!
Сряда, 17 Април 2024
13
авг

ОТЗВУК

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ СА РЕГИСТРИРАЛИ ПАТЕНТИ ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОБИВ В ИМУНОБИОЛОГИЧНАТА ТЕРАПИЯ, ИМУНОПРОФИЛАКТИКАТА НА РАКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ. БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНСКА НАУКА ИНастоящият отзвук е  по повод  публикация във в.QUO VADIS „АТАКУВАТ  ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ С БАКТЕРИИ” бр.5 /от 29 Юни 2018 стр.7: „Изследователи от Масачузетски технологичен институт и Калифорнийския университет в Сан Диего, САЩ, създават „нови бойци“ в борбата с рака, като използват бактерии.” /По материали на MIT News Office /

Отдавна е установено и публикувано в научната литература,че някои бактерии и бактериални щамове имат кръстосани антигенни реакции с някои туморни антигени.През 2007г екип от български учени под ръководството на Доц.д-р В.Манев/клиничен имунолог,първата  диплома у нас в тази специалност / регистрира  и  патентова формула на биологично активен комплекс /БАК/ „Средство за инхибиране и/или блокиране на карциноембрионалния антиген /СЕА/„ПАТЕНТ №66049.Част от активните съставки във формулата представляват някои фраменти изолирани от полезни,непатогенни и някои убити патогенни бактерии .Съдържа и други взаимно потенциращите се компоненти предназначени за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет.Авторите доразвиват и патентоват формула съдържаща някои бактериални фрагменти  адаптирани за вторична и третична профилактика и на рецидивите на болестта при карциномите съставляващи над 85% от всички при солидни злокачествени тумори..При внедряването й в проиводство би била  подходяща за извънболнично приложение след проведена химиотерапия..Призната е с патент за „Полезен модел”като „Средство за подпомагане имунните клетки при бластомно болни чрез поливалентен биологичон активен комплекс….” През 2007г доц.В.Манев     патентова„Средство за екстракорпорална сорбция на карциноембрионалния антиген/СЕА/ ПАТЕНТ № 66184 . В  този патент също се използват  някои клетъчни фрагменти от специално подбрани бактериални щамове,които имат способност да адхерират и отстраняват туморния антиген/СЕА/ от кръв  на карциномно болни.Всички патенти,които включват в състава си части от бактерии са придружени с библиографска справка за механизмите, по които същите проявяват противотуморно  действие. Изброените три патента,които използват фрагменти от специално подбрани бактериални щамове с различно предназначение са убедително доказателство,че българските учени са изпреварили концептуално американските си колеги и вече са регистирали световен приоритет с патенти.През 2016г Доц.д-р В.Манев участва в Национално изложение-конкурс  за интелектуална собственост „Експо -16 и .получава високото отличие  купата „Изобретател на 2016г „ Друг е въпроса ,че  повече  от  10 години у нас нито държавата в лицето на Министерството на здравето,нито бизнесът  се интересуват да инвестират  за внедряване на регистриран световен приоритет с патенти за лечение на онкоболните.По закон държавата е длъжна да осигуравя в 100 % лечението им. Оказва се обаче ,че това не се отнася за финансиране внедряването на признати патенти на български учени за имунобиологична терапия ,имунопрофилактика на рака и възстановяване на окоболните след химиотерапия.                   Защо това е така? Степента на цивилизованост,демократичност и хуманизъм в едно общество се определя от отношението към най-слабите , най-тежко болните и беззащитните. У нас ежегодно умират 18 000 онкоболни и ежегодно има регистрирани нови над 30 000 болни .Конвенционалната онкология по света и у нас дават шанс за излекуване на около 50 % от онкоболните със солидни злокачествени тумори. 

Имунобиологичната терапия и имунопрофилатиката на  рака са стратегически нови направления в съвременната медицина.Те не се противопоставят по никакъв начин на конвенционалната медицина, а приложени с индивидуален подход взаимно  потенцират позитивните си ефекти, намаляват страничните ефекти от химиотерапията и като цяло  повишават ефективността на терапията.

За първи път е създаден  от български учени и  регистриран  световен приоритет с патентован уникален  комплекс/ПК/ от ПЕТ патента  предназначени за решаване на основния проблем в имунотерапията на злокачествените тумори,а именно деблокирането на Т-клетъчния противотуморен имунитет.За сега не решаването му в продължение на десетилетия забавя навлизането на имунобиологичната терапия на рака в световната практика в комплекс с конвенционалната терапия.Този фундаментален и ключов проблем в имунобиологичната терапия е формулиран  на 2-та Световна конференция по имунотерапия на рака и мониторинг проведена в Будапеща ,Унгария през месец май 2011г.    

