!
Четвъртък, 29 Февруари 2024
25
авг

Д-р Чачова: Навременната диагностика и натрупаният опит са предимство за адекватното лечение на COVID-19Д-р Красимира Чачова-Ранчева е управител на МБАЛ „Уни Хоспитал”, Панагюрище. Тя има завършени специалности по „Вътрешни болести“ през 2008 година, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ през 2012 година и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от 2013 година. Д-р Чачова-Ранчева е работила като лекар във Вътрешно отделение на МБАЛ „Събо Николов“, пулмолог в СБАЛПФЗ Пазарджик, интернист в МБАЛ „Пазарджик“, лекар към Център за спешна медицинска помощ Пазарджик – филиал Панагюрище. Член е на Българското дружество по белодробни болести (БДББ). Професионалните интереси на д-р Чачова-Ранчева са в областта на пулмологията, сънната апнея и нарушенията на дишането по време на сън, на вътрешната медицина. Има участия в международни и национални конференции и семинари на БДББ и ERS (Европейско дружество по белодробни болести). 

Д-р Чачова, каква е разликата между COVID-19 и останалите вируси, тъй като за много хора, особено в социалните мрежи, всички са еднакви, съответно сега няма нищо необичайно?

Светът е преживял вече два сериозни епидемични взрива свързани с коронавируси: Тежък остър респираторен синдром (SARS) през 2002-2003 г., причинен от SARS-CoV и Близко-източен респираторен синдром (MERS) през 2011 г., причинен от MERS-CoV. И в двата случая се касае за новоидентифицирани вируси от род Betacoronavirus, причинители на зоонози. Новият патоген SARS-CoV-2, причиняващ COVID-19, има сродна, но отличаваща се геномна последователност, за която получаваме все повече яснота. Подобно на всички респираторни вируси предаването е по въздушно-капков път, COVID-19 е силно заразна, предава се много по-бързо от човек на човек в сравнение със сезонния грип, но значително по-бавно от други инфекции – например морбили. Начин на заразяване е предимно по въздушно-капков път, както и чрез контакт на контаминирани повърхности, последвано от пипане на очи (конюнктива), нос или уста, което е допълнителен, но не основен път на трансмисия. SARS-CoV-2 е установен при някои случаи и във фекалии, но няма категорични данни за предаване по фекално-орален път.

Инфекцията със SARS-CoV-2 протича с различна клинична картина - от безсимптомно носителство, през леки форми с фебрилитет и кашлица до двустранна пневмония с типична рентгенова находка и дихателна недостатъчност, завършваща летално.

Каква е причината при хора с еднакви заболявания вирусът да се отразява по различен начин? За пример ще дам две жени, болни от диабет 1 в сходна фаза, напълно контролиран и без усложнения. При едната вирусът се проявява за един ден и минава действително като грип, а другата за седмица изпада в кетоацидоза и умира. На какво се държи тази разлика?

Вирусът се проявява по различен начин при различните хора. Хипотезите и заключенията за взаимодействието на SARS-CoV-2 с имунната система се базират на все по-голям брой изследвания и наблюдения върху новата инфекция. Много малко е известно за вродения имунен отговор при пациенти, инфектирани с SARS-CoV-2. Съобщава се за повишаване на CRP (84% от случаите), повишено ниво на серумен IL-6 (52% от случаите), нарастване на броя на неутрофилите в периферната кръв и лимфопения (35% от случаите); повишен прокалцитонин и др. Има данни, че съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) е значително повишено при пациентите с по-тежко протичане на инфекцията и летален изход. При пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи, се установяват високи плазмени нива на множество цитокини (IP-10, MCP-1, MIP-1A, TNFα, IL-6, IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF), подобно на пациентите с птичи грип (H7N9) и инфекциите с SARS-CoV и MERS-CoV. Това обуславя т.нар. „синдром на освобождаване на цитокини“ или „цитокинова буря“ като основен имунопатогенетичен механизъм при тежко протичащите случаи с белези на дихателна недостатъчност.

