Петък, 24 Май 2024
07
дек
 

В системата за нагряване на тютюн (СНТ) няма катрани

Петък, 07 Декември 2018 | 11:54:15


Събираните от десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица тежки заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и ХОББ) и води до шест милиона смъртни случаи годишно, дължащи се на тютюнев дим.1 От

Събираните от десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица тежки заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и ХОББ) и води до шест милиона смъртни случаи годишно, дължащи се на тютюнев дим.1 Отказът от пушене е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска и заболеваемостта, и затова в продължение на много десетилетия основните стратегии за намаляване на вредата от цигарите поставяха ударението върху превенция на пропушването и насърчаване на спирането на пушене. Въпреки отбелязания от 1980 г. насам значителен напредък за намаляване на нивата на пушене2, близо 1 милиард души в света продължават да пушат.

Намаляване на вредата от тютюна се възприема от все повече специалисти като ценен и обещаващ подход за ускорено намаление на тютюнопушенето и на вредата за населението, свързана с пушенето. Намаляването на вредата от тютюна се постига, когато пушачите преминат на доказано по-малко вредни изделия, съдържащи тютюн и никотин, които имат потенциал да намалят вредните ефекти от пушенето и същевременно са приемливи за настоящите пълнолетни пушачи като заместители на цигарите. За да се постигне приемане е задължително продуктите с намален риск (ПНР) да бъдат съпоставими с цигарите по отношение на доставяне на никотин, ритуал, сетивни характеристики и вкус.

Като следствие, подходът, известен като намаляване на вредата от тютюна, бързо набира подкрепа сред широк кръг от заинтересовани страни – (в т.ч. организации за опазване на общественото здраве, здравни специалисти и регулаторни органи) в много държави (в т.ч. САЩ, Обединеното кралство и Швеция) и е инструмент, който допълва действащите стратегии за намаляване на тютюнопушенето.3

В нашия научноизследователски център 400 учени от световна класа от 30 научни области (в т.ч. токсикология, биология на системи и медицина) работят активно за разработването и оценката на негорими никотинови и тютюневи изделия с потенциал за значително намален индивидуален риск и вреда за общото население в сравнение с цигарите и които да удовлетворят пушачите, като се доближават в най-голяма степен до вкуса, удоволствието и ритуала на пушенето на цигари.

Катрани

„Катрани“ е термин, с който първоначално се обозначава дима, уловен от горяща цигара, от който са извлечени водата и никотина. За да се избегне погрешното разбиране, че терминът „катрани“ в цигарите е еквивалентен на пътна настилка, той често се използва в кавички.  През 1966 г. на заседание на Научната група по химия към лабораториите TRC и много години след като терминът „катрани“ е въведен в употреба за първи път във връзка с цигарите, бе постигнато съгласие, че „катрани“ (tar) следва да се тълкува като обща утайка на аерозола (total aerosol residue). В стандарта ISO 4837, приет за оценка на цигарен дим, терминът „катрани“ не се използва и е заместен от безникотинови сухи прахови частици (NFDPM)4. Но терминът „катрани“ и днес се употребява широко в контекста на тютюневите изделия. В Директивата за тютюневите изделия на ЕС например дефиницията за „катран“ е „суровият неводен безникотинов кондензат на дима“. За разлика от цигарите Системата за нагряване на тютюн на ФМИ нагрява тютюна, вместо да го гори. Като резултат СНТ не образува дим, а аерозол, който се състои основно от вода, глицерин и никотин и който е с различен състав от цигарения дим.5

Основен състав на аерозола на СНТ в сравнение с цигарения дим

Цигареният дим е комплексна смес от химически вещества, в която влизат летливи органични съединения в газ-парова фаза на дима и суспензия от течни и твърди частици, които се наричат „общи прахови частици“ (ОПЧ).

Общи прахови частици (ОПЧ)

ОПЧ се събират чрез улавяне на филтърна подложка, която се поставя на поставка и през която преминават димът или аерозолът.6 ОПЧ се измерват чрез претегляне на масата на филтърната подложка преди и след събирането на ОПЧ.5 

Безникотиновите сухи прахови частици (NFDPM) или „катранът“ в цигарите  се определят чрез анализ на съдържанието на никотин и вода в ОПЧ и изваждането им от стойността на ОПЧ6. Т.е. „катран“ представлява утайката от цигарения дим, след като цигарата изгори и тъй като при СНТ тютюнът не гори, утайката от аерозола на СНТ е фундаментално различна от „катрана“ в цигарите.5,6

В рамките на нашата програма за научна оценка ние анализираме ОПЧ в аерозола, образуван от СНТ, и ги сравняваме с дим от референтната цигара (3R4F) на Университета в Кентъки. Не само е налице ясна разлика в начина, по който ОПЧ изглеждат, но съставът им също е много различен.

Както се вижда на изображението по-гореа, ОПЧ от цигара са тъмни на цвят, докато ОПЧ от аерозола на СНТ не са. Разликата в оцветяването се дължи на отсъствието на горене, което води до напълно различен състав на аерозола от СНТ в сравнение с дима от цигара. Сред тези различия са намалените концентрации на токсични вещества (със средно 90 до 95% в сравнение с дима от 3R4F стандартна референтна цигара) и липсата на твърди въглеродни частици в аерозола от СНТ (както е показано на изображението по-долу).