Български учени имаха  шанс след повече от три десетилетия усилия в тази сложна област на клетъчната и молекулярна медицина да  регистрират световен приоритет и признат уникален взаимно потенциращ се патентен комплекс.Патентованите формули не са готов продукт за употреба.За  това е необходимо  да се извърви пътя определен от законът до влизане в клиничната практика.За това са нужни инвестиции и от българския  бизнес и подкрепа  от българската държава.Вече повече пет години се извървява труден път за търсене на инвестиции.Установи се  по безспорен начин ,че съществуващата нормативна уредба съгласно Закона за здравето/ЗЗ/ не е приложима в конкретния случай при условие ,че  у нас няма все още нито признато самостоятелно иновативно направление за имунобиологична терапия,имунопрофилактика на рака, няма нито една иновативна,специализирана научно-приложна структура,иновативна клиника или дори  иновативно звено за имунобиологична терапия и възстановяване на онкоболните след химиотерапия.Не е известно същите да са признати за стратегически нови направления в медицината у нас.Понятието "стратегическо" само по себе си  означава,че е от особено важно значение за страната и за държавата.В тези случаи в цивилизованите общества именно държавата поема инициативата като  изкупува  патентите  със стратегическо важно значение и осигурява първоначалната инвестиция за тяхното внедряване. Поради цитираните обстоятелства съществуващата нормативна уредба в страната в Закона за здравето /ЗЗ/не е приложима в конкретния случай.Неприложимостта важи  и за нормативите за кандидатстване  и по европейски проекти или по каквито и  да е други национални или чуждестранни иновативни фондове за инвестиции.Друг проблем е ,че държавата е оставила пазарът да регулира интересът и инвестициите в стратегическите направления на медицината където има  най-висока смъртност, а пазарът у нас не се интересува да инвестира в медицината и особено в тези направления където възвръщаемостта на инвестициите биха могли да дойдат   след пет  или  повече  години.

През последните 20  години у нас едва ли има повече от 5-6 признати патента регистрирани  в областта на имунобиологичната терапия и имунопрофилактика на рака Три от тях са на нашия екип. В какво е уникалността на патентования комплекс/ПК/ от три патента за изобретения и два патента на полезни модели? Уникалността се състои в това ,че ПК е взаимнопотенциращ се и е насочен към деблокиране и постигане стимулация на Т-клетъчния противотуморен имунитет по различни механизми, а именно :

1.Деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет чрез неизползван до сега подход и механизъм проверен и доказан при лабораторни условия/ин витро / при над 120 болни с различна локализация на  злокачествени тумори .

2.Заобикаляне на един или повече от установените механизми  на блокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет чрез използване на доказана кръстосана антигенна реакция и сходство между туморните антигени от карциноми и някои бактериални антигени.

3.Неспецифично и специфично стимулиране противотуморния имунитет от някои убити непатогенни ,патогенни и полезни бактерии .

4.Неспецифично стимулиране на фагоцитарната активност/първо стъпало на имунния отговор  с молекула изолирана от майчина коластра.

5.Механизъм на надградена контролирана екстракорпорална детоксикация,  доразвита методология със съвременна апаратура,която  би дала възможност да се съчетаят процесите на деблокирана на Т-клетъчния противотуморен имунитет и поставят  под контрол евентуални странични ефекти от провежданата интензивна клинична имунобиологична терапия и ваксинотерапия.  

Комплексният индивидуализиран подход за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет с неизползван досега  патентен комплекс включва няколко   различни механизми на въздействие на клетъчно и молекулярно  ниво и дава основание да се очаква за първи път в света да се получи необходимата висока терапевтична ефективност при комплексната терапия на карциномите.Резултатите  ще могат да се отчетат след провеждане на необходимите задължителни комплексни клинични изследвания при болни със злокачествени тумори  с участие на предложен от нас оше преди близо 4-5 години мултидисциплинарен екип 

С настоящата публикация се надяваме да привлечем вниманието на света, на държавата и бизнеса. За всяка цивилизована и демократична държава и общество този не само хуманен и  социален,но изключителнои важен  проблем за здравеопазването  следва без загуба на време да получи адекватно решение с  проява на загриженост от Министерството на здравето и отговорност от държавата и обществото.

Съществуващата нормативна база по Закона за здравето доказано е неработеща в конкретния случай. Преди повече от 3 години сме предложили до Министерството на здравеопазването /МЗ/ и в следващите години и до здравната комисия при Народното събрание конкретни стъпки в тази посока и се възприеме опита и нормативите за внедряване на признати патенти в стратегически за държавата направления успешно  прилагани от години в Германия. Години липсва диалог и с кореспонденция очакваме съдействие и помощ от МЗ с работещ отговор по предложението ни до държавните институции.Всеки ден у нас умират  от рак около 50 болни  или около двама онкоболни на  всеки час. Многократно предлагаме и с години очакваме да се проведе обсъждане на проблема и постигане на решение с надпартиен консенсус В тази връзка търсим   среща с премиера Г-н Бойко Борисов. Време за губене няма!

Доц.д-р.Манев /www.immuno-bg.org /Носител на купата „Изобретател на 2016”Коментари по темата

Правила на форума за коментари
JRgE


Всичко за коронавируса
Още новини
Прекратиха правомощията на управителя на НЗОК Станимир Михайлов
17.04.2024 12:01:12

Прекратиха правомощията на управителя на НЗОК Станимир Михайлов

Парламентът прекрати правомощията на управителя на НЗОК Станимир Михайлов. С гласовете на ГЕРБ, Д ...

С кръгла маса в София отбелязваме Световния ден на хемофилията
17.04.2024 11:19:46

С кръгла маса в София отбелязваме Световния ден на хемофилията

Днес отбелязваме Световния ден на хемофилията. Датата е включена в календара на събитията ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...