болничната ,нито в извънболничната сфера? Това не ви изнася да питате а ?. Еми точно затова има надлъгване. При разходи на труд и консумативи за 4000 лева една клинична пътека е с Фърлени 1200 лева от НЗОК. Защо не питате мутричките от НЗОК защо, а ? Простият пролетариат защо не се запитахте защо не виждате млади лекари и медсестри а ? Тепърва ще видите какво значи катастрофа във здравеопазването и как ще ходите в Турция да се лекувате за банални неща . Там обаче 'не е ли безплатно' не върви , както и всякакви други комунистически модели

Гост 16.07.2021 20:39:15

Пендел, къде беше великият БЛС, че на преговорите с НЗОК си мълчаха, а не казаха - Ей, 1200. лв. не стигат, поне 4000 лв. е цената.

Млад лекар 16.07.2021 16:19:28

Ха,ха,само в "Пирогов"ли практикуват този номер?Пациентът се приема за да му се направи скенер или ЯМР и се отчита пътека.Уж го изписваме по документи,но той си лежи на болн.легло и след 1 -2 часа му пускаме нова КП. Хирурзите въртят по 2-3 измислени оперативни пътеки,без реално да са оперирали.Салчев,как така старозагорскатаУМБАЛ вече втора година е на печалба,а другите болници нямат пари за заплати?Не само Балтов,ами и този директор се возиха в герберската джипка и точат касата,защото на НЗОК е разпоредено да не ги проверявате,така както другите,които не са "нашите хора".Стотици хиляди и милиони левове изтекоха с тези фалшиви хоспитализации,но ....самоБалтов виновен!Ами другите протежета на ББ?Гаранция-Франция,че и в УМБАЛ Ст.З се прави същото,за да има положителен финансов резултат.Тая пътечкова медицина доведе до подобни извращения,но на кого му пука?Директорите на болници станаха милионери,а мед.персонал се изнася от тая държава на абсурдите.Проф.Балтов е прав да пита:вкупом съгрешихме,защо само мене уволниха?На лично отношение прилича Вашия контрол!!!

Гост 16.07.2021 14:15:30

Нещастник, провверките ви касаят само канцеларската работа на медицинските практики- защо са изхарчили повече пари за изследвания от определения лимит (ИЗУМИТЕЛНО ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ) или защо този документ на е в папката на пациента и защо не е сложен печат. Или зашо са изписани повече таблетки на Баба Вуна и защо по-рано в понеделник, а не в петък защото нямало 30 дни от нейното предишно вземане. Ето това е естеството на проверките. Защо примерно не е пуснато изследване на профилактичен прелгед без да дават обяснение пък защо имаш ограничения в броя изследвания, които изобщо можеш да пуснеш и всъшност нямаш лимит за това именно то чиновниците на НЗОК. Всичко друго като медицина и здравеопазване не е в полето проверки на НЗОК , защото некадърниците ви 'лекари' (не минаващи на никакви квалификации) не могат да преценят една диагноза ,един статус на пациента, дали поведението на лекаря е адекватно на анамнезата и оплакванията на пациента и дали има адекватна диагностика, консултации и лечение . ТОЕСТ НИЩО СВЪРЗАНО С ИСТИНСКАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА РАБОТА на проверявания лекар. Канцеларски складово-отчетни 'проверки' с нагло поведение на проверяващите. И както и друг път сме писали тук ПРОВЕРЯВАЩИЯТ ТРЯБВА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ ОТ ПРОВЕРЯВАНИЯ, не по-малко

Гост 16.07.2021 18:58:02

Рамковият договор трябва да се спазва ! Липсата на подпис може да означава фиктивна дейност!

gost 16.07.2021 17:28:09

Така е господине прав сте, проверките касаят само "канцеларската" работа. Защото БЛС за качественните показатели не подписва текстове в НРД. И да Ви кажа, като че ли по-добре иначе колко ли пребити доктори ще има от щастлишите роднини на болните, особенно в провинцията.

Гост 16.07.2021 17:46:21

Разбира се ако си циганин може и да те блазни да има бити доктори,. Но не всеки мо0же те да биете, това трябва да е ясно на изродите . Аз примерно съм трудна мишена и може да те пратя в кома там за КЪДЕТО СИ -БЕЗ СТАНДАРТИ в обслужването. И глупако това не зависи от БЛС (това точно) , а от осигурителя НЗОК или която и да е каса дали ще се включат точки за нивото на обслужване , пък и какво обслужване може да претендира пролетарската сган , когато никой не плаща прегледа при ОПЛ - нито пациентът ,нито НЗОК. И така от 4000 прегледа годишно 3000 не се плащат от никого. И имате наглостта да искате и качество а ?

До долния. 19.07.2021 10:44:09

Имено затова трябва да си плащате ВСИЧКО ОТ ДЖОБА КЕШ за да не говорите без факти кое е кражба и кое не . На лекарите не е нужен политическия боклук НЗОК , който уж плаща лекарския труд. НЕ ПЛАЩА НИЩО. Само яко плащане кеш ще ви оправи и няма да може да обвините никого в кражби защото ще е прозрачна цената на труда - с ценоразпис ,фактура и касова бележка. А не Сульо и Пульо да си мислят ,че са осигурени и да ползват на корем ,пък след това да тръбят ,че не са били и обслужвани и било платено за тях

gost 18.07.2021 23:17:31

Не бе качество не искаме(вии недей рива за пари). За НРДто биткаджиьо, нали БЛС то е страна по договора . Ма прочети някоя книжка и тогава пращай в кома. Глупако. Пак да кажа - ще пиша бавно за да ме разбереш. Това че лекувате(браво, мерси и т. н), но това не е индулгенция за минали или бъдещи кражби. А и друго това сган, пролетарии и други такива тъпизми(поневже ти не си единственната проста престилка на която са в речника, не работят в полза на гилдията. Бе на Вас все не Ви стигат парите(тук няма спор, че сте недоплатени, то пък кой е), но айде холан малко по скромни бъдете. То от тез пари нищо друго не вивдате.

Гост 16.07.2021 20:41:22

Дай си УИн-а, прошляк!


Всичко за коронавируса
За героите в бялo
Още новини
Доц. Силви Кирилов е предложението за здравен министър на ИТН
03.08.2021 18:00:28

Доц. Силви Кирилов е предложението за здравен министър на ИТН

Доц. Силви Кирилов е изборът на мандатоносителя за съставяне на правителство - партията на Слави ...

382,5% е увеличението на пациентите по КП 104 през 2020 г.
03.08.2021 17:02:18 Надежда Ненова

382,5% е увеличението на пациентите по КП 104 през 2020 г.

3 286 431 са отчетените и заплатени дейности за 2020 г. на обща стойност 2 237 730 774 лв., става ...
Актуална тема
Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?
14.01.2021 17:20:00 Полина Тодорова

Е-здравеопазването – кога, ако не сега?

Кризата, породена от COVID-19, създаде проблеми, чието решение вече близо година е истинско преди ...