Освен това количеството вода и глицерин в сравнение с ОПЧ са значително по-високи за СНТ в сравнение с дима от референтна цигара. Докато ОПЧ в цигарения дим съдържат >50% вода, аерозолът от СНТ е съставен основно от вода (80%). В допълнение, количеството никотин е близо 30% по-ниско за СНТ 5,7. И най-важното е, че установените относителни количества на „други съставни вещества“ (т.е. различни от никотин, глицерин и вода) са забележимо по-ниски в ОПЧ от СНТ (<10%) в сравнение с дим от 3R4F (>45%), както е показано на графиката по-долу.

За да опишем напълно състава на аерозола от СНТ в сравнение с цигарения дим, ние проведохме задълбочен сравнителен анализ на състава на ОПЧ от СНТ и от 3R4F посредством и течна, и газова хроматография в съчетание с мас спектрометрия с висока резолюция.

В дима от 3R4F бяха установени над 4330 съставни вещества в количества от над 100 нг/стик. За сравнение само ≈750 вещества бяха измерени в аерозола от СНТ. От тези 750 съставни вещества, три са специфични за СНТ, а други 50 са в по-големи количества в аерозола от СНТ (стандартен, нементолов вариант) в сравнение с дима от 3R4F. Извършихме пълна токсикологична оценка на тези 53 вещества. Чрез нея установихме, че 4 от тях представляват токсикологичен риск като потенциални канцерогенни вещества. Но на базата на токсикологични данни от научната литература нашата оценка показа, че концентрациите на тези вещества при употреба на СНТ са под праговите стойности и не са повод за притеснение.

В обобщение изследванията на ФМИ сочат, че има съществена разлика между състава на ОПЧ (и NFDMP) от цигарен дим в сравнение с аерозола от СНТ. Аерозолът от СНТ съдържа значително по-малък брой и по-ниски концентрации на химически съединения и токсични вещества и не съдържа твърди въглеродни частици. Следователно аерозолът от IQOS е подвид на цигарения дим, който съдържа ОПЧ и NFDMP, но с фундаментално различен състав.

Наскоро Агенцията за обществено здраве на Англия отбеляза8: „Електронните цигари не съдържат катран и въглероден окис – два от най – вредните елементи в тютюневия дим. Те съдържат някои вещества, които влизат в състава на цигарения дим, но в много по-ниски концентрации.“

В този контекст СНТ не съдържа „катрани“.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Този текст има за цел представяне и разпространение на научна информация, а не реклама и маркетинг на изделия, съдържащи тютюн или никотин. Съдържанието на този текст не е и не трябва да се възприема като оферта за продажба или покана, или предложение за закупуване на продукти на ФМИ и нейни филиали. Съдържанието на текста също така не е и не трябва да се тълкува като обещание, гаранция, описание или поръчителство, свързани с продукти на ФМИ и нейни филиали.

*Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който обозначаваме продуктите, които представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват намален риск за пушачите, които преминат на тях в сравнение с продължителното пушене. Ние разполагаме с широка гама от ПНР на различен стадий на развитие, научна оценка и търговска реализация.

Тъй като при нашите ПНР тютюнът не гори, те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

Публикацията е изготвена с подкрепата на Филип Морис България

Списък от избрани публикации на ФМИ

1.    World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015.    Available    online    @ http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/report/en/

2.    Ng, M, Freeman, MK, Fleming, TD et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA. 2014; 311: 183–192.

3.    Royal College of Physicians (2016) Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

4.    Tobacco Products Directive (2014/40/EU)

5.    Schaller, J.-P., D. Keller, L. Poget, P. Pratte, E. Kaelin, D. McHugh, G. Cudazzo, D. Smart, A. R. Tricker, L. Gautier, M. Yerly, R. R. Pires, S. Le Bouhellec, D. Ghosh, I. Hofer, E. Garcia, P. Vanscheeuwijck and S. Maeder Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 2: Chemical composition, genotoxicity, cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regul Toxicol Pharmacol 81 Suppl 2: S27-S47. (@PMI Science) (PMID: 27720919) - doi:10.1016/j.yrtph.2016.10.001

6.    Jaccard, G., D. Tafin Djoko, O. Moennikes, C. Jeannet, A. Kondylis and M. Belushkin (2017). Comparative assessment of HPHC yields in the Tobacco Heating System THS2.2 and commercial cigarettes. Regul Tox Pharmacol 90: 1-8. (PMID: 28818540) - doi:10.1016/j.yrtph.2017.08.006

7.    Health Canada (2000) Health Canada – Tobacco Products Information Regulations SOR/2000-273, Schedule 2. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2000-273/

8.    Martin Dockrell, “Clearing up some myths around e-cigarettes” posted on 20 February 2018, https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2018/02/20/clearing-up-some-myths-around-e-cigarettes/Коментари по темата

Правила на форума за коментари
c8#J


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Кондева освободи директора на УМБАЛ „Лозенец“ заради нарушения в болницата
23.05.2024 17:48:44

Д-р Кондева освободи директора на УМБАЛ „Лозенец“ заради нарушения в болницата

Министърът на здравеопазването Галя Кондева освободи директора на УМБАЛ „Лозенец“ д-р ...

През 2023 г. атаките срещу медици и здравни заведения във военни зони са се увеличили рязко
23.05.2024 17:21:09

През 2023 г. атаките срещу медици и здравни заведения във военни зони са се увеличили рязко

Атаките срещу медици и здравни заведения във военни зони са се увеличили рязко през 2023 г. и са ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...