Имунният отговор има три основни ефекта: ограничаване разпространението на вирусния патоген, стимулиране функциите на NK клетките и представянето на антигени при ограничаване на проинфламаторните пътища, активиране на адаптивния имунитет. Обикновено това е достатъчно за справяне с вирусната инфекция. При инфекциите с SARS-CoV и MERS-CoV обикновено IFN-I медиираният отговор е потиснат. С избягването от механизмите на вродения имунен отговор може да се обясни по-дългият инкубационен период при коронавирусните инфекции (2-11 дни, в сравнение с 1-4 дни при грип). Предполага се, че забавянето на IFN-I - медиирания отговор компроментира контрола върху вируса и води до приток на хиперинфламаторни неутрофили, моноцити и макрофаги, като провокира имунопатологични промени в белия дроб. Неслучайно при децата, които имат изключително активен вроден имунен отговор, не се наблюдават тежки форми на инфекцията. Лимфопения и повишено NLR са установени при под 5% от CoV-2 положителните деца.

Кои са предразполагащите фактори?

Факторите, предразполагащи към развитие на SARS-CoV-2 инфекция са хроничните заболявания, възраст, пол, фенотип. Наблюденията показват, че могат да заболеят хора от всички възрасти като по-често се засяга мъжкият пол. В най-висок риск от много тежко протичане и летален изход са лица над 60 годишна възраст. Допълнително увеличаващ риска фактор е наличието на съпътстващи заболявания – артериална хипертония, ССЗ, диабет, ХОББ, злокачествени заболявания. Затлъстяването също се посочва като рисков фактор. Специална рискова група са медицинските специалисти, които предоставят медицинска услуга на потенциално болни и заболели, независимо от нивото на контакт.

Случаите на COVID-19 с пневмония се класифицират като леки, умерено-тежки, тежки и критични според тежестта на клиничното протичане. Леката и некомплицирана форма на вируса протича с лека симптоматика и без задух. При умерено-тежката има образни данни за пневмония с висока телесна температура и респираторна симптоматика. Измерената кислородна сатурация (SaO2) е >93% в покой на стаен въздух. В тежката форма на COVID-19 има наличие на тахипнея (дихателна честота ≥30/мин), хипоксемия (SaO2 ≤ 93% в покой на стаен въздух) и отношение PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg. При прогресия на образните промени в рамките на 24-48 часа с >50% случаите на пневмония се третират като тежки. В критичната форма на COVID-19 има наличие на дихателна недостатъчност, която налага механична вентилация.

Какво се случва с белите дробове на хората, преболедували вируса?

Повечето от хоспитализираните пациенти с COVID-19 имат изменения на конвенционалната рентгенография, които се припокриват с диагнозата пневмония и тези изменения се откриват по-често на КТ на бял дроб. Най-честата рентгенологична находка на КТ на бял дроб при пациентите с COVID-19 са измененията тип „матово стъкло“. При пациентите с по-леко протичане обичайно не се откриват рентгенологични промени, а при близо 15% от пациентите, промени не се регистрират и на КТ на бял дроб.

Пациентите с пневмония може да се представят с оскъдни засенчвания, съвсем близо до нормалната рентгенография, но с бърза прогресия на измененията в рамките на 24-48 часа и развитие на дихателна недостатъчност.

При тези с по-тежко протичане на КТ на бял дроб се регистрират два вида изменения. Едните са двустранни, нееднородни, сегментни или субсегментни инфилтрати тип „матово стъкло”, наречени “paving stone-like“ с фини-мрежести или от типа „пчелна пита” малки задебеления на интерлобуларните септи. Вторите са двустранни, разнокалибрени, малки или големи, предимно в долните лобове, зони на консолидация (уплътнения), с фини-мрежести или от типа „пчелна пита” малки задебеления на интерлобуларните септи. Те са по-чести при възрастни пациенти и такива с по-тежко протичане.

Можем ли наистина да разчитаме на ваксина срещу коронавируса или е по-важно да бъде открито лекарство? Каква е прогнозата Ви за България и развитието на вируса на базата на случващото се в момента и факта, че втори „локдаун“ няма да има?

До този момент всички терапевтични стратегии и средства са само с подпомагаща поведението роля и трябва да се прилагат при прецизно отчитане на съотношението полза - риск. Това важи дори и за най-тежките случаи на болестта. Липсват и доказано ефективни антивирусни препарати и ваксини. Най-важното в „терапията” е спазване на превантивните хигиенни мерки, които ограничават разпространението на инфекцията.

Пациентите с леко изразени симптоми е добре да си останат у дома на постелен режим и лечение с витамини.

Липсват сериозни доказателства от рандомизирани клинични проучвания, които да доказват категоричен ефект от прилаганите емпирично медикаменти и терапевтични стратегии. В публикации на научни екипи, въвлечени в намирането на терапевтично решение на засегнатите от новия коронавирус, се споменават някои лечебни средства, които са в процес на проучване и се предполага наличие на терапевтичен ефект. Такива са α-интерферон и група други интерферони (IFN-2a, IFN-2b orIFN-1a), резохин, антивирусни медикаменти като лопинавир, ритонавир, ремдезивир, блокери на вирусни ензими,инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим и др. В процес на проучване са няколко антивирусни препарата, между които и някои от споменатите по-горе: лопинавир и ритонавир самостоятелно и в комбинация. Още не е доказан ефект от комбинирано приложение на антивирусни средства. Развитието на хиперкоагулация, с увеличени стойности на D-dimer, скъсяване на протромбиновото време, леко снижение на броя на тромбоцитите (100-150х109/L) и последващата проява на дълбоки венозни тромбози и артериални микротромбози (ДИК) при много от пациентите, налага профилактично приложение на хепарин най-често фракциониран (нискомолекулярен), ако липсва тежка тромбоцитопения (<25×109/L) и предвиден риск от кървене. Има данни от мултицентрово проучване, че витамин C може да редуцира показателите на смъртност.

При повечето хоспитализирани пациенти се започва емпирично антибиотично лечение, кортикостероидна терапия, подава се кислород през назална канюла, при начални нива 5 л/мин, с таргетни нива на кислородната сатурация при възрастни и деца над 90%.

По изработване на нова ваксина работят в САЩ, Канада, Русия, Европа. До момента са налични над 40 разработки на потенциални ваксини срещу SARS-CoV-2. Те се базират на различни механизми: живи-атенюирани, инактивирани, рекомбинантни, вирус-векторни ваксини и ДНК-ваксини. Коя ще се окаже успешната концепция и дали ще е само една, е още рано да се каже. Независимо от напрежението на последните дни, фактът, че ваксините се прилагат на здрави лица, изисква педантично проучване за безопасност.

Създаването на моноклонално антитяло към повърхностния гликопротеин S на SARS-CoV-2 е друга проучвана понастоящем терапевтична възможност.

Как се идентифицира смъртта на някого като причинена от COVID? Достатъчно ли е само наличието на вируса или има и други фактори, които я определят така?

Леталитета при инфекциите от SARS –COV-2 варира според възрастта и е както следва: под 1% е при лица под 49 год възраст; 1,3% от 50-59год; 3,6% от 60-69 год; 8% от 70-79 год и над 14,8% - над 80 год възраст. Първопричината довела до смърт обикновенно е декомпенсиралата сърдечна и дихателна недостатъчност и респираторния дисстрес синдром, които са вследствие развилата се пневмония, енцефалит, полиорганна недостатъчност и др. настъпили усложнения в организма. Златен стандарт за диагнозата остава – PCR (полимеразно-верижна реакция) за доказване на SARS-COV-2.

Като работещ на предна линия пулмолог смятам, че в момента кривата на заболеваемостта е плато, което ще продължи с лек пик в есенно-зимния сезон, като обстановката вероятно ще се утежни от обичайните грипни; аденовируси и др. сезонни респираторни вируси. Възможността за навременна диагностика, както и натрупаният опит и знания, ще ни дадат предимство за адекватно лечение и поведение.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
@6BS

Цоцорковски 07.10.2020 07:12:20

Чачова-миризлива свиня, Дренски-полуумен идиот, Проданов-селски шмекер. И сите ги управляват миньорите каменокопачи. Нема що-голема болница сте! Пълно е със специалисти. Дренски, как ги търпиш тия? За колко пари отиде да държиш таш.ците на миньорите и да дишаш смрадта на червенокосата вмирисана пу.ка Чачова?

Гост 01.09.2020 17:38:25 Коментарът е изтрит поради нарушение на правилата на форума.
Цоцорковски 01.09.2020 08:52:32

Я сите че ги уволним... От първийот до последнийот...

Гост 31.08.2020 19:32:26

Мандата е преброен.....

Цоц. 31.08.2020 19:29:55

Ха-ха-ха.... Много фенове има огнената госпожа!!!

Гост 30.08.2020 20:45:53 Коментарът е изтрит поради нарушение на правилата на форума.
Лукчо 30.08.2020 20:59:08

Оставете я тая. Ами Явор Дренски? Това недоразумение на природата? Изгонено от Токуда, от Св. София, а сега посадено да взима пари и нищо да не прави. И е тъп също като Чачова. Те затова си пият чая заедно и се разбират. Всеки ден ги гледам какви глупости вършат. Защото са прости. А за малкото шмекерче Проданов, какво да кажа? Дали помни как ходеше по села и паланки да мери костна плътност и нямаше 2 лева да се усмихне. Грубия и вулгарен език, който ползва ежедневно, може да се мери само к единствено с ниското самочувствие и комплекс за малък член. Много добре го знаем, какъв прост селянин е, женен за добра миньорска партия.

Гост 29.08.2020 19:03:31

Към злобно коментиращия - хвърляш много кал, но тя остава единствено по твоите ръце. Да си беше направил труда поне да прочетеш статията.

R 28.08.2020 17:12:47

Селска пръчка.

Гост 03.09.2020 21:50:24

Като чета статията и коментара веднага ми става ясно кой е селска пръчка.Няма нужда да ми се разяснява!

Dark 28.08.2020 17:06:44

:D

Гост 28.08.2020 17:05:16

"Хомеопатията" и медицината?!

Гост 28.08.2020 17:04:07

28.08.2020 16:59:18

Гост 28.08.2020 16:56:38

Само пиар да има....и медийни изяви за друго не става...!!!!

Dark 28.08.2020 16:53:44

Ха-ха-ха...... Пълни глупости!!!

Гост 28.08.2020 08:40:35

Към злобно коментиращия - очевидно от висотата на Вашето положение Вие сте "отличен" експерт. НО май Ви дразни фактът, че болницата работи повече от добре. Бъдете здрави!

някой 28.08.2020 08:12:45

Подобни обиди не са нужни. На който не му харесва, да не чете.

Гост 27.08.2020 21:27:29

Няма ли админ, който да не допуска подобна реч на омразата? Интервюто е стойностно, болницата доказа опит и кураж в лечението на COVID-19.

Да да 25.08.2020 18:37:20 Коментарът е изтрит поради нарушение на правилата на форума.
Гост 25.08.2020 17:17:24 Коментарът е изтрит поради нарушение на правилата на форума.
Dark 28.08.2020 17:09:10

:)


Всичко за коронавируса
Още новини
Възрастта за първо раждане у нас нараства ежегодно
29.02.2024 15:18:09

Възрастта за първо раждане у нас нараства ежегодно

Възрастта на майките у нас нараства ежегодно, като в София тя е най-висока. По данни на НСИ средн ...

УМБАЛ
29.02.2024 14:32:13

УМБАЛ "Св. Георги", УМБАЛ "Св. Марина" и УМБАЛ "Софиямед" с най-много отчетени клинични пътеки за 2023 г.

През изминалата година (от декември 2022 г. до номеври 2023 г.) общо в страната от лечебните заве ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...