Събота, 26 Ноември 2022
21
юли
 

Научни доказателства за намален риск: Стандартна токсикология

Събота, 21 Юли 2018 | 10:51:32


Общ преглед В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия

Общ преглед

В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случаи. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания и от много години основните подходи за намаляване на вредата, свързана с цигарите, поставят ударението върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от 1980 г. насам в намаляването на процента на ежедневно пушене, броят на пушачите нараства и някои предварителни данни сочат увеличение на процента пушачи сред мъжете.

В този контекст е налице нова възможност за намаляване на вредата от употребата на горими тютюневи изделия, а именно пълнолетните пушачи, които биха продължили да пушат, да преминат на по-малко вредни продукти със значително намалени концентрации на токсични и вредни вещества в сравнение с цигарите. Този подход, известен като намаляване на вредата от тютюна, бързо набира подкрепа сред широк кръг от заинтересовани страни (в т.ч. организации за опазване на общественото здраве, здравни специалисти и регулаторни органи) в много държави (в т.ч. Великобритания, САЩ и Швеция) и допълва действащите стратегии за намаляване на тютюнопушенето.

Пушенето е зависимост от никотина и придобит навик, който се задейства от разнообразни стимули от средата, и пушачите изпитват наслада от ритуалите, свързани с пушенето.

В нашия научноизследователски център 400 учени от световна класа от 30 научни области (в т.ч. токсикология, биология на системите и медицина) работят активно за разработването и оценката на негорими никотинови и тютюневи изделия с потенциал за значително намален индивидуален риск в сравнение с цигарите, които да удовлетворят пушачите, като се доближават в най-голяма степен до вкуса, удоволствието и ритуала на пушенето на цигари, така че да са приемливи за пушачите.

Нашият подход за научна оценка на продуктите с намален риск (ПНР) е задълбочен, систематичен и включва няколко етапа. Програмата ни за научна оценка (показана на графиката по-долу) се състои от пет стъпки, чиято цел е събиране на пет вида научни данни.

Тези научни данни са от ключово значение, за да се  докаже, че новите изделия, съдържащи тютюн и/или никотин, значително намаляват вредата и риска от заболявания, свързани с пушенето за отделните пушачи и имат положителен ефект за здравето на населението като цяло, което се извършва чрез сравнение на резултатите при пушачи и непушачи, и спрямо продължителното пушене.

Стандартна токсикология и продукти с намален риск

На този етап от оценката на ПНР се провеждат стандартни токсикологични тестове, основно за да се оцени токсичността на ПНР в сравнение с цигарите и да се определи дали намаленото формиране на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) води до намалена токсичност и риск в лабораторни тестове с прилагане на in vivo и in vitro модели. Тези тестове показват способността на аерозола да причини клетъчни увреждания (измерване на цитотоксичност) и потенциала за причиняване на рак (измерване на генотоксичност).

Важно е да се отбележи, че сравнението на токсичността на аерозола от ПНР и тази на цигарения дим е ключова стъпка преди стартиране на клиничната оценка на всеки ПНР. Само след като сме доказали в рамките на пред-клиничната оценка, че аерозолът от ПНР не е по-токсичен от цигарения дим (с прилагане на in vivo и in vitro тестове), можем да преминем към осъществяване на клинични изследвания, в които пушачите употребяват ПНР.

Като първа стъпка правим оценка на технологията и съставните вещества, свързани с ПНР. Тази оценка се провежда с цел да се потвърди, че използваните нови технологии нямат негативно въздействие върху образувания аерозол и че няма допълнителни съставни вещества, за които е известно, че са токсични. Само след като докажем това, преминаваме към анализ на аерозола, образуван от ПНР, и го сравняваме с цигарения дим. В тези изследвания ние излагаме in vivo и in vitro модели на релевантни и увеличени дози на цигарен дим и аерозоли от ПНР. Тъй като аерозолът от ПНР и цигареният дим имат различен химичен състав, ние нормализираме токсикологичните резултати въз основа на количеството никотин в двете. Това дава база за токсикологично сравнение между цигарения дим и аерозола от ПНР.

Първо се провеждат in vitro тестове и ако се установи, че аерозолът от ПНР не е много по-малко токсичен от цигарения дим, не се извършва по-нататъшна оценка. Такъв продукт трябва да бъде преработен.

Токсикология in vitro 
Първо се прилагат признати от регулаторните органи тестове за in vitro анализ(тест с поглъщане на неутрално червено, тест за бактериална мутагенност (тест на Еймс) и тест с миши лимфом), за да се измери цитотоксичноста и генотоксичността на аерозола от ПНР в сравнение с дима от референтна цигара 3R4F.

Резултатите за нашата Система за нагряване на тютюн (СНТ), получени от теста с поглъщане на неутрално червено, показват, че in vitro токсичността на аерозола е намалена с приблизително 90% процента в сравнение с дима от 3R4F референтна цигара. Липсата на активност при теста на Еймс за бактериална мутагенност и 95% по-ниската активност при теста с миши лимфом за мутагенност при бозайници потвърждават отчетените намаления от 90 до 95% на концентрациите на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в аерозола от СНТ в сравнение с дима от 3R4F. Когато тези резултати се разглеждат в тяхната съвкупност, те сочат, че аерозолът от СНТ е значително по-малко токсичен от дима на горимите цигари.

Токсичност in vivo

Токсичността при вдишване на аерозола от ПНР се анализира, като се прилагат насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Изследването се провежда с плъхове и ефектите от увеличаващи се дози от аерозола от ПНР и дим от 3R4F се съпоставят след 90-дневно излагане чрез вдишване само през носа. Получените от изследването резултати за нашата Система за нагряване на тютюн (СНТ) и показани на графиките по-долу показват, че намаленото излагане на ВПВВ при аерозола на СНТ води до значително намалено възпаление на белия дроб и респираторна токсичност на аерозола на СНТ в сравнение с цигарения дим.

*Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който обозначаваме продуктите, които представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват намален риск за пушачите, които преминат на тях в сравнение с продължителното пушене. Ние разполагаме с широка гама от ПНР на различен стадий на развитие, научна оценка и търговска реализация. Тъй като при нашите ПНР тютюнът не гори, те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

Публикацията е спонсорирана от Филип Морис България

Източници:

1. World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015. Available online @ http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/report/en/

2. Ng et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA. 2014; 311: 183–192

3. Royal College of Physicians (2016) Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. London: RCP.

4. Fagerström KO and Eissenberg T (2012) Dependence on tobacco and nicotine products: a case for product-specific assessment. Nicotine Tob. Res. 14:1382-1390.

5. Smith et al. (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 1: Description of the system and the scientific assessment program. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S17-S26.

6. Schaller et al. (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 2: Chemical composition, genotoxicity, cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S27-S47. (@PMI Science) (PMID: 27720919) - doi.org/10.1016/j.yrtph.2016.10.001

7. Oviedo et al. (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 6: 90-day OECD 413 rat inhalation study with systems toxicology endpoints demonstrates reduced exposure effects of a mentholated version compared with cigarette smoke. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S93-S122. (@PMI Science) (PMID: 27818348) – doi: 10.1016/j.yrtph.2016.11.004

8. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2009) Subchronic inhalation toxicity: 90-day study. Test number 413. In OECD guideline for the testing of chemicals. Paris.

9. Oviedo et al. (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 6: 90-day OECD 413 rat inhalation study with systems toxicology endpoints demonstrates reduced exposure effects of a mentholated version compared with cigarette smoke. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S93-S122. (@PMI Science) (PMID: 27818348) – doi: 10.1016/j.yrtph.2016.11.004

10. Sewer et al. (2016) Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 5: miRNA expression from a 90-day rat inhalation study indicates reduced effects of the aerosol on lung tissue compared with cigarette smoke exposure. Regul. Toxicol. Pharmacol. 81 Suppl 2:S82-S92. (@PMI Science) (PMID: 27866933) – doi: 10.1016/j.yrtph.2016.11.018Коментари по темата

Правила на форума за коментари
rYdb


Всичко за коронавируса
Още новини
Медицински университет – Пловдив открива  Годишна благотворителна изложба
26.11.2022 15:53:04

Медицински университет – Пловдив открива Годишна благотворителна изложба

Годишна благотворителна изложба на Арт Ателие в Медицинс ...

Оперираха сърцето на тримесечно бебе в Киев под светлината на фенерче
26.11.2022 12:45:05

Оперираха сърцето на тримесечно бебе в Киев под светлината на фенерче

Сърцето на 3-месечно бебе беше оперирано успешно в Киев на светлината на фенерче, съобщи БНТ. Мом ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...