Събота, 06 Юни 2020
01
ноем

Обява - МБАЛ Уни ХоспиталОбява - МБАЛ Уни Хоспитал

„Многопрофилна болница за активно лечение  - Уни Хоспитал“ ООД – гр. Панагюрище , на основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от  Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД и Заповед № 483/18.10.2018г. на прокуриста на болницата

 

Обявява:

I.             Конкурс за заемане на длъжности в „МБАЛ – Уни Хоспитал“, по трудов договор, за срок от три години, както следва:

1. Началник на отделение по лъчелечение;

2. Началник на отделение по медицинска онкология;

3. Началник на отделение по неврохирургия;

4. Началник на клиника по урология;

5. Началник на клиника по кардиология;

6. Началник на отделение по ендокринология и болести на обмяната;

7. Началник на отделение по акушерство и гинекология;

8. Началник на отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия;

9. Началник на отделение по обща и клинична патология;

10. Началник на клинична лаборатория;

 

II.            Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността „началник на клиника“ са:

- Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;

- Да са хабилитирани лица;

- Да имат придобита специалност по профила на клиниката, за която кандидатстват;

- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в заведение за болнична помощ;

- Да са придобили квалификация по специалността „Здравен мениджмънт“ с хорариум не по-малко от 200 часа;

- Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

 

III.          Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността „Началник на отделение/лаборатория“ са:

- Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;

- Да имат придобита специалност  по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатстват;

- Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж по признатата специалност в заведение за болнична помощ;

- Да са придобили квалификация по специалността „Здравен мениджмънт“ с хорариум не по-малко от 200 часа;

- Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;

- Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

 

IV.          Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочване на длъжността, за която се кандидатства и електронен адрес на кореспонденция;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Професионална автобиография;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копие от документ за придобита специалност;

6. Копие от документ за дадено научно звание – за позицията „Началник на клиника“;

7. Копие от документ, удостоверяващ квалификация по „Здравен мениджмънт“ и хорариума – за позициите „Началник на клиника“ и „Началник на отделение/лаборатория“;

8. Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

9. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/;

10. Свидетелство за съдимост;

Документите по т. 1-т.9 се представят от кандидатите заверени за вярност с оригинала, а по т.10 – в оригинал;

 

V.  Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. Комисията се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса, на кандидатите, внесли документи. На допуснатите в конкурса се съобщава писмено, на посочения електронен адрес за датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса.

Втори етап – събеседване. Комисията   провежда събеседване с кандидатите на  тема: Развитие на медицинската дейност, икономическата ефективност и управление на качеството в клиниката/отделението/лабораторията за началник клиники/отделения.

                Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред, след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Комисията класира само успешно издържалите конкурса. Издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4,50.

                Резултатът от конкурса се обявява чрез писмено съобщение на посочения от кандидатите електронен адрес, в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.

Неразделна част от тази заповед е обявлението за конкурс.

Длъжностните характеристики за съответните длъжности са на разположение на кандидатите, в „Човешки ресурси“, при подаване на документите.

Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в „Човешки ресурси“ на болницата в едномесечен срок от публикуване на обявата.

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“ irina.trichkova@unihospitalbg.com

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.  

Още обяви
УМБАЛ-Бургас търси биолог
05.06.2020

УМБАЛ-Бургас търси биолог

„Университетска многопрофилна болница за активно лечен ...

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа
19.05.2020

УМБАЛ-Бургас търси лекар за отделението по хемодиализа

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД ...