Сряда, 17 Август 2022
01
юли
11
 

Проф. Начев отговори на обвиненията на МЗ за нарушения в "Св. Екатерина"

Петък, 01 Юли 2022 | 17:55:15
11

Министърът на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността на една държавна болница. И в това не може да има драма. Това казва в свое изявление до медиите проф. Генчо Начев, изпълнителен ди

Министърът на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността на една държавна болница. И в това не може да има драма. Това казва в свое изявление до медиите проф. Генчо Начев, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“. Повод за него е днешният брифинг на Министерството на здравеопазването, по време на който министър Сербезова изнесе данни за нарушения в редица лечебни заведения, едно от които е именно УМБАЛ „Св. Екатерина“. Проф. Начев обяснява, че е поел болницата с 10 млн. лв. просрочени задължения през 2006 г., а в момента лечебното заведение има 10 млн. лв. в депозитни сметки и няма просрочени задължения.

Ето и цялото изявление на проф. Начев, публикувано без редакторска намеса:

Искам да започна с  факта, че болницата е 100% държавна и собственика в лицето на принципала – Министъра на здравеопазването може да сменя ръководството по всяко време, когато не му харесват резултатите от дейността и. И в това не може да има драма. Бяха изнесени откъслечни факти за лоша финансова дисциплина. Поех ръководството на болницата през 2006 година с 10 млн. лв. дълг в падеж /просрочени задължения. В момента имаме 10 млн. лв. в депозитни сметки и нито стотинка просрочени задължения/. През тези 16 години болницата е инвестирала 28 млн. лв. собствени средства за модерна апаратура и таблиране на иновативни технологии. Ако това е лоша финансова дисциплина не мога да си представя коя е добра. Конкретно по изнесените факти:

1.Не са актуализирани Вътрешните правила за изграждане на система за финансово управление и контрол.

Правилата са приети през 2013 г. и в Преходните и заключителни разпоредби на правилата е записано, че системата за финансово управление и контрол се прилага чрез издаване на вътрешни правила, заповеди, функционални и длъжностни характеристики за определяне на задълженията и отговорностите на съответните длъжностни лица. През годините са издавани редица заповеди, правила и политики, свързани с финансовото управление на болницата. Например: Счетоводната политика се актуализира ежегодно и се приема от Съвета на директорите в съответствие с относимата актуална нормативна уредба. Длъжностните характеристики на служителите се поддържат в актуален вид и се съобразяват с изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите и нуждите на съответните структурни звена в лечебното заведение.

В болницата се прилагат редица контролни дейности – упражнява се предварителен финансов контрол преди сключване на всеки договор, преди поемане на задължение или разход чрез проверка и издаване на контролен лист, прилага се системата на двойния подпис и редица други контролни дейности. Последващо се упражнява текущ оперативен контрол на всеки договор или разход – въз основа на определени със заповед компетенции, възложени на длъжностни лица в болницата.

Съгласно длъжностната характеристика на ръководителя на звеното за вътрешен одит, той следва да дава независима и обективна оценка за функционирането на одитираната система за финансово управление и контрол. Предходният ръководител на това звено се пенсионира в средата на 2021 г. като от началото на м. юни 2022 г. в болницата има назначен нов ръководител на звеното за вътрешен одит, който е разработил план за вътрешния одит в лечебното заведение.

2. Във Вътрешните правила за работна заплата–(ВПРЗ) не са разписани ясни критерии за оценка при изплащане на допълнителни възнаграждения за резултати от дейност.

В действащите вътрешни правила за работната заплата е записано, че конкретният размер на допълнителното възнаграждение за резултати от дейността се определя от изпълнителния директор на база реално отработените дни през месеца, преценката на преките ръководители на съответния служител, на база сложност, отговорност и тежест на труда и параметрите на работната среда. Ежемесечно се изготвят справки – прогнози за приходите и разходите по структурни звена, като финансовият резултат за съответния месец се взима предвид при определяне на възнаграждения за дейност.

По отношение на обществените поръчки беше изнесено, че няма оценяване от лицензиран оценител за 5 апарата за кафе, напитки и закуски, всеки от които разположен на 1 кв. м. Преди 2 месеца взехме такава оценка и тя е 178 лв. за петте апарата, а до сега сме получавали повече от 500лв. При това хонорара на оценителя „изяжда“ 2-3 месечни наема.

Сключване на договор с фирма доставчик преди споразумението за финансиране от МЗ след подадена апликационна форма декември 2020, от Министерство на здравеопазването бяхме одобрени за закупуване на необходими апарати.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, на 16.03.2021 г. е сключен договор за доставка с определена фирма.

На 19.03.2021 е изпратено писмо до тогавашния министър на здравеопазването за дофинансиране на доставката, за да е възможно закупуването на окомплектовка на апаратите. В резултат на нашето искане МЗ ни предостави средства за необходимата окомплектовка.

Договорът с МЗ за целева субсидия е сключен на 25.02.2022 г. 

В този случай първо е сключен договор за финансиране с МЗ, а след това е сключен и договорът с фирмата доставчик.

Колкото до договора по невалидна оферта - доставката на резервната част е осъществена на основание сключен договор за абонаментно сервизно обслужване след проведена обществена поръчка. На основание изключителните права, които има всяка една обслужваща фирма доставката следва да се изиска от тази оторизирана фирма, която има право да извършва дейностите по ремонт и поддръжка, дадени й от производителя на техниката.

Независимо от това, от декември 2020 за всички резервни части над 5000 без ДДС се провежда процедура договаряне без обявление.

На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по време на извънредното положение (съответно на извънредната епидемична обстановка) и три месеца след нейната отмяна разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат при:

1. закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки;

2. закупуване на медицински изделия, осигуряване на услугите по взимане на проби и отчитане на резултатите, закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им и гаранционната им поддръжка;

За периода на епидемична обстановка е било необходимо незабавното осигуряване на определен медикамент, медицинско изделие или изправна медицинска апаратура с цел обезпечаване безопасността на населението от пандемията.

Неколкократно се акцентира върху факта, че моето възнаграждение по граждански договор за опериране на пациенти, които ме избират е 85,3% от всички граждански договори. Искам дебело да подчертая, че това не са обществени средства! Това са средства от пациенти, които ми имат доверие и изявяват желание да ги оперирам.  За тази дейност имам разрешение от министъра на здравеопазването, подписан договор с председателя на Съвета на директорите и всичко е съобразено с изискванията на наредбата за достъпа. Приемам за положителна оценка  това, че останалите граждански договори са толкова нисък процент, защото за тяхното изплащане се използват пари на болницата от публично финансиране.

Дано посоченото до тук не звучи като оправдание. Нямам от какво да се срамувам и съм горд с всичко, което сме постигнали за тези години с помощта на ръководството и целия колектив.

Пожелавам на новото ръководство да постигнат още по добри резултати!Коментари по темата

Правила на форума за коментари
LbD3

Лекар 05.07.2022 00:32:23

Време е да си тръгнеш мазник такъв. Достатъчно милиони направи от труда на подчинените ти.

Гост 03.07.2022 15:39:59

Всичко това са общи приказки. А за 85.3 процента от хората, които те били избрали, това са 85.3 процента, от които си поискал и получил подкуп, за да свършиш работата, за която ти се плаща да вършиш в този разграден двор / държавна болница/. А така правят крадците.

7Xua 02.07.2022 18:33:12

Лоша, хубава, браво на Асена, че се осмели да разрине бардака! Генчо Начев бил световно известен? Само че в очите на слепите и неуките? След Калотина никой не го е чувал.

Домакин 02.07.2022 12:13:10

В УМБАЛ ,Св.Екатерина " гр.София НЯМА ПРОФСЪЮЗИ ,А Е ДЪРЖАВНА!!! Няма кой тогава да защитава служителите,няма кой да договаря основните възнаграждения,няма кой да договаря платения годишен отпуск,няма кой да договаря справедливо разпределение от допълнителното материално стимулиране.За това има ниски заплати,минимален отпуск,а ДМС въобще няма от години!

Гост 02.07.2022 13:40:40

Липса на персонал Който е останал на работа ,работи за двама и за трима... Ниски основни заплати Минимален отпуск Отсъствие на ДМС

Гост 02.07.2022 11:21:50

Едва ли министърката може да бъде морален коректив. Точно тя…

Гост 02.07.2022 07:51:09

Да каже Госпожа Сербезова колко човека на граждански договори като прикрити трудови договори има в МЗ. И защо уволни Златина от ИАЛ а сега е назначи за член на СД на Пирогов. Интереси ...клинични изпитвания...и разрешителни за болници -Събинка

Гост 01.07.2022 23:35:08

Ai-duk !

GEST 01.07.2022 22:01:36

Генчо на чардак седеше, печено агне ядеше. Генчо на чардак седеше, джанъм, и руйно вино пиеше.(x2) Оздола иде Асена сербез мома хубава. Оздола иде Асена, джанъм, сербез мома гиздава.(x2) Генчо, Асена думаше, сербез моме хубава. Ела Асенке при мене, джанъм, печено агне да ядем. Печено агне да ядем, джанъм, и руйно вино да пием. Асена, Генчо думаше, Генчо ле дърто магаре. Уще ли кардиохирург ке одиш, джанъм, уще ли свето ке гориш? НАРОДНА ПЕСЕН

Гост 01.07.2022 22:01:26

Колко мило! Ду ду дууууу

Гост 01.07.2022 20:20:44

Farewell letter?


Всичко за коронавируса
Още новини
Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори
16.08.2022 18:27:21

Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и з ...

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра
16.08.2022 17:17:14

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра

Откриха напълно обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра, съобщи БТА. Ремонтните дейности са ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...