Сряда, 17 Август 2022
02
авг
16
 

МЗ: Лекари имаме над средното в ЕС, липсват ни медицински сестри

До 2030 г. ще бъде въведена единна информационна система за регистрация и мониториране на персонала в здравеопазването

Вторник, 02 Август 2022 | 12:55:49 Надежда Ненова
16

По осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС, с изключение на професията „медицинска сестра“. Това се казва в проекта на Национална здравна стратегия 2030, публикуван на сайта н

По осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС, с изключение на професията „медицинска сестра“. Това се казва в проекта на Национална здравна стратегия 2030, публикуван на сайта на МЗ.

Според Министерството най-същественият проблем за човешките ресурси в здравеопазването в България е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. „Възрастовата структура на работещите следва общата демографска тенденция за страната за застаряване на населението. Големият брой лечебни заведения за болнична помощ в страната също създава предпоставки за относителен недостиг на медицински специалисти. Регионалното разпределение на медицинските специалисти е непропорционално и дебалансирано (както и на населението като цяло), което води до затруднен достъп на част от населението до здравни грижи и влияе върху качеството на медицинската помощ и върху ефективността и резултатността на медицинския труд“, пишат от МЗ.

От Министерството отбелязват, че основен елемент на политиката в областта на човешките ресурси, е

ефективното планиране на човешките ресурси в съответствие със здравните потребности и бъдещите перспективи

за развитие на здравната система. „Ключов инструмент за това е разработването и въвеждането на единна информационна система за регистрация и мониториране на персонала в здравеопазването. Това ще осигури актуална, пълна и достъпна информация за числеността, структурата, професионалната компетентност, териториалното разпределение и миграцията на работещите в системата на здравеопазване. От друга страна, планирането на потребностите от медицински специалисти (лекари, лекари по дентална медицина и професионалисти по здравни грижи) на областно, регионално и национално ниво, ще се реализира основно чрез Националната здравна  карта, като се отчитат и специфичните особености на отделните региони по отношение на установените дългосрочни нужди от здравни услуги. На базата на задълбочения анализ на определените потребности и данните за наличните ресурси и техното териториално разпределение ще се планират комплексни мерки преодоляване на установените дефицити в средносрочен и дългосрочен план“, подчертават от МЗ.

Друг основен елемент на политиката е систематичното инвестиране в медицинското образование и професионалното обучение, които осигуряват обща фундаментална подготовка и базови знания и умения, приложими в здравеопазването. В стратегията е записано, че ще бъдат положени целенасочени усилия за увеличава не приема на студенти по направление „Здравни грижи“ с приоритет по специалност „медицинска сестра“ и повишаване интереса на младите хора към придобиване на тази професионална квалификация, за да може образователната система в средносрочен и дългосрочен план да започне да отговаря на потребностите от този вид медицински специалисти. Ще се интегрират и ефектите от въведената наскоро мярка за промяната в учебните програми на студентите по направление „Здравни грижи“, при които последният курс от обучението на професионалистите по здравни грижи е изцяло практически в лечебни заведения за болнична помощ. „По този начин от една страна младите специалисти придобиват практически опит и умения на място, а от друга повишават капацитета на болниците от специалисти и частично покриват нуждата от специалисти по здравни грижи“, смятат от Министерството.

На стажантите специалисти по здравни грижи ще се заплаща чрез програма „Образование“ 2021-2027 за осигуряване на стипендии по време на обучителен стаж. Ще се стимулират и работодателите в системата на здравеопазване за използване на възможностите на Наредбата за условията и реда

за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател,

която дава за дългосрочно обвързване на завършилите студенти с работодатели, които изпитват недостиг на такива кадри.

„По този начин и със законово осигурената възможност за разкриване на самостоятелни практики по здравни грижи, подкрепени финансово от държавата чрез средства от европейските фондове и държавния бюджет, професиите „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ и „рехабилитатор“ ще станат привлекателни и ще се повиши интересът на младите хора към обучение и квалификация в тези направления“, пише още в стратегията.

Според Министерството най-рано след 5-6 години ще бъдат отчетени първите резултати от приложените мерки.

Планирано е да се инвестира и в обучението на други специфични немедицински специалисти, осигуряващи прилагането на различни технологични решения при диагностиката и лечението на пациентите като физици, химици, инженери, техници, IT специалисти и др.

В стратегията е записано още, че ще се провежда активна политика за

устойчиво повишаване и справедливо разпределение на доходите на работещите в системата

на здравеопазване, независимо от начина на финансиране на съответните дейности.

„С цел преодоляване на наличния териториален дисбаланс на медицинските специалисти, ще се търсят механизми за създаване на стимули за работа в определени райони на страната включително чрез използване на фондовете на ЕС и национално финансиране. Ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти, като например осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на ведомствено жилище, съдействие при започване на работа на съпруга/съпругата, осигуряване на възможност за записване в детска градина или училище за семейства с деца, създаване на подобри финансови условия чрез допълнително заплащане, особено в системата за първична медицинска помощ и др.“, пишат от МЗ.

 В рамките на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост пък ще бъдат реализирани мерки, свързани с осигуряване на финансови стимули за медицинските специалисти, които ще обслужват населението в конкретни отдалечени райони, чрез разкриване на индивидуални практики и създаване на оборудвани и обзаведени амбулатории за извънболнична помощ. Мерките ще включват стимулиране на лекари за разкриване на амбулатории за първична медицинска помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, стимулиране на общопрактикуващи лекари (ОПЛ), разкрили амбулатории за първична медицинска помощ в такива райони, да наемат допълнителен брой медицински специалисти, които да осигурят по-достъпно медицинско обслужване на пациентите от всички населени места, стимулиране на специалисти по здравни грижи (медицинска сестра, акушерка, лекарски асистент и/или рехабилитатор) за разкриването на самостоятелни амбулатории за извънболнична помощ в малки населени места и в труднодостъпни и отдалечени райони.

Финансовите стимули ще се подсигуряват със средства от националния бюджет и европейските структурни фондове,

подчертават от Министерството.

Освен това ще се цели и запазване на възможността за използване на натрупания опит и умения от медицинските специалисти в предпенсионна и пенсионна възраст, тъй като наблюдаваната в световен мащаб тенденция хората над 55-годишна възраст да се връщат към малките населени места и живот с по-малки натоварвания се забелязва и в България, отбелязват от здравното ведомство. „Именно в тази връзка, чрез настоящата реформа ще се създадат условия за подпомагане на тези медицински специалисти, които иначе биха напуснали здравната система, да останат в нея, като им се предоставят съвременни, модерни и оптимални условия да продължат да се грижат за пациенти и да практикуват професията си. Тази мярка от друга страна ще осигури достъп до качествени здравни услуги за населението в малките населени места, които са били лишени от такива през последните двадесет-тридесет години“, казват от Министерството. 

Пълния текст на стратегията може да видите тук.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
ter2

surg 05.08.2022 08:57:37

водят ни прости, слепи, неуки, корумпирани хора......за 5 секунди в НЗОК могат да има справка по УИН кой къде работи.....и ще стане ясно, същото е и за кодовете на сестрите ако МЗ поиска справка. Но ще се ороди табличка 3 на 5 колони и редове и ще лъсне цялата истина днес, а не след 2030г, а тогава ДНЕС ще трябва да се каже нещо и да се прави нещо, а именно това никой от по горните не иска.....прочие бъдете здрави

Гост 05.08.2022 08:20:16

Скоро и лекари няма да имате....

Гост 03.08.2022 15:00:46

Има медицински сестри, но не се назначават, защото статуквото е: Медицинска Сестра Пенсионер: Пенсия -1000 лева, Основен трудов договор - 1500 лева, Втори трудов догвор / В същата болница - 1500 лева/, ТЕЛК - 700 лева. Сумарно получава - 4700 лева. Кога ще освободи мястото на новозавършила медицинска сестра????? Примери: Да се изиска справка от ТРЗ в Болниците със Заповед на Министъра на Здравеопазването

Гост 03.08.2022 15:47:23

Фантазьор си ти

Гост 03.08.2022 09:10:26

И БЛС и МЗ са пълни неграмотници ,които не си знаят БРОЯТ НА ЛЕКАРИТЕ в България. По това може да видите колко са ангажирани с проблемите, колко ги е еня за здравния сектор и какви лъжи тиражират в името на това нищо да не се върши ,никакви европейски реформи да не се приемат системно с десетилетия и така да лъжат обществото ,че здравеопазването им е осигурено. Здравния сектор тук е грохнал и сгромолясването е сигурно и ще бъде грандиозно. Не е нужно да си пророк за да видиш какво ще се случи. Обаче искам да кажа на тези галфони в МЗ от последните 20 години ,че все някога,някой ще разследва сгромолясването на този сектор и тези чички и лелки ще бъдат влачени по следствия и съдилища, защото от отговорността няма да могат да избягат - отговорността за Националната Сигурност, която са подривали...

Гост 02.08.2022 22:31:13

В Турция лекарите не раотят на по 7 /седем/ места едновременно - Втори договор, Граждански договор, Консултантски Договор, Онкокомитет ит.н.. Всичко това в рамките на 7/семе часа/. Какво качество на клинична дейност да се очаква???

Гост 03.08.2022 16:19:25

В Турция има достатъчно високоплатени лекари! Като отидете там не им разправяте как ви били длъжни , а им броите десетки хиляди долара!

Сист 02.08.2022 20:43:10

Що ли няма сестри, да не би щото при сегашния начин на финансиране на системата НЗОК се интересува само от лекарите, а сестрите кучета ги яли. За тях остават само огризките.

Гост 03.08.2022 08:52:50

Е, та какво плаща на лекарите комунистическата НЗОК ,та да плаща на медсестрите ?!? Защо не виждате млади лекари по лечебните заведения а ? Отговаряте ли си? ЗАЩОТО ВИ ОТСВИРИХА ВАС ПРОЛЕТАРСКИТЕ МАРОДЕРИ. Лекар започващ с 900-1000лв, продавачка в ЛИДЛ -1400. Отивайте да да ви превържат в ЛИДЛ.

Запознат 02.08.2022 19:32:52

Все повече българи предпочитат да се лекуват в Истанбул, като % нараства ежегодно.

Гост 02.08.2022 19:35:10

И в България се плаща, като в Турция-там поне те обслужват качествено.

Гост 03.08.2022 16:20:21

Прав си път и успешно лечение!

Гост 02.08.2022 19:32:19

До 2030 г. ще бъде въведена единна информационна система за регистрация и мониториране на персонала в здравеопазването хахахаххахахаа Още до 2029 г НЯМА ДА ИМАТЕ НИКАКВИ ЛЕКААРИ В СЕЛИЩА ПОД 200 000души

Гост 02.08.2022 15:17:16

Имате 15 000 практикуващи лекари! Останалите са на книга!

Гост 02.08.2022 17:09:53

Абсолютно, но си пеят тази мантра за многото лекари за да обосноват НЕНУЖНОСТТА за каквито и да е реформи и особено да обосноват жалкият неувеличен бюджет за здравни дейности и жалкото заплащане на лекари и медсестри. България продължава да има 22 ПЪТИ по-нисък бюджет годишно за здраве от Австрия . Те са 9 милиона ,ние 7 милиона. И политическата класа комуняги продължава да лъже, а някой да си зададе въпроса колко млади лекари вижда по здравните заведения ,особено в периферията. И как ще бъдат отсвирени с 'многото лекари' ,които имали уж

:))) 02.08.2022 13:48:13

Ами до 2030 година всички общински и доста областни,ще са затворили поради липса на сестри и до голяма степен от лекари. Как не разбират,че нещата са безвъзвратно/за следващите 100 години/изпуснати!


Всичко за коронавируса
Още новини
Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори
16.08.2022 18:27:21

Министър Меджидиев: Започваме работа по новите национални рамкови договори

„Тази година трябва да бъдат подписани новите национални рамкови договори за медицински и з ...

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра
16.08.2022 17:17:14

Откриха обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра

Откриха напълно обновеното детско отделение на МБАЛ-Силистра, съобщи БТА. Ремонтните дейности са ